be_ixf;ym_202103 d_08; ct_100
ЗАТВОРИ

Ryanair X Monster Energy - 2020 - Bulgaria

Win a trip to Ibiza for 2!

форма за регистрация Октомври 01 2020 до Януари 31 2021

правила на промоцията

ДЪЛГА ФОРМА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Моля, прочетете внимателно тези общи условия („Условията“). С участието си в тази промоция („Промоцията“), Вие се съгласявате да спазвате тези Условия. Моля също така, да се запознаете с нашата декларация за поверителност на www.monsterenergy.com, в която е обяснено как ще използваме данните, които ни предоставяте при участието Ви в Промоцията.

Промоцията се организира и изпълнява от Monster Energy Europe Limited с адрес Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road Greenford, Middlesex UB6 8UP, Обединеното кралство („Monster Energy “).

Промоцията е отворена за всички лица над осемнадесет (18) години, които пребивават в Армения, Австрия, България, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Грузия, Германия, Гърция, Унгария, Йордания, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Черна гора, Нидерландия, Норвегия, Полша, Република Ирландия, Сърбия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Украйна или Обединеното кралство („Страна на пребиваване“). Служители или членове на семействата на служители на Monster Energy, Ryanair DAC, Retail inMotion Ltd или свързаните с тях дружества, подизпълнители, представители или правоприемници, или други лица, професионално свързани с Промоцията, нямат право да участват в Промоцията.

Промоцията се провежда чрез уебсайта на www.monsterenergy.com/ryanair („Уебсайтът“) и се популяризира чрез рекламни материали за участващите полети на Ryanair.

Със записването си за участие в Промоцията, в съответствие с настоящите Условия, всеки участник („Вие“, „вашия/т“, „участник/ът“) се съгласява да бъде обвързан от настоящите Условия и от решенията на Monster Energy, които са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Промоцията. Monster Energy няма да води по-нататъшна кореспонденция в тази връзка.

Всички часове и дати, посочени в настоящите Условия, се отнасят до Координирано универсално време („UTC“).. В случай, че възникне спор по отношение на часа или датата на изпратена заявка за участие, решението на Monster Energy е окончателно.

За участие в Промоцията не е необходима покупка на какъвто и да е продукт.

Участие

Началната дата на Промоцията е 00:01 UTC на 01.10.2020 г. („Начална дата“), а крайната дата на Промоцията е 23:59 UTC. на 31.01.2021 г. („Крайна дата“).

Участниците могат да участват в Промоцията, като:

а) действат съгласно настоящите Условия и

б) изпратят данните си, както е указано на Уебсайта (а именно трите си имена, постоянен адрес, дата на раждане, телефонен номер и имейл адрес).

Награда и изисквания

Всеки участник, който изпрати валидна заявка за участие, както е посочено по-горе (всяко от което е „Валиден участник“), ще бъде включен в тегленето на жребия за наградата, който ще бъде проведен в рамките на седем (7) дни от Крайната дата („Теглене“).

Първите две (2) Валидни записвания, избрани на произволен принцип от тегленето (всяко от които е „Печеливш“ и заедно са „Печелившите“) ще спечели пътуване за двама (2) души до Ибиса, Испания, за три _(3) нощувки в периода 14.08.21 – 17.08.21, което ще се състои от следната („Награда“):

двупосочни самолетни билета за икономична класа за двама човека от Ибиса, Испания („Летище на пристигане“), от която и да е Страна на пребиваване на Победителя, като конкретното летище и полети ще бъдат избрани изцяло по преценка на Monster Energy.

три (3) нощувки за двама (2) души в двойна стая в хотел с категория не по-малко от три (3) звезди, който ще бъде избран изцяло по преценка на Monster Energy („Хотел“);

икономични трансфери за връщане в икономична класа от Летището на пристигане в Хотела за двама (2) човека, както е определено единствено по преценка на Monster Energy;

вечеря за двама (2) души в Café Mambo;

билети за двама (2) души за две (2) клубни нощи, както е определено от Monster Energy единствено по негова преценка. За да се избегне съмнение, данните за елементите на наградите, изброени по-горе, се определят от Monster Energy единствено по негова преценка, в зависимост от наличността.

Само Печелившите, и едно (1) лице, избрано от всеки Печеливш (всяко от които е „Избрано лице“ и заедно „Избрани лица“) могат да се възползват от Наградата. Избраните лица следва да бъдат одобрени от Monster Energy, да са на възраст над осемнадесет (18) години и да живеят в същата Страна на пребиваване като Победителя, който ги е избрал. Победителите и Избраните лица трябва да притежават валидни паспорти, които не изтичат преди 01.03.2022 г., за да възползват от Наградата..

Преди да бъде обявен за Печеливш и да получи Наградата, евентуалният Печеливш на Наградата и неговото/нейното Избрано лице трябва:

да докажат допустимост, включително, без ограничение, доказателство за възраст, местоживеене и самоличност, които могат да включват, но не се ограничават до копие на доказателство за мястото на пребиваване, паспорт и/или подобен официален документ за самоличност, преди да получат своята Награда, и

да подпишат декларация за освобождаване от отговорност, изготвена изцяло по преценка на Monster Energy, конкретно за Наградата, с която се потвърждава разбирането, спазването и приемането на декларацията за освобождаване от отговорност. Копия от съответното потвърждение и декларация за освобождаване от отговорност могат да бъдат намерени при поискване на [email protected]

Непредоставянето на тази информация на Monster Energy в рамките на разумните срокове, определени от Monster Energy, може да доведе до отнемане на Наградата на Печелившия и изтегляне от Monster Energy на друго Валиден участник, възможно най-скоро след това.

С цел избягване на съмнение, всички други разходи, свързани с наградата, в т.ч. без ограничение, данъци, валидна здравна застраховка за пътуване, туристическа виза (ако е приложимо), транспорт, оборудване, храна, всякакви развлечения и всичко друго, което не е изрично включено и описано в определението за Награда по-горе, се поемат самостоятелно от Печелившите. Настаняването е само на база нощувка и Печелившите и техните Избрани лица ще са отговорни за цялата храна и всички напитки, консумирани в Хотела и другаде, и за всички допълнителни разходи за стаята. С настоящото Печелившите се съгласяват да подпишат и да спазват всички общи условия на съответните доставчици на услуги за услугите, изложени по-горе.

Отговорност на Печелившите е да предоставят всяка необходима документация и всички други законови изисквания за Наградата и/или документация, която се изисква по закон и/или от Monster Energy.

Уведомление и предоставяне на Наградата

Печелившите ще бъдат уведомени по имейла и/или по телефона, въведени при участието в Промоцията, в рамките на седем (7) дни от Тегленето („Уведомление“). Неспечелилите няма да бъдат уведомявани.

Подробности по предоставянето на Наградата се определят от Monster Energy по собствена преценка. Подробности по предоставянето на Наградата, (включително, но не само, времето, датата и мястото на предоставянето) се предоставят на Печелившите при Уведомлението.

В случай че Monster Energy не може да се свърже с потенциален Печеливш в рамките на седем (7) дни от Уведомлението или потенциалният Печеливш няма възможност да присъства на Наградата по каквито и да било причини, то участието ще се счита за нищожно и Monster Energy следва да изтегли друг Валиден участник, в разумни срокове.

Общи условия

Участниците са ограничени до едно (1) участие на лице и всеки участник не трябва да представя или да се опитва да представи повече от едно (1) участие. Monster Energy си запазва правото да откаже участие на което и да е лице в Промоцията, което изпрати или се опита да подаде повече от едно (1) участие.

Участията няма да бъдат валидни, когато са направени онлайн с помощта на методи, генерирани от скрипт, макрос или използването на автоматизирани устройства. Monster Energy си запазва правото да проверява валидността на участията и да изключва участия, за които смята, че са направени с помощта на автоматизирани техники за влизане.

За да се избегне каквото и да е съмнения се изисква компютър или друго устройство с готов интернет и достъп до интернет, за да се влезе в Промоцията. Отговорност на участниците е да гарантират, че е получено разрешение от собственика на компютъра и от лицето, което плаща за доставчика на интернет услуги. Не може да се иска възстановяване на разходи, свързани с използването на интернет връзка с цел участие в Промоцията.

Всички заявки се считат за получени в момента на въвеждането им в базата данни на Monster Energy, а не в момента, когато заявката е изпратена към Уебсайта от участника.

В случай на спор относно самоличността на Печеливш, решението на Monster Energy е окончателно.

Изпращането на заявка за участие по интернет или друга форма на доказателство за изпращане на заявка за участие не е свидетелство, че Вашата заявка е получена. Monster Energy не поема отговорност за заявки, които са неправилно попълнени, загубени, забавени или които по някаква причина не са получени.

Наградата е както е описана и не може да се прехвърля, заменя или вместо нея да бъде получен паричния й еквивалент, в случай че Печеливш не е в състояние да си получи Наградата поради някаква причина. В случай на непредвидени обстоятелства или ако Monster Energy не е в състояние да достави наградата поради пандемията на COVID-19 или поради друга причина, Monster Energy си запазва правото да замени цялата Награда или елементи на Наградата на същата или на по-висока стойност.

Печелившите се съгласяват да участва и да осигурят съгласието за участие на Избраните лица в разумни мероприятия, осигуряващи публичност на Промоцията, ако това бъде поискано от Monster Energy и Печелившите и Избраните лица признават, че Monster Energy може да използва техните имена, снимка и аудио и/или визуални записи с тях във всякакви мероприятия, осигуряващи публичност на Промоцията, както е описано в политиката за поверителност на Monster Energy.

Ако Monster Energy не спази настоящите Условия, то носи отговорност за загуби или щети, които участникът претърпява, което е предвидим резултат от нарушаването на тези Условия от Monster Energy или от небрежността му, но не носи отговорност за загуби или щети, които не са предвидими. Загуба или повреда е предвидима, ако те са очевидна последица от нарушението на Monster Energy или ако са били предвидени от участника и от Monster Energy към момента, в който участникът е влязъл в Промоцията. Освен отговорността на Monster Energy за предвидими загуби или щети, Monster Energy и/или която и да е от свързаните с тях компании, служители, директори, представители, цеденти или подизпълнители се отказват от каквато и да било отговорност в пълната степен, допустима от закона.

Възможно е да възникнат събития, които правят Промоцията или присъждането на Награда невъзможно поради причини, които са извън контрола на Monster Energy и съответно Monster Energy има право, по свое собствено усмотрение, да промени или измени Промоцията и участникът се съгласява, че Monster Energy не носи никаква отговорност в резултат на това.

Monster Energy си запазва правото:

да промени формата на Промоцията и/или да забави или отложи Промоцията или всеки (всички) неин (нейни) етап(и), изцяло или частично, поради причини извън неговия разумен контрол, без отговорност към участника; и/или

да откаже участие на лице в Промоцията или в бъдещи промоции, организирани от Monster Energy: (i) когато Monster Energy основателно сметне, че Наградата е била прехвърлена на трето лице изцяло или частично; (ii) когато участник е бил дисквалифициран от друго състезание или промоция на Monster Energy в рамките на 12 (дванадесет) месеца преди Началната дата; (iii) когато Monster Energy основателно смята, че съответното лице не е спазило настоящите Условия; и/или (iv) когато съответното лице няма право да участва в Промоцията (или ако участието в Промоцията е било отказано поради някаква причина).

Освен както изрично е посочено в настоящите Условия, Monster Energy не носи отговорност за разходите или разноските, които могат да бъдат направени от участниците. Печелившите ще носят отговорност за всички данъци, дължими във връзка с Наградата.

Препоръчително е всички участници да запазят копие от настоящите Условия за справка в бъдеще.

Вие се съгласявате, че Вашето име могат да бъдат оповестявани публично, ако сте Печелившият. Имената на Печелившите може да бъдат получени, като се свържете с Monster Energy на адрес www.monsterenergy.com/contact-us 90 дни след Крайната дата.

Към Промоцията и настоящите Условия се прилагат законите на Англия и Уелс в съответствие със задължителните разпоредби на местното потребителско право, които могат да се прилагат във Ваша полза по силата на закона, и нищо в Промоцията и в настоящите Условия няма за цел да засегне Вашите права като потребител да се позовавате на такива задължителни разпоредби на местното законодателство.

Участниците могат да заведат съдебни дела във връзка с Промоцията и настоящите Общи условия в съдилищата в Англия. Това обаче не ограничава задължителните права на потребителите съгласно приложимото законодателство за защита на потребителите.

Ако имате въпроси относно Промоцията или желаете да се свържете с нас, можете да се обърнете към нашия отдел за обслужване на клиенти на адрес www.monsterenergy.com/contact-us.