be_ixf;ym_202109 d_17; ct_100
LUK

Ryanair X Monster Energy - 2020 - Denmark

Win a trip to Ibiza for 2!

indsend indmeldelsesblanket oktober 01 2020 til januar 31 2021

Konkurrenceregler

VILKÅR OG BETINGELSER FOR KAMPAGNEN

Du bedes læse disse vilkår og betingelser ("vilkår") nøje. Ved at deltage i denne kampagne (”kampagnen”) accepterer du at være bundet af disse vilkår. Du bør også læse vores privatlivspolitik på www.monsterenergy.com, der forklarer, hvordan vi anvender de oplysninger, du afgiver til os, når du deltager i kampagnen.

Kampagnen organiseres og afvikles af Monster Energy Europe Limited, Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Storbritannien ("Monster Energy").

Kampagnen er åben for alle personer over 18 år, der er bosiddende i Armenien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Georgien, Grækenland, Holland, Irland, Jordan, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Montenegro, Norge, Polen, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn, Storbritannien eller Østrig (”bopælsland”). Medarbejdere eller familiemedlemmer til medarbejdere hos Monster Energy, Ryanair DAC, Retail inMotion Ltd eller deres tilknyttede virksomheder, underleverandører, repræsentanter eller rettighedserhververe eller andre, der er professionelt forbundet med kampagnen, må ikke deltage i kampagnen.

Kampagnen afvikles via hjemmesiden www.monsterenergy.com/ryanair ("hjemmesiden") og promoveres via reklamemateriale på deltagende Ryanair-fly.

Ved at deltage i kampagnen i henhold til disse vilkår accepterer hver enkelt deltager ("du", "dig/din", "deltageren") at være bundet af disse vilkår og af beslutninger truffet af Monster Energy, hvilken beslutning skal være endelig, hvad angår alle anliggender vedrørende kampagnen. Monster Energy indgår ikke i yderligere dialog desangående.

Alle tidspunkter og datoer, der er anført i disse vilkår, henviser til Coordinated Universal Time (”UTC”). I tilfælde af uoverensstemmelse vedrørende tidspunktet eller datoen for en tilmelding, skal Monster Energys beslutning være endelig.

Kampagnen er ikke købsbetinget.

Tilmelding

Kampagnen starter kl. 00:01 UTC den 1.10.2020 ("startdato") og slutter kl. 23:59 UTC den 31.1.2021 ("slutdato").

Deltagere kan deltage i kampagnen ved at:

(a) handle i overensstemmelse med disse vilkår, og

(b) indsende deres oplysninger som anført på hjemmesiden (fulde navn, bopælsadresse, fødselsdato, telefonnummer og e-mailadresse).

Præmier og krav

Hver deltager, der indsender sin tilmelding som anført ovenfor (hver især kaldet en "gyldig tilmelding"), deltager i lodtrækningen, som afholdes syv dage efter slutdatoen (”lodtrækningen”).

De første to gyldige tilmeldinger, som udvælges tilfældigt ved lodtrækningen (hver især kaldet en ”vinder”), vinder hver især en rejse for to personer til Ibiza, Spanien, i tre nætter fra den 14.8.21 til den 17.8.21, som har en omtrentlig værdi af ca. 14.890 kr. (fjorten tusinde otte hundrede og halvfems danske kroner), der består af følgende (”præmien”):

Flybilletter to-retur for to personer på økonomiklasse til Ibiza, Spanien (”destinationslufthavn”) fra hver enkelt vinders bopælsland. Den specifikke lufthavn og de specifikke fly fastlægges af Monster Energy efter dennes eget valg.

Tre overnatninger for to personer i et dobbeltværelse på minimum et trestjernet hotel, der udvælges af Monster Energy efter dennes eget valg (”hotellet”).

Transfer tur-retur fra destinationslufthavnen til hotellet for to personer på økonomiklasse som fastlagt af Monster Energy efter dennes eget valg.

Middag for to personer på Café Mambo.

Billetter til to personer til to club-aftener, der udvælges af Monster Energy efter dennes eget valg.

For at undgå tvivl skal de nærmere detaljer om præmiedelene som anført ovenfor alene fastlægges af Monster
Energy efter dennes eget valg og med forbehold for tilgængelighed.

Kun vinderne og én person, der udvælges af hver vinder (hver især kaldet en ”udvalgt person” og samlet kaldet de ”udvalgte personer”) må gøre brug af præmien. De udvalgte personer skal godkendes af Monster Energy, være over 18 år gammel og være bosiddende i det samme bopælsland som den vinder, der har valgt vedkommende.

Vinderne og de udvalgte personer skal være i besiddelse af et gyldigt pas, der ikke må udløbe før den 1. marts 2022, for at kunne gøre krav på præmien. Før man bliver som udråbt vinder og modtager præmien, kan en potentiel vinder og dennes udvalgte person blive anmodet om at dokumentere deres berettigelse, herunder, uden begrænsning, at fremlægge dokumentation for alder, adresse og identitet, hvilket kan omfatte, men ikke er begrænset til, en kopi af deres dokumentation for bopælsadresse, pas og/eller tilsvarende myndighedsudstedt ID. Vinderne og de udvalgte personer vil blive bedt om at underskrive en ansvarsfraskrivelse udarbejdet af Monster Energy efter dennes valg og som vedrører præmien, hvor man bliver bedt om at bekræfte, anerkende og acceptere denne ansvarsfraskrivelse. En kopi af den aktuelle ansvarsfraskrivelse kan fås ved henvendelse til www.monterenergy.com/contact-us. Hvis man undlader at give Monster Energy disse oplysninger inden for en rimelig frist, der er fastsat af Monster Energy, kan dette medføre, at en vinder mister retten til præmien, og Monster Energy trækker en anden gyldig tilmelding hurtigst muligt derefter.

For at undgå tvivl skal alle øvrige omkostninger forbundet med præmien, herunder, uden begrænsning, skatter, omkostninger til gyldig rejseforsikring, visum (hvis påkrævet), transport, udstyr, forplejning, eventuel underhold, og alt andet, der knytter sig til præmien, som ikke er udtrykkeligt omfattet og beskrevet i definitionen af præmien ovenfor, alene afholdes af vinderne. Indkvartering omfatter alene værelset, og vinderne og deres udvalgte personer skal selv afholde udgifter til al mad og drikke, der fortæres på hotellet og øvrige steder, der ikke er udtrykkeligt omfattet og anført i definitionen af præmien, samt alle øvrige udgifter, der afholdes i relation til værelset. Hver enkelt vinder accepterer at underskrive og overholde eventuelle vilkår og betingelser leveret af de pågældende leverandører af præmien.

Det er vindernes ansvar at tilvejebringe eventuel nødvendig dokumentation og overholde alle øvrige juridiske krav vedrørende præmien og/eller dokumentation som krævet i henhold til lovgivningen og/eller af Monster Energy.

Meddelelse om og udlevering af præmien

Vinderne får besked fra Monster Energy pr. e-mail og/eller telefon på den e-mailadresse og/eller det telefonnummer, der blev anvendt ved tilmeldingen til kampagnen, senest syv dage efter lodtrækningen ("meddelelse"). Andre deltagere får ikke besked.

Leveringsoplysninger om præmien fastlægges af Monster Energy efter dennes eget valg. Oplysninger om levering af præmien (herunder, men ikke begrænset til, tidspunkt, dato og sted, for så vidt angår leveringen), skal leveres til vinderen med sammen med meddelelsen.

I tilfælde af, at Monster Energy ikke kan komme i kontakt med en potentiel vinder i løbet af syv dage efter meddelelsen, eller hvis en potentiel vinder ikke er i stand til at bruge præmien, uanset årsag, vil en sådan deltagelse blive annulleret, og Monster Energy vil trække en anden gyldig deltager blandt de resterende gyldige tilmeldinger hurtigst muligt derefter.

Generelle vilkår

Deltagelse er begrænset til én gang per person, og hver deltager må ikke indlevere, eller forsøge at indlevere, mere end én tilmelding. Monster Energy forbeholder sig ret til at nægte en person at deltage i kampagnen, hvis vedkommende indleverer, eller forsøger at indlevere, mere end én tilmelding.

Tilmeldinger vil ikke være gyldige, hvis de er indgivet online ved brug af metoder, der er baseret på et script, en makro eller brugen af automatiserede anordninger. Monster Energy forbeholder sig ret til at verificere gyldigheden af tilmeldinger og til at udelukke tilmeldinger, som Monster Energy mener er indgivet ved brug af automatiske tilmeldingsteknikker.

Det understreges, at det er nødvendigt med en computer eller en anden enhed med internetadgang for at deltage i kampagnen. Det er deltagernes ansvar at sikre, at vedkommende har tilladelse fra ejeren af computeren og den person, der betaler for internettet. Der kan ikke fremsættes krav om godtgørelse af udgifter til brug af en internetforbindelse med henblik på at deltage i kampagnen.

Alle tilmeldinger anses for at være modtaget på det tidspunkt, hvor de registreres i Monster Energys database, og ikke på det tidspunkt, hvor tilmeldingen foretages af deltageren på hjemmesiden.

Hvis der opstår uoverensstemmelse om en vinders identitet, skal Monster Energys beslutning være endelig.

Indsendelse af online tilmeldingsformularen eller enhver anden form for dokumentation for indsendelse af online tilmeldingsformularen er ikke dokumentation for, at din tilmelding er modtaget. Monster Energy påtager sig intet ansvar for tilmeldinger, der er forkert udfyldt, bortkommet, forsinket, eller som ikke modtages, uanset årsag.

Præmien er som beskrevet og kan ikke overdrages, ikke ombyttes, heller ikke til kontanter, i tilfælde af, at en vinder ikke kan gøre brug af præmien, uanset årsag. I tilfælde af uforudsete omstændigheder, eller hvis Monster Energy er ude af stand til at levere præmien pga. COVID-19-pandemien eller andre årsager, forbeholder Monster Energy sig ret til at erstatte hele præmien eller dele af præmien med præmier af tilsvarende eller større værdi.

Vinderne og de udvalgte personer skal acceptere i rimeligt omfang at deltage i PR som følge af kampagnen, hvis vedkommende anmodes derom af Monster Energy, og vinderne og de udvalgte personer accepterer, at Monster Energy må bruge deres navn, foto samt lyd- og/eller billedoptagelse af dem i forbindelse med enhver form for PR vedrørende kampagnen som beskrevet i Monster Energys privatlivspolitik.

Hvis Monster Energy ikke overholder disse vilkår, er Monster Energy ansvarlig for tab eller skade, som en deltager måtte lide, der er en påregnelig følge af Monster Energys overtrædelse af disse vilkår eller dennes uagtsomhed, men Monster Energy er ikke ansvarlig for tab eller skade, som ikke er påregnelig. Tab eller skade er påregnelig, hvis det er en åbenbar konsekvens af Monster Energys overtrædelse, eller hvis de var forudset af deltageren og Monster Energy på det tidspunkt, hvor deltageren tilmeldte sig kampagnen. Ud over Monster Energys ansvar for påregneligt tab eller påregnelig skade fraskriver Monster Energy og/eller dennes tilknyttede virksomheder, medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, repræsentanter, rettighedserhververe eller underleverandører sig ethvert ansvar i videst muligt omfang, dette er tilladt i henhold til lovgivningen.

Der kan indtræffe hændelser, der kan gøre selve kampagnen eller uddelingen af en præmie umulig grundet årsager, der ligger uden for Monster Energys kontrol, og Monster Energy kan således, efter eget valg, forandre eller ændre kampagnen, og deltageren accepterer, at der ikke påhviler Monster Energy noget ansvar som følge deraf.

Monster Energy forbeholder sig ret til:

at ændre kampagnens format og/eller forsinke eller udskyde kampagnen eller en del deraf, helt eller delvist, af årsager, der er uden for Monster Energys rimelige kontrol, uden nogen forpligtelse over for deltageren, og/eller

at nægte en person at deltage i kampagnen eller fremtidige kampagner arrangeret af Monster Energy, (i) hvis Monster Energy med rimelighed mener, at præmien helt eller delvist er blevet overdraget til en tredjepart, (ii) hvis en deltager er blevet diskvalificeret fra en Monster Energy-konkurrence eller -kampagne inden for 12 måneder før startdatoen, (iii) hvis Monster Energy med rimelighed mener, at en deltager ikke har overholdt disse vilkår, og/eller (iv) hvis en sådan person er uberettiget til at deltage i kampagnen (eller hvis deltagelse i kampagnen burde være blevet nægtet, uanset årsag).

Medmindre andet er anført i disse vilkår, har Monster Energy intet ansvar for nogen omkostninger eller udgifter, der afholdes af en deltager. Vinderne vil være ansvarlige for eventuel skat, der skal betales i forbindelse med præmien.

Det anbefales, at hver enkelt deltager opbevarer en kopi af disse vilkår til fremtidig brug.

Du accepterer, at oplysninger om dit navn offentliggøres, hvis du udråbes som en vinder. Oplysninger om vindernes navne kan fås ved henvendelse til Monster Energy på www.monsterenergy.com/contact-us senest 90 dage efter slutdatoen.

Kampagnen og disse vilkår er omfattet af lovgivningen i Danmark, og enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse vilkår, skal være underlagt de danske domstoles ikke-eksklusive værneting.

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende konkurrencen, eller hvis du har brug for at komme i kontakt med os, bedes du kontakte vores kundeserviceteam på www.monsterenergy.com/contact-us.