be_ixf;ym_202303 d_22; ct_100
ZAVŘÍT

Vyhraj zážitek na MotoGP v Silverstone

 

Přihlas se a vyhraj

Loading...
0%

Není to vaše země? Vyberte svou zemi z navigačního menu nahoře.

Vyhraj výlet pro 2 na MotoGP Silverstone s Monster Energy!

Přihlášení Prosinec 31 2022 do Březen 31 2023

pravidla soutěže

PODMÍNKY PROPAGAČNÍ AKCE – PLNÁ VERZE
Pečlivě si tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) přečtěte.  Registrací k účasti na této propagační akci („Akce“) vyjadřujete svůj souhlas s tím, že pro vás tyto Podmínky budou závazné. Také si přečtěte naše zásady ochrany soukromí na www.MonsterEnergy.com, které popisují, jakým způsobem budeme používat údaje, které nám poskytnete při registraci k účasti na Akci.
1.    Akci organizuje a provozuje společnost Monster Energy Europe Limited se sídlem na adrese Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Spojené království (dále jen „Monster Energy“).
2.    Akce se mohou zúčastnit všechny osoby starší osmnácti (18) let s bydlištěm v České republice nebo na Slovensku. Účast na Akci není dovolena zaměstnancům ani rodinným příslušníkům zaměstnanců Monster Energy, jejích přidružených společností, subdodavatelů, zástupců a právních nástupců nebo komukoliv jinému, kdo jsou s touto Akcí jakkoli profesně spjat. 
3.    Akce probíhá prostřednictvím webových stránek na www.monsterenergy.com („Webové stránky“) a je propagována propagačními materiály ve vybraných účastnících se místech v České republice nebo na Slovensku („Maloobchodník“).
4.    Registrací k účasti na Akci v souladu s těmito Podmínkami každý účastník akce (dále jen „vy“, „váš“, „účastník“) souhlasí, že bude vázán těmito Podmínkami a rozhodnutím(i) Monster Energy, jejíž rozhodnutí budou konečná, o všech záležitostech týkajících se Akce.  Monster Energy se nebude pouštět do žádné další korespondence.
5.    Veškeré časové údaje a data uvedená v těchto podmínkách jsou časové údaje a data v České republice nebo na Slovensku.  V případě jakéhokoli sporu ve věci času či data jakékoliv podané registrace bude rozhodnutí Monster Energy konečné.
6.    K přihlášení do této Akce není potřeba koupě žádného výrobku. 

Registrace

7.    Akce začíná v 00:01 UTC dne 31.12.2022 („Datum zahájení“) a končí v 23:59 UTC dne 31.03.2023 („Datum ukončení“).  
8.    Účastníci se mohou Akce zúčastnit tak, že: 
a.    budou jednat v souladu s těmito Podmínkami; a
b.    odešlou údaje o sobě (a to celé jméno, adresu bydliště, datum narození, telefonní číslo a emailovou adresu) podle pokynů na Webových stránkách;
Cena a podmínky

9.    Každý účastník, který platně odešle svou registraci, jak je popsáno výše (každá bude „Platnou registrací“), bude zařazen do losování o ceny uskutečněného do tří (3) dnů od Data ukončení („Losování“). První Platná Registrace náhodně vybrané v Losování („Výherce“) vyhraje výlet pro dvě (2) osoby na MotoGP Silverstone ve Spojeném království na tři (3) noci, který se uskuteční mezi 04.08.2023 a 07.08.2023, přičemž přesná data určí Monster Energy zcela podle svého uvážení, sestávající z následujícího („Cena“):
a.    dvě (2) vstupenky na dny závodu 05.08.2023 a 06.08.2023 na MotoGP Silverstone („Akce“); každá vstupenka opravňuje držitele ke: vstupu na Akci; k přístupu do všech veřejných prostor na Akci v otevíracích hodinách Akce;
b.    pobyt na tři (3) noci pro dvě (2) osoby ve dvojlůžkovém pokoji s oddělenými postelemi v ubytování s nejméně třemi (3) hvězdičkami, který zcela podle svého uvážení vybere Monster Energy, podle dostupnosti („Hotel“);
c.    zpáteční letenky v ekonomické třídě pro dvě (2) osoby z letiště v České republice nebo na Slovensku na letiště ve Spojeném království, která vybere Monster Energy („Cílové letiště“). letiště, data a časy letů určí společnost Monster Energy zcela podle svého uvážení; a
d.    zpáteční transfery zvolené společnosti Monster Energy zcela podle jejího uvážení pro dvě (2) osoby z Cílového letiště do Hotelu a z Hotelu, zvolené společností Monster Energy zcela podle svého uvážení; časy a způsob přepravy určí společnost Monster Energy zcela podle svého uvážení, podle dostupnosti.
10.    Jen Výherce a jedna (1) osoba, kterou si Výherce zvolí (dále jen „Zvolená osoba“), mohou požívat výhod Ceny.  Zvolenou osobu musí schválit Monster Energy a musí být starší osmnácti (18) let a mít trvalé bydliště v České republice nebo na Slovensku. Aby mohli uplatnit Cenu, musí být Výherce a Zvolená osoba držiteli platných cestovních pasů s datem ukončení platnosti nejdříve 28.02.2024.
11.    Než bude prohlášen za Výherce a obdrží svou Cenu, musí potenciální Výherce a jeho Zvolená osoba:
a.    prokázat svou způsobilost, zejména prokázat věk, bydliště, totožnost, což lze zejména dokladem o bydlišti, cestovním pasem a/nebo podobným státem vydaným průkazem totožnosti; a
b.    podepsat zřeknutí se odpovědnosti, které připraví Monster Energy zcela podle svého uvážení konkrétně pro Cenu, potvrzující porozumění, dodržení a přijetí zřeknutí se odpovědnosti. Kopie příslušného potvrzení a právního prohlášení lze získat na vyžádání na [VLOŽTE].
Neposkytnutí těchto informací Monster Energy v přiměřeném čase stanoveném Monster Energy může mít za následek, že cena Výherce propadne a Monster Energy vylosuje v co nejkratší přiměřené lhůtě jinou registraci vyhovující podmínkám.
12.    Aby nebyly pochybnosti, veškeré další náklady s Cenou spojené, zejména daně, platné zdravotní pojištění na cesty, víza (hodí-li se), doprava, vybavení, obživa, veškeré zábavy a cokoli s Cenou související, co není jmenovitě zahrnuto a popsáno v definici Ceny výše, ponesou výhradně Výherci. Ubytování zahrnuje jen samotný pokoj a Výherce a jeho Zvolená osoba si budou hradit veškeré další poplatky spojené s užíváním pokoje a veškeré stravování a nápoje zkonzumované v Hotelu i jinde. Výherce tímto souhlasí, že podepíše a dodrží veškeré podmínky stanovené příslušnými poskytovateli výše uvedených služeb.
13.    Je odpovědností Výherce a jeho Zvolené osoby ověřit si podmínky vstupu do země, do které cestují, a zajistit si veškerá potřebná víza.
14.    Je odpovědností Výherce poskytnout veškerou požadovanou dokumentaci a všechny další právní předpoklady Ceny a/nebo dokumentaci vyžadovanou zákonem a/nebo ze strany Monster Energy. 

Vyrozumění o Ceně a předání Ceny

15.    Výherce bude informován e-mailem a/nebo telefonicky na e-mailové adrese a/nebo telefonním čísle, které zadal při registraci do Akce, a to do sedmi (7) dnů od Procesu výběru („Oznámení“). Neúspěšní účastníci vyrozuměni nebudou. 
16.    Podrobnosti předání Cen určí Monster Energy zcela podle svého uvážení. Podrobnosti o předání Cen (včetně času, data a místa předání) budou Výherci sděleny v Oznámení.
17.    V případě, že Monster Energy nebude schopná úspěšně kontaktovat potenciálního výherce do sedmi (7) dnů od data Vyrozumění nebo potenciální výherce z jakéhokoli důvodu nebude k dispozici, aby se Akce zúčastnil, bude jeho registrace považována za od počátku neplatnou a Monster Energy vybere jinou Platnou registraci v co nejkratší přiměřené době poté v souladu s Procesem výběru. 
Obecné podmínky

18.    Počet registrací je omezen na jednu (1) registraci na osobu a žádný z účastníků nesmí odeslat ani pokusit se odeslat více než jednu (1) registraci.  Monster Energy si vyhrazuje právo odmítnout účast na Akci jakémukoli jedinci, který odešle nebo se pokusí odeslat více než jednu (1) registraci.
19.    Registrace provedené online pomocí skriptu, makra nebo jakoukoli jinou metodou automatizovaného zadávání dat jsou neplatné.  Monster Energy si vyhrazuje právo ověřit platnost registrací a vyloučit všechny registrace, o nichž se domnívá, že byly provedeny jakoukoli metodou automatizovaného zadávání dat.
20.    Aby nebyly pochybnosti, je k účasti na Akci potřeba počítač nebo jiné zařízení připravené k přístupu na internet a přístup na internet. Je odpovědností účastníků, aby disponovali souhlasem vlastníka počítače a osoby, která hradí poplatky poskytovateli internetových služeb. Nelze uplatnit žádný nárok na náhradu výdajů spojených s využitím internetového připojení za účelem účasti na Akci.
21.    Veškeré registrace jsou považovány za provedené v okamžiku vložení údajů do databáze Monster Energy, nikoli v okamžiku odeslání registrace účastníkem do Webové stránky. 
22.    Pokud dojde k jakémukoliv sporu týkajícímu se totožnosti Vítěze, rozhodnutí společnosti Monster Energy bude konečné.
23.    Odeslání online registračního formuláře ani žádný jiný doklad o odeslání online registračního formuláře nejsou důkazem o tom, že vaše registrace byla přijata.  Společnost Monster Energy nepřijímá žádnou odpovědnost za registrace, které nebyly nesprávně vyplněny, které se ztratily, jejichž doručení se opozdilo nebo které nebyly z jakýchkoli důvodů doručeny.  
24.    Výhry se poskytují v podobě, jak byly popsány, a jsou nepřenosné, nelze je vyměnit a v případě, že Vítěz nebude z jakéhokoli důvodu schopen svou Cenu uplatnit, nebude poskytnuta žádná finanční náhrada. Aniž by tím bylo dotčeno výše uvedené, v případě, že se vyskytnou nepředvídané okolnosti nebo když Monster Energy nebude schopná předat Ceny z důvodu pandemie covid-19 nebo z jakéhokoli jiného důvodu, si Monster Energy vyhrazuje právo nahradit Cenu nebo složky ceny cenou o stejné nebo vyšší hodnotě.
25.    Výherce souhlasí, že se bude podílet a zajistí, že se Zvolená osoba bude podílet, na přiměřené publicitě vyplývající z Akce, požádá-li je o to Monster Energy, a Výherce bere na vědomí, že Monster Energy může použít jméno, fotografii a zvukové a/nebo obrazové záznamy jejich a jejich Zvolené osoby v rámci jakékoli publicity spojené s Akcí, jak to popisují zásady ochrany soukromí Monster Energy.
26.    Nedodrží-li Monster Energy tyto podmínky, bude zodpovědná za ztrátu nebo škodu, kterou účastník utrpí, která je předvídatelným důsledkem porušení těchto podmínek ze strany Monster Energy nebo její nedbalosti, ale nebude zodpovědná za ztrátu nebo škodu, která předvídatelná není. Ztráta nebo škoda je předvídatelná, když jsou zjevným důsledkem porušení povinností ze strany Monster Energy nebo když byly uvažovány ze strany účastníka a Monster Energy v okamžiku, kdy se účastník zapojil do Akce. Kromě odpovědnosti Monster Energy za předvídatelné škody a ztráty se Monster Energy a/nebo kterékoli z jejích přidružených společností, zaměstnanců, jednatelů, zástupců, právních nástupců nebo subdodavatelů v největší možné míře povolené příslušnými právními normami zříkají veškeré odpovědnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
27.    Z důvodů, jež Monster Energy nemůže rozumně ovlivnit, mohou nastat události, které znemožní vlastní Akci či udělení Ceny, a v takovém případě si může Monster Energy zcela podle vlastního uvážení změnit či upravit Akci a účastník souhlasí, že v takovém případě nebude Monster Energy přičítána žádná odpovědnost.
28.    Monster Energy si vyhrazuje právo: (a) z důvodů, které nemůže rozumně ovlivnit, změnit formát Akce a/nebo uskutečnit později či odložit Akci či jakoukoli její fázi, aniž by za to nesla odpovědnost vůči Účastníkovi; a/nebo (b) odmítnout registraci jakékoli fyzické osoby k účasti na Akci nebo na budoucích akcích, které Monster Energy uspořádá: (i) domnívá-li se Monster Energy důvodně, že Cena byla vcelku či zčásti převedena na třetí osobu; (ii) byl-li účastník vyloučen z jakékoli soutěže či akce Monster Energy během dvanácti (12) měsíců předcházejících Datu zahájení; (iii) domnívá-li se Monster Energy důvodně, že tato osoba nedodržela tyto Podmínky; a/nebo (iv) v případě, že tato osoba není způsobilá k účasti na Akci (nebo měla-li jí být účast na Akci z jakýchkoli důvodů odmítnuta).
29.    Není-li v těchto Podmínkách výslovně uvedeno jinak, nenese Monster Energy žádnou odpovědnost za žádné náklady či výdaje vzniklé kterémukoliv účastníkovi. Výherce bude odpovědný za úhradu případných daňových povinností vzniklých v souvislosti s Cenou.  
30.    Všem účastníkům se doporučuje, aby si ponechali kopii těchto Podmínek pro budoucí potřebu.
31.    Souhlasíte, že stanete-li se Výhercem, může být vaše jméno dáno k dispozici veřejnosti. Jméno Výherce je k dispozici kontaktováním Monster Energy na www.monsterenergy.com/contact-us do 90 od Data ukončení.   
32.    Akce i tyto Podmínky se řídí zákony Anglie a Walesu, s výhradou kogentních ustanovení místních právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitelů, která se ze zákona uplatní ve váš prospěch, a nic z Akce a těchto Podmínek se nedotýká vašich práv jako spotřebitele opírat se o taková kogentní ustanovení místních právních předpisů.
33.    Jakékoli spory (smluvní nebo mimosmluvní) vyplývající z této Akce nebo z těchto Podmínek či s nimi související podléhají nevýlučné pravomoci soudů Anglie a Walesu. Tím však nejsou omezena zákonná práva spotřebitelů podle příslušné legislativy na ochranu spotřebitele.
34.    Kdybyste o Akci měli jakékoli dotazy nebo kdybyste se s námi potřebovali spojit, obraťte se prosím na tým služby zákazníkům na www.Monster Energy.com/contact-us.