be_ixf;ym_202111 d_28; ct_100
SULGE

Ryanair X Monster Energy - 2020 - Estonia

Win a trip to Ibiza for 2!

Esita registratsiooni vorm oktoober 01 2020 kuni jaanuar 31 2021

Kampaania tingimused

KAMPAANIA TINGIMUSED TÄISPIKKUSES

Palun tutvuge tähelepanelikult kampaania tingimustega („Tingimused”). Selles kampaanias („Kampaania“) osalemiseks registreerumisega te nõustute käesolevate Tingimustega. Palun tutvuge aadressil www.monsterenergy.comka MonsterEnergy privaatsuspõhimõtetega, mis selgitavad, kuidas kasutatakse Teie poolt Kampaanias osalemiseks registreerumisel esitatud isikuandmeid.

Kampaaniat korraldab ja juhibMonsterEnergyEuropeLimited, aadressiga Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, GreenfordMiddlesex UB6 8UP, UK („MonsterEnergy”).

Kampaanias võivad osaleda kõik isikud, kes on üle kaheksateistkümne (18) aasta vanad ja kelle alaline elukoht on Armeenias, Austrias, Bulgaarias, Tšehhi Vabariigis, Taanis, Eestis, Soomes, Prantsusmaal, Gruusias, Saksamaal, Kreekas, Ungaris, Jordaanias, Lätis, Leedus, Luksemburgis, Maltal, Montenegros, Madalmaades, Norras, Poolas, Iiri Vabariigis, Serbias, Slovakkias, Hispaanias, Rootsis, Šveitsis, Ukrainas või Ühendkuningriigis („Elukohariik“).Kampaanias ei või osaleda MonsterEnergy,Ryanair DAC, RetailinMotionLtd või nende haruettevõtete, alltöövõtjate, käsundisaajate ega õigusjärglaste töötajad ega nende perekonnaliikmed ega muud Kampaaniaga tööalaselt seotud isikud.

Kampaania viiakse läbi veebilehekülje www.monsterenergy.com/ryanair(„Veebileht”) kaudu ning seda reklaamitakse kampaaniamaterjalide abil Ryanairi lendudel osalemisel.

Kampaanias osalemiseks registreerumisega vastavalt käesolevatele tingimustele nõustub iga osaleja („sina”, „sinu”, „osaleja”) käesolevate Tingimuste ning MonsterEnergy poolt kõikide Kampaaniagaseotud küsimustes langetatud otsustega, mis on lõplikud. MonsterEnergy ei astu täiendavasse kirjavahetusse.

Kõik nendes Tingimustes märgitud kellaajad ja kuupäevad tähistavad koordineeritud maailmaaega („UTC“). Juhul kui tekib vaidlus osalemistaotluse esitamise kellaaja või kuupäeva suhtes, on MonsterEnergy langetatud otsus lõplik.

Kampaanias osalemise tingimuseks ei ole MonsterEnergyühegi toote ostmine

Osalejaks registreerumine

Kampaania algab 01.10.2020 kell 00:01 UTC („Alguskuupäev”) ning kampaania lõpeb 31.01.2021 kell 23:59 UTC („Lõpukuupäev”).

Osalejad saavad Kampaanias osalemiseks registreeruda:

(a) tegutsedes käesolevate Tingimuste kohaselt ja

(b) esitades vastavalt Veebileheküljel leiduvatele juhenditele oma isikuandmed (täisnimi, elukoha aadress, sünnikuupäev, telefoninumber ja e-posti aadress).

Auhind ja nõuded

Iga osaleja, kes esitab osalemistaotluse vastavalt eespool kirjeldatule (igaüks neist „Kehtiv registreering“), osaleb auhinnaloosimises, mis toimub seitsme (7) päeva jooksul pärast Lõpukuupäeva („Loosimine“).

Kaks (2) esimest Loosimisel tõmmatud Kehtivat Registreeringut (kumbki „Võitja“ ja koos „Võitjad“) saavad autasuks reisi kahele (2) inimesele Hispaaniasse Ibizale kolmeks (3) ööks kuupäevadel 14.08.21–17.08.21, ja seekoosneb järgnevast(„Auhind“):

edasi-tagasilennupiletid turistiklassis kahele (2) inimesele Hispaaniasse Ibizale („Sihtkohalennujaam“) iga Võitja Elukohariigist, kusjuures konkreetse lennujaama ja lennud otsustab MonsterEnergy täielikult oma äranägemisel;

majutus kaheses toas kahele (2) inimesele kolmeks (3) ööksmitte vähem kui kolme (3) tärniga hotellis, mille valib MonsterEnergy täielikult oma äranägemisel sõltuvalt saadavusest („Hotell“);

turistiklassi edasi-tagasi transfeerid kahele (2) inimesele SihtkohalennujaamastHotelli, nagu määrabMonsterEnergy täielikult oma äranägemisel;

lõuna kahele (2) inimesele Café Mambos;

piletid kahele (2) inimesele kahele (2) klubiõhtule, nagu need otsustab MonsterEnergy täielikult oma äranägemisel.

Kahtluste vältimiseks: auhinna eespool loetletud üksikasjad määrab MonsterEnergy täielikult oma äranägemisel sõltuvalt saadavusest.

Vaid Võitjadja üks (1) igaVõitja valitud isik (igaüks„Valitud isik” ja koos „Valitud isikud“) võivad nautida Auhinna hüvesid. Iga valitud isik peab saama MonsterEnergy heakskiidu, olema üle kaheksateistkümne (18) aasta vana ning elama samas elukohariigis kui Võitja, kes ta valis. Võitjatel ja Valitud isikutel peavad Auhinna kasutamiseks olema kehtivad passid, mille kehtivusaeg ei lõpe enne 01.03.2022.

Enne Võitjaks kuulutamist ning Auhinna vastuvõtmist nõutaksepotentsiaalseltVõitjalt ja tema Valitud isikult, et ta:

tõendaks nõuetele vastavust, sealhulgas, nendega piiramata, vanust, elukohta ja isikusamasust, mis võib hõlmata, kuid pole nendega piiratud, alalist elukohta tõendava dokumendi, passi või muu sarnase riikliku isikut tõendava dokumendi koopiat. Selle teabe MonsterEnergyle mitteesitamisel mõistliku aja jooksul, mille määras MonsterEnergy, võib Võitja Auhinnast ilma jääda ja MonsterEnergy tõmbab loosiga teise Kehtiva Registreeringu nii pea, kui see on seejärel mõistlikult võimalik.

allkirjastaks Auhinda puudutava, MonsterEnergy poolt täielikult oma äranägemise kohaselt koostatud lahtiütluse, kinnitades lahtiütluse mõistmist, sellega kooskõlas olekut ja aktsepteerimist. Rakendatava kinnituse ja lahtiütluse koopiad võib saada nõudmisel aadressilt www.monsterenergy.com/contact-us.

Selguse huvides märgitakse, et kõik Auhinnaga seonduvad kulud, kaasa arvatud, kuid nendega piiramata, maksud, kehtiv tervisekindlustus reisiks, reisiviisa (kui see on nõutav), transport, varustus, toit, mistahes meelelahutus ja Auhinnaga seotud mistahes kulud, mis selgelt ei sisaldu ega ole kirjeldatud Auhinna ülaltoodud määratluses, kannavadtäielikult Võitjad.Majutushüvitis katab ainult hotellitoa maksumuse ning Võitjadning nendeValitud isikudtasuvad kõikide Hotellis ja mujal tarbitud söökide ja jookide eest, mis selgelt ei sisaldu ega ole kirjeldatud Auhinna määratluses, ning kõik täiendavad hotellitoaga seotud kulud. Käesolevaga nõustuvad Võitjad allkirjastama ülalkirjeldatud teenuste vastavate teenuseosutajate esitatud tingimused ning neid järgima.

Võitjad vastutavad mistahes nõutava dokumentatsiooni esitamise ja mistahes muudeAuhinnaga seotud õiguslike nõuete ja/või dokumentatsiooni täitmise eest, mida nõuab seadus ja/või MonsterEnergy.

Teavitamine ja Auhinna kättetoimetamine

Võitjaidteavitatakse e-maili või telefoni teel Kampaania osalemistaotluses märgitud telefoninumbril seitsme (7) päeva jooksul pärast Loosimist („Teavitamine”).Loosimises valituks mitteosutunud osalejaid ei teavitata.

Auhinna kättetoimetamise üksikasjad otsustab MonsterEnergy täielikult oma äranägemisel. Auhinna kättetoimetamise üksikasjad (kaasa arvatud, kuid mitte ainult, kättetoimetamise kellaaeg, kuupäev ja koht), edastatakse VõitjateleTeavitamisel.

Osalemistaotlus loetakse kehtetuks ning MonsterEnergy loosib pärast seda esimesel võimalusel uue Kehtiva registreeringu, kui: (i) MonsterEnergyl ei õnnestu potentsiaalse Võitjagaühendust saada seitsme (7) päeva jooksul pärast Teavitamist; või (ii) potentsiaalneVõitjaei saa mistahes põhjusel Auhinda vastu võtta.

Üldtingimused

Osalejad saavad Kampaanias osalemiseks registreeruda ainult ühel (1) korral ning ükski osaleja ei tohi registreeruda ega üritada registreeruda rohkem kui ühe (1) korra. MonsterEnergy jätab endale õiguse keelata Kampaanias osalemise igale isikule, kes registreerub või üritab registreeruda rohkem kui ühel (1) korral.

Osalemistaotlused, mis on internetis esitatud skripti, makrot või ülesannete automatiseerimislahendusi kasutades, loetakse kehtetuks. MonsterEnergy jätab endale õiguse kontrollida osalemistaotluste tõelevastavust ning mitte arvestada osalemistaotlusi, mille kohta on põhjust arvata, et need on esitatud automatiseeritud registreerimistehnikaid kasutades.

Selguse huvides märgitakse, et Kampaanias osalemiseks registreerumiseks on vajalik juurdepääs interneti­ühendusega arvutile ning internetile. Registreeruja kohustub tagama, et arvuti kasutamiseks on saadud arvuti omaniku ja interneti­teenuste eest tasuva isiku luba. Käesolevas Kampaanias osalemiseks registreerumise eesmärgil interneti kasutamisega seotud kulutused ei kuulu hüvitamisele.

Kõik osalemistaotlused loetakse kättesaaduks hetkest, mil need sisestatakse MonsterEnergy andmebaasi, ning mitte hetkest, mil osaleja sisestas osalemistaotluse veebisaidil.

Juhul kui tekib mistahes vaidlusi seoses Võitja isikusamasusega, on MonsterEnergy langetatud otsus lõplik.

Täidetud võrgupõhise osalemistaotluse esitamist või mistahes muus vormis veebis osalemistaotluse esitamise tõendamist ei peeta Teie osalemistaotluse kättesaamise tõestuseks. MonsterEnergy ei võta mingit vastutust osalemistaotluste eest, mis on ebakorrektselt täidetud, kaotatud, hilinenud või mida ei ole mistahes põhjusel kätte saadud.

Auhind vastab esitatud kirjeldusele ning ei ole edasi antav ega vahetatav ning alternatiivina ei pakuta mingit rahasummat juhul, kui Võitja ei saa mistahes põhjusel Auhinda vastu võtta. Ettenägematute asjaolude esinemiselvõi kui MonsterEnergyl ei ole võimalik Auhinda kätte anda COVID-19 pandeemia või mistahes muude põhjuste tõttu, jätab MonsterEnergy endale õiguse kogu Auhinna või selle osade asendamiseks teiste samaväärsete või suurema väärtusega auhindadega.

Võitjadja Valitud isikud on nõus MonsterEnergy palvel osalema Kampaaniaga seotud mõistlikes meediakajastustes ning Võitjad ja nende Valitud isikud annavadMonsterEnergyle loa kasutada nendenime, fotot ja nende audio- ja/või visuaalseid salvestisi Kampaaniaga seotud reklaamitegevuses, nagu on kirjeldatud MonsterEnergy privaatsuspõhimõtetes.

Kui MonsterEnergy ei järgi käesolevaid Tingimusi, on ta vastutav osaleja kantud kaotuse või kahjude eest, mis on MonsterEnergy poolt nende Tingimuste täitmata jätmise või tema hooletuse ettenähtav tulemus, kuid ta ei ole vastutav mistahes kaotuse või kahjude eest, mida ei ole võimalik ette näha. Kaotus või kahju on ettenähtav, kui need on MonsterEnergy poolse rikkumise ilmne tagajärg või kui osaleja ja MonsterEnery neid kaalusid ajal, mil osaleja Kampaania jaoks registreerus. Peale MonsterEnergy vastutuse ettenähtava kaotuse või kahju eest ütlevad MonsterEnergy ja/või tema mistahes haruettevõtted, töötajad, juhatajad, esindajad, õigusjärglased või alltöövõtjad lahti mistahes ja igast vastutusest seadusega lubatud suurimal määral.

Esineda võib sündmusi, mis muudavad Kampaania enda või Auhinna andmise võimatuks põhjustel, mille üle ei ole MonsterEnergyl mingit kontrolli, ja vastavalt võib MonsterEnergy, täielikult oma äranägemisel, Kampaaniat muuta või täiendada ning osaleja nõustub, et MonsterEnergyle ei tule selle tagajärjel mingeid kohustusi.

MonsterEnergy jätab endale õiguse:

temast mittesõltuvate asjaolude tõttu kas osaliselt või täielikult muuta Kampaania formaati ja/või Kampaania või selle mistahes etappide korraldamisega viivitada või neid edasi lükata, ilma et tal tekiks vastutust osaleja ees; ja/või

keelata mistahes isikule osalemine Kampaanias või tulevikus MonsterEnergy korraldatavatel üritustel juhul, kui: (i) MonsterEnergyl on põhjendatult alust arvata, et Auhind on täielikult või osaliselt loovutatud kolmandale isikule; (ii) osaleja on diskvalifitseeritud MonsterEnergy mistahes võistlusest või kampaaniast kahe­teistkümne (12) kuu jooksul enne Alguskuupäeva; (iii) MonsterEnergyl on põhjendatult alust arvata, et isik ei ole täitnud käesolevaid Tingimusi ja/või (iv) isik ei kvalifitseeru Kampaanias osalemiseks (või kui Kampaanias osalemise lubamisest oleks pidanud ükskõik millisel põhjusel keelduma).

Kui käesolevates Tingimustes ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, ei vastuta MonsterEnergy mistahes kulude eest, mida osaleja võib kanda. Võitjad vastutavadAuhinnaga seoses kohaldatavate mistahes maksude tasumise eest.

Kõikidel osalejatel on soovitatav hoida hilisemaks kasutamiseks alles koopia käesolevatest Tingimustest.

Te aktsepteerite, et kui te olete Võitja, siis võidakse teha teie nimi avalikkusele kättesaadavaks. Võitjate nimed on kättesaadavad, võttes ühendust MonsterEnergyga veebilehelwww.monsterenergy.com/contact-us 90 päeva jooksul pärast Lõpukuupäeva.

Kampaaniale ja käesolevatele Tingimustele kohaldatakse Inglise ja Walesi õigust, sõltuvalt kohaliku tarbijakaitseseaduse kohustuslikest sätetest, mis võivad kohalduda teie huvides seaduse alusel, ning mitte miski Kampaanias ja käesolevates Tingimustes ei kahjusta teie õigusi tarbijana toetuda nendele kohaliku seaduse kohustuslikele sätetele.

Osalejad võivad algatada Kampaania ja käesolevate Tingimuste asjus kohtumenetlusi Inglismaa kohtutes. Siiski ei piira see tarbijate kohustuslikke õigusi, mis tulenevad kohaldatavast tarbijakaitseseadusest.

Kui teil on mistahes küsimusi Kampaania kohta või kui teil on vaja meiega ühendust võtta, siis võtke palun ühendust meie klienditeeninduse meeskonnaga aadressil www.monsterenergy.com/contact-us.