LUK

Five Finger Death Punch Tour Access - Denmark

PROMOTION HAS ENDED

Win 2 Diamond VIP Meet & Greet tickets to the Five Finger Death Punch tour stop in your country!

WANT TO ENTER? HERE IS HOW:

1. Fill in your details below
2. What is your favourite Five Finger Death Punch song and why?

indsend indmeldelsesblanket November 09 2017 til November 16 2017

Konkurrenceregler

FIVE FINGER DEATH PUNCH

VILKÅR OG BETINGELSER FOR KAMPAGNEN

Du bedes læse disse vilkår og betingelser ("vilkår") nøje. Ved at deltage i denne kampagnen (”kampagnen”) accepterer du at være bundet af disse vilkår. Du bør også læse vores privatlivspolitik på www.monsterenergy.com, der forklarer, hvordan vi anvender de oplysninger, du afgiver til os, når du deltager i kampagnen.

Kampagnen organiseres og afvikles af Monster Energy Europe Limited of Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Storbritannien ("Monster Energy").

Kampagnen er åben for alle personer over 18 år og som er bosiddende i Danmark. Medarbejdere eller familiemedlemmer til medarbejdere hos Monster Energy eller dennes tilknyttede virksomheder, underleverandører, repræsentanter eller rettighedserhververe eller andre, der er professionelt forbundet med kampagnen, må ikke deltage i kampagnen.

Kampagnen afvikles via hjemmesiden på www.monsterenergy.com ("hjemmesiden").

Ved at deltage i kampagnen i henhold til disse vilkår accepterer hver enkelt deltager ("du", "dig/din", "deltageren") at være bundet af disse vilkår og af beslutninger truffet af Monster Energy, hvilken beslutning skal være endelig, hvad angår alle anliggender vedrørende kampagnen. Monster Energy indgår ikke i yderligere dialog desangående.

Alle tidspunkter og datoer, der er anført i disse vilkår, henviser til tidspunkter og datoer i Danmark. I tilfælde af uoverensstemmelse vedrørende tidspunktet eller datoen for en tilmelding, skal Monster Energys beslutning være endelig.

Kampagnen er ikke købsbetinget.

Tilmelding

Kampagnen starter kl. 00:01 den 9. november 2017 ("startdato") og slutter kl. 23:59 den 16. november 2017 ("slutdato").

Deltagere kan deltage i kampagnen ved at:

handle i overensstemmelse med disse vilkår, og

indsende deres oplysninger som anført på hjemmesiden (fulde navn, bopælsadresse, telefonnummer,
fødselsdato og e-mailadresse), og

besvare følgende spørgsmål (ved brug af 30 ord): ”Hvad er din yndlingssang med Five Finger Death
Punch og hvorfor?” (”svaret”).

Præmier og krav

Hver deltager, der gyldigt indsender deres tilmelding som anført ovenfor (hver især kaldet en "gyldig tilmelding"), vil blive registreret i en pulje af tilmeldinger sammen med alle øvrige gyldige tilmeldinger.

Hver gyldige tilmelding vil være en del af udvælgelsesprocessen, hvor der skal findes én officiel vinder af præmien (som defineret nedenfor) (”vinderen”), hvilket finder sted tre dage efter slutdatoen (”udvælgelsesproces”).

Et panel, der består af to repræsentanter fra Monster Energy og én uafhængig dommer (der tilsammen udgør ”panelet”), vil samarbejde og vælge den vinder, hvis svar er det mest kreative og originale svar, og som udviser idérigdom, den bedste forståelse for Five Finger Death Punch (”5FDP”) og den bedste brug af ordforråd og skrivestil (”udvælgelseskriterier”). Panelet skal sikre, at tilmeldingerne er gyldige i overensstemmelse med disse vilkår, vurdere de gyldige tilmeldinger i henhold til udvælgelseskriterierne og udpege vinderen af præmien.

Vinderen vinder to ”5FDP Diamond Meet & Greet VIP-pakke”-billetter til koncerten med 5FDP i Royal Arena i København, Danmark, mandag den 20. november 2017 (”begivenheden”), som har en værdi af 3.640 kr. (tretusindesekshundredeogfyrre danske kroner), der består af følgende:

Almindelig ståbillet til begivenheden.

”Meet and greet” med medlemmerne af 5FDP i forbindelse med begivenheden (på det tidspunkt og det sted, der fastlægges af Monster Energy, efter dennes eget valg).

Individuel fotografering med medlemmer af 5FDP i forbindelse med begivenheden (på det tidspunkt og det sted, der fastlægges af Monster Energy efter dennes eget valg.

En guidet rundtur på scenen og backstage i forbindelse med begivenheden (på det tidspunkt og det sted, der fastlægges af Monster Energy efter dennes eget valg).

”Collector’s Poster”-plakat underskrevet af medlemmer af 5FDP.

Alt ovenstående under et kaldet ”præmien”.

Kun vinderen og én person, der udvælges af vinderen (den ”udvalgte person”) må gøre brug af præmien. Den udvalgte person skal godkendes af Monster Energy, være over 18 år gammel og være bosiddende i Danmark.

For at undgå tvivl skal alle omkostninger forbundet med præmien, herunder, uden begrænsning, skatter, gyldig rejseforsikring, transport, indkvartering, udstyr, forplejning, eventuel underhold, og alt andet, der knytter sig til præmien, som ikke er udtrykkeligt omfattet og beskrevet i definitionen af præmien ovenfor, alene afholdes af vinderen.

Før man bliver som udråbt vinder og modtager præmien, kan den potentielle vinder (og den udvalgte person) blive anmodet om at dokumentere deres berettigelse, herunder, uden begrænsning, at fremlægge dokumentation for alder, adresse og identitet, hvilket kan omfatte, men ikke er begrænset til, en kopi af deres dokumentation for bopælsadresse, pas og/eller tilsvarende myndighedsudstedt ID. Hvis man undlader at give Monster Energy disse oplysninger inden for en rimelig frist, der er fastsat af Monster Energy, kan dette medføre, at vinderen mister retten til præmien, og Monster Energy trækker en anden gyldig tilmelding hurtigst muligt derefter.

Meddelelse om og udlevering af præmien

Vinderen får besked fra Monster Energy pr. e-mail og/eller telefon på den e-mailadresse og/eller det telefonnummer, der blev anvendt ved tilmeldingen til kampagnen, senest tre dage efter udvælgelsesprocessen ("meddelelse"). Andre deltagere får ikke besked.

Leveringsoplysninger om præmien fastsættes af Monster Energy efter dennes eget valg. Oplysninger om levering af præmien (herunder, men ikke begrænset til, tidspunkt, dato og sted, for så vidt angår leveringen), skal gives til vinderen på samme tidspunkt som meddelelsen.

I tilfælde af, at Monster Energy ikke kan komme i kontakt med den potentielle vinder i løbet af tre dage efter meddelelsen, eller hvis den potentielle vinder ikke er i stand til at modtage præmien, eller den potentielle vinder ikke er i stand til eller deltage i begivenheden, uanset årsag, vil en sådan deltagelse blive annulleret, og Monster Energy vil udpege en anden gyldig tilmelding hurtigst muligt derefter.

Generelle vilkår

Deltagelse er begrænset til én gang per person, og hver deltager må ikke indlevere, eller forsøge at indlevere, mere end én tilmelding. Monster Energy forbeholder sig ret til at nægte en person at deltage i kampagnen, hvis vedkommende indleverer, eller forsøger at indlevere, mere end én tilmelding.

Tilmeldinger vil ikke være gyldige, hvis de er indgivet online ved brug af metoder, der er baseret på et script, en makro eller brugen af automatiserede anordninger. Monster Energy forbeholder sig ret til at verificere gyldigheden af tilmeldinger og til at udelukke tilmeldinger, som Monster Energy mener er indgivet ved brug af automatiske tilmeldingsteknikker.

Det understreges, at det er nødvendigt med en computer eller en anden enhed med internetadgang for at deltage i kampagnen. Det er deltagernes ansvar at sikre, at vedkommende har tilladelse fra ejeren af computeren og den person, der betaler for internettet. Der kan ikke fremsættes krav om godtgørelse af udgifter til brug af en internetforbindelse med henblik på at deltage i kampagnen.

Alle tilmeldinger anses for at være modtaget på det tidspunkt, hvor de registreres i Monster Energys database, og ikke på det tidspunkt, hvor tilmeldingen foretages af deltageren på hjemmesiden.

Hvis der opstår uoverensstemmelse omkring vinderens identitet, skal Monster Energys beslutning være endelig.

Indsendelse af online tilmeldingsformularen eller enhver anden form for dokumentation for indsendelse af online tilmeldingsformularen er ikke dokumentation for, at din tilmelding er modtaget. Monster Energy påtager sig intet ansvar for tilmeldinger, der er forkert udfyldt, bortkommet, forsinket, eller som ikke modtages, uanset årsag.

Præmien er som beskrevet og kan ikke overdrages, ikke ombyttes, heller ikke til kontanter, i tilfælde af, at vinderen ikke kan gøre brug af præmien, uanset årsag. I tilfælde af uforudsete omstændigheder forbeholder Monster Energy sig ret til at erstatte hele præmien eller dele af præmien med præmier af tilsvarende eller større værdi.

Vinderen og den udvalgte person skal acceptere i rimeligt omfang at deltage i PR som følge af kampagnen, hvis vedkommende anmodes derom af Monster Energy, og vinderen accepterer, at Monster Energy må bruge deres navn, foto samt lyd- og/eller billedoptagelse af dem i forbindelse med enhver form for PR vedrørende kampagnen.

Hvis Monster Energy ikke overholder disse vilkår, er Monster Energy ansvarlig for tab eller skade, som en deltager måtte lide, der er en påregnelig følge af Monster Energys overtrædelse af disse vilkår eller dennes uagtsomhed, men Monster Energy er ikke ansvarlig for tab eller skade, som ikke er påregnelig. Tab eller skade er påregnelig, hvis det er en åbenbar konsekvens af Monster Energys overtrædelse, eller hvis de var forudset af deltageren og Monster Energy på det tidspunkt, hvor deltageren tilmeldte sig kampagnen. Ud over Monster Energys ansvar for påregneligt tab eller påregnelig skade fraskriver Monster Energy og/eller dennes tilknyttede virksomheder, medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, ansatte, repræsentanter, rettighedserhververe eller underleverandører sig ethvert ansvar i videst muligt omfang, dette er tilladt i henhold til lovgivningen.

Der kan indtræffe hændelser, der kan gøre selve kampagnen eller uddelingen af præmien umulig grundet årsager, der ligger uden for Monster Energys kontrol, og Monster Energy kan således, efter eget valg, forandre eller ændre kampagnen, og deltageren accepterer, at der ikke påhviler Monster Energy noget ansvar som følge deraf.

Monster Energy forbeholder sig ret til:

at ændre kampagnens format og/eller forsinke eller udskyde kampagnen eller en del deraf, helt eller delvist, af årsager, der er uden for Monster Energys rimelige kontrol, uden nogen forpligtelse over for deltageren, og/eller

at nægte en person at deltage i kampagnen eller fremtidige kampagner arrangeret af Monster Energy, (i) hvis Monster Energy med rimelighed mener, at præmien helt eller delvist er blevet overdraget til en tredjepart, (ii) hvis en deltager er blevet diskvalificeret fra en Monster Energy-konkurrence eller -kampagne inden for 12 måneder før startdatoen, (iii) hvis Monster Energy med rimelighed mener, at en deltager ikke har overholdt disse vilkår, og/eller (iv) hvis en sådan person er uberettiget til at deltage i kampagnen (eller hvis deltagelse i kampagnen burde have blevet nægtet, uanset årsag).

Medmindre andet er anført i disse vilkår, har Monster Energy intet ansvar for nogen omkostninger eller udgifter, der afholdes af en deltager. Vinderen vil være ansvarlig for eventuel skat, der skal betales i forbindelse med præmien.

Det anbefales, at hver enkelt deltager opbevarer en kopi af disse vilkår til fremtidig brug.

Du accepterer, at oplysninger om dit navn og din bopælsby offentliggøres, hvis du udråbes som vinderen. Oplysninger om vinderens navn og bopælsby kan fås ved henvendelse til Monster Energy på www.monsterenergy.com/contact-us senest 60 dage efter slutdatoen.

Kampagnen og disse vilkår er omfattet af lovgivningen i Danmark, og enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse vilkår, skal være underlagt de danske domstoles ikke-eksklusive værneting.