be_ixf;ym_202303 d_23; ct_100
SULGE

Desert Adventure With Lewis Hamilton - 2023 - Monster Energy Estonia

 

Sisene, et võita

Loading...
0%

Pole sinu riik, vali õige riik ülal asuvast navigatsioonimenüüst

Win a trip for 2 to the UAE and meet up with Lewis Hamilton to get the real Desert Adventure with Monster Energy!
 

Esita registratsiooni vorm veebruar 01 2023 kuni märts 31 2023

Kampaania tingimused

Palun tutvuge tähelepanelikult kampaania tingimustega („Tingimused”). Selles kampaanias („Kampaania“) osalemiseks registreerumisega te nõustute käesolevate Tingimustega. Palun tutvuge aadressil www.monsterenergy.com ka Monster Energy privaatsuspõhimõtetega, mis selgitavad, kuidas kasutatakse Teie poolt Kampaanias osalemiseks registreerumisel esitatud isikuandmeid.

1.    Kampaaniat korraldab ja juhib Monster Energy Europe Limited, aadressiga Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford Middlesex UB6 8UP, UK („Monster Energy”).
2.    Kampaanias võivad osaleda kõik isikud, kes on üle kaheksateistkümne (18) aasta vanad ja kelle alaline elukoht on kas Eestis, Lätis või Leedus (üheskoos „Balti riigid”). Kampaanias ei või osaleda Monster Energy või selle haruettevõtete, alltöövõtjate, käsundisaajate ega õigusjärglaste töötajad ega nende perekonnaliikmed ega muud Kampaaniaga tööalaselt seotud isikud.
3.    Kampaania viiakse läbi veebilehekülje [WWW.MONSTERENERGY.COM/DESERTADVENTURE_EE] („Veebileht”) kaudu ning seda reklaamitakse kampaaniamaterjalide abil Monster Energy® toodete valitud jaemüüjate seas ühes või mitmes Balti riigis.
4.    Kampaanias osalemiseks registreerumisega vastavalt käesolevatele tingimustele nõustub iga osaleja („sina”, „sinu”, „osaleja”) käesolevate Tingimuste ning Monster Energy poolt kõikide Kampaaniaga seotud küsimustes langetatud otsustega, mis on lõplikud. Monster Energy ei astu täiendavasse kirjavahetusse.
5.    Kõik nendes Tingimustes märgitud kellaajad ja kuupäevad tähistavad Balti riikides kehtivaid kellaaegu ja kuupäevi. Juhul kui tekib vaidlus osalemistaotluse esitamise kellaaja või kuupäeva suhtes, on Monster Energy langetatud otsus lõplik.
6.    Kampaanias osalemise tingimuseks ei ole Monster Energy ühegi toote ostmine.

Osalejaks registreerumine

7.    Kampaania algab 01.02.2023 kell 00:01 („Alguskuupäev”) ning kampaania lõpeb 31.03.2023 kell 23:59 („Lõpukuupäev”).
8.    Osalejad saavad Kampaanias osalemiseks registreeruda:
(a) tegutsedes käesolevate Tingimuste kohaselt; ja
(b) esitades vastavalt Veebileheküljel leiduvatele juhenditele oma isikuandmed (täisnimi, elukoha aadress, sünnikuupäev, telefoninumber ja e-posti aadress).

Auhind ja nõuded

9.    Iga osaleja, kes esitab osalemistaotluse vastavalt eespool kirjeldatule (igaüks neist „Kehtiv registreering“), osaleb auhinna loosimises, mis toimub kolme (3) päeva jooksul pärast Lõpukuupäeva („Loosimine“).
10.    Üks (1) juhuslikult loositud ametlik võitja („Võitja“) võidab nelja (4) ööd sisaldava reisi kahele (2) inimesele Araabia Ühendemiraatidesse ajavahemikul 30.09.2023 kuni 04.10.2023 („Reis“), mis koosneb järgnevast („Auhind“):
10.1. üks (1) kohtumis- ja tervitamisseanss Lewis Hamiltoniga reisi ajal ühel (1) päeval, mille määrab Monster Energy oma äranägemise järgi;
10.2. kaks (2) tegevust, mille määrab Monster Energy oma äranägemise järgi, sõltuvalt saadavusest;
10.3. majutus neljaks (4) ööks kahele (2) inimesele kaheses toas vähemalt kolme (3) tärniga hotellis, mille valib Monster Energy omal äranägemisel, sõltuvalt saadavusest („Hotell“);
10.4. edasi-tagasi lennupiletid turismiklassis kahele (2) inimesele Eestis, Lätis või Leedus asuvast lennujaamast Araabia Ühendemiraatides asuvasse lennujaama („Sihtpunkt“); lennujaamade asukohad, lendude kuupäevad ja kellaajad määrab Monster Energy täielikult oma äranägemise järgi; ja
10.5. turismiklassi edasi-tagasi transfeerid, mille valib Monster Energy täielikult omal äranägemisel, kahele (2) inimesele sihtpunktist Hotelli, mille määrab Monster Energy täielikult oma äranägemisel; transpordiajad ja transpordiliigid otsustab Monster Energy täielikult oma äranägemisel, sõltuvalt saadavusest.
11.    Vaid Võitja ja üks (1) Võitja valitud isik („Valitud isik”) võivad nautida Peaauhinna hüvesid. Valitud isik peab saama Monster Energy heakskiidu, olema üle kaheksateistkümne (18) aasta vana ning elama Lätis, Leedus või Eestis. Võitjal ja Valitud isikul peavad Peaauhinna lunastamiseks olema kehtivad passid, mille kehtivusaeg ei lõpe enne 30.04.2024.
12.    Enne Võitjaks kuulutamist ning Auhinna vastuvõtmist nõutakse potentsiaalselt võitjalt ja Valitud isikult, et ta:
12.1.    tõendaks nõuetele vastavust, sealhulgas, nendega piiramata, vanust, elukohta ja isikusamasust, mis võib hõlmata, kuid pole nendega piiratud, alalist elukohta tõendava dokumendi, passi või muu sarnase riikliku isikut tõendava dokumendi koopiat; ja
12.2    allkirjastaks Auhinda puudutava, Monster Energy poolt täielikult oma äranägemise kohaselt koostatud lahtiütluse, kinnitades lahtiütluse mõistmist, sellega kooskõlas olekut ja aktsepteerimist. Rakendatava kinnituse ja lahtiütluse koopiad võib saada nõudmisel aadressilt https://www.monsterenergy.com/contact.
Kui Monster Energyle seda teavet Monster Energy määratud mõistliku aja jooksul ei esitata, võib Võitja Auhinnast ilma jääda ja Monster Energy loosib pärast seda uue kvalifitseeruva registreeringu nii kiiresti, kui seda on võimalik mõistlikult teha.
13.    Selguse huvides märgitakse, et kõik Auhindadega seonduvad kulud, kaasa arvatud, kuid nendega piiramata, maksud, kehtiv tervisekindlustus reisiks, reisiviisa (kui see on nõutav), transport (kaasa arvatud transfeerid Võitja ja Valitud isiku kodu(de) ja lennujaama vahel), majutus, varustus, toit, mistahes meelelahutus ja Auhindadega seotud mistahes kulud, mis selgelt ei sisaldu ega ole kirjeldatud Auhindade ülaltoodud määratluses, kannavad täielikult Võitjad. Majutushüvitis katab Auhinna puhul ainult hotellitoa maksumuse ning Võitja ning tema Valitud isik tasuvad kõikide Hotellis ja mujal tarbitud söökide ja jookide eest, mis selgelt ei sisaldu ega ole kirjeldatud Auhinna määratluses, ning kõik täiendavad hotellitoaga seotud kulud. Käesolevaga nõustub Võitja allkirjastama kõik Auhinna vastavate teenusepakkujate esitatud tingimused ja neid järgima.
14.    Võitjad vastutavad mistahes nõutava dokumentatsiooni esitamise ja mistahes muude Auhindadega seotud õiguslike nõuete ja/või dokumentatsiooni täitmise eest, mida nõuab seadus ja/või Monster Energy. 

Teavitamine ja Auhinna kättetoimetamine

15.    Iga Võitjat teavitatakse e-maili või telefoni teel Kampaania osalemistaotluses märgitud telefoninumbril kolme (3) päeva jooksul pärast Loosimist („Teavitamine”). Loosimises valituks mitteosutunud osalejaid ei teavitata.
16.    Auhindade kättetoimetamise üksikasjad otsustab Monster Energy täielikult oma äranägemisel. Auhindade kättetoimetamise üksikasjad (kaasa arvatud, kuid mitte ainult, kättetoimetamise kellaaeg, kuupäev ja koht), edastatakse Võitjatele Teavitamisel.
17.    Osalemistaotlus loetakse kehtetuks ning Monster Energy loosib pärast seda esimesel võimalusel uue Kehtiva registreeringu, kui: (i) Monster Energyl ei õnnestu potentsiaalse võitjaga ühendust saada neljateistkümne (14) päeva jooksul pärast Teavitamist; (ii) potentsiaalne Võitja ei saa mistahes põhjusel Auhinda vastu võtta.

Üldtingimused

18.    Osalejad saavad Kampaanias osalemiseks registreeruda ainult ühel (1) korral ning ükski osaleja ei tohi registreeruda ega üritada registreeruda rohkem kui ühe (1) korra. Monster Energy jätab endale õiguse keelata Kampaanias osalemise igale isikule, kes registreerub või üritab registreeruda rohkem kui ühel (1) korral.
19.    Osalemistaotlused, mis on internetis esitatud skripti, makrot või ülesannete automatiseerimislahendusi kasutades, loetakse kehtetuks. Monster Energy jätab endale õiguse kontrollida osalemistaotluste tõelevastavust ning mitte arvestada osalemistaotlusi, mille kohta on põhjust arvata, et need on esitatud automatiseeritud registreerimistehnikaid kasutades.
20.    Selguse huvides märgitakse, et Kampaanias osalemiseks registreerumiseks on vajalik juurdepääs interneti¬ühendusega arvutile ning internetile. Registreeruja kohustub tagama, et arvuti kasutamiseks on saadud arvuti omaniku ja interneti¬teenuste eest tasuva isiku luba. Käesolevas Kampaanias osalemiseks registreerumise eesmärgil interneti kasutamisega seotud kulutused ei kuulu hüvitamisele.
21.    Kõik osalemistaotlused loetakse kättesaaduks hetkest, mil need sisestatakse Monster Energy andmebaasi, ning mitte hetkest, mil osaleja sisestas osalemistaotluse veebisaidil.
22.    Juhul kui tekib mistahes vaidlusi seoses Võitja isikusamasusega, on Monster Energy langetatud otsus lõplik.
23.    Täidetud võrgupõhise osalemistaotluse esitamist või mistahes muus vormis veebis osalemistaotluse esitamise tõendamist ei peeta Teie osalemistaotluse kättesaamise tõestuseks. Monster Energy ei võta mingit vastutust osalemistaotluste eest, mis on ebakorrektselt täidetud, kaotatud, hilinenud või mida ei ole mistahes põhjusel kätte saadud.
24.    Auhind vastab esitatud kirjeldusele ning ei ole edasi antav ega vahetatav ning alternatiivina ei pakuta mingit rahasummat juhul, kui Võitja ei saa mistahes põhjusel Auhinda vastu võtta. Eeltoodust olenemata jätab Monster Energy endale ettenägematute asjaolude esinemisel või kui Monster Energy ei saa COVID-19 pandeemia või mõnel muul põhjusel Auhinda üle anda, õiguse kogu Auhinna või selle osade asendamiseks samaväärse või suurema väärtusega auhinnaga.
25.    Võitja nõustub osalema ja saavutab, et Valitud isik on nõus Monster Energy palvel osalema Kampaaniaga seotud mõistlikes meediakajastustes ning Võitja (ja Valitud isik) kinnitab, et Monster Energy võib kasutada tema nime, fotot ja nende audio- ja/või visuaalseid salvestisi Kampaaniaga seotud reklaamitegevuses, nagu on kirjeldatud Monster Energy privaatsuspoliitikas. 
26.    Kui Monster Energy ei järgi käesolevaid Tingimusi, on ta vastutav osaleja kantud kaotuse või kahjude eest, mis on Monster Energy poolt nende Tingimuste täitmata jätmise või tema hooletuse ettenähtav tulemus, kuid ta ei ole vastutav mistahes kaotuse või kahjude eest, mida ei ole võimalik ette näha. Kaotus või kahju on ettenähtav, kui need on Monster Energy poolse rikkumise ilmne tagajärg või kui osaleja ja Monster Energy neid kaalusid ajal, mil osaleja Kampaania jaoks registreerus. Peale Monster Energy vastutuse ettenähtava kaotuse või kahju eest ütlevad Monster Energy ja/või tema mistahes haruettevõtted, töötajad, juhatajad, esindajad, õigusjärglased või alltöövõtjad lahti mistahes ja igast vastutusest seadusega lubatud suurimal määral.
27.    Esineda võib sündmusi, mis muudavad Kampaania enda või Auhinna andmise võimatuks põhjustel, mille üle ei ole Monster Energyl mingit kontrolli, ja vastavalt võib Monster Energy, täielikult oma äranägemisel, Kampaaniat muuta või täiendada ning osaleja nõustub, et Monster Energyle ei tule selle tagajärjel mingeid kohustusi.
28.    Monster Energy jätab endale õiguse:
(a)    temast mittesõltuvate asjaolude tõttu kas osaliselt või täielikult muuta Kampaania formaati ja/või Kampaania või selle mistahes etappide korraldamisega viivitada või neid edasi lükata, ilma et tal tekiks vastutust osaleja ees; ja/või
(b)    keelata mistahes isikule osalemine Kampaanias või tulevikus Monster Energy korraldatavatel üritustel juhul, kui: (i) Monster Energyl on põhjendatult alust arvata, et Auhind on täielikult või osaliselt loovutatud kolmandale isikule; (ii) osaleja on diskvalifitseeritud Monster Energy mistahes võistlusest või kampaaniast kahe¬teistkümne (12) kuu jooksul enne Alguskuupäeva; (iii) Monster Energyl on põhjendatult alust arvata, et isik ei ole täitnud käesolevaid Tingimusi ja/või (iv) isik ei kvalifitseeru Kampaanias osalemiseks (või kui Kampaanias osalemise lubamisest oleks pidanud ükskõik millisel põhjusel keelduma).
29.    Kui käesolevates Tingimustes ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, ei vastuta Monster Energy mistahes kulude eest, mida osaleja võib kanda. Võitja vastutab Auhinnaga seoses kohaldatavate mistahes maksude tasumise eest.
30.    Kõikidel osalejatel on soovitatav hoida hilisemaks kasutamiseks alles koopia käesolevatest Tingimustest.
31.    Te nõustute, et kui olete Võitja, siis võidakse teie nimi teha avalikkusele teatavaks. Võitja nime saab teada, võttes ühendust Monster Energyga veebilehel www.monsterenergy.com/contact-us 90 päeva jooksul pärast Lõpukuupäeva.
32.    Kampaaniale ja käesolevatele Tingimustele kohaldatakse Inglise ja Walesi õigust, sõltuvalt kohaliku tarbijakaitseseaduse kohustuslikest sätetest, mis võivad kohalduda teie huvides seaduse alusel, ning mitte miski Kampaanias ja käesolevates Tingimustes ei kahjusta teie õigusi tarbijana toetuda nendele kohaliku seaduse kohustuslikele sätetele.
33.    Mistahes vaidlustele (lepingulised või mittelepingulised), mis tulenevad sellest Kampaaniast või käesolevatest Tingimustest või nendega seoses, kehtib Inglismaa ja Walesi kohtute mitteerandlik jurisdiktsioon. Siiski ei piira see tarbijate kohustuslikke õigusi, mis tulenevad kohaldatavast tarbijakaitseseadusest.
34.    Kui teil on mis tahes küsimusi Kampaania kohta või kui teil on vaja meiega suhelda, siis võtke palun ühendust meie klienditeeninduse meeskonnaga aadressil www.monsterenergy.com/contact-us.