ZAVŘÍT

Žij jako Lewis

PROMOTION HAS ENDED

Vyhrajte zážitek z jízdy v Monaku a setkání s Lewisem Hamiltonem!

 

CHCEŠ SE ZÚČASTNIT? TADY JE NÁVOD:
1. Kup si Monster ve zúčastněném obchodě
2. Schovej si účtenku
3. Vyplň své kontaktní údaje
4. Doplň slovo „Monster“, konkrétní datum a čas nákupu (ve 24hodinovém formátu) vytištěné na Pokladním dokladu v následujícím formátu „Monster_DenMěsícČasNákupu“ (např. Monster_1204171935)
5. V maximálně třiceti (30) slovech uveď, co se ti jako první vybaví, když uslyšíš slova auto a Monster Energy?

Přihlášení Září 13 2017 do Říjen 24 2017

pravidla soutěže

PODMÍNKY AKCE

Prosím pečlivě si přečtěte tyto podmínky (dále jen „Podmínky“). Registrací k účasti na akci (jak je vymezena níže) vyjadřujete svůj souhlas s tím, že tyto podmínky pro vás budou závazné. Také si přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů, které najdete na www.monsterenergy.com a které popisují, jakým způsobem využijeme údaje, které nám poskytnete, když se zaregistrujete k účasti na této akci.

S výhradou ustanovení odstavce 4 níže se této propagační akce (dále jen „Propagační akce“) mohou zúčastnit osoby starší osmnácti (18) let s trvalým bydlištěm v České nebo Slovenské republice.

Tuto Akci organizuje Monster Energy Europe Limited, společnost založená a registrovaná v Anglii a ve Walesu s registračním číslem 06394100, jejíž sídlo se nachází na 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Spojené království (dále jen „Monster Energy“).

Tato Propagační akce probíhá ve všech zúčastněných prodejnách Tesco na území České a Slovenské republiky, které prodávají produkty Monster Energy® v plechovkách) (každý samostatně „Prodejce“) a na webové stránce [INSERT] („Webová stránka“).

Účast na Akci není dovolena zaměstnancům ani rodinným příslušníkům zaměstnanců společnosti Monster Energy, jejích přidružených společností, subdodavatelů, zástupců a právních nástupců nebo komukoliv jinému, kdo jsou s touto Akcí jakkoli profesně spjat.

Registrací k účasti v Akci v souladu s těmito Podmínkami vyjadřuje každý účastník akce (dále jen „Vy“, „Váš“, „Účastník“) svůj souhlas s tím, že bude vázán těmito Podmínkami a rozhodnutím(i) společnosti Monster Energy o všech skutečnostech, které se vztahují k této Akci, přičemž tato rozhodnutí budou konečná. Na písemné připomínky nebude společnost Monster Energy brát zřetel.

Veškeré údaje o časech a datech uvedené v těchto Podmínkách jsou údaje o časech a datech v České republice. V případě jakéhokoli sporu ve věci času či data jakékoliv podané registrace bude rozhodnutí společnosti Monster Energy konečné.

Registrace

Akce začíná v 00:01 hodin dne 1. září 2017 („Datum zahájení“) a končí ve 23:59 hodin dne 30. září 2017 („Datum ukončení“).

Registrace doručené před Datem zahájení nebo po Datu ukončení, stejně jako registrace neúplné nebo nesprávné, nebudou akceptovány.

Účastníci se mohou této Akce zúčastnit tak, že:

si zakoupí jakoukoli jednu (1) plechovku produktu Monster Energy® („Produkt“) (kterýkoliv z následujících produktů: 500 ml Monster Original, 533 ml Monster Original, 500 ml Monster Energy Ripper, 500 ml Monster Ultra Original, 500 ml Monster Ultra Sunrise, 500 ml Monster Ultra Red, 500 ml Monster Khaos, 500 ml Monster Absolutely Zero, 500 ml Monster Rehab, 500 ml Monster Assault nebo 500 ml Monster VR/46 (aby se předešlo pochybnostem, produkt je možné zakoupit jednotlivě jako jednu plechovku nebo jako součást balení multi-pack) po Datu zahájení a před Datem ukončení a získá od pokladní doklad o nákupu jedné (1) plechovky Produktu („Pokladní doklad“);

budou postupovat v souladu s těmito Podmínkami; a

zadají na Webové stránce po Satu zahájení a před Datem ukončení následující údaje:

slovo „Monster“, konkrétní datum a čas nákupu (ve 24hodinovém formátu) vytištěné na Pokladním dokladu v následujícím formátu „Monster_DenMěsícČasNákupu“ (např. Monster_1208151935);

v maximálně třiceti (30) slovech uvedou Účastníkovu odpověď na otázku: „co je první, co vás napadne, když uslyšíte slova ‚auto‘ a ‚Monster Energy‘?“); („Odpověď“); a

údaje o sobě (a to jméno, příjmení, trvalé bydliště, e-mailovou adresu a číslo mobilu).

Počet registrací je omezen na jednu (1) registraci na jeden Pokladní doklad a žádný z Účastníků nesmí odeslat ani pokusit se o více než jednu (1) registraci na jeden Pokladní doklad. Společnost Monster Energy si vyhrazuje právo kdykoli zkontrolovat platnost registrací.

Pro účast v této Akci je vyžadován doklad o nákupu včetně Pokladního dokladu.

Registrace provedené online pomocí skriptu, makra nebo jakoukoli jinou metodou automatizovaného zadávání dat jsou neplatné. Společnost Monster Energy si vyhrazuje právo ověřit platnost registrací a vyloučit všechny registrace, o nichž se domnívá, že byly provedeny jakoukoli metodou automatizovaného zadávání dat.

Proces výběru

Porota složená ze tří (3) zástupců Monster Energy a jednoho (1) nezávislého porotce („Porota“), která zasedne do pěti (5) dnů od data ukončení (nejpozději 6. října 2017) („Datum výběru“) určí jednoho (1) oficiálního výherce („Hlavní výherce“) (hlavní cena je popsána níže), dvacet (20) oficiálních výherců druhé ceny („každý z nich dále označován jako „Výherce druhé ceny“) a dvacet (20) oficiálních výherců třetí ceny (každý z nich dále označován jako „Výherce třetí ceny“) (dohromady Hlavní výherce, Výherci druhé ceny a Výherci třetí ceny, společně dále označováni jako „Výherci“ a každý z nich jako „Výherce“) ze všech účastníků, kteří se platně registrovali dle podmínek popsaných v odstavci 9 a odevzdali Odpověď nejlépe splňující kritéria výběru („Kritéria výběru“).

Kritéria výběru sestávají z následujících: (a) nejlepší porozumění značce Monster Energy®; a (b) nejoriginálnější Odpověď co do originality sloganu, psaného projevu a stylu.

Ceny a požadavky

Každý Výherce hlavní ceny vyhrává dvoudenní (dva dny) cestu pro dvě (2) osoby od 1. října 2017 do 30. června 2017 (kterou určí společnost Monster Energy zcela podle vlastního uvážení) v přibližné hodnotě sto padesát pět tisíc korun českých (155 000,00 Kč), která se skládá z následujícího („Hlavní cena“):

jeden (1) zážitek řízení pod vedením pro Výherce a jím Zvolenou osobu (definice níže) s instruktorem AMG Mercedes Driving Academy ve voze AMG Mercedes, které určí společnost Monster Energy zcela podle vlastního uvážení („Zážitek“); aby nebyly pochybnosti, Zážitek bude omezený na jednu (1) vyjížďku po silnicích Monaka;

jedno (1) seznámení/setkání s Lewisem Hamiltonem v jeden (1) den Cesty, který určí společnost Monster Energy zcela podle vlastního uvážení;

pobyt na jednu (1) noc pro dvě (2) osoby ve dvojlůžkovém pokoji s oddělenými postelemi v hotelu s nejméně třemi (3) hvězdičkami, který zcela podle svého uvážení vybere Monster Energy („Hotel“);

zpáteční letenky v ekonomické pro dvě (2) osoby třídě z letiště v České nebo Slovenské republice na letiště ve Francii, která zvolí společnost Monster Energy zcela podle svého uvážení („Cílové letiště“). Tato letiště, data a časy letů určí společnost Monster Energy zcela podle vlastního uvážení, podle dostupnosti; a

zpáteční transfery pro dvě (2) osoby z Cílového letiště do Hotelu a z Hotelu na Zážitek, zvolené společností Monster Energy zcela podle jejího uvážení.

Výhody Hlavní ceny může využít pouze Výherce hlavní ceny a jedna (1) osoba, kterou Výherce hlavní ceny zvolí (dále jen „Zvolená osoba“). Zvolená osoba musí být schválena společností Monster Energy, být starší osmnácti (18) let a mít trvalé bydliště v České nebo Slovenské republice.

Aby se předešlo pochybnostem, veškeré další náklady spojené s Hlavní cenou, včetně platného zdravotního pojištění, dopravy, ubytování, stravování nebo zábavy Výherce hlavní ceny nebo jeho Zvolené osoby, které nejsou obsaženy a uvedeny v definici Hlavní ceny v odstavci 15 výše, si hradí Výherce hlavní ceny sám. Ubytování zahrnuje jen samotnou místnost a Výherce hlavní ceny a jeho Zvolená osoba si budou hradit veškeré stravování a nápoje zkonzumované během Hlavní ceny a veškeré další dodatečné náklady za ubytování.

Je odpovědností Výherce hlavní ceny a jím Zvolené osoby, aby byli schopni se v příslušné dny zúčastnit Hlavní ceny a poskytnout veškeré požadované dokumenty, příslušné cestovní a zdravotní pojištění, pasy nebo občanské průkazy a vyhovět veškerým dalším právním požadavkům v souvislosti s Hlavní cenou a/nebo dokumenty vyžadované společností Monster Energy. Výherce tímto souhlasí, že podepíše a dodrží veškeré podmínky stanovené příslušnými poskytovateli služeb uvedených v odstavci 15.

Každý Výherce druhé ceny vyhrává jedno (1) tričko Mercedes AMG Petronas (každá z nich je „Druhá cena“), jejíž přibližná maloobchodní hodnota je jeden tisíc osmdesát dva korun českých (1 082,00 Kč);

Každý Výherce třetí ceny vyhrává jednu (1) kšiltovku Mercedes AMG Petronas (každá z nich je „Třetí cena“), jejíž přibližná maloobchodní hodnota je pět set čtyřicet jedna korun českých (541,00 Kč);

Předtím, než budou vyhlášeni Výherci a než obdrží Hlavní cenu, Druhou cenu nebo Třetí cenu (společně označovány jako „Ceny“ nebo každá z nich jako „Cena“), bude potenciální Výherce požádán o předložení kopie svého Pokladního dokladu a potenciální Výherce (a v případě Hlavní ceny jím Zvolená osoba) bude rovněž muset:

doložit svůj věk, místo bydliště a totožnost, doklad o trvalém bydlišti, pas, doklad o věku, trvalém bydlišti a/nebo státem vydaný průkaz totožnosti; a

jen Výherce hlavní ceny a Zvolená osoby podepsat písemné potvrzení způsobilosti a zřeknutí se odpovědnosti před tím, než může být Hlavní cena předána každému Hlavnímu výherci. Kopie příslušných potvrzení a zřeknutí se odpovědnosti lze získat na vyžádání na e-mailové adrese monster@mccoy-partner.com.

Neposkytnutí těchto informací společnosti Monster Energy v přiměřeném čase stanoveném společností Monster Energy může mít za následek, že Cena potenciálního výherce propadne a Porota vybere v co nejkratší přiměřené lhůtě jinou platnou registraci v souladu s Kritérii výběru.

Oznámení o výhře a doručení ceny

Každý Výherce bude informován e-mailem a/nebo telefonicky na e-mailové adrese a/nebo telefonním čísle, které zadal při registraci, a to do pěti (5) dnů od Data výběru (nejpozději 11. října 2017) (dále „Oznámení“).

Neúspěšní účastníci nebudou vyrozuměni.

Podrobnosti doručení Hlavní ceny budou stanoveny společností Monster Energy dle jejího vlastního uvážení. Podrobnosti o doručení Hlavní ceny (včetně času, data a místa dodání) budou Výherci hlavní ceny sděleny v Oznámení.

Každý z Výherců druhé ceny a každý z Výherců třetí ceny obdrží výhru poštou, kurýrní službou nebo mu bude doručena zástupcem Monster Energy na adresu jeho trvalého bydliště, kterou poskytl při registraci Propagační akce, a to nejpozději do dvaceti osmi (28) dní od Oznámení.

V případě, že společnost Monster Energy není schopná kontaktovat potenciálního výherce do deseti (10) dnů od data Oznámení a/nebo výherce nedodrží tyto podmínky a/nebo z jakéhokoli důvodu není schopen Cenu převzít, bude jeho registrace považována za neplatnou a společnost Monster Energy následně vybere v co nejkratší možné lhůtě jinou registraci vyhovující podmínkám v souladu s Kritérii výběru.

Obecné podmínky

Žádný účastník nemá z žádného důvodu možnost poskytnout alternativní kontaktní údaje k údajům zadaným při registraci do Akce.

Veškeré registrace jsou považovány za obdržené okamžikem vložení údajů do databáze společnosti Monster Energy, nikoli okamžikem odeslání registrace Webové stránce Účastníkem.

Pokud dojde k jakémukoliv sporu týkajícímu se totožnosti Výherce, rozhodnutí Poroty bude konečné.

Odeslání online registračního formuláře ani jakákoli jiná forma důkazu o online odeslání registračního formuláře nejsou důkazem o tom, že vaše registrace byla obdržena. Společnost Monster Energy nepřijímá žádnou odpovědnost za registrace, které nebyly nesprávně vyplněny, které se ztratily, jejichž doručení se opozdilo nebo které nebyly z jakýchkoli důvodů doručeny.

Aby se předešlo pochybnostem, účast na této Akci vyžaduje přístup k počítači, internetu a platnou e-mailovou adresu každého Účastníka této Akce. Každý Účastník akce zodpovídá za to, že disponuje souhlasem vlastníka počítače a fyzické osoby, která hradí poplatky za služby poskytovatele internetových služeb.

Nelze uplatnit žádný nárok na náhradu výdajů spojených s využitím internetového připojení za účelem účasti na této Akci.

Výhry se poskytují v podobě, jak byly popsány, a jsou nepřenosné, nelze je vyměnit a v případě, kdy potenciální Výherce nebude z jakéhokoli důvodu schopen výhru uplatnit, nebude poskytnuta finanční náhrada. V případě nepředvídatelných událostí si společnost Monster Energy vyhrazuje právo nahradit celou Cenu nebo části Ceny cenou stejné nebo vyšší hodnoty.

Výherci (a jimi Zvolené osoby pro Hlavní výhru) se budou podílet na přiměřené publicitě v souvislosti s Propagační akcí, pokud to bude společnost Monster Energy požadovat, a každý Výherce a každá Zvolená osoba uděluje společnosti Monster Energy souhlas s využitím svého jména, fotografie a zvukového a/nebo obrazového záznamu v rámci jakékoli publicity spojené s Propagační akcí.

Údaje o Výhercích (včetně jejich jmen a města bydliště) mohou být dostupné na příslušných webových stránkách.

V maximálním rozsahu povoleném zákonem nepřijímají společnost Monster Energy ani jakákoliv její přidružená společnost, jejich zaměstnanci, ředitelé, zástupci, právní nástupci nebo subdodavatelé jakoukoliv odpovědnost nebo závazek za jakoukoliv škodu, ztrátu, újmu ani zklamání Účastníka akce, které utrpí tím, že se zaregistruje se k účasti v Akci nebo v důsledku přijetí jakékoli Výhry. Doklad o odeslání se nepovažuje za důkaz doručení. Společnost Monster Energy nenese odpovědnost za jakékoliv problémy či technická selhání jakékoli telefonní sítě nebo linek, počítačových online systémů, serverů nebo poskytovatelů služeb, počítačového vybavení, softwarová selhání jakéhokoli zaslaného e-mailu nebo registrace z důvodů technických problémů, přetížení internetových či telefonních linek nebo jakékoli webové stránky, či jakýchkoliv prodlení nebo selhání jakékoli poštovní nebo obdobné doručovací služby, nebo jakékoli kombinace výše uvedeného, včetně jakéhokoli poškození nebo škody na počítači či mobilním telefonu Účastníka akce či jakékoli jiné osoby, nebo související či vyplývající z účasti na Akci. Žádné ustanovení těchto Podmínek nevylučuje odpovědnost společnosti Monster Energy za podvodné jednání, smrt nebo zranění osob v důsledku její nedbalosti ani žádnou jinou odpovědnost, kterou nelze ze zákona vyloučit ani omezit.

Z důvodů, jež společnost Monster Energy nemůže ovlivnit, mohou nastat události, které znemožní vlastní Akci či udělení jakékoli Ceny. V takovém případě si společnost Monster Energy vyhrazuje právo dle vlastního uvážení změnit či jakkoli upravit Akci a Účastník akce souhlasí, že v takovém případě vůči společnosti Monster Energy nevznese žádné nároky.

Společnost Monster Energy si dále vyhrazuje právo:

v případě nepříznivých okolností, které nemůže společnost Monster Energy ovlivnit, změnit formát Akce a/nebo uskutečnit později jakoukoliv její fázi, nebo Akci či jakoukoli její část odložit, aniž by za to nesla odpovědnost vůči Účastníkovi; a/nebo

odmítnout registraci jakékoli fyzické osoby k účasti na Akci nebo na budoucích akcích, které společnost Monster Energy uspořádá;

v případě, že se společnost Monster Energy důvodně domnívá, že Cena byla jako celek či zčásti převedena na třetí osobu;

v případě, že byl Účastník akce vyloučen z jakékoli soutěžní nebo Akce nebo soutěže společnosti Monster Energy během dvanácti (12) měsíců předcházejících Datu zahájení;

v případě, že se společnost Monster Energy důvodně domnívá, že takováto fyzická osoba nesplnila tyto Podmínky; a/nebo

v případě, že takováto fyzická osoba není způsobilá k účasti na Akci (nebo pokud jí měla být účast na Akci z jakýchkoli důvodů odmítnuta).

Není-li v těchto Podmínkách výslovně uvedeno jinak, nenese společnost Monster Energy žádnou odpovědnost za jakékoli náklady či výdaje, které případně vzniknou kterémukoliv Účastníkovi.

Všem Účastníkům se doporučuje, aby si ponechali kopii těchto Podmínek pro budoucí potřebu.

Akce a tyto Podmínky se řídí právním řádem Anglie a Walesu a jakékoli spory (smluvní nebo mimosmluvní) vyplývající z Akce nebo z těchto Podmínek či s nimi související podléhají nevýlučné pravomoci soudů Anglie a Walesu.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se Akce (včetně členů poroty) nebo pokud se s námi potřebujete spojit, kontaktujte prosím náš tým zákaznických služeb na adrese monster@mccoy-partner.com.

Příklad, kde na Pokladním dokladu můžete nalézt příslušná čísla: