SULGE

ISIKUANDMETE KAITSE POLIITIKA

VIIMATI VÄRSKENDATUD: 8. aprill 2016

 

Monster Energy Company
ISIKUANDMETE KAITSE POLIITIKA

Monster Energy Company (edaspidi „Monster”, „me”, meie”) tunneb muret privaatsusega seonduvate küsimuste pärast ja soovib, et te oleksite kursis sellega, kuidas me andmeid kogume, kasutame ja avaldame. Käesolev isikuandmete kaitse poliitika kirjeldab meie tavasid seoses andmetega, mida me kogume meie poolt opereeritavate veebisaitide kaudu, millelt te saate juurdepääsu käesolevale isikuandmete kaitse poliitikale (edaspidi „veebisaidid”) ja meie poolt kättesaadavaks tehtud tarkvararakendustele nende kasutamiseks arvutites ja mobiilseadmetes või nende kasutamiseks arvutite ja mobiilseadmete kaudu (edaspidi „rakendused”), meie poolt kontrollitavate sotsiaalmeedia lehekülgede kaudu, millelt te saate juurdepääsu isikuandmete kaitse poliitikale (edaspidi viidatud ühiselt kui „sotsiaalmeedia leheküljed”), ja ka HTML-vormingus meilisõnumite kaudu, mida me teile saadame ja mis on seotud selle isikuandmete kaitse poliitikaga ja andmetega, mida me kogume võrgust väljas nagu näiteks vormide kaudu, mida te täidate loteriidel ja võistlustel osalemiseks (koos veebisaitide, rakenduste ja meie sotsiaalmeedia lehekülgedega edaspidi viidatud ühiselt kui „teenused”). Esitades meile isikuandmeid, nõustute te selle isikuandmete kaitse poliitika tingimustega.

Isikuandmed

Isikuandmed, mida me võime koguda

Isikuandmed” on andmed, mis tuvastavad teid kui üksikisikut, kaasa arvatud:

Nimi

Sugu

Postiaadress (kaasa arvatud arveaadress ja kohaletoimetamise aadress)

Telefoninumber

E-posti aadress

Sünniaeg

Krediit- ja deebetkaardi number

Profiili pilt

Sotsiaalmeedia konto ID

Kasutajanimi ja parool

 

Palun arvestage, et me võime kasutada kolmandast osapoolest teenusepakkujaid, et töödelda meie teenuste kaudu tehtud makseid. Kui te soovite teha makset teenuste kaudu, siis on võimalik, et teie isikuandmeid kogub meie asemel selline kolmas osapool ja sel juhul kohaldatakse pigem kolmanda osapoole isikuandmete kaitse poliitikat, mitte käesolevat isikuandmete kaitse poliitikat. Me ei oma kontrolli selle üle ega vastuta selle eest, kuidas kolmas osapool isikuandmeid kogub, kasutab ja avaldab.

 

Kui te esitate teenustega seoses meile või meie teenusepakkujatele mis tahes isikuandmeid, mis on seotud teiste inimestega, tähendab see, et teil on selleks volitused ja te lubate meil neid andmeid kasutada kooskõlas käesoleva isikuandmete kaitse poliitikaga.

 

Kuidas me võime isikuandmeid koguda

Me võime ja meie teenusepakkujad võivad isikuandmeid koguda erinevatel viisidel, kaasa arvatud:

Teenuste kaudu. Me võime koguda isikuandmeid teenuste kaudu, nt kui te registreerute uudislehe tellijaks, loote konto või sooritate ostu.

Võrgust väljas. Me võime koguda teie isikuandmeid võrgust väljas, näiteks siis, kui te külastate meie kauplust, osalete messil, osalete üritusel, mida me spondeerime, esitate tellimuse telefoni teel või võtate ühendust klienditeenindusega.

Teistest allikatest. Me võime saada teie isikuandmeid teistest allikatest nagu nt avalikest andmebaasidest, ühisturunduse partneritelt, sotsiaalmeedia platvormidelt, teistelt inimestelt, kelle sõber te olete või kellega te olete muul viisil sotsiaalmeedia platvormi kaudu ühendatud, ja ka muudelt kolmandatelt osapooltelt. Näiteks, kui te otsustate ühendada oma sotsiaalmeedia konto oma teenuste kontoga, jagatakse meiega teatud isikuandmeid teie sotsiaalmeedia kontolt, mis võivad muu hulgas sisaldada isikuandmeid, mis on osaks teie profiilist või teie sõprade profiilidest.

 

Kuidas me võime isikuandmeid kasutada

Kuidas me võime isikuandmeid kasutada:

Teie päringutele vastamiseks ja teie taotluste rahuldamiseks, nt teile uudislehtede saatmiseks.

Teile haldusandmete saatmiseks, nt teave, mis puudutab teenuseid ja muudatusi meie tingimustes, sätetes ja poliitikates.

Teie ostu või tellimuse täitmiseks, nt teie maksete töötlemiseks, teie tellimuse kohaletoimetamiseks, teiega suhtlemiseks seoses teie ostu või tellimusega ja teile asjakohase klienditeeninduse pakkumiseks.

Et saata teile turundusteateid, mis meie arvates võivad teile huvi pakkuda.

Teie teenuste kasutamisega seotud kogemuste isikupärastamiseks, esitades sisu, tooteid ja pakkumisi, mis on teile kohandatud. Näiteks, me võime kuvada sisu või saata e-kirju, mis võivad meie arvates teile huvi pakkuda, lähtuvalt teie isikuandmetest, sotsiaalmeedia konto profiilist ja teie tegevusest, demograafilistest andmetest, füüsilisest asukohast ja tegevusest meie teenustes.

Võimaldamaks teil osaleda loteriidel, võistlustel ja sarnastes reklaamikampaaniates ja nende tegevuste haldamiseks. Mõnedele nendele tegevustele kehtivad täiendavad reeglid, mis võivad sisaldada lisateavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kasutame ja avaldame, seetõttu soovitame neid täiendavaid reegleid hoolikalt lugeda.

Et hõlbustada sotsiaalse jagamise funktsioone.

Meie äritegevuse tarbeks nagu nt andmete analüüsimine, auditid, pettuste järelevalve ja ennetamine, uute toodete arendamine, meie teenuste täiustamine, parandamine või muutmine, kasutustrendide tuvastamine, meie reklaamikampaaniate tõhususe hindamine ja meie äritegevuse haldamine ja laiendamine.

Kui me peame seda vajalikuks või asjakohaseks: (a) asjakohaste õigusaktide järgi, kaasa arvatud seadused, mis kehtivad väljaspool elukohariiki; (b) õigusliku menetluse nõuete täitmiseks; (c) riigi- ja munitsipaalasutuste päringutele vastamiseks, kaasa arvatud väljaspool elukohariiki asuvate riigi- ja munitsipaalasutuste päringud (d) meie tingimuste ja sätete jõustamiseks; (e) meie ja meie sidusettevõtete tegevuse kaitsmiseks; (f) meie, meie sidusettevõtete, teie ja teiste õiguste, privaatsuse, turvalisuse või vara kaitsmiseks; ja (g) võimaldamaks meil kasutada saadavalolevaid õiguskaitsevahendeid, et piirata võimalikke kahjusid.

 

Kuidas võidakse isikuandmeid avaldada

Teie isikuandmeid võidakse avaldada:

Meie sidusettevõtetele käesolevas isikuandmete kaitse poliitikas kirjeldatud eesmärkidel. Monster Energy Company on osapool, kes vastutab ühiskasutatavate isikuandmete kaitsmise eest.

Meie kolmandast osapoolest teenusepakkujatele, kes pakuvad selliseid teenuseid nagu veebisaidi hostimine, andmete analüüs, maksete töötlemine, tellimuste täitmine, infotehnoloogia ja seotud infrastruktuuri tagamine, klienditeenindus, e-posti saatmine, krediitkaartide töötlemine, auditeerimine ja muud sarnased teenused.

Kolmandatele osapooltele, võimaldamaks neil saata teile turundusteateid, kui te olete nõustunud sellise jagamisega.

Loteriide, võistluste ja sarnaste reklaamikampaaniate kolmandast osapoolest sponsoritele või kaassponsoritele, kui te olete nõustunud sellise jagamisega.

Teie poolt foorumites, vestlustes, profiili lehtedel ja blogides ja teistes teenustes, kuhu te saate teateid ja materjale postitada (kaasa arvatud, ilma piiranguteta, sotsiaalmeedia leheküljed). Palun arvestage, et mis tahes teave, mille te postitate või avaldate nende teenuste kaudu, muutub avalikuks teabeks ja võib olla kättesaadav teenuste kasutajatele ja avalikkusele. Me soovitame teil olla väga ettevaatlik, kui otsustate avaldada oma isikuandmeid või mis tahes muud andmed teenustes.

Teie sõpradele, kes on seotud teie sotsiaalmeedia kontoga, teistele teenuste kasutajatele ja teie sotsiaalmeedia konto pakkujale, seoses teie sotsiaalse jagamise tegevustega, nt siis, kui te ühendate oma sotsiaalmeedia konto oma teenuste kontoga või logite sisse oma teenuste kontole oma sotsiaalmeedia kontolt. Ühendades oma teenuste konto ja sotsiaalmeedia konto, annate te meile volitused jagada teavet teie sotsiaalmeedia konto pakkujaga ja te mõistate, et meie poolt jagatavate andmete kasutamisele kohaldub sotsiaalmeedia saidi isikuandmete kaitse poliitika. Kui te ei soovi, et teie isikuandmeid jagatakse teiste kasutajatega või sotsiaalmeedia konto pakkujaga, ärge palun ühendage oma sotsiaalmeedia kontot oma teenuste kontoga ega osalege sotsiaalses jagamises teenuste kaudu.

Kolmandale osapoolele, juhul kui leiab aset meie äritegevuse või selle mis tahes osa, varade või varude reorganiseerimine, liitmine, müük, ühisettevõttesse kaasamine, loovutamine, ümberpaigutus või likvideerimine (kaasa arvatud pankroti või mis tahes sarnase menetlusega seoses).

Kui me peame seda vajalikuks või asjakohaseks: (a) asjakohaste õigusaktide järgi, kaasa arvatud seadused, mis kehtivad väljaspool elukohariiki; (b) õigusliku menetluse nõuete täitmiseks; (c) riigi- ja munitsipaalasutuste päringutele vastamiseks, kaasa arvatud väljaspool elukohariiki asuvate riigi- ja munitsipaalasutuste päringud; (d) meie tingimuste ja sätete jõustamiseks; (e) meie ja mis tahes meie sidusettevõtete tegevuse kaitsmiseks; (f) meie, meie sidusettevõtete, teie ja teiste õiguste, privaatsuse, turvalisuse või vara kaitsmiseks; ja (g) võimaldamaks meil kasutada saadavalolevaid õiguskaitsevahendeid, et piirata võimalikke kahjusid.

 

MUU teave

Muud andmed, mida me võime koguda

Muud andmed” on mis tahes andmed, mis ei pruugi paljastada teie konkreetset identiteeti või ei ole otseselt seotud isikuga, nt:

Teave brauseri ja seadme kohta

Rakenduse kasutusteave

Küpsiste, pikslisiltide ja teiste tehnoloogiate kaudu kogutud andmed

Demograafilised andmed ja muu teie poolt esitatud teave

Koondandmed

Kuidas me võime muid andmeid kasutada ja avaldada

Kui me peame kehtivate õigusaktide kohaselt käsitlema muid andmeid isikuandmetena, siis võime me kasutada neid kõikidel eesmärkidel, milleks me isikuandmeid kasutame ja avaldame.

Muul juhul võime me kasutada ja avaldada muid andmeid mis tahes eesmärgil, välja arvatud juhul, kui peame tegutsema teisiti lähtuvalt kehtivatest õigusaktidest.

Mõnedel juhtudel võime me ühendada muud andmed isikuandmetega (nt teie nime ühendamine teie geograafilise asukohaga). Kui me ühendame mis tahes muud andmed isikuandmetega, käsitletakse ühendatud andmeid isikuandmetena seni, kuni need on ühendatud.

Kuidas me võime muid andmeid koguda

Me võime ja meie teenusepakkujad võivad muid andmeid koguda erinevatel viisidel, kaasa arvatud:

Teie brauseri või seadme kaudu. Teatud andmeid kogutakse enamike brauseritega või automaatselt teie seadme kaudu, näiteks Media Access Control (MAC) aadress, arvuti tüüp (Windows või Macintosh), ekraani eraldusvõime, operatsioonisüsteemi nimi ja versioon, seadme tootja ja mudel, seadme jõudluse võrdlustestid ja seadme võimalused, installitud lisandmoodulid, hiireklõpsud või kursori asend, lehekülje kerimiskoht, teenustes veedetud aeg, külastatud leheküljed, viitavad leheküljed ja kasutatud märksõnad, kui saidile tuldi otsingumootorist, keel, Interneti-brauseri tüüp ja versioon, kasutatavate teenuste nimi ja versioon (nt rakendus) ja muud anonüümsed liiklusandmed. Me kasutame neid andmeid, et tagada teenuste nõuetekohane toimimine ja selleks, et isikupärastada teie kogemust teenuste kasutamisel. Näiteks me võime selliseid andmeid kasutada koos IP-aadressiga ja sellega seotult, et luua kordumatut ID-d, mis võimaldab meil mõistliku kindlusega tuvastada teie brauseri või seadme. See kordumatu ID võimaldab meil jälgida teie tegevust meie teenustes ja kuvada sisu, mis meie arvates pakub teile huvi, lähtuvalt sellisest tegevusest.

Rakenduse kasutamise kaudu. Kui te rakenduse alla laadite ja seda kasutate, võime meie ja võivad teenusepakkujad jälgida ja koguda rakenduse kasutusandmeid nagu nt kuupäev ja kellaaeg, millal rakendus teie seadmes kasutab meie servereid ja millised andmed ja failid on rakendusse alla laaditud.

Küpsiste kasutamine. Küpsised on väiksed andmefailid, mis salvestatakse otse teie poolt kasutatavasse arvutisse. Küpsised võimaldavad meil koguda selliseid andmeid nagu brauseri tüüp, teenustes veedetud aeg, külastatud leheküljed, keele-eelistused ja muud anonüümsed liiklusandmed. Meie kasutame ja meie teenusepakkujad kasutavad andmeid turvalisuse tagamiseks, teabe tõhusamaks kuvamiseks ja teie kogemuse isikupärastamiseks teenuste kasutamisel ja ka veebitegevuste jälgimiseks. Me saame tuvastada teie arvuti, et aidata teid teenuste kasutamisel. Me kogume ka statistilisi andmeid teenuste kasutamise kohta, et parandada pidevalt disaini ja funktsionaalsust, mõista kuidas teenuseid kasutatakse ja et aidata teil lahendada teenustega seotud küsimusi.

Kui te ei soovi, et küpsiste kaudu andmeid kogutaks, saate enamikes brauserites kasutada lihtsat protseduuri, mis võimaldab teil automaatselt küpsistest keelduda või pakutakse teile konkreetsel saidil võimalust konkreetse küpsise (või konkreetsete küpsiste) teie arvutisse paigaldamisest keeldumiseks või sellega nõustumiseks. Võite ka tutvuda teabega aadressil http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Ent kui te neid küpsiseid ei aktsepteeri, võite te kogeda teenuste kasutamisel teatud ebamugavusi. Näiteks on võimalik, et me ei saa teie arvutit tuvastada ja te peate iga kord sisse logima, kui te vastavaid teenuseid külastate.

Kõik üksikasjad selle kohta, kuidas me kasutame küpsiseid ja teisi tehnoloogiaid, leiate meie küpsiste ja teiste sarnaste tehnoloogiate poliitikast aadressil [INSERT WEB ADDRESS FOR COOKIE POLICY]

Pikslisiltide ja teiste sarnaste tehnoloogiate kasutamine. Pikslisilte (tuntud ka kui veebimajakad ja „clear GIFs") võidakse kasutada seoses mõnede teenustega, muu hulgas näiteks teenuste kasutajate (kaasa arvatud e-posti adressaadid) tegevuse jälgimine, meie turunduskampaaniate edukuse mõõtmine ja statistika koostamine teenuste kasutamise ja vastuste määra kohta.

IP-aadress. Teie „IP-aadress” on number, mis määratakse automaatselt teie poolt kasutatavale arvutile Interneti-teenuse pakkuja (ISP) poolt. On võimalik, et IP-aadress tuvastatakse ja logitakse meie serveri logifailides automaatselt alati, kui kasutaja teenuseid kasutab, koos külastuse kellaaja ja külastatud lehe (lehtede) andmetega. IP-aadresside kogumine on standardne tava ja seda teevad automaatselt paljud veebisaidid, rakendused ja muud teenused. Me kasutame IP-aadresse sellistel eesmärkidel nagu teenuste kasutustasemete arvutamine, serveri probleemide diagnoosimise lihtsustamine ja teenuste haldamine.

Füüsiline asukoht. Me võime koguda teie seadme füüsilise asukoha andmeid, nt kasutades IP-aadresse, satelliidi, mobiilsidemasti või WiFi signaale. Me võime kasutada teie seadme füüsilise asukoha andmeid, et pakkuda teile isikupärastatud asukohapõhiseid teenuseid ja asukohapõhist sisu. Mõnedel juhtudel võidakse teilt küsida, kas te olete oma seadme asukoha sellise kasutamisega nõus, ent kui te otsustate sellise kasutamise keelata, on võimalik, et me ei saa pakkuda teile asjakohaseid isikupärastatud teenuseid ja sisu.

Teilt. Sellist teavet nagu teie asukoht ja ka muud teavet nagu teie eelistatud sidevahendid kogutakse siis, kui te vabatahtlikult need andmed esitate. Kui neid andmeid ei ühendata isikuandmetega, ei saa teid ega ühtegi teist teenuste kasutajat nende abil isiklikult tuvastada.

Andmete koondamisega. Koondatud isikuandmete kaudu ei saa teid ega ühtegi teist teenuste kasutajat isiklikult tuvastada (me võime koondada isikuandmeid näiteks selleks, et arvutada konkreetse telefoni suunakoodiga kasutajate protsendimäära).

KOLMANDA OSAPOOLE TEENUSED

Isikuandmete kaitse poliitika ei käsitle, ja mis jääb ka meie vastutusalast väljapoole, mis tahes kolmandate osapoolte privaatsuse, andmete haldamise või muid tavasid, kaasa arvatud mis tahes kolmas osapool, kes peab veebisaiti või pakub teenust, millega teenused on lingitud (kaasa arvatud lingid videotele meie teenustes, mida hostitakse kolmandate osapoolte poolt nagu YouTube või Vimeo). Lingi olemasolu teenustes ei tähenda lingitud saidi või teenuse soovitamist meie või meie sidusettevõtete poolt.

Palun arvestage, et me ei vastuta teiste organisatsioonide nagu Facebook, Apple, Google, Microsoft, Yahoo!, Twitter, Pinterest, Tumblr ega mis tahes teise rakenduse arendaja, rakenduse pakkuja, sotsiaalmeedia platvormi pakkuja, operatsioonisüsteemi pakkuja, traadita teenuse pakkuja või seadme tootja andmete kogumise, kasutamise ja avaldamise poliitikate ja tavade (kaasa arvatud andmeturvalisuse tavade) eest, kaasa arvatud mis tahes isikuandmed, mis te avaldate teistele organisatsioonidele rakenduste või sotsiaalmeedia lehekülgede kaudu või nendega seoses.

turvalisus

Me otsime võimalusi mõistlike organisatsiooniliste, tehniliste ja administratiivsete meetmete kasutamiseks, et kaitsta isikuandmeid meie organisatsioonis. Kahjuks ei saa 100 %-liselt garanteerida ühegi edastus- ega salvestussüsteemi turvalisust. Kui teil on põhjust arvata, et teie suhtlus meiega ei ole enam turvaline (näiteks, kui te tunnete, et mis tahes konto, mis teil võib meie juures olla, turvalisus on ohustatud), teavitage meid viivitamatult probleemist, võttes meiega ühendust, järgides allolevas jaotises Kontaktteave” toodud juhiseid.

VALIKUD JA JUURDEPÄÄS

Teie valikud seoses teie isikuandmete kasutamise ja avaldamisega

Me pakume teile palju valikuid seoses sellega, kuidas me teie isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel kasutame ja avaldame. Te võite loobuda:

Elektroonilises vormingus saadetud teadete saamine meilt. Kui te ei soovi enam meilt edaspidi turunduslikke teateid saada, võite nende saamisest loobuda, saates e-kirja aadressil privacy@monsterenergy.com.

Teie isikuandmete jagamine meie sidusettevõtetega turunduslikel eesmärkidel. Kui te soovite, et me ei jagaks edaspidi teie isikuandmeid oma sidusettevõtetega nende turunduslikel eesmärkidel, võite te sellisest jagamisest loobuda, saates meile e-kirja aadressil privacy@monsterenergy.com.

Me proovime täita teie taotluse(d) nii ruttu, kui see on mõistlikult teostatav. Palun arvestage ka seda, et kui te loobute meie poolt saadetavatest turunduslikest teadetest, võime me siiski saata teile tähtsaid administratiivseid teateid ja te ei saa administratiivsete teadete saamisest loobuda.

Kuidas oma isikuandmetele juurdepääsu saada, neid kasutada või varjata

Kui te soovite teie enda poolt eelnevalt meile esitatud isikuandmeid üle vaadata, korrigeerida, värskendada või kustutada, saate võtta ühendust e-posti aadressil privacy@monsterenergy.com või kirjutada järgmisel aadressil:

Legal Department

Monster Energy Company

1 Monster Way

Corona, CA 92879 USA

 

Palun täpsustage oma taotluses, milliseid isikuandmeid te sooviksite muuta, kas soovite, et teie poolt meile esitatud andmeid meie andmebaasides varjataks või teatage meile, milliseid piiranguid te sooviksite seada teie poolt esitatud isikuandmete kasutamisele meie poolt. Teie kaitsmiseks saame me täita üksnes taotlusi, mis puudutavad konkreetse e-posti aadressiga, millelt te meile oma taotluse saatsite, seotud isikuandmeid ja me peame enne teie taotluse täitmist kontrollima teie isikusamasust. Me proovime täita teie taotluse nii ruttu, kui see on mõistlikult teostatav.

Palun arvestage, et me võime säilitada teatud andmeid arvepidamise eesmärgil ja/või mis tahes tehingute lõpuleviimiseks, millega te alustasite enne sellise muutmise või kustutamise taotlemist (näiteks kui te sooritate ostu või osalete reklaamikampaanias, siis on võimalik, et te ei saa esitatud isikuandmeid muuta ega kustutada enne sellise tehingu või reklaamikampaania lõppemist). Samuti on võimalik, et meie andmebaasidesse ja teistesse registritesse jääb jääkandmeid, mida ei eemaldata.

Kui te olete teenuste registreeritud kasutaja ja California osariigi elanik, kelle vanus ei ületa 18 eluaastat, võite te paluda meilt teenustes postitatud sisu või andmete eemaldamist, saates e-kirja aadressil privacy@monsterenergy.com või kirjutades järgmisel aadressil:

Legal Department

Monster Energy Company

1 Monster Way

Corona, CA 92879 USA

 

Palun arvestage, et teie taotlus ei kindlusta sisu või andmete täielikku või kõikehõlmavat eemaldamist, kuna on näiteks võimalik, et osa teie sisust on uuesti postitatud teise kasutaja poolt.

 

SÄILITUSPERIOOD

Me säilitame teie andmeid ajavahemiku jooksul, mis on vajalik käesolevas isikuandmete kaitse poliitikas piiritletud eesmärkide täitmiseks, kui just ei juhtu, et pikem säilitusperiood on õigusaktidega nõutav või lubatud.

Teenuste kasutamine ALAEALISTE poolt

Teenused ei ole suunatud isikutele, kes on nooremad kui kolmteist (13) eluaastat ja me palume nendel isikutel mitte esitada isikuandmeid teenuste kaudu.

PIIRIÜLENE EDASTAMINE

Teenuseid hallatakse ja juhitakse meie poolt Ameerika Ühendriikidest ja nendele ei laiene ühegi teise osariigi, riigi või territooriumi õigusaktide või jurisdiktsiooni kohaldamine. Teie isikuandmeid võidakse salvestada ja töödelda mis tahes riigis, kus meil on tootmisvõimsusi või kus me kaasame teenusepakkujaid ja nende teenuste kasutamine tähendab, et te nõustute andmete edastamisega teie elukohariigist väljapoole, kaasa arvatud Ameerika Ühendriikidesse, kus andmekaitseseadused võivad erineda teie asukohariigis kehtivatest seadustest.

TUNDLIKU SISUGA TEAVE

me palume, et te ei saadaks ega avaldaks meile mis tahes tundliku sisuga teavet (nt sotsiaalkindlustuse number, teave, mis on seotud rassilise või etnilise päritoluga, poliitilised seisukohad, religioon või muud tõekspidamised, tervis, kriminaalne taust või ametiühingute liikmelisus) teenustes või teenuste kaudu ega muul viisil.

KÄESOLEVA ISIKUANDMETE KAITSE POLIITIKA VÄRSKENDUSED

Me võime käesolevat isikuandmete kaitse poliitikat muuta. Palun vaadake käesoleva lehekülje ülaosas olevat legendi „VIimati värskendatud”, et näha, millal seda isikuandmete kaitse poliitikat viimati muudeti. Mis tahes muudatused selles isikuandmete kaitse poliitikas jõustuvad siis, kui me avaldame redigeeritud isikuandmete kaitse poliitika teenustes. Teiepoolne teenuste kasutamine pärast neid muudatusi tähendab, et te nõustute redigeeritud isikuandmete kaitse poliitikaga.

KONTAKTTEAVE

Kui teil on mis tahes küsimusi selle isikuandmete kaitse poliitika kohta, võtke meiega ühendust e-posti aadressil privacy@monsterenergy.com või kirjutage järgmisel aadressil:

Legal Department

Monster Energy Company

1 Monster Way

Corona, CA 92879 USA

 

Palun arvestage, et elektronposti saatmine ei ole alati turvaline, seepärast ärge edastage meile e-posti teel krediitkaardi andmeid ega muud tundliku sisuga teavet.