be_ixf;ym_202303 d_22; ct_100
SLUITEN

Desert Adventure With Lewis Hamilton - 2023 - Monster Energy Belgium

 

Vul in om te winnen.

Loading...
0%

Niet jouw land? Selecteer jouw land bovenaan in het navigatiemenu.

Win een reis voor 2 naar de VAE en ontmoet Lewis Hamilton voor het echte woestijnavontuur met Monster Energy!

inschrijfformulier indienen Januari 01 2023 tot Maart 31 2023

promotie regels

ALGEMENE PROMOTIEVOORWAARDEN (UITGEBREIDE VERSIE)

Lees deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zorgvuldig door. Door aan de Promotie deel te nemen (de “Promotie”), aanvaardt u gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. U dient tevens ons privacybeleid op www.monsterenergy.com te lezen. Hierin wordt uitgelegd hoe wij de door u verstrekte gegevens voor deelname aan de Promotie gebruiken.

1.    De Promotie wordt georganiseerd en uitgevoerd door Monster Energy Europe Limited gevestigd in Unit 51, Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP Verenigd Koninkrijk (“Monster Energy”).
2.    De Promotie staat open voor iedereen die achttien (18) jaar of ouder en woonachtig in België en Luxemburg is. Uitgesloten van deelname aan de Promotie zijn werknemers of familieleden van werknemers van Monster Energy of aan haar verwante ondernemingen, onderaannemers, agenten of rechtverkrijgenden, of ieder ander die beroepsmatig bij de Promotie betrokken is.
3.    De Promotie loopt via de website [www.monsterenergy.com/desertadventure_be] (de “Website”) en wordt gepromoot via promotiemateriaal in geselecteerde locaties in België en Luxemburg.
4.    Door deel te nemen aan de Promotie overeenkomstig deze Voorwaarden aanvaardt elke deelnemer (“u”, “uw”, “deelnemer”) gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en de beslissing(en) van Monster Energy, wiens beslissing bindend is, met betrekking tot alle aangelegenheden in verband met de Promotie. Hierover wordt niet door Monster Energy gecorrespondeerd.
5.    Alle tijdstippen en data die in deze Voorwaarden vermeld worden, verwijzen naar tijdstippen en data in België en Luxemburg. In geval van betwisting over tijdstip en datum van een inzending zal de beslissing van Monster Energy bindend zijn.

Deelname

6.    De Promotie vangt aan om 00:01 op 30.01.23 (“Ingangsdatum”) en loopt af om 23:59 op 31.03.23 (“Sluitingsdatum”).
7.    Om aan de Promotie deel te kunnen nemen moet een deelnemer:
(a)    handelen in overeenstemming met deze Voorwaarden;
(b)    bij een winkel één (1) 500 ml blikje Monster Energy kopen en een kassabon in ontvangst nemen (“Kassabon”);
(c)    hun gegevens invoeren zoals op de Website staat aangegeven (zoals: volledige naam, woonadres, 
geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres); en
(d)    in maximaal 30 woorden het volgende beantwoorden: “Welke vraag zou u Lewis Hamilton stellen en waarom?” (“Antwoord”).

Prijs en Voorwaarden

8.    Iedere deelnemer die een geldige inzending heeft ingezonden volgens de omschrijving hierboven (elk een “Geldige Inzending”) zal worden opgenomen in een pool van inzendingen met iedere andere Geldige Inzending.
9.    Een panel bestaande uit twee (2) vertegenwoordigers van Monster Energy en één (1) onafhankelijk jurylid (die samen de “Jury” vormen) zal samenwerken en binnen zeven (7) dagen na de Sluitingsdatum één (1) officiële winnaar kiezen (de “Winnaar”) wiens Antwoord de meest creatieve en originele reactie, vindingrijkheid, het beste begrip van Monster Energy®, Lewis Hamilton en het beste woordgebruik en de beste schrijfstijl vertoont (“Selectiecriteria”). De Jury zal ervoor zorgen dat de inzendingen geldig zijn in overeenstemming met deze Voorwaarden, de Geldige Inzendingen aan de hand van de Selectiecriteria beoordelen en de Prijs (zoals hieronder omschreven) aan de Winnaar toekennen (de “Selectieprocedure”).
10.    De door de Jury geselecteerde Winnaar wint een reis van vier (4) nachten voor twee (2) personen naar de Verenigde Arabische Emiraten van 30.09.2023 tot 04.10.2023 (“Reis”) bestaande uit het volgende (“Prijs”) en met een verkoopwaarde van ongeveer drieduizend vijfhonderd en 00/100 euro’s (€3,500.00):
10.1.    één (1) Meet & Greet sessie met Lewis Hamilton op één (1) dag tijdens de Reis, geheel naar eigen goeddunken door Monster Energy te bepalen;
10.2.    twee (2) activiteiten, geheel naar eigen goeddunken, en afhankelijk van beschikbaarheid, door Monster Energy te bepalen;
10.3.    een verblijf van (vier) 4 overnachtingen voor twee (2) personen in een tweepersoonskamer in een hotel van minimaal drie (3) sterren dat door Monster Energy geheel naar eigen goeddunken en afhankelijk van beschikbaarheid wordt geselecteerd ("Hotel”);
10.4.    retourvluchten (economy class) voor twee (2) personen vanaf een luchthaven in België en Luxemburg naar een luchthaven in de Verenigde Arabische Emiraten zoals naar eigen goeddunken door Monster Energy bepaald ("Punt van Bestemming”); luchthavenlocaties, vluchtdata en -tijden worden geheel naar eigen goeddunken door Monster Energy bepaald; en 
10.5.    retourtransfers (economy) zoals naar eigen goeddunken door Monster Energy bepaald voor twee (2) personen vanaf het Punt van Bestemming naar het Hotel zoals geheel naar eigen goeddunken door Monster Energy bepaald; de tijden en vervoerswijze worden geheel naar eigen goeddunken, en afhankelijk van beschikbaarheid, door Monster Energy bepaald.
11.    Slechts de Winnaar en één (1) door de Winnaar uitgekozen persoon (de “Uitgekozen Persoon”) mogen van de Prijs profiteren. De Uitgekozen Persoon moet door Monster Energy zijn goedgekeurd, achttien (18) jaar of ouder zijn en inwoner van België of Luxemburg zijn. De Winnaar en de Uitgekozen Persoon moeten in het bezit van een geldig paspoort zijn dat niet vóór 30.04.2024 verloopt om de Prijs te verzilveren.
12.    Alvorens tot Winnaar te worden uitgeroepen en de Prijs in ontvangst te kunnen nemen, kan het zijn dat de mogelijke winnaar aan het volgende moet kunnen voldoen:
12.1.    kunnen bewijzen dat hij of zij hiervoor in aanmerking komt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het aantonen van leeftijd, woonplaats, identiteit, waarbij onder meer maar niet uitsluitend gebruik kan worden gemaakt van een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP), paspoort en/of een soortgelijk door de overheid afgegeven identiteitsbewijs; en
12.2.    een door Monster Energy geheel naar eigen goeddunken opgestelde afstandsverklaring met betrekking tot de Prijs ondertekenen waarin het begrip, de naleving en de aanvaarding van de afstandsverklaring bevestigd worden. Kopieën van de toepasselijke bevestiging en afstandsverklaring kunnen op verzoek verkregen worden via [INSERT]. 
13.    Indien Monster Energy niet binnen de door Monster Energy daartoe gestelde redelijke termijn van deze informatie wordt voorzien, kan dit ertoe leiden dat de Winnaar de aanspraak op de Prijs verliest en dat Monster Energy vervolgens zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een andere daarvoor in aanmerking komende Geldige Inzending selecteert.
14.    Voor alle duidelijkheid, alle overige kosten die verband houden met de Prijs, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, belasting, geldige reisziektekostenverzekering, reisvisum (indien van toepassing), vervoer, uitrusting, maaltijden en drankjes, vermaak en al het overige in verband met de Prijs niet specifiek opgenomen en aangegeven in de omschrijving van de Prijs hierboven zijn volledig voor rekening van de Winnaar. Accommodatie is alleen op basis van een kamer en de Winnaar en hun Uitgekozen Persoon zijn verantwoordelijk voor alle bijkomende kosten met betrekking tot de kamer en al het eten en drinken die in het Hotel en elders verbruikt worden. De Winnaar gaat ermee akkoord alle algemene voorwaarden van de desbetreffende dienstenaanbieders van de hierboven uiteengezette diensten te ondertekenen en na te leven.
15.    Het is de verantwoordelijkheid van de Winnaar en hun Uitgekozen Persoon het reisadvies met betrekking tot de voorwaarden voor binnenkomst van het land waar zij naartoe reizen te controleren en ervoor te zorgen dat zij alle benodigde visa geregeld hebben.
16.    Het is de verantwoordelijkheid van de Winnaar om alle vereiste documentatie en alle overige wettelijke verplichtingen met betrekking tot de Prijs en/of documentatie die door de wet en/of Monster energy vereist worden, voor verstrekken.

Kennisgeving en levering van de Prijs

17.    De Winnaar zal binnen zeven (7) dagen na de Selectieprocedure (“Kennisgeving”) per e-mail en/of telefonisch via het op de inzending vermelde e-mailadres en/of telefoonnummer verwittigd worden. Onsuccesvolle deelnemers ontvangen geen bericht. 
18.    De wijze van levering van de Prijs wordt geheel naar eigen goeddunken door Monster Energy vastgesteld. Nadere details over de levering van de Prijs (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tijdstip, de datum en de locatie waarop de levering plaatsvindt) worden gelijktijdig met de Kennisgeving aan de Winnaar verstrekt.
19.    Indien Monster Energy er (i) niet in slaagt om binnen zeven (7) dagen na de Einddatum contact op te nemen met de mogelijke Winnaar; of (ii) de mogelijke Winnaar niet in staat is om, om welke reden dan ook, de Reis bij te wonen, wordt een dergelijke inzending geacht ongeldig te zijn en zal Monster Energy daarna zo snel als redelijkerwijs mogelijk een andere Geldige Inzending selecteren.

Algemene Voorwaarden

20.    Deelname is beperkt tot één (1) inzending per Kassabon en elke deelnemer mag niet meer dan één (1) inzending per Kassabon indienen. Monster Energy behoudt zich het recht voor om deelname aan de Promotie van iemand die meer dan één (1) inzending per Kassabon indient, of tracht in te dienen, te weigeren.
21.    Een inzending is ongeldig indien deze online geschiedt door middel van methoden die gegenereerd worden door een script, macro of het gebruik van geautomatiseerde systemen. Monster Energy behoudt zich het recht voor om de geldigheid van inzendingen na te gaan en inzendingen waarvan zij denkt dat deze gebruik hebben gemaakt van eventuele geautomatiseerde invoertechnieken, buiten te sluiten.
22.     Voor alle duidelijkheid, voor deelname aan deze Promotie zijn een computer en internettoegang noodzakelijk. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om ervoor te zorgen dat zij toestemming verkrijgen van de eigenaar van de computer en van de persoon die voor de internetprovider betaalt. Er kan geen restitutie gevorderd worden voor uitgaven met betrekking tot het gebruik van een internetverbinding om aan de Promotie te kunnen deelnemen.
23.    Alle inzendingen worden geacht te zijn ontvangen op het moment van inschrijving in de database van Monster Energy en niet op het moment waarop de inzending door de deelnemer via de Website is ingediend.
24.    Indien er een geschil is over de identiteit van de Winnaar, is de beslissing van Monster Energy definitief.
25.    Het indienen van het online deelnameformulier of een ander bewijs van indiening van het online deelnameformulier vormt geen bewijs dat uw inzending is ontvangen. Monster Energy aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die onjuist zijn ingevuld, verloren zijn geraakt, vertraagd zijn of die om welke reden dan ook niet zijn ontvangen.
26.    De Prijs is zoals omschreven en zijn niet overdraagbaar, te ruilen of in te wisselen voor geld indien de Winnaar om welke reden dan ook niet in staat is aanspraak op de Prijs te maken. Onverminderd het voorgaande, in het geval van onvoorziene omstandigheden of indien Monster Energy niet in staat is de Prijs te leveren vanwege de COVID-19 pandemie of om enige andere reden, behoudt Monster Energy zich het recht voor om de gehele Prijs of bepaalde onderdelen van de Prijs te vervangen door prijzen van gelijke of grotere waarde.
27.    De Winnaar gaat ermee akkoord om op verzoek van Monter Energy in redelijkheid mee te werken aan publiciteit die voortvloeit uit de Promotie en de Winnaar accepteert dat Monster Energy gebruik kan maken van hun naam, foto en audio- en/of video-opnames van hen in publiciteit met betrekking tot de Promotie zoals in het privacybeleid van Monster Energy beschreven staat.
28.    Indien Monster Energy niet aan deze Voorwaarden voldoet, is zij verantwoordelijk voor verlies of schade waaronder de deelnemer lijdt en die het voorzienbare resultaat zijn van Monster Energy’s schending van deze Voorwaarden of de nalatigheid hiervan, maar is niet verantwoordelijk voor eventueel onvoorzienbaar verlies of schade. Verlies of schade is voorzienbaar, indien zij een vanzelfsprekend resultaat waren van de schending van Monster Energy of indien zij overwogen werden door de deelnemer en Monster Energy op het moment van de inzending van de deelnemer met betrekking tot de Promotie. Behalve Monster Energy’s aansprakelijkheid voor voorzienbaar verlies en schade, wijst Monster Energy en/of haar verwante bedrijven, werknemers, bestuurders, agenten, rechtverkrijgenden of onderaannemers alle aansprakelijkheid in de meest ruime zin als toegestaan bij de wet af.
29.    Er kunnen zich gebeurtenissen voordoen die de Promotie zelf of het toekennen van de Prijs onmogelijk maken wegens omstandigheden buiten de macht van Monster Energy. Dienovereenkomstig mag Monster Energy, naar eigen inzicht, de Promotie aanpassen of veranderen en de deelnemer aanvaardt dat dit niet zal leiden tot aansprakelijkheid van Monster Energy.
30.    Monster Energy behoudt zich het recht voor om: (a) het formaat van de Promotie te wijzigen en/of de Promotie of (een) fase(n) geheel of gedeeltelijk te vertragen of uit te stellen, wegens redenen buiten haar redelijke macht, zonder aansprakelijkheid jegens de deelnemer; en/of (b) de deelname van iemand aan de Promotie of toekomstige promoties georganiseerd door Monster Energy te weigeren: (i) indien Monster Energy redelijkerwijs vermoedt dat de Prijs geheel of gedeeltelijk aan derden is overgedragen; (ii) indien een deelnemer binnen twaalf (12) maanden na de Startdatum is gediskwalificeerd voor door Monster Energy georganiseerde wedstrijden of promoties; (iii) indien Monster Energy redelijkerwijs gelooft dat deze persoon deze Voorwaarden niet is nagekomen; en/of (iv) indien iemand niet in aanmerking komt voor deelname aan de Promotie (of indien deelname aan de Promotie geweigerd is om welke reden dan ook).
31.    Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden, is Monster Energy niet aansprakelijk voor kosten of uitgaven die een deelnemer mogelijkerwijs maakt. De Winnaar is belastingplichtig met betrekking tot de Prijs.
32.    Het wordt aangeraden dat alle deelnemers een kopie van deze Voorwaarden bewaren voor toekomstig gebruik.
33.    U accepteert dat in het geval dat u de Winnaar bent, uw naam openbaar gemaakt kan worden. De naam van de Winnaar is beschikbaar door binnen 90 dagen na de Sluitingsdatum contact op te nemen met Monster Energy via www.monsterenergy.com/contact-us.
34.    De Promotie en deze Voorwaarden worden beheerst door het recht van Engeland en Wales, afhankelijk van dwingende bepalingen van plaatselijke consumentenwetten die van rechtswege ten behoeve van uzelf van toepassing zijn en niets in de Promotie en deze Voorwaarden heeft invloed op uw rechten om als consument zicht te verlaten op dergelijke dwingende bepalingen van de plaatselijke wetgeving.
35.    Geschillen (contractueel of niet-contractueel) die op grond van of in verband met deze Promotie of deze Voorwaarden ontstaan, zijn onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in Engeland en Wales. Dit zal echter volgens de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming de verplichte rechten van de consument niet beperken.
36.    Mocht u vragen hebben over de Promotie of als u zich met ons in verbinding wilt stellen, neem dan contact op met onze klantenserviceteam via www.monsterenergy.com/contact-us.