/ /
Promotions
Alle promotions
Vind Copenhell 2023-billetter

Copenhell 2023 - Danmark - Monster Energy kampagne

Vind COPENHELL 2023 endagsbilletter, plus en Monster Energy VIP koncertoplevelse!

Hvordan deltager jeg

 1. at købe en 1x500 ml dåse Monster Energy® (”Monster produkt”) fra forhandleren og få en kvittering for købet
 2. indtaste oplysninger som anført på hjemmesiden (dvs. fulde navn, adresse, fødselsdato, e- mail og telefonnummer)
 3. beskrive med maks. 30 ord ”Hvad er din bedste Monster Energy®-oplevelse og hvorfor?” 
   

Deltag for at vinde

Submission periode

March 01 - May 31, 2023

Vinderne annonceret: June, 10 2023

Promotion regler

VILKÅR OG BETINGELSER FOR KAMPAGNEN

Du bedes læse disse vilkår og betingelser ("vilkår") nøje. Ved at deltage i denne kampagnen (”kampagnen”) accepterer du at være bundet af disse vilkår. Du bør også læse vores privatlivspolitik på www.monsterenergy.com, der forklarer, hvordan vi anvender de oplysninger, du afgiver til os, når du deltager i kampagnen.

 1. Kampagnen organiseres og afvikles af Monster Energy Europe Limited med hovedkontor på adressen Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Storbritannien ("Monster Energy").
 2. Kampagnen er åben for alle personer over 18 år, der er bosiddende i Danmark. Medarbejdere eller familiemedlemmer til medarbejdere hos Monster Energy eller dennes tilknyttede virksomheder, underleverandører, repræsentanter eller rettighedserhververe eller andre, der er professionelt forbundet med kampagnen, må ikke deltage i kampagnen. 
 3. Kampagnen afvikles via hjemmesiden www.monsterenergy.com ("hjemmesiden") og promoveres via reklamemateriale i udvalgte butikker i Danmark.
 4. Ved at deltage i kampagnen i henhold til disse vilkår accepterer hver enkelt deltager ("du", "dig/din", "deltageren") at være bundet af disse vilkår og af beslutninger truffet af Monster Energy, hvilken beslutning skal være endelig, hvad angår alle anliggender vedrørende kampagnen. Monster Energy indgår ikke i yderligere dialog desangående.
 5. Alle tidspunkter og datoer, der er anført i disse vilkår, henviser til tidspunkter og datoer i Danmark. I tilfælde af uoverensstemmelse vedrørende tidspunktet eller datoen for en tilmelding, skal Monster Energys beslutning være endelig.
 6. Denne kampagne er købsbetinget.

Tilmelding

 1. Kampagnen starter kl. 00:00 den 1.3.2023 ("startdato") og slutter kl. 23:59 den 31.5.2023 ("slutdato"). 
 2. Deltagere kan deltage i kampagnen ved:
  1. at handle i overensstemmelse med disse vilkår
  2. at købe en 1x500 ml dåse Monster Energy® (”Monster produkt”) fra forhandleren og få en kvittering for købet (”kvittering”)
 3. på hjemmesiden 

              (i)    indtaste oplysninger som anført på hjemmesiden (dvs. fulde navn, adresse, fødselsdato, 
                       e- mail og telefonnummer), og 

              (ii)   beskrive med maks. 30 ord ”Hvad er din bedste Monster Energy®-oplevelse og hvorfor?” (”svaret”).

 

 1. Denne kampagne er købsbetinget, og dokumentation for købet er påkrævet for at deltage i kampagnen, dvs. en kopi af kvitteringen. Der opkræves ikke øvrig betaling for at deltage i kampagnen ud over købet af et Monster produkt, som ikke vil stige i pris pga. denne kampagne.
 2. Deltagelse er begrænset til én tilmelding pr. kvittering, og hver deltager må ikke indsende eller forsøge at indsende mere end én tilmelding pr. kvittering. Monster Energy forbeholder sig ret til at nægte en person at deltage i kampagnen, hvis vedkommende indsender mere end én tilmelding pr. kvittering.

 

Præmier og krav

 

 1. Et panel, der består af to repræsentanter fra Monster Energy og én uafhængig dommer (der tilsammen udgør ”panelet”) vil samarbejde og i løbet af fem dage efter slutdatoen udpege 30 deltagere (hver især kaldet en ”vinder” og under et kaldet ”vinderne”) blandt de deltagere, der indsender deres tilmelding som anført ovenfor (hver især kaldet en "gyldig tilmelding"), hvis svar er det mest kreative og originale svar, og som udviser idérigdom, den bedste forståelse for Monster Energy® og den bedste brug af ordforråd og skrivestil (”udvælgelseskriterier”). Panelet skal sikre, at tilmeldingerne er gyldige i overensstemmelse med disse vilkår, vurdere de gyldige tilmeldinger i henhold til udvælgelseskriterierne og udpege vinderne af præmien (”udvælgelsesproces”).
 2. Hver vinder vinder to generelle adgangsbilletter til festivalen Copenhell i København lørdag den 17. juni 2023 (”begivenheden”), som har en værdi af ca. 1.200,00 kr. (”præmien”). Hver enkelt billet giver indehaveren adgang til begivenheden og adgang til alle offentlige områder i forbindelse med begivenheden i begivenhedens åbningstider.
 3. Før man bliver som udråbt vinder og modtager præmien, kan en potentiel vinder blive anmodet om at dokumentere sin berettigelse, herunder, uden begrænsning, at fremlægge dokumentation for alder, adresse og identitet, hvilket kan omfatte, men ikke er begrænset til, en kopi af dokumentation for bopælsadresse, pas og/eller tilsvarende myndighedsudstedt ID. Vinderne vil blive bedt om at underskrive en ansvarsfraskrivelse udarbejdet af Monster Energy efter dennes valg og som vedrører præmien, hvor man bliver bedt om at bekræfte, anerkende og acceptere denne ansvarsfraskrivelse. En kopi af den aktuelle ansvarsfraskrivelse kan fås ved henvendelse til www.monterenergy.com/contact-us. Hvis man undlader at give Monster Energy disse oplysninger inden for en rimelig frist, der er fastsat af Monster Energy, kan dette medføre, at en vinder mister retten til præmien, og Monster Energy vælger en anden gyldig tilmelding hurtigst muligt derefter.
 4. For at undgå tvivl skal alle omkostninger forbundet med præmien, herunder alt, der knytter sig til præmien, som ikke er udtrykkeligt omfattet og beskrevet i definitionen af præmien ovenfor, alene afholdes af vinderne hver især. 

Meddelelse om og udlevering af præmien

 1. Vinderne får besked fra Monster Energy pr. e-mail og/eller telefon på den e-mailadresse og/eller det telefonnummer, der blev anvendt ved tilmeldingen til kampagnen, senest 7 dage efter udvælgelsesprocessen ("meddelelse"). Andre deltagere får ikke besked.
 2. Leveringsoplysninger om præmien fastsættes af Monster Energy efter dennes eget valg. Oplysninger om levering af præmien (herunder, men ikke begrænset til, tidspunkt, dato og sted, for så vidt angår leveringen), skal leveres til vinderne senest 14 dage efter meddelelsen. 
 3. I tilfælde af, at Monster Energy ikke kan komme i kontakt med en potentiel vinder i løbet af 7 dage efter meddelelsen, eller hvis en potentiel vinder ikke er i stand til at modtage præmien eller deltage i begivenheden, uanset årsag, vil en sådan deltagelse blive annulleret, og Monster Energy vil udpege en anden gyldig deltager blandt de resterende gyldige deltagere hurtigst muligt derefter.

Generelle vilkår

 1. Deltagelse er begrænset til én gang per person, og hver deltager må ikke indlevere, eller forsøge at indlevere, mere end én tilmelding. Monster Energy forbeholder sig ret til at nægte en person at deltage i kampagnen, hvis vedkommende indleverer, eller forsøger at indlevere, mere end én tilmelding.
 2. Tilmeldinger vil ikke være gyldige, hvis de er indgivet online ved brug af metoder, der er baseret på et script, en makro eller brugen af automatiserede anordninger. Monster Energy forbeholder sig ret til at verificere gyldigheden af tilmeldinger og til at udelukke tilmeldinger, som Monster Energy mener er indgivet ved brug af automatiske tilmeldingsteknikker.
 3. Det understreges, at det er nødvendigt med en computer eller en anden enhed med internetadgang for at deltage i kampagnen. Det er deltagernes ansvar at sikre, at vedkommende har tilladelse fra ejeren af computeren og den person, der betaler for internettet. Der kan ikke fremsættes krav om godtgørelse af udgifter til brug af en internetforbindelse med henblik på at deltage i kampagnen.
 4. Alle tilmeldinger anses for at være modtaget på det tidspunkt, hvor de registreres i Monster Energys database, og ikke på det tidspunkt, hvor tilmeldingen foretages af deltageren på hjemmesiden.
 5. Hvis der opstår uoverensstemmelse om en vinders identitet, skal Monster Energys beslutning være endelig.
 6. Indsendelse af online tilmeldingsformularen eller enhver anden form for dokumentation for indsendelse af online tilmeldingsformularen er ikke dokumentation for, at din tilmelding er modtaget. Monster Energy påtager sig intet ansvar for tilmeldinger, der er forkert udfyldt, bortkommet, forsinket, eller som ikke modtages, uanset årsag. 
 7. Præmien er som beskrevet og kan ikke overdrages, ikke ombyttes, heller ikke til kontanter, i tilfælde af, at en vinder ikke kan gøre brug af præmien, uanset årsag. Uanset foranstående, og såfremt Monster Energy i tilfælde af uforudsete omstændigheder er ude af stand til at levere præmien pga. covid-19-pandemien eller anden årsag, forbeholder Monster Energy sig ret til at erstatte hele præmien eller dele af præmien med præmier af tilsvarende eller større værdi.   
 8. Hver enkelt vinder skal acceptere i rimeligt omfang at deltage i PR som følge af kampagnen, hvis vedkommende anmodes derom af Monster Energy, og hver enkelt vinder accepterer, at Monster Energy må bruge vedkommendes navn, foto samt lyd- og/eller billedoptagelse af vinderen i forbindelse med enhver form for PR vedrørende kampagnen.
 9. Hvis Monster Energy ikke overholder disse vilkår, er Monster Energy ansvarlig for tab eller skade, som en deltager måtte lide, der er en påregnelig følge af Monster Energys overtrædelse af disse vilkår eller dennes uagtsomhed, men Monster Energy er ikke ansvarlig for tab eller skade, som ikke er påregnelig. Tab eller skade er påregnelig, hvis det er en åbenbar konsekvens af Monster Energys overtrædelse, eller hvis de var forudset af deltageren og Monster Energy på det tidspunkt, hvor deltageren tilmeldte sig kampagnen. Ud over Monster Energys ansvar for påregneligt tab eller påregnelig skade fraskriver Monster Energy og/eller dennes tilknyttede virksomheder, medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, ansatte, repræsentanter, rettighedserhververe eller underleverandører sig ethvert ansvar i videst muligt omfang, dette er tilladt i henhold til lovgivningen. 
 10. Der kan indtræffe hændelser, der kan gøre selve kampagnen eller uddelingen af præmien umulig grundet årsager, der ligger uden for Monster Energys kontrol, og Monster Energy kan således, efter eget valg, forandre eller ændre kampagnen, og deltageren accepterer, at der ikke påhviler Monster Energy noget ansvar som følge deraf.
 11. Monster Energy forbeholder sig ret til:
  1. at ændre kampagnens format og/eller forsinke eller udskyde kampagnen eller en del deraf, helt eller delvist, af årsager, der er uden for Monster Energys rimelige kontrol, uden nogen forpligtelse over for deltageren, og/eller
  2. at nægte en person at deltage i kampagnen eller fremtidige kampagner arrangeret af Monster Energy, (i) hvis Monster Energy med rimelighed mener, at præmien helt eller delvist er blevet overdraget til en tredjepart, (ii) hvis en deltager er blevet diskvalificeret fra en Monster Energy-konkurrence eller -kampagne inden for 12 måneder før startdatoen, (iii) hvis Monster Energy med rimelighed mener, at en deltager ikke har overholdt disse vilkår, og/eller (iv) hvis en sådan person er uberettiget til at deltage i kampagnen (eller hvis deltagelse i kampagnen burde have blevet nægtet, uanset årsag).
 12. Medmindre andet er anført i disse vilkår, har Monster Energy intet ansvar for nogen omkostninger eller udgifter, der afholdes af en deltager.Vinderne vil være ansvarlig hver især for eventuel skat, der skal betales i forbindelse med præmien. 
 13. Det anbefales, at hver enkelt deltager opbevarer en kopi af disse vilkår til fremtidig brug.
 14. Du accepterer, at oplysninger om dit navn offentliggøres, hvis du udråbes som en vinder. Oplysninger om vindernes navne kan fås ved henvendelse til Monster Energy på www.monsterenergy.com/contact-us senest 60 dage efter slutdatoen.
 15. Kampagnen og disse vilkår er omfattet af lovgivningen i Danmark, og enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse vilkår, skal være underlagt de danske domstoles ikke-eksklusive værneting.
 16. Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende kampagnen, eller hvis du har brug for at komme i kontakt med os, bedes du kontakte vores kundeserviceteam på www.monsterenergy.com/contact-us.

 

Indtast din fødselsdato
ACCESS DENIED

For at komme ind på denne side, skal du være mindst 18 år gammel