be_ixf;ym_202103 d_08; ct_100
ZAVŘÍT

Ryanair X Monster Energy - 2020 - Czech

Win a trip to Ibiza for 2!

Přihlášení Říjen 01 2020 do Leden 31 2021

pravidla soutěže

PODMÍNKY PROPAGAČNÍ AKCE – PLNÁ VERZE

Pečlivě si tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) přečtěte. Registrací k účasti na této propagační akci („Akce“) vyjadřujete svůj souhlas s tím, že pro vás tyto Podmínky budou závazné. Také si přečtěte naše zásady ochrany soukromí na www.monsterenergy.com, které popisují, jakým způsobem budeme používat údaje, které nám poskytnete při registraci k účasti na Akci.

Akci organizuje a provozuje společnost Monster Energy Europe Limited se sídlem Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Spojené království (dále jen „Monster Energy“), s identifikačním číslem společnosti 06364100 a číslem plátce DPH GB 920 674 920. Monster Energy je možné kontaktovat na www.monsterenergy.com/contact-us.

Akce se mohou zúčastnit všechny osoby starší osmnácti (18) let s bydlištěm v Arménii, Rakousku, Bulharsku, České republice, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Gruzii, Německu, Řecku, Maďarsku, Jordánsku, Lotyšsko, Litvě, Lucembursku, Maltě, Černé Hoře, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Irské republice, Srbsku, Slovensku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, Ukrajině nebo Spojeném království („Země bydliště“). Účast na Akci není dovolena zaměstnancům ani rodinným příslušníkům zaměstnanců společností Monster Energy, Ryanair DAC, Retail inMotion Ltd, ani jejich přidružených společností, subdodavatelů, zástupců a právních nástupců, ani komukoliv jinému, kdo jsou s touto Akcí jakkoli pracovně spjat.

Akce probíhá prostřednictvím webových stránek www.monsterenergy.com/ryanair („Webové stránky“) a je propagována propagačními materiály ve vybraných letech Ryanair. Tato Akce se bude považovat za „propagační soutěž“ pouze s cílem podpory prodeje zboží a/nebo služeb a není hazardní hrou podle českého zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Registrací k účasti na Akci v souladu s těmito Podmínkami každý účastník akce (dále jen „vy“, „váš“, „účastník“) souhlasí, že bude vázán těmito Podmínkami a rozhodnutím(i) Monster Energy, jejíž rozhodnutí budou konečná, o všech záležitostech týkajících se Akce. Monster Energy se nebude pouštět do žádné další korespondence.

Veškeré časy a data uvedená v těchto Podmínkách jsou vyjádřeny v koordinovaném světovém čase („UTC“). V případě jakéhokoli sporu ve věci času či data nějaké odeslané registrace bude rozhodnutí Monster Energy konečné.

K přihlášení do této Akce není potřeba koupě žádného výrobku.

Registrace

Akce začíná v 00:01 UTC dne 01.10.2020 („Datum zahájení“) a končí v 23:59 UTC dne 31.01.2021 („Datum ukončení“).

Účastníci se mohou Akce zúčastnit tak, že:

(a) budou jednat v souladu s těmito Podmínkami; a

(b) odešlou údaje o sobě (a to celé jméno, adresu bydliště, datum narození, telefonní číslo a emailovou adresu) podle pokynů na Webových stránkách.

Cena a podmínky

Každý účastník, který platně odešle svou registraci, jak je popsáno výše (každá bude „Platnou registrací“), bude zařazen do losování o ceny, které Monster Energy rovede do sedmi (7) dnů od Data ukončení („Losování“).

První dvě (2) platné registrace náhodně vybrané v Losování zástupcem Monster Energy (jednotlivě „Výherce“ a dohromady „Výherci“) vyhraje výlet pro dvě (2) osoby na Ibizu ve Španělsku na tři (3) noci od 14.08.21 – 17.08.21 v přibližné maloobchodní hodnotě dvou tisíc a 00/100 eur (2 000,00 €), sestávající z následujícího („Cena“):

zpáteční letenka v ekonomické třídě pro dvě (2) osoby na Ibizu ve Španělsku („Cílové letiště“) ze Země bydliště každého Výherce, přičemž konkrétní letiště a lety určí Monster Energy zcela podle svého uvážení;

ubytování pro dvě (2) osoby ve dvojlůžkovém pokoji s oddělenými postelemi na tři (3) noci v hotelu s nejméně třemi (3) hvězdičkami, který vybere Monster Energy zcela podle svého uvážení („Hotel“);

zpáteční transfery z Cílového letiště do Hotelu pro dvě (2) osoby, které určí Monster Energy zcela podle svého uvážení;

večeře pro dvě (2) osoby v Café Mambo;

vstupenky pro dvě (2) osoby na dvě (2) klubové noci, které určí Monster Energy zcela podle svého uvážení.

Aby se předešlo pochybnostem, podrobnosti prvků ceny uvedených výše určí Monster Energy zcela podle svého uvážení, podle dostupnosti.

Jen Výherce a jedna (1) osoba, kterou si Výherce zvolí (jednotlivě „Zvolená osoba“ a dohromady „Zvolené osoby“), mohou požívat výhod Ceny. Zvolené osoby musí být schválené Monster Energy, být starší osmnácti (18) let a mít trvalé bydliště ve stejné Zemi bydliště jako Výherce, který si je vybral. Aby mohli uplatnit Cenu, musí být Výherci a Zvolené osoby držiteli platných cestovních pasů s datem ukončení platnosti nejdříve 01.03.2022.

Než bude prohlášen za Výherce a obdrží svou Cenu, musí potenciální Výherce a jeho Zvolená osoba:

prokázat svou způsobilost, zejména prokázat věk, bydliště, totožnost, což lze zejména dokladem o bydlišti, cestovním pasem a/nebo podobným státem vydaným průkazem totožnosti; a

podepsat zřeknutí se odpovědnosti, které připraví Monster Energy zcela podle svého uvážení konkrétně pro Cenu, potvrzující porozumění, dodržení a přijetí zřeknutí se odpovědnosti. Kopie příslušných potvrzení a zřeknutí se odpovědnosti lze na vyžádání získat na emailové adrese [email protected]

Neposkytnutí těchto informací Monster Energy v přiměřeném čase stanoveném Monster Energy může mít za následek, že cena Výherce propadne a Monster Energy vylosuje v co nejkratší přiměřené lhůtě jinou Platnou registraci.

Aby nebyly pochybnosti, veškeré další náklady s Cenou spojené, zejména daně, platné zdravotní pojištění na cesty, víza (hodí-li se), doprava, vybavení, obživa, veškeré zábavy a cokoli s Cenou související, co není jmenovitě zahrnuto a popsáno v definici Ceny výše, ponesou výhradně Výherci. Ubytování zahrnuje jen samotný pokoj a Výherci a jejich Zvolené osoby ponesou odpovědnost za úhradu všech potravin a nápojů zkonzumovaných v Hotelu i jinde a za veškeré dodatečné hotelové poplatky. Výherci tímto berou na vědomí, že k požívání výše popsaných služeb budou muset podepsat a dodržet podmínky předložené příslušnými poskytovateli služeb pro služby popsané výše.

Je odpovědností Výherců poskytnout veškerou požadovanou dokumentaci a všechny další právní předpoklady Ceny a/nebo dokumentaci vyžadovanou zákonem a/nebo ze strany Monster Energy.

Vyrozumění o Ceně a dodání Ceny

Výherce bude vyrozuměn emailem a/nebo telefonicky na emailové adrese a/nebo telefonním čísle, které poskytl při registraci do Akce, do sedmi (7) dnů od Losování („Vyrozumění“). Neúspěšní účastníci vyrozuměni nebudou.

Podrobnosti dodání Ceny určí Monster Energy zcela podle svého uvážení. Podrobnosti dodání Ceny (zejména čas, datum a místo dodání) budou Výhercům poskytnuty při Vyrozumění.

V případě, že Monster Energy nebude schopná úspěšně kontaktovat potenciálního Výherce do sedmi (7) dnů od data Vyrozumění nebo potenciální Výherce z jakéhokoli důvodu není k dispozici, aby se Ceny zúčastnil, bude jeho registrace považována za od počátku neplatnou a Monster Energy vylosuje jinou Platnou registraci v co nejkratší přiměřené době poté.

Obecné podmínky

Počet registrací je omezen na jednu (1) registraci na osobu a žádný z účastníků nesmí odeslat ani pokusit se odeslat více než jednu (1) registraci. Monster Energy si vyhrazuje právo odmítnout účast na Akci jakémukoli jedinci, který odešle nebo se pokusí odeslat více než jednu (1) registraci.

Registrace provedené online pomocí skriptu, makra nebo jakoukoli jinou metodou automatizovaného zadávání dat jsou neplatné. Monster Energy si vyhrazuje právo ověřit platnost registrací a vyloučit všechny registrace, o nichž se domnívá, že byly provedeny jakoukoli metodou automatizovaného zadávání dat.

Aby se předešlo pochybnostem, k účasti na Akci je potřeba počítač nebo jiné zařízení připravené k přístupu na internet a přístup na internet. Je odpovědností účastníků, aby disponovali souhlasem vlastníka počítače a osoby, která hradí poplatky poskytovateli internetových služeb. Nelze uplatnit žádný nárok na náhradu výdajů spojených s využitím internetového připojení za účelem účasti na Akci.

Veškeré registrace jsou považovány za provedené v okamžiku vložení údajů do databáze Monster Energy, nikoli v okamžiku odeslání registrace účastníkem do Webové stránky.

Pokud dojde k jakémukoliv sporu týkajícímu se totožnosti Výherce, bude konečné rozhodnutí Monster Energy.

Odeslání online registračního formuláře ani jakákoli jiná forma důkazu o online odeslání registračního formuláře nejsou důkazem o tom, že vaše registrace byla přijata. Monster Energy nepřijímá žádnou odpovědnost za registrace, které byly nesprávně vyplněny, ztraceny, zpožděny nebo které z jakýchkoli důvodů nebyly doručeny.

Cena je taková, jak je popsána, a není přenosná ani vyměnitelná a nebude nabídnuta peněžní alternativa pro případ, že by Výherce svou Cenu z jakéhokoli důvodu nebyl schopen přijmout. V případě, že se vyskytnou nepředvídané okolnosti nebo když Monster Energy nebude schopná dodat Cenu z důvodu pandemie Covid-19 nebo z jakéhokoli jiného důvodu, si Monster Energy vyhrazuje právo nahradit Cenu nebo složky Ceny cenami o stejné nebo vyšší hodnotě.

Výherci výslovně souhlasí, že se budou podílet a zajistí, že se Zvolení osoby budou podílet, na přiměřené publicitě v vyplývající z Akce, požádá-li je o to Monster Energy požadovat, a Výherci a Zvolené osoby berou na vědomí, že Monster Energy může použít jejich jméno, fotografii a jejich zvukové a/nebo obrazové nahrávky v rámci jakékoli publicity spojené s Akcí, jak to popisují zásady ochrany soukromí Monster Energy.

Nedodrží-li Monster Energy tyto podmínky, bude zodpovědná za ztrátu nebo škodu, kterou účastník utrpí, která je předvídatelným důsledkem porušení těchto podmínek ze strany Monster Energy nebo její nedbalosti, ale nebude zodpovědná za ztrátu nebo škodu, která předvídatelná není. Ztráta nebo škoda je předvídatelná, když jsou zjevným důsledkem porušení povinností ze strany Monster Energy nebo když byly uvažovány ze strany účastníka a Monster Energy v okamžiku, kdy se účastník zapojil do Akce. Kromě odpovědnosti Monster Energy za předvídatelné škody a ztráty se Monster Energy a/nebo kterékoli z jejích přidružených společností, zaměstnanců, jednatelů, zástupců, právních nástupců nebo subdodavatelů v největší možné míře povolené příslušnými právními normami zříkají veškeré odpovědnosti.

Z důvodů, jež Monster Energy nemůže rozumně ovlivnit, mohou nastat události, které znemožní vlastní Akci či udělení Ceny, a v takovém případě si může Monster Energy zcela podle vlastního uvážení změnit či upravit Akci a účastník souhlasí, že v takovém případě nebude Monster Energy přičítána žádná odpovědnost.

Monster Energy si vyhrazuje právo:

změnit formát Akce a/nebo odložit nebo zpozdit Akci nebo kteroukoli její fázi, vcelku či zčásti, z důvodů, které nemůže rozumně ovlivnit, aniž by za to nesla odpovědnost vůči účastníkovi; a/nebo

odmítnout registraci jakékoli osoby k účasti na Akci nebo na budoucích akcích pořádaných Monster Energy: (i) domnívá-li se Monster Energy důvodně, že Cena byla vcelku či zčásti převedena na třetí osobu; (ii) byl-li účastník vyloučen z jakékoli soutěže či akce Monster Energy během dvanácti (12) měsíců předcházejících Datu zahájení; (iii) domnívá-li se Monster Energy důvodně, že tato osoba nedodržela tyto Podmínky; a/nebo (iv) v případě, že tato osoba není způsobilá k účasti na Akci (nebo měla-li jí být účast na Akci z jakýchkoli důvodů odmítnuta).

Není-li v těchto Podmínkách výslovně uvedeno jinak, nenese Monster Energy žádnou odpovědnost za žádní náklady či výdaje vzniklé kterémukoliv účastníkovi. Výherci budou odpovědní za úhradu případných daňových povinností vzniklých v souvislosti s Cenou.

Všem účastníkům se doporučuje, aby si ponechali kopii těchto Podmínek pro budoucí potřebu.

Souhlasíte, že stanete-li se Výhercem, může být vaše jméno dáno k dispozici veřejnosti. Jména Výherců jsou k dispozici kontaktováním Monster Energy na www.monsterenergy.com/contact-us do 90 od Data ukončení.

Akce i tyto Podmínky se řídí právním řádem Anglie a Walesu, s výhradou kogentních ustanovení místních právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitelů, která se ze zákona uplatní ve váš prospěch, a nic z Akce a těchto Podmínek se nedotýká vašich práv jako spotřebitele opírat se o taková kogentní ustanovení místních právních předpisů.

Žalobu v souvislosti s Akcí a těmito Podmínkami mohou účastníci podat u anglických soudů. Tím však nejsou omezena zákonná práva spotřebitelů podle příslušné legislativy na ochranu spotřebitele.

Kdybyste měli jakékoli dotazy ohledně Akce nebo kdybyste se s námi potřebovali spojit, obraťte se prosím na tým služeb zákazníkům na www.monsterenergy.com/contact-us.