be_ixf;ym_202109 d_17; ct_50
ZAVŘÍT

#ComewithUs - Vyhrajte ceny podle svého oblíbeného sportu!

Soutěžte a vyberte si cenu podle svého oblíbeného sportu!

Vyberte si svou cenu s Monster Energy!

Jak se zúčastnit?
1. Kupte si plechovku Monster Energy a uschovejte si účtenku
2. Vyplňte registrační formulář na webových stránkách a nahrajte fotku účtenky
3. Vyberte si cenu
4. Odešlete soutěžní formulář

A co můžete vyhrát?
Motocykl Yamaha YZF-R125 Monster Energy® MotoGP Edition s objemem motoru 125 ccm

Motokrosový motocykl Yamaha YZ250F Monster Energy®  s objemem motoru 250 ccm

Kolo SCOTT Genius 910 AXS

Lyže Armada, snowboard Lobster a snow balíček

Soutěž trvá do 30. dubna 2021 včetně.

Podrobné informace o soutěži naleznete v níže uvedených pravidlech.

Přihlášení Březen 01 2021 do Duben 30 2021

pravidla soutěže

PODMÍNKY PROPAGAČNÍ AKCE – PLNÁ VERZE

Pečlivě si tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) přečtěte. Registrací k účasti na této propagační akci („Akce“) vyjadřujete svůj souhlas s tím, že pro vás tyto Podmínky budou závazné. Také si přečtěte naše zásady ochrany soukromí na www.monsterenergy.com, které popisují, jakým způsobem budeme používat údaje, které nám poskytnete při registraci k účasti na Akci.

Akci organizuje a provozuje společnost Monster Energy Europe Limited se sídlem Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Spojené království (dále jen „Monster Energy“), s identifikačním číslem společnosti 06364100 a číslem plátce DPH GB 920 674 920. Monster Energy je možné kontaktovat na www.monsterenergy.com/contact-us.

Akce se mohou zúčastnit všechny osoby starší osmnácti (18) let s bydlištěm v České republice nebo na Slovensku. Účast na Akci není dovolena zaměstnancům ani rodinným příslušníkům zaměstnanců společnosti Monster Energy, jejích přidružených společností, subdodavatelů, zástupců a právních nástupců nebo komukoliv jinému, kdo jsou s Akcí jakkoli profesně spjat.

Akce probíhá prostřednictvím webových stránek na [INSERT URL] („Webové stránky“) a je propagována propagačními materiály ve vybraných účastnících se míst v České republice nebo na Slovensku. Tato Akce se bude považovat za „propagační soutěž“ pouze s cílem podpory prodeje zboží a/nebo služeb a není hazardní hrou podle českého zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a/nebo slovenského zákona č. 30/2019 Z.z., o hazardných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Registrací k účasti na Akci v souladu s těmito Podmínkami každý účastník akce (dále jen „vy“, „váš“, „účastník“) souhlasí, že bude vázán těmito Podmínkami a rozhodnutím(i) Monster Energy, jejíž rozhodnutí budou konečná, o všech záležitostech týkajících se Akce. Monster Energy se nebude pouštět do žádné další korespondence.

Veškeré údaje o časech a datech uvedené v těchto Podmínkách jsou údaje o časech a datech v České republice. V případě jakéhokoli sporu ve věci času či data nějaké odeslané registrace bude rozhodnutí Monster Energy konečné.

K přihlášení do této Akce není potřeba koupě žádného výrobku.

Registrace

Akce začíná v 00:01 UTC dne 01.03.2021 („Datum zahájení“) a Akce končí v 23:59 UTC dne 30.04.2021 („Datum ukončení“).

Účastníci se mohou Akce zúčastnit tak, že:

(a) budou jednat v souladu s těmito Podmínkami;

(b) odešlou údaje o sobě (a to celé jméno, adresu bydliště, datum narození, telefonní číslo a emailovou adresu) podle pokynů na Webových stránkách ; a

(c) vyberou cenu, které dávají přednost, v rozbalovací nabídce.

Cena a podmínky

Každý účastník, který platně odešle svou registraci, jak je popsáno výše (každá bude „Platnou registrací“), bude zařazen do losování o ceny, které Monster Energy provede do sedmi (7) dnů od Data ukončení („Losování“).

První Platná registrace náhodně vybraná losováním zástupcem Monster Energy („Výherce“) vyhraje cenu, které dává přednost, („Cena“) z následujících možností:

jeden (1) motocykl 125cc YZF-R125 Monster Energy® Yamaha MotoGP Edition, jejíž přibližná maloobchodní hodnota je čtyři tisíce pět set eur nula centů (4 500,00 €); nebo

jeden (1) motokrosový motocykl 250cc YZ250F Monster Energy® Yamaha v závodním provedení, jejíž přibližná maloobchodní hodnota je pět tisíc eur nula centů (5 000,00 €); nebo

jedno kolo (1) SCOTT Genius 910 AXS, jehož přibližná maloobchodní hodnota je šest tisíc pět set osmnáct eur a nula centů (6 518,00 €); nebo

jeden (1) pár lyží Armada s brandingem Monster Energy®, jeden (1) pár vázání na lyže Armada, jeden (1) snowboard Lobster s brandingem Monster Energy®, jedna (1) akční kamera a jeden (1) kupón k použití u internetového prodejce, přičemž podrobnosti každé z položek určí Monster Energy zcela podle svého uvážení, s tím, že přibližná maloobchodní hodnota je tři tisíce čtyři eura a nula centů (3 004,00 €).

Aby se předešlo pochybnostem, podrobnosti prvků ceny uvedených výše určí Monster Energy zcela podle svého uvážení, podle dostupnosti.

Než bude potenciální Vítěz vyhlášen Vítězem a obdrží Cenu, bude potenciální Vítěz muset prokázat svou způsobilost, zejména prokázat věk, stálé bydliště, totožnost, což může být zejména dokladem o stálém bydlišti, cestovním pasem, řidičským průkazem a/nebo podobným státem vydaným průkazem totožnosti. Neposkytnutí těchto informací Monster Energy v přiměřeném čase stanoveném Monster Energy může mít za následek, že cena Výherce propadne a Monster Energy vylosuje v co nejkratší přiměřené lhůtě jinou Platnou registraci.

Aby nebyly pochybnosti, veškeré další náklady s Cenou spojené, zejména daně, poplatky za registraci vozidla, bezpečnostní vybavení, řidičské oprávnění, příslušné pojištění a cokoli s Cenou související, co není jmenovitě zahrnuto a popsáno v definici Ceny výše, ponese výhradně Výherce.

Je odpovědností Výherce poskytnout veškerou požadovanou dokumentaci a všechny další právní předpoklady Ceny a/nebo dokumentaci vyžadovanou zákonem a/nebo ze strany Monster Energy.

Vyrozumění o Ceně a předání Ceny

Výherce bude vyrozuměn emailem a/nebo telefonicky na emailové adrese a/nebo telefonním čísle, které poskytl při registraci do Akce, do sedmi (7) dnů od Losování („Vyrozumění“). Neúspěšní účastníci vyrozuměni nebudou.

Podrobnosti předání Ceny určí Monster Energy zcela podle svého uvážení. Podrobnosti o předání Ceny (včetně času, data a místa předání ) budou Výherci sděleny v Oznámení.

V případě, že Monster Energy nebude schopná úspěšně kontaktovat potenciálního Výherce do sedmi (7) dnů od data Vyrozumění nebo potenciální Výherce z jakéhokoli důvodu není k dispozici, aby se Ceny zúčastnil, bude jeho registrace považována za od počátku neplatnou a Monster Energy vylosuje jinou Platnou registraci v co nejkratší přiměřené době poté.

Obecné podmínky

Počet registrací je omezen na jednu (1) registraci na osobu a žádný z účastníků nesmí odeslat ani pokusit se odeslat více než jednu (1) registraci. Monster Energy si vyhrazuje právo odmítnout účast na Akci jakémukoli jedinci, který odešle nebo se pokusí odeslat více než jednu (1) registraci.

Registrace provedené online pomocí skriptu, makra nebo jakoukoli jinou metodou automatizovaného zadávání dat jsou neplatné. Monster Energy si vyhrazuje právo ověřit platnost registrací a vyloučit všechny registrace, o nichž se domnívá, že byly provedeny jakoukoli metodou automatizovaného zadávání dat.

Aby se předešlo pochybnostem, k účasti na Akci je potřeba počítač nebo jiné zařízení připravené k přístupu na internet a přístup na internet. Je odpovědností účastníků, aby disponovali souhlasem vlastníka počítače a osoby, která hradí poplatky poskytovateli internetových služeb. Nelze uplatnit žádný nárok na náhradu výdajů spojených s využitím internetového připojení za účelem účasti na Akci.

Veškeré registrace jsou považovány za provedené v okamžiku vložení údajů do databáze Monster Energy, nikoli v okamžiku odeslání registrace účastníkem do Webové stránky.

Pokud dojde k jakémukoliv sporu týkajícímu se totožnosti Výherce, bude konečné rozhodnutí Monster Energy.

Odeslání online registračního formuláře ani jakákoli jiná forma důkazu o online odeslání registračního formuláře nejsou důkazem o tom, že vaše registrace byla přijata. Monster Energy nepřijímá žádnou odpovědnost za registrace, které byly nesprávně vyplněny, ztraceny, zpožděny nebo které z jakýchkoli důvodů nebyly doručeny.

Cena je taková, jak je popsána, a není přenosná ani vyměnitelná a nebude nabídnuta peněžní alternativa pro případ, že by Výherce svou Cenu z jakéhokoli důvodu nebyl schopen přijmout. tím dotčeno výše V případě, že se vyskytnou nepředvídané okolnosti nebo když Monster Energy nebude schopná předat Cenu z důvodu pandemie Covid-19 nebo z jakéhokoli jiného důvodu, si Monster Energy vyhrazuje právo nahradit Cenu nebo složky Ceny cenami o stejné nebo vyšší hodnotě.

Výherce výslovně souhlasí, že se bude podílet na přiměřené publicitě v vyplývající z Akce, když ho k tomu Monster Energy vyzve, a Výherce bere na vědomí, že Monster Energy může použít jeho jméno, fotografii a jejich zvukové a/nebo obrazové nahrávky v rámci jakékoli publicity spojené s Akcí, jak to popisují zásady ochrany soukromí Monster Energy.

Nedodrží-li Monster Energy tyto podmínky, bude zodpovědná za ztrátu nebo škodu, kterou účastník utrpí, která je předvídatelným důsledkem porušení těchto podmínek ze strany Monster Energy nebo její nedbalosti, ale nebude zodpovědná za ztrátu nebo škodu, která předvídatelná není. Ztráta nebo škoda je předvídatelná, když jsou zjevným důsledkem porušení povinností ze strany Monster Energy nebo když byly uvažovány ze strany účastníka a Monster Energy v okamžiku, kdy se účastník zapojil do Akce. Kromě odpovědnosti Monster Energy za předvídatelné škody a ztráty se Monster Energy a/nebo kterékoli z jejích přidružených společností, zaměstnanců, jednatelů, zástupců, právních nástupců nebo subdodavatelů v největší možné míře povolené příslušnými právními normami zříkají veškeré odpovědnosti.

Z důvodů, jež Monster Energy nemůže rozumně ovlivnit, mohou nastat události, které znemožní vlastní Akci či udělení Ceny, a v takovém případě si může Monster Energy zcela podle vlastního uvážení změnit či upravit Akci a účastník souhlasí, že v takovém případě nebude Monster Energy přičítána žádná odpovědnost.

Monster Energy si vyhrazuje právo:

změnit formát Akce a/nebo odložit nebo zpozdit Akci nebo kteroukoli její fázi, vcelku či zčásti, z důvodů, které nemůže rozumně ovlivnit, aniž by za to nesla odpovědnost vůči účastníkovi; a/nebo

odmítnout registraci jakékoli osoby k účasti na Akci nebo na budoucích akcích pořádaných Monster Energy: (i) domnívá-li se Monster Energy důvodně, že Cena byla vcelku či zčásti převedena na třetí osobu; (ii) byl-li účastník vyloučen z jakékoli soutěže či akce Monster Energy během dvanácti (12) měsíců předcházejících Datu zahájení; (iii) domnívá-li se Monster Energy důvodně, že tato osoba nedodržela tyto Podmínky; a/nebo (iv) v případě, že tato osoba není způsobilá k účasti na Akci (nebo měla-li jí být účast na Akci z jakýchkoli důvodů odmítnuta).

Není-li v těchto Podmínkách výslovně uvedeno jinak, nenese Monster Energy žádnou odpovědnost za žádní náklady či výdaje vzniklé kterémukoliv účastníkovi. Výherce bude odpovědný za úhradu případných daňových povinností vzniklých v souvislosti s Cenou.

Všem účastníkům se doporučuje, aby si ponechali kopii těchto Podmínek pro budoucí potřebu.

Souhlasíte, že stanete-li se Výhercem, může být vaše jméno dáno k dispozici veřejnosti. Jméno Výherce je k dispozici kontaktováním Monster Energy na www.monsterenergy.com/contact-us do 90 od Data ukončení.

Akce i tyto Podmínky se řídí právním řádem Anglie a Walesu, s výhradou kogentních ustanovení místních právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitelů, která se ze zákona uplatní ve váš prospěch, a nic z Akce a těchto Podmínek se nedotýká vašich práv jako spotřebitele opírat se o taková kogentní ustanovení místních právních předpisů.

Žalobu v souvislosti s Akcí a těmito Podmínkami mohou účastníci podat u anglických soudů. Tím však nejsou omezena zákonná práva spotřebitelů podle příslušné legislativy na ochranu spotřebitele.

Kdybyste měli jakékoli dotazy ohledně Akce nebo kdybyste se s námi potřebovali spojit, obraťte se na tým služeb zákazníkům na www.monsterenergy.com/contact-us.