ZAVŘÍT

Vyhraj 2x Diamond VIP Meet & Greet vstupenky na koncert Five Finger Death Punch v Praze!

PROMOTION HAS ENDED

Vyhraj 2x Diamond VIP Meet & Greet vstupenky na koncert Five Finger Death Punch v Praze!

 

CHCEŠ SE ZÚČASTNIT? TADY JE POSTUP:

1. Níže vyplň své údaje
2. Napiš nám, jaká je tvoje nejoblíbenější písnička od Five Finger Death Punch a proč?

Přihlášení Listopad 06 2017 do Listopad 19 2017

pravidla promo akce

FIVE FINGER DEATH PUNCH

PODMÍNKY AKCE – PLNÁ VERZE

Prosím pečlivě si přečtěte tyto podmínky (dále jen „Podmínky“). Registrací k účasti na Akci („Akce“) vyjadřujete svůj souhlas s tím, že tyto Podmínky pro vás budou závazné. Také si přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů, které najdete na www.monsterenergy.com a které popisují, jakým způsobem využijeme údaje, které nám poskytnete, když se zaregistrujete k účasti na této Akci.

Akci organizuje a provozuje společnost Monster Energy Europe Limited se sídlem na adrese Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Spojené království (dále jen „Monster Energy“).

Akce se mohou zúčastnit všechny osoby starší osmnácti (18) let s bydlištěm v České republice. Účast na Akci není dovolena zaměstnancům ani rodinným příslušníkům zaměstnanců společnosti Monster Energy, jejích přidružených společností, subdodavatelů, zástupců a právních nástupců nebo komukoliv jinému, kdo jsou s touto Akcí jakkoli profesně spjat.

Akce probíhá prostřednictvím webových stránek www.monsterenergy.com („Webové stránky“).

Registrací k účasti v Akci v souladu s těmito Podmínkami vyjadřuje každý účastník akce (dále jen „Vy“, „Váš“, „Účastník“) svůj souhlas s tím, že bude vázán těmito Podmínkami a rozhodnutím(i) společnosti Monster Energy o všech skutečnostech, které se vztahují k této Akci, přičemž tato rozhodnutí budou konečná. Na písemné připomínky nebude společnost Monster Energy brát zřetel.

Všechny časy a data uvedené v těchto Podmínkách jsou časy a data v České republice. V případě jakéhokoli sporu ve věci času či data jakékoliv podané registrace bude rozhodnutí společnosti Monster Energy konečné.

K přihlášení do této Akce není potřeba koupě žádného výrobku.

 

Registrace

 

Datum zahájení Akce je 00:01 hodin dne 6. listopadu 2017(„Datum zahájení“) a datum ukončení Akce je 23:59 hodin dne 19. listopadu 2017 („Datum ukončení“).

Účastníci se mohou Akce zúčastnit tak, že:

budou postupovat v souladu s těmito Podmínkami; a

podle pokynů na Webových stránkách odešlou údaje o sobě (a to své celé jméno, věk, adresu bydliště, telefonní číslo, datum narození a emailovou adresu); a

odpovědí na následující otázku (ne více než 30 slovy): „Jaká je vaše nejoblíbenější písnička od Five Finger Death Punch a proč?“ („Odpověď“).

 

Cena a požadavky

 

Každý účastník, který platně odešle svou registraci, jak je popsáno výše (každá bude „Platnou registrací“), bude zařazen do souboru registrací se všemi ostatními Platnými registracemi.

Každá Platná registrace bude součástí procesu výběru jednoho (1) oficiálního výherce Ceny (definice níže) („Vítěz“), který proběhne do tří (3) dnů od Data ukončení („Proces výběru“).

Porota složená ze dvou (2) zástupců Monster Energy a jednoho (1) nezávislého porotce (dohromady tvoří „Porotu“) bude spolupracovat a vybere Vítěze, jehož odpověď vykazuje nejvíce kreativity, důmyslnosti, nejlepší porozumění Five Finger Death Punch („5FDP“) a nejlepší volbu slov a styl psaní („Kritéria výběru“). Porota zajistí, že registrace jsou platné podle těchto Podmínek, posoudí Platné registrace podle Kritérií výběru a udělí Cenu Vítězi.

Výherce vyhraje dvě (2) vstupenky „5FDP Diamond Meet & Greet VIP Package“ na koncert 5FDP konaný ve Forum Karlín, Praha, Česká republika v neděli 26. listopadu 2017 („Koncert“) (každá v přibližné hodnotě deset tisíc sedm set třicet pět korun českých (10 735,00 Kč)), které se skládají z následujícího:

Všeobecné vstupenky k stání na Koncert;

Seznámení/setkání se členy 5FDP na Akci (v čase a místě, která určí Monster zcela a výhradně podle svého uvážení);

Individuální fotografie se členy 5FDP na Akci (v čase a místě, která určí Monster zcela a výhradně podle svého uvážení);

Prohlídku s průvodcem pódia a zákulisí na Akci (v čase a místě, která určí Monster zcela a výhradně podle svého uvážení); a

Sběratelský plakát podepsaný členy 5FDP;

dohromady označováno jako „Cena“.

Jen Výherce a jedna (1) osoba, kterou si Výherce zvolí (dále jen „Zvolená osoba“), mohou požívat výhod Ceny. Zvolená osoba musí být schválena společností Monster Energy, být starší osmnácti (18) let a mít trvalé bydliště v České republice.

Aby nebyly pochybnosti, všechny náklady s Cenou spojené, včetně zejména daní, platného zdravotního pojištění pro cestování, dopravy, cestovného, ubytování, vybavení, obživy, veškeré zábavy a čehokoli s Cenou souvisejícího, co není jmenovitě zahrnuto a nastíněno v definici Ceny výše, ponese výhradně Vítěz.

Než bude potenciální vítěz vyhlášen Vítězem a obdrží Cenu, je možné, že potenciální vítěz (a Zvolená osoba) bude muset prokázat svou způsobilost, zejména prokázat věk, stálé bydliště, totožnost, což může být zejména dokladem o stálém bydlišti, cestovním pasem a/nebo podobným státem vydaným průkazem totožnosti. Neposkytnutí těchto informací společnosti Monster Energy v přiměřeném čase stanoveném společností Monster Energy může mít za následek, že cena Výherce propadne a Monster Energy vybere v co nejkratší přiměřené lhůtě jinou platnou registraci.

 

Oznámení o výhře a doručení ceny

 

Výherce bude informován e-mailem a/nebo telefonicky na e-mailové adrese a/nebo telefonním čísle, které zadal při registraci do Akce, a to do tří (3) dnů od Procesu výběru („Oznámení“). Neúspěšní účastníci nebudou vyrozuměni.

Podrobnosti o doručení Ceny budou stanoveny společností Monster Energy dle jejího vlastního uvážení. Podrobnosti o doručení Ceny (včetně času, data a místa dodání) budou Výherci sděleny v Oznámení.

V případě, že se společnosti Monster Energy nepodaří kontaktovat potenciálního výherce do tří (3) dnů od data Oznámení nebo že potenciální výherce z jakéhokoli důvodu není schopen převzít Cenu nebo není k dispozici k návštěvě Koncertu, bude jeho registrace považována za neplatnou a společnost Monster Energy vybere jinou vyhovující.

 

Obecné podmínky

 

 

Počet registrací je omezen na jednu (1) registraci na osobu a žádný z účastníků nesmí odeslat ani pokusit se odeslat více než jednu (1) registraci. Společnost Monster Energy si vyhrazuje právo odmítnout účast na Akci jakémukoli jedinci, který odešle nebo se pokusí odeslat více než jednu (1) registraci.

Registrace provedené online pomocí skriptu, makra nebo jakoukoli jinou metodou automatizovaného zadávání dat jsou neplatné. Společnost Monster Energy si vyhrazuje právo ověřit platnost registrací a vyloučit všechny registrace, o nichž se domnívá, že byly provedeny jakoukoli metodou automatizovaného zadávání dat.

Aby nebyly pochybnosti, je k účasti na Akci potřeba počítač nebo jiné zařízení připravené k přístupu na internet a přístup na internet. Každý účastník akce zodpovídá za to, že disponuje souhlasem vlastníka počítače a fyzické osoby, která hradí poplatky za služby poskytovatele internetových služeb. Nelze uplatnit žádný nárok na náhradu výdajů spojených s využitím internetového připojení za účelem účasti na Akci.

Veškeré registrace jsou považovány za provedené v okamžiku vložení údajů do databáze společnosti Monster Energy, nikoli v okamžiku zadání registrace účastníkem na Webové stránky.

Pokud dojde k jakémukoliv sporu týkajícímu se totožnosti Vítěze, rozhodnutí společnosti Monster Energy bude konečné.

Odeslání online registračního formuláře ani jakákoli jiná forma důkazu o online odeslání registračního formuláře nejsou důkazem o tom, že vaše registrace byla řádně přijata. Společnost Monster Energy nepřijímá žádnou odpovědnost za registrace, které nebyly nesprávně vyplněny, které se ztratily, jejichž doručení se opozdilo nebo které nebyly z jakýchkoli důvodů doručeny.

Výhry se poskytují v podobě, jak byly popsány, a jsou nepřenosné, nelze je vyměnit a v případě, že Vítěz nebude z jakéhokoli důvodu schopen svou Cenu uplatnit, nebude poskytnuta žádná finanční náhrada. V případě nepředvídatelných událostí si společnost Monster Energy vyhrazuje právo nahradit celou Cenu nebo části ceny cenami stejné nebo vyšší hodnoty.

Výherce a Zvolená osoba souhlasí, že se budou podílet na přiměřené publicitě v souvislosti s Akcí, pokud to bude společnost Monster Energy požadovat, a Vítěz uděluje společnosti Monster Energy souhlas s využitím svého jména, fotografie a zvukového a/nebo obrazového záznamu v rámci jakékoli publicity spojené s Akcí.

V maximálním rozsahu povoleném zákonem nepřijímají ani společnost Monster Energy ani jakákoliv její přidružená společnost, jejich zaměstnanci, jednatelé, zástupci, právní nástupci nebo subdodavatelé jakoukoliv odpovědnost nebo závazek za jakoukoliv škodu, ztrátu, újmu ani zklamání Účastníka akce, které utrpí tím, že přistoupí k Webovým stránkám, zaregistruje se k účasti v Akci nebo v důsledku přijetí Ceny. Společnost Monster Energy nenese odpovědnost za jakékoliv problémy či technická selhání jakékoli telefonní sítě nebo linek, počítačových online systémů, serverů nebo poskytovatelů služeb, počítačového vybavení, softwarová selhání jakéhokoli zaslaného e-mailu nebo registrace z důvodů technických problémů, přetížení internetových či telefonních linek nebo jakékoli webové stránky, či jakýchkoliv prodlení nebo selhání jakékoli poštovní nebo obdobné doručovací služby, nebo jakékoli kombinace výše uvedeného, včetně jakéhokoli poškození nebo škody na počítači či mobilním telefonu Účastníka akce či jakékoli jiné osoby, nebo související či vyplývající z účasti na Akci. Žádné ustanovení těchto Podmínek nevylučuje odpovědnost společnosti Monster Energy za podvodné jednání, smrt nebo zranění osob v důsledku její nedbalosti ani žádnou jinou odpovědnost, kterou nelze ze zákona vyloučit ani omezit.

Z důvodů, jež společnost Monster Energy nemůže ovlivnit, mohou nastat události, které znemožní vlastní Akci či udělení jakékoli Ceny. V takovém případě si společnost Monster Energy vyhrazuje právo dle vlastního uvážení změnit či jakkoli upravit Akci a Účastník akce souhlasí, že v takovém případě vůči společnosti Monster Energy nevznese žádné nároky.

Společnost Monster Energy si dále vyhrazuje právo: (a) z důvodů, které nemůže rozumně ovlivnit, změnit formát Akce a/nebo uskutečnit později či odložit Akci či jakoukoli její fázi, aniž by za to nesla odpovědnost vůči Účastníkovi; a/nebo (b) odmítnout registraci jakékoli fyzické osoby k účasti na Akci nebo na budoucích akcích, které společnost Monster Energy uspořádá: (i) v případě, že se společnost Monster Energy důvodně domnívá, že Cena byla jako celek či zčásti převedena na třetí osobu; (ii) v případě, že byl Účastník akce vyloučen z jakékoli soutěžní nebo Akce nebo soutěže společnosti Monster Energy během dvanácti (12) měsíců předcházejících Datu zahájení; (iii) v případě, že se společnost Monster Energy důvodně domnívá, že takováto fyzická osoba nesplnila tyto Podmínky; a/nebo (iv) v případě, že takováto fyzická osoba není způsobilá k účasti na Akci (nebo pokud jí měla být účast na Akci z jakýchkoli důvodů odmítnuta).

Není-li v těchto Podmínkách výslovně uvedeno jinak, nenese společnost Monster Energy žádnou odpovědnost za jakékoli náklady či výdaje, které případně vzniknou kterémukoliv Účastníkovi.

Všem Účastníkům se doporučuje, aby si ponechali kopii těchto Podmínek pro budoucí potřebu.

Akce i tyto Podmínky se řídí právním řádem Anglie a Walesu.

Jakékoli spory (smluvní nebo mimosmluvní) vyplývající z této Akce nebo z těchto Podmínek či s nimi související podléhají nevýlučné pravomoci soudů Anglie a Walesu. Tím však nejsou omezena zákonná práva spotřebitelů podle příslušné legislativy na ochranu spotřebitele.

Kdybyste o Akci měli jakékoli dotazy nebo kdybyste se s námi potřebovali spojit, obraťte se prosím na tým služby zákazníkům na www.monsterenergy.com/contact-us.