Promotions
//
Alle promotions
COPENHELL

COPENHELL 2024 - Monster Energy Promotions

Win 2 tickets to Copenhell with Monster Energy!

Hvordan deltager jeg

  1. Buy a Monster Energy and keep the receipt
  2. Fill in your details 
  3. Tell us “Hvad er din bedste Monster Energy®-oplevelse og hvorfor?” (30 words max)

Submission periode

01.03.2024 - 31.05.2024

Vinderne annonceret: 2024-06-08T00:00:00.000000000

Promotion regler

VILKÅR OG BETINGELSER FOR KAMPAGNEN
Du bedes læse disse vilkår og betingelser ("vilkår") nøje. Ved at deltage i denne kampagnen (”kampagnen”) accepterer du at være bundet af disse vilkår. Du bør også læse vores privatlivspolitik på www.monsterenergy.com, der forklarer, hvordan vi anvender de oplysninger, du afgiver til os, når du deltager i kampagnen.
1.    Kampagnen organiseres og afvikles af Monster Energy Europe Limited med hovedkontor på adressen 7 Cowley Business Park High Street, Cowley, Uxbridge, UB8 2AD, Storbritannien ("Monster Energy").
2.    Kampagnen er åben for alle personer over 18 år, der er bosiddende i Danmark. Medarbejdere eller familiemedlemmer til medarbejdere hos Monster Energy eller dennes tilknyttede virksomheder, underleverandører, repræsentanter eller rettighedserhververe eller andre, der er professionelt forbundet med kampagnen, må ikke deltage i kampagnen. 
3.    Kampagnen afvikles via hjemmesiden www.monsterenergy.com ("hjemmesiden") og promoveres via reklamemateriale i udvalgte butikker i Danmark.
4.    Ved at deltage i kampagnen i henhold til disse vilkår accepterer hver enkelt deltager ("du", "dig/din", "deltageren") at være bundet af disse vilkår og af beslutninger truffet af Monster Energy, hvilken beslutning skal være endelig, hvad angår alle anliggender vedrørende kampagnen. Monster Energy indgår ikke i yderligere dialog desangående.
5.    Alle tidspunkter og datoer, der er anført i disse vilkår, henviser til tidspunkter og datoer i Danmark. I tilfælde af uoverensstemmelse vedrørende tidspunktet eller datoen for en tilmelding, skal Monster Energys beslutning være endelig.
6.    Kampagnen er købsbetinget. 
Tilmelding
7.    Kampagnen starter kl. 00:00 den 1.3.2024 ("startdato") og slutter kl. 23:59 den 31.5.2024 ("slutdato"). 
8.    Deltagere kan deltage i kampagnen ved:
(a)  at handle i overensstemmelse med disse vilkår, og
(b)  at købe en dåse (500 ml) Monster Energy (”Monster-produkt”) i butikken og få en kvittering for købet
     (”kvittering”)
(c)  på hjemmesiden indtaste
             (i)    deres oplysninger som anført på hjemmesiden (dvs. fulde navn, adresse, fødselsdato, 
                        e- mail og telefonnummer), og 
             (ii)   beskrive med maks. 30 ord ”Hvad er din bedste Monster Energy®-oplevelse  og hvorfor?” (”svaret”).
9.    Kampagnen er købsbetinget, og der skal fremvises dokumentation for købet for at deltage i kampagnen, hvilket omfatter kopi af kvitteringen. Der vil ikke blive opkrævet nogen yderligere beløb for at deltage i denne kampagne ud over købsprisen for et Monster-produkt, hvilket ikke vil være omfattet af nogen prisstigninger pga. denne kampagne.
10.    Deltagelse er begrænset til én tilmelding pr. kvittering, og hver deltager må ikke indsende eller forsøge at indsende mere end én tilmelding pr. kvittering. Monster Energy forbeholder sig ret til at afvise en person at deltage i kampagnen, hvis den pågældende person indsender mere eller forsøger at indsende mere end én tilmelding pr. kvittering.

Præmier og krav

11.    Et panel, der består af to (2) repræsentanter fra Monster Energy og én (1) uafhængig dommer (der tilsammen udgør ”panelet”) vil samarbejde og i løbet af fem (5) dage efter slutdatoen udpege 30 officielle vindere (hver især kaldet en ”vinder” og tilsammen kaldet ”vinderne”) blandt de deltagere, der indsender deres tilmelding som anført ovenfor (hver især kaldet en "gyldig tilmelding"), hvis svar er det mest kreative og originale svar, og som udviser idérigdom, den bedste forståelse for Monster Energy® og den bedste brug af ordforråd og skrivestil (”udvælgelseskriterier”). Panelet skal sikre, at tilmeldingerne er gyldige i overensstemmelse med disse vilkår, vurdere de gyldige tilmeldinger i henhold til udvælgelseskriterierne og udpege vinderen af præmierne (”udvælgelsesproces”).
12.    Hver enkelt vinder vinder 2 endagsbilletter til festivalen Copenhell 2024 i København, Danmark (”begivenheden”) mellem den 19. juni 2024 og den 22. juni 2024 efter Monster Energys valg, til en værdi af ca. 2.610 kr. (to tusinde seks hundrede og ti kroner), som består af følgende præmie (”præmien”/”præmierne”):
12.1.    2 endagsbilletter, som giver vinderen og dennes udvalgte person (som defineret nedenfor) adgang til alle offentlige områder 1 dag under begivenheden (som fastlægges af Monster Energy efter dennes eget valg), og i festivalens åbningstid
12.2.    1 meet-and-greet session med Monster Energy-atleter og/eller ambassadører, der fastlægges af Monster Energy efter dennes eget valg, og
12.3.    adgang for 2 personer til Monster Energys event-fanside under hele begivenheden.
13.    Kun vinderne og 1 person, der udvælges af hver enkelt vinder (”udvalgt person”), kan gøre brug af præmien. Den udvalgte person skal være godkendt af Monster Energy, være over 18 år og være bosiddende i Danmark.
14.    Før man bliver udråbt som vinder og modtager præmien, kan en potentiel vinder og dennes udvalgte person blive anmodet om at dokumentere sin berettigelse, herunder, uden begrænsning, at fremlægge dokumentation for alder, en kopi af kvitteringen, adresse og identitet, hvilket kan omfatte, men ikke er begrænset til, en kopi af dokumentation for bopælsadresse, pas og/eller tilsvarende myndighedsudstedt ID. Vinderen vil blive bedt om at underskrive en ansvarsfraskrivelse udarbejdet af Monster Energy efter dennes valg og som vedrører præmien, hvor man bliver bedt om at bekræfte, anerkende og acceptere denne ansvarsfraskrivelse. En kopi af den aktuelle ansvarsfraskrivelse kan fås ved henvendelse til www.monterenergy.com/contact-us. Hvis man undlader at give Monster Energy disse oplysninger inden for en rimelig frist, der er fastsat af Monster Energy, kan dette medføre, at vinderen mister retten til præmien, og Monster Energy vælger en anden gyldig tilmelding hurtigst muligt derefter.
15.    For at undgå tvivl skal alle øvrige omkostninger forbundet med præmien, herunder, uden begrænsning, skat, transport, udstyr, underholdning, forplejning, og alt, der knytter sig til præmien, som ikke er udtrykkeligt omfattet og beskrevet i definitionen af præmien i pkt. 12 ovenfor, alene afholdes af vinderen.
16.    Det er hver enkelt vinders ansvar at fremlægge påkrævet dokumentation og opfylde eventuelle øvrige retlige krav i forbindelse med præmien og/eller dokumentation, der kræves i henhold til lovgivningen og/eller af Monster Energy.
Meddelelse om og udlevering af præmien
17.    Vinderne får besked fra Monster Energy pr. e-mail og/eller telefon på den e-mailadresse og/eller det telefonnummer, der blev anvendt ved tilmeldingen til kampagnen, senest 7 dage efter udvælgelsesprocessen ("meddelelse"). Andre deltagere får ikke besked.
18.    Leveringsoplysninger om præmierne fastsættes af Monster Energy efter dennes eget valg. Oplysninger om levering af præmien (herunder, men ikke begrænset til, tidspunkt, dato og sted, for så vidt angår leveringen), skal leveres til vinderne senest 14 dage efter meddelelsen.  
19.    I tilfælde af, at Monster Energy ikke kan komme i kontakt med en potentiel vinder i løbet af 3 dage efter meddelelsen, eller hvis en potentiel vinder ikke er i stand til at modtage præmien eller deltage i begivenheden, uanset årsag, vil en sådan deltagelse blive annulleret, og Monster Energy vil udpege en anden gyldig deltager blandt de resterende gyldige deltagere hurtigst muligt derefter.
Generelle vilkår
20.    Deltagelse er begrænset til én gang per person, og hver deltager må ikke indlevere, eller forsøge at indlevere, mere end én tilmelding. Monster Energy forbeholder sig ret til at nægte en person at deltage i kampagnen, hvis vedkommende indleverer, eller forsøger at indlevere, mere end én tilmelding.
21.    Tilmeldinger vil ikke være gyldige, hvis de er indgivet online ved brug af metoder, der er baseret på et script, en makro eller brugen af automatiserede anordninger. Monster Energy forbeholder sig ret til at verificere gyldigheden af tilmeldinger og til at udelukke tilmeldinger, som Monster Energy mener er indgivet ved brug af automatiske tilmeldingsteknikker.
22.    Det understreges, at det er nødvendigt med en computer eller en anden enhed med internetadgang for at deltage i kampagnen. Det er deltagernes ansvar at sikre, at vedkommende har tilladelse fra ejeren af computeren og den person, der betaler for internettet. Der kan ikke fremsættes krav om godtgørelse af udgifter til brug af en internetforbindelse med henblik på at deltage i kampagnen.
23.    Alle tilmeldinger anses for at være modtaget på det tidspunkt, hvor de registreres i Monster Energys database, og ikke på det tidspunkt, hvor tilmeldingen foretages af deltageren på hjemmesiden.
24.    Hvis der opstår uoverensstemmelse om en vinders identitet, skal Monster Energys beslutning være endelig.
25.    Indsendelse af online tilmeldingsformularen eller enhver anden form for dokumentation for indsendelse af online tilmeldingsformularen er ikke dokumentation for, at din tilmelding er modtaget. Monster Energy påtager sig intet ansvar for tilmeldinger, der er forkert udfyldt, bortkommet, forsinket, eller som ikke modtages, uanset årsag.  
26.    Præmien er som beskrevet og kan ikke overdrages, ikke ombyttes, heller ikke til kontanter, i tilfælde af, at en vinder ikke kan gøre brug af præmien, uanset årsag. Uanset foranstående, og såfremt Monster Energy i tilfælde af uforudsete omstændigheder er ude af stand til at levere præmien pga. covid-19-pandemien eller anden årsag, forbeholder Monster Energy sig ret til at erstatte hele præmien eller dele af præmien med præmier af tilsvarende eller større værdi.   
27.    Hver enkelt vinder skal acceptere og skal foranledige, at dennes udvalgte person accepterer, i rimeligt omfang at deltage i PR som følge af kampagnen, hvis vedkommende anmodes derom af Monster Energy, og vinderen accepterer, at Monster Energy må bruge vedkommendes navn, foto samt lyd- og/eller billedoptagelse af vinderen i forbindelse med enhver form for PR vedrørende kampagnen.
28.    Hvis Monster Energy ikke overholder disse vilkår, er Monster Energy ansvarlig for tab eller skade, som en deltager måtte lide, der er en påregnelig følge af Monster Energys overtrædelse af disse vilkår eller dennes uagtsomhed, men Monster Energy er ikke ansvarlig for tab eller skade, som ikke er påregnelig. Tab eller skade er påregnelig, hvis det er en åbenbar konsekvens af Monster Energys overtrædelse, eller hvis de var forudset af deltageren og Monster Energy på det tidspunkt, hvor deltageren tilmeldte sig kampagnen. Ud over Monster Energys ansvar for påregneligt tab eller påregnelig skade fraskriver Monster Energy og/eller dennes tilknyttede virksomheder, medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, ansatte, repræsentanter, rettighedserhververe eller underleverandører sig ethvert ansvar i videst muligt omfang, dette er tilladt i henhold til lovgivningen. 
29.    Der kan indtræffe hændelser, der kan gøre selve kampagnen eller uddelingen af præmien umulig grundet årsager, der ligger uden for Monster Energys kontrol, og Monster Energy kan således, efter eget valg, forandre eller ændre kampagnen, og deltageren accepterer, at der ikke påhviler Monster Energy noget ansvar som følge deraf.
30.    Monster Energy forbeholder sig ret til:
30.1.    at ændre kampagnens format og/eller forsinke eller udskyde kampagnen eller en del deraf, helt eller delvist, af årsager, der er uden for Monster Energys rimelige kontrol, uden nogen forpligtelse over for deltageren, og/eller
30.2.    at nægte en person at deltage i kampagnen eller fremtidige kampagner arrangeret af Monster Energy, (i) hvis Monster Energy med rimelighed mener, at præmien helt eller delvist er blevet overdraget til en tredjepart, (ii) hvis en deltager er blevet diskvalificeret fra en Monster Energy-konkurrence eller -kampagne inden for 12 måneder før startdatoen, (iii) hvis Monster Energy med rimelighed mener, at en deltager ikke har overholdt disse vilkår, og/eller (iv) hvis en sådan person er uberettiget til at deltage i kampagnen (eller hvis deltagelse i kampagnen burde have blevet nægtet, uanset årsag).
31.    Medmindre andet er anført i disse vilkår, har Monster Energy intet ansvar for nogen omkostninger eller udgifter, der afholdes af en deltager. Hver enkelt vinder vil være ansvarlig hver især for eventuel skat, der skal betales i forbindelse med præmien. 
32.    Det anbefales, at hver enkelt deltager opbevarer en kopi af disse vilkår til fremtidig brug.
33.    Du accepterer, at oplysninger om dit navn offentliggøres, hvis du udråbes som vinder. Oplysninger om vindernes navne kan fås ved henvendelse til Monster Energy på www.monsterenergy.com/contact-us senest 60 dage efter slutdatoen.
34.    Kampagnen og disse vilkår er omfattet af lovgivningen i Danmark, og enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse vilkår, skal være underlagt de danske domstoles ikke-eksklusive værneting.
35.    Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende kampagnen, eller hvis du har brug for at komme i kontakt med os, bedes du kontakte vores kundeserviceteam på www.monsterenergy.com/contact-us.

 

---------------------------

 

 

 PROMOTION TERMS & CONDITIONS
Please read these terms & conditions (“Terms”) carefully. By entering this promotion (the “Promotion”) you are agreeing to be bound by these Terms. You should also read our privacy policy at www.monsterenergy.com which explains how we will use the data you provide us with when entering the Promotion.

1.    The Promotion is being organised and operated by Monster Energy Europe Limited whose registered office is at 7 Cowley Business Park High Street, Cowley, Uxbridge, UB8 2AD, United Kingdom (“Monster Energy”). 
2.    The Promotion is open to all persons over eighteen (18) years of age who are resident in Denmark. No employee or family member of an employee of Monster Energy or its affiliated companies, subcontractors, agents or assigns or anyone else professionally connected with the Promotion is permitted to enter the Promotion.
3.    The Promotion is being conducted through the website at www.monsterenergy.com (the “Website”) and promoted through promotional material within selected stores in Denmark. 
4.    By entering the Promotion pursuant to these Terms, each entrant (“you”, “your”, “entrant”) agrees to be bound by these Terms and by the decision(s) of Monster Energy, whose decision shall be final, in relation to all matters relating to the Promotion. No further correspondence will be entered into by Monster Energy.
5.    All times and dates set out in these Terms refer to the times and dates in Denmark. In the event of any dispute over the time or date of any entry submitted, the decision of Monster Energy shall be final. 
6.    This Promotion is a purchase necessary Promotion.  
Entry
7.    The Promotion will commence at 00:00 on 01.03.2024 (“Commencement Date”) and the Promotion will close at 23:59 on 31.05.2024 (“Closing Date”). 
8.    Entrants may enter the Promotion by: 
(a)     acting in accordance with these Terms; and 
(b)     purchasing any one (1) 500ml can of Monster Energy product (“Monster Product”) from the Retailer and obtaining a till receipt on purchase (“Receipt”);
(c)    entering on the Website:
(i)    their details as directed by the Website (being: full name, address, date of birth, email and telephone number); and
(ii)    describing in no more than thirty (30) words “Hvad er din bedste Monster Energy®-oplevelse og hvorfor?” (“Answer”).
9.    This Promotion is a purchase necessary promotion and proof of purchase is required for entry into this Promotion, which includes a copy of the Receipt. No other amounts will be charged for entering this Promotion other than the acquisition price of a Monster Product, which will not suffer any increase in price due to this Promotion. 
10.    Entrants are limited to one (1) entry per Receipt and each Entrant shall not submit or attempt to submit more than one (1) entry per Receipt. Monster Energy reserves the right to refuse entry of any individual to the Promotion who submits or attempts to submit more than one (1) entry per Receipt.
Prize & Requirements 
11.    A panel consisting of two (2) Monster Energy representatives and one (1) independent judge (which makes up the “Panel”) will collaborate and, within five (5) days of the Closing Date, choose from each entrant that validly submits their entry as set out above (each a “Valid Entry”) thirty (30) official winners (each a “Winner” and together the “Winners”) whose Answers demonstrate the most creative and original response, ingenuity, the best understanding of Monster Energy® and best use of vocabulary and writing style (“Selection Criteria”). The Panel shall ensure that the entries are valid in accordance with these Terms, judge the Valid Entries on the Selection Criteria and assign the Prizes to the Winners (“Selection Process”). 
12.    Each Winner shall win two (2) general access single-day tickets to Copenhell festival 2024 in Copenhagen, Denmark (“Event”) between 19.06.2024 to 22.06.2024 as determined by Monster Energy in its sole discretion, worth the approximate value of two thousand, six hundred and ten and 00/100 Danish Krone (2,610.00 DKK) which shall consist of the following (the “Prize(s)”): 
12.1.    two (2) general admission tickets granting the Winner and their Elected Person (as defined below) access to all public areas during one (1) day of the Event (as determined by Monster Energy in its sole discretion) during the opening hours of the Event:
12.2.    one (1) meet and greet session with Monster Energy athletes and/or ambassadors, to be determined by Monster Energy in its absolute discretion; and
12.3.    access for two (2) people to Monster Energy’s Event fan site for the duration of the Event.
13.    Only the Winners and one (1) person, as chosen by each Winner, (their “Elected Person”) may enjoy the benefits of the Prize. The Elected Person must be approved by Monster Energy, be over the age of eighteen (18) years and be resident in Denmark.
14.    Before being declared a Winner and receiving their Prize, a potential winner and their Elected Person may be required to prove eligibility, including, without limitation, proof of age, a copy of their Receipt, residence, identity, which may include but is not limited to a copy of proof of residence, passport and/or similar government issued identification. The Winners may be required to sign a waiver prepared by Monster Energy, in its complete discretion, specific to the Prize confirming understanding, compliance with and acceptance of the waiver. Copies of the applicable confirmation and waiver can be obtained upon request to www.monsterenergy.com/contact-us. Failure to provide Monster Energy with this information within the reasonable timeframe set by Monster Energy may result in a Winner forfeiting their Prize and Monster Energy selecting another Valid Entry as soon as reasonably possible thereafter.
15.    For the avoidance of doubt, all other costs associated with the Prize, including without limitation, tax, transportation, equipment, sustenance, any entertainment and anything related to the Prize not specifically included and outlined in the definition of the Prize at paragraph 12 above will be borne solely by each Winner. 
16.    It is the responsibility of each Winner to provide any required documentation and any other legal requirements for the Prize and/or documentation required by law and/or Monster Energy.
Notification and Prize Delivery
17.    The Winners will be notified by email and/or by telephone via the email address and/or telephone number provided to enter the Promotion within seven (7) days of the Selection Process (“Notification”). Unsuccessful entrants will not be notified.
18.    The delivery details of the Prizes shall be determined by Monster Energy in its complete discretion. Details of delivery of the Prize (including but not limited to the time, date and location of delivery) shall be provided to the Winners within fourteen (14) days of the Notification.
19.    In the event that Monster Energy cannot contact a potential winner within three (3) days of Notification or a potential winner is unavailable to receive their Prize or attend the Event for any reason whatsoever such entry will be deemed null and void and Monster Energy shall select another Valid Entry as soon as reasonably possible thereafter. 
General Terms
20.    Entrants are limited to one (1) entry per person and each entrant shall not submit or attempt to submit more than one (1) entry. Monster Energy reserves the right to refuse entry of any individual to the Promotion who submits or attempts to submit more than one (1) entry.
21.    Entries will not be valid where they are made online using methods generated by a script, macro or the use of automated devices. Monster Energy reserves the right to verify the validity of entries and to exclude entries it believes have been made using any automated entry techniques.
22.    For the avoidance of doubt a computer or another internet-ready device and internet access is required to enter the Promotion. It is the responsibility of the entrants to ensure permission is gained from the owner of the computer and the individual who pays for the internet service provider. No refund may be claimed for expenses related to the use of an internet connection for the purpose of participating in the Promotion.
23.    All entries are deemed to have been received at the time of entry into Monster Energy’s database and not at the time when the entry is sent to the Website by the entrant. 
24.    If there is any dispute as to the identity of a Winner, the decision of Monster Energy shall be final.
25.    Submitting the online entry form or any other form of evidence of submitting the online entry form is not proof that your entry has been received. Monster Energy accepts no responsibility for entries that are incorrectly completed, lost, delayed or which are not received for any reason.  
26.    The Prize is as described and is not transferable, not exchangeable and no cash alternative will be offered in the event that a Winner is unable to claim their Prize for any reason whatsoever. Notwithstanding the foregoing, in the event of unforeseen circumstances or Monster Energy being unable to deliver a Prize due to the COVID-19 pandemic or for any other reason, Monster Energy reserves the right to replace the entire Prize or Prize components with prizes of equal or greater value.
27.    Each Winner agrees to participate and shall procure that their Elected Person agrees to participate in reasonable publicity resulting from the Promotion if requested to do so by Monster Energy and each Winner consents to Monster Energy using their name, photograph and audio and/or visual recordings of them in any publicity relating to the Promotion.
28.    If Monster Energy fails to comply with these Terms, it is responsible for loss or damage an entrant suffers that is a foreseeable result of Monster Energy's breach of these Terms or its negligence, but it is not responsible for any loss or damage that is not foreseeable. Loss or damage is foreseeable if they were an obvious consequence of Monster Energy's breach or if they were contemplated by the entrant and Monster Energy at the time that the entrant entered the Promotion. Besides Monster Energy's liability for foreseeable loss or damage, Monster Energy and/or any of their affiliate companies, employees, directors, employees, agents, assigns or sub-contractors disclaims any and all liability to the fullest extent permissible by law. 
29.    Events may occur that render the Promotion itself or the awarding of any Prize impossible due to reasons beyond the control of Monster Energy and accordingly Monster Energy may, at its absolute discretion, vary or amend the Promotion and the entrant agrees that no liability shall attach to Monster Energy as a result thereof.
30.    Monster Energy reserve the right to:
(a) change the format of the Promotion and/or delay or postpone the Promotion or any stage(s), in whole or in part due to reasons beyond its reasonable control, without liability to the entrant; and/or
(b) refuse entry of any individual to the Promotion or future promotions organised by Monster Energy: (i) where Monster Energy reasonably believes that the Prize has been transferred to a third party in whole or in part; (ii) where an entrant has been disqualified from any Monster Energy competition or promotion in the twelve (12) months prior to the Commencement Date; (iii) where Monster Energy reasonably believe such individual has not complied with these Terms; and/or (iv) where such individual is ineligible to participate in the Promotion (or if participation in the Promotion should have been refused for any reason whatsoever).
31.    Save as expressly set out in these Terms, Monster Energy have no liability for any costs or expenses that may be incurred by any entrant. Each Winner will be liable for any tax chargeable in relation to their Prize.     
32.    It is advised that all entrants retain a copy of these Terms for future reference.
33.    You accept that your name may be made available to the public if you are a Winner. The Winners’ names are available by contacting Monster Energy at www.monsterenergy.com/contact-us within 60 days of the Closing Date.
34.    The Promotion and these Terms are governed by the laws of Denmark and any dispute arising out of or in connection with these Terms will be subject to the non-exclusive jurisdiction of the Courts of Denmark.
35.    If you have any questions about the Promotion or if you need to get in touch with us, please contact our customer service team at www.monsterenergy.com/contact-us.

 

Indtast din fødselsdato
ACCESS DENIED

For at komme ind på denne side, skal du være mindst 18 år gammel