be_ixf;ym_202209 d_29; ct_100
ZAVŘÍT

Post Up s Post Malone

 

Získejte šanci vyhrát virtuální fanouškovský zážitek s Post Malonem, nebo Beats Studio3 Wireless a další ceny.

Přihlášení Červenec 01 2021 do Srpen 31 2021

pravidla soutěže

PODMÍNKY AKCE
Prosím pečlivě si přečtěte tyto podmínky (dále jen „Podmínky“). Registrací k účasti na této propagační akci („Akce“) vyjadřujete svůj souhlas s tím, že pro vás tyto Podmínky budou závazné. Také si přečtěte naše zásady ochrany soukromí na www.monsterenergy.com, které popisují, jakým způsobem budeme používat údaje, které nám poskytnete při registraci k účasti na Akci.

1.    Akci organizuje a provozuje společnost Monster Energy Europe Limited se sídlem na adrese Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Spojené království (dále jen „Monster Energy“). 
2.    Akce se mohou zúčastnit všechny osoby starší osmnácti (18) let s bydlištěm v České republice nebo na Slovensku. Účast na Akci není dovolena zaměstnancům ani rodinným příslušníkům zaměstnanců společnosti Monster Energy, jejích přidružených společností, subdodavatelů, zástupců a právních nástupců nebo komukoliv jinému, kdo jsou s touto Akcí jakkoli profesně spjat.
3.    Akce probíhá prostřednictvím webových stránek www.monsterenergy.com („Webové stránky“) a je propagována propagačními materiály ve vybraných prodejnách v České republice nebo na Slovensku („Maloobchodník“), které vedou plechovky výrobku Monster Energy® (“Výrobek Monster Energy”). 
4.    Registrací k účasti na Akci v souladu s těmito Podmínkami každý účastník akce (dále jen „vy“, „váš“, „účastník“) souhlasí, že bude vázán těmito Podmínkami a rozhodnutím(i) Monster Energy, jejíž rozhodnutí budou konečná, o všech záležitostech týkajících se Akce. Monster Energy se nebude pouštět do žádné další korespondence.
5.    Veškeré časové údaje a data uvedená v těchto podmínkách jsou časové údaje a data v České republice a na Slovensku. V případě jakéhokoli sporu ve věci času či data nějaké odeslané registrace bude rozhodnutí Monster Energy konečné. 
6.    K přihlášení do této Akce není potřeba koupě žádného výrobku.

Registrace
7.    Akce začíná v 00:00 hodin dne 1. 7. 2021 („Datum zahájení“) a končí ve 23:59 hodin dne 31. 8. 2021 („Datum ukončení“). 
8.    Účastníci se mohou Akce zúčastnit tak, že: 
a.    budou jednat v souladu s těmito Podmínkami;
b.    odešlou údaje o sobě (a to celé jméno, adresu bydliště, datum narození, telefonní číslo a emailovou adresu) podle pokynů na Webových stránkách.
Cena a podmínky 
9.    Každý účastník, který platně odešle svou registraci, jak je popsáno výše (každá bude „Platnou registrací“), bude zařazen do losování o ceny uskutečněného do tří (3) dnů od Data ukončení („Losování“). 
10.    První (1) Platná registrace náhodně vybraná Losováním („Hlavní výherce“) vyhraje exkluzivní on-line fanouškovský zážitek s Postem Malonem (podle jeho časových možností) prostřednictvím videohovoru („Hlavní cena“). 
11.    Každá z dalších pěti (5) Platných registrací náhodně vybraných Losováním (každý jednotlivě „Výherce druhé ceny“ a dohromady „Výherci druhé ceny“) vyhraje jedny (1) sluchátka Beats Studio3 Wireless Headphones o přibližné maloobchodní hodnotě sedm tisíc dvě stě padesát korun českých nula haléřů (7 250,00 CZK) („Druhá cena“).
12.    Každá z dalších deseti (10) Platných registrací náhodně vybraných Losováním (každý jednotlivě „Výherce třetí ceny“ a dohromady „Výherci třetí ceny“) vyhraje jednu (1) mikinu s kapucí s brandingem Post Malone o přibližné maloobchodní hodnotě jeden tisíc tři sta devadesát korun českých nula haléřů (1 390,00 CZK) („Třetí cena“).
13.    Každý z dalších patnácti (15) Platných registrací náhodně vybraných Losováním (každý jednotlivě „Výherce čtvrté ceny“ a dohromady „Výherci čtvrté ceny“) vyhraje jedno (1) triko s brandingem Post Malone o přibližné maloobchodní hodnotě devět set dvacet korun českých nula haléřů (920,00 CZK) („Čtvrtá cena“).
14.    Každá z dalších dvaceti (20) Platných registrací náhodně vybraných Losováním (každý jednotlivě „Výherce páté ceny“ a dohromady „Výherci páté ceny“) vyhraje jednu (1) čepici s brandingem Post Malone o přibližné maloobchodní hodnotě osm set třicet korun českých nula haléřů (830,00 CZK) („Pátá cena“).
15.    Hlavní výherce, Výherci druhé ceny, Výherci třetí ceny, Výherci čtvrté ceny a Výherci páté ceny budou společně dále označováni jako „Výherci“ a každý jednotlivě jako „Výherce“. 
16.    Hlavní cena, Druhá cena, Třetí cena, Čtvrtá cena a Pátá cena budou společně dále označovány jako „Ceny“ a každá jednotlivě jako „Cena“.
17.    Než bude potenciální Vítěz vyhlášen Vítězem a obdrží Cenu, bude potenciální Vítěz muset prokázat svou způsobilost, zejména prokázat věk, stálé bydliště, totožnost, což může být zejména dokladem o stálém bydlišti, cestovním pasem a/nebo podobným státem vydaným průkazem totožnosti. Neposkytnutí těchto informací Monster Energy v přiměřeném čase stanoveném Monster Energy může mít za následek, že cena Výherce propadne a Monster Energy vylosuje v co nejkratší přiměřené lhůtě jinou Platnou registraci.

Vyrozumění o Ceně a předání Ceny

18.    Výherci budou informováni e-mailem a/nebo telefonicky na e-mailové adrese a/nebo telefonním čísle, které zadal při registraci do Akce, a to do čtyřiceti osmi (48) hodin od Data ukončení („Oznámení“). Neúspěšní účastníci vyrozuměni nebudou.
19.    Podrobnosti předání Cen určí Monster Energy zcela podle svého uvážení. Podrobnosti o předání Cen (včetně času, data a místa předání) budou Výhercům sděleny do dvaceti (20) dnů od Oznámení.
20.    V případě, že Monster Energy nebude schopná úspěšně kontaktovat potenciálního výherce do čtyřiceti osmi (48) hodin od data Vyrozumění nebo potenciální výherce z jakéhokoli důvodu nebude k dispozici, aby Cenu obdržel, bude jeho registrace považována za od počátku neplatnou a Monster Energy vylosuje jinou Platnou registraci v co nejkratší přiměřené době poté. 
Obecné podmínky

21.    Počet registrací je omezen na jednu (1) registraci na osobu a žádný z účastníků nesmí odeslat ani pokusit se odeslat více než jednu (1) registraci. Monster Energy si vyhrazuje právo odmítnout účast na Akci jakémukoli jedinci, který odešle nebo se pokusí odeslat více než jednu (1) registraci.
22.    Registrace provedené online pomocí skriptu, makra nebo jakoukoli jinou metodou automatizovaného zadávání dat jsou neplatné. Monster Energy si vyhrazuje právo ověřit platnost registrací a vyloučit všechny registrace, o nichž se domnívá, že byly provedeny jakoukoli metodou automatizovaného zadávání dat.
23.    Aby se předešlo pochybnostem, k účasti na Akci je potřeba počítač nebo jiné zařízení připravené k přístupu na internet a přístup na internet. Je odpovědností účastníků, aby disponovali souhlasem vlastníka počítače a osoby, která hradí poplatky poskytovateli internetových služeb. Nelze uplatnit žádný nárok na náhradu výdajů spojených s využitím internetového připojení za účelem účasti na Akci.
24.    Veškeré registrace jsou považovány za provedené v okamžiku vložení údajů do databáze Monster Energy, nikoli v okamžiku odeslání registrace účastníkem do Webové stránky. 
25.    Pokud dojde k jakémukoliv sporu týkajícímu se totožnosti Výherce, bude konečné rozhodnutí Monster Energy.
26.    Odeslání online registračního formuláře ani jakákoli jiná forma důkazu o online odeslání registračního formuláře nejsou důkazem o tom, že vaše registrace byla přijata. Monster Energy nepřijímá žádnou odpovědnost za registrace, které byly nesprávně vyplněny, ztraceny, zpožděny nebo které z jakýchkoli důvodů nebyly doručeny. 
27.    Výhry se poskytují v podobě, jak byly popsány, a jsou nepřenosné, nelze je vyměnit a v případě, že Vítěz nebude z jakéhokoli důvodu schopen svou Cenu uplatnit, nebude poskytnuta žádná finanční náhrada. V případě, že se vyskytnou nepředvídané okolnosti, nebo když Monster Energy nebude schopná z důvodu pandemie Covid-19 nebo z jakéhokoli jiného důvodu Cenu dodat, si Monster Energy vyhrazuje právo nahradit Cenu nebo složky Ceny cenami o stejné nebo vyšší hodnotě.
28.    Výherci souhlasí, že se budou podílet na přiměřené publicitě v souvislosti s Akcí, pokud to bude společnost Monster Energy požadovat, a Výherci udělují společnosti Monster Energy souhlas s využitím svého jména, fotografie a zvukového a/nebo obrazového záznamu v rámci jakékoli publicity spojené s Akcí.
29.    Nedodrží-li Monster Energy tyto podmínky, bude zodpovědná za ztrátu nebo škodu, kterou účastník utrpí, která je předvídatelným důsledkem porušení těchto podmínek ze strany Monster Energy nebo její nedbalosti, ale nebude zodpovědná za ztrátu nebo škodu, která předvídatelná není. Ztráta nebo škoda je předvídatelná, když jsou zjevným důsledkem porušení povinností ze strany Monster Energy nebo když byly uvažovány ze strany účastníka a Monster Energy v okamžiku, kdy se účastník zapojil do Akce. Kromě odpovědnosti Monster Energy za předvídatelné škody a ztráty se společnosti Monster Energy, Posty Touring, Inc., Austin Richard Post, Apple Inc. a/nebo kterékoli z jejich přidružených společností, zaměstnanců, jednatelů, ředitelů, majitelů, členů, zástupců, právních nástupců nebo subdodavatelů v největší možné míře povolené příslušnými právními normami zříkají veškeré odpovědnosti.
30.    Z důvodů, jež společnost Monster Energy nemůže ovlivnit, mohou nastat události, které znemožní vlastní Akci či udělení jakékoli Ceny. V takovém případě si společnost Monster Energy vyhrazuje právo dle vlastního uvážení změnit či jakkoli upravit Akci a Účastník akce souhlasí, že v takovém případě vůči společnosti Monster Energy nevznese žádné nároky.
31.    Monster Energy si vyhrazuje právo:
a.    z důvodů, které nemůže rozumně ovlivnit, změnit formát Akce a/nebo uskutečnit později či odložit Akci či jakoukoli její fázi, aniž by za to nesla odpovědnost vůči Účastníkovi; a/nebo
b.    odmítnout registraci jakékoli fyzické osoby k účasti na Akci nebo na budoucích akcích, které společnost Monster Energy uspořádá: (i) domnívá-li se Monster Energy důvodně, že Cena byla vcelku či zčásti převedena na třetí osobu; (ii) byl-li účastník vyloučen z jakékoli soutěže či akce Monster Energy během dvanácti (12) měsíců předcházejících Datu zahájení; (iii) domnívá-li se Monster Energy důvodně, že tato osoba nedodržela tyto Podmínky; a/nebo (iv) v případě, že tato osoba není způsobilá k účasti na Akci (nebo měla-li jí být účast na Akci z jakýchkoli důvodů odmítnuta).
32.    Není-li v těchto Podmínkách výslovně uvedeno jinak, nenese Monster Energy žádnou odpovědnost za žádní náklady či výdaje vzniklé kterémukoliv účastníkovi. Výherci budou odpovědní za úhradu případných daňových povinností vzniklých v souvislosti s Cenou.  
33.    Všem účastníkům se doporučuje, aby si ponechali kopii těchto Podmínek pro budoucí potřebu.
34.    Souhlasíte, že stanete-li se Výhercem, může být vaše jméno a město bydliště dáno k dispozici veřejnosti. Jména Výherců jsou k dispozici kontaktováním Monster Energy na www.monsterenergy.com/contact-us do šedesátí (60) dnů od Data ukončení.
35.    Akce i tyto Podmínky se řídí zákony Anglie a Walesu, s výhradou kogentních ustanovení místních právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitelů, která se ze zákona uplatní ve váš prospěch, a nic z Akce a těchto Podmínek se nedotýká vašich práv jako spotřebitele opírat se o taková kogentní ustanovení místních právních předpisů.
36.    Žalobu v souvislosti s Akcí a těmito Podmínkami mohou účastníci podat u anglických soudů. Tím však nejsou omezena zákonná práva spotřebitelů podle příslušné legislativy na ochranu spotřebitele.
37.    Kdybyste o Akci měli jakékoli dotazy nebo kdybyste se s námi potřebovali spojit, obraťte se prosím na tým služby zákazníkům na www.monsterenergy.com/contact-us. 
38.    Tato akce není žádným způsobem sponzorována, spravována, ani spojena se společností Apple Inc.