be_ixf;ym_202210 d_05; ct_100
SULGE

Post Up with Post Malone - Estonia - 2021 Promotion

 

Võida Beats Studio3 juhtmevabad kõrvaklapid või Post Malone'i merch koos Monster Energy'ga!

Esita registratsiooni vorm juuli 19 2021 kuni august 31 2021

Kampaania tingimused

KAMPAANIA TINGIMUSED TÄISPIKKUSES

Palun tutvuge tähelepanelikult kampaania tingimustega („Tingimused”). Selles kampaanias („Kampaania“) osalemiseks registreerumisega te nõustute käesolevate Tingimustega. Palun tutvuge aadressil www.monsterenergy.com ka Monster Energy privaatsuspõhimõtetega, mis selgitavad, kuidas kasutatakse Teie poolt Kampaanias osalemiseks registreerumisel esitatud isikuandmeid.

1.    Kampaaniat korraldab ja juhib Monster Energy Europe Limited, aadressiga Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford Middlesex UB6 8UP, UK („Monster Energy”).
2.    Kampaanias võivad osaleda kõik isikud, kes on üle kaheksateistkümne (18) aasta vanad ja kelle alaline elukoht on kas Eestis, Lätis või Leedus. Kampaanias ei või osaleda Monster Energy, selle haruettevõtete, alltöövõtjate, käsundisaajate ega õigusjärglaste töötajad ega nende perekonnaliikmed ega muud Kampaaniaga tööalaselt seotud isikud.
3.    Kampaania viiakse läbi veebilehe www.monsterenergy.com („Veebileht”) kaudu.
4.    Kampaanias osalemiseks registreerumisega vastavalt käesolevatele tingimustele nõustub iga osaleja („sina”, „sinu”, „osaleja”) käesolevate Tingimuste ning Monster Energy poolt kõikide Kampaaniaga seotud küsimustes langetatud otsustega, mis on lõplikud. Monster Energy ei astu täiendavasse kirjavahetusse.
5.    Kõik nendes Tingimustes märgitud kellaajad ja kuupäevad tähistavad Eestis, Lätis või Leedus kehtivaid kellaaegu ja kuupäevi. Juhul kui tekib vaidlus osalemistaotluse esitamise kellaaja või kuupäeva suhtes, on Monster Energy langetatud otsus lõplik.
6.    Kampaanias osalemise tingimuseks ei ole Monster Energy ühegi toote ostmine

Osalejaks registreerumine

7.    Kampaania algab 19.07.2021 kell 00:01 („Alguskuupäev”) ning kampaania lõpeb 31.08.2021 kell 23:59 („Lõpukuupäev”).
8.    Osalejad saavad Kampaanias osalemiseks registreeruda:
(a)    tegutsedes käesolevate Tingimuste kohaselt ja
(b)    esitades vastavalt Veebileheküljel leiduvatele juhenditele oma isikuandmed (täisnimi, elukoha aadress, telefoninumber, sünnikuupäev ja e-posti aadress).

Auhind ja nõuded

9.    Iga osaleja, kes esitab osalemistaotluse vastavalt eespool kirjeldatule (igaüks neist „Kvalifitseeruv osaleja“), osaleb juhuslikus auhinna loosimises, mis toimub viie (5) päeva jooksul pärast Lõpukuupäeva („Loosimine“). 
10.    Esimesed kolm (3) loosimisel juhuslikult valitud Kvalifitseeruvat osalejat (igaüks „Peavõitja“, koos „Peavõitjad“) võidavad igaüks ühe (1) Beats Studio3 juhtmeta kõrvaklappide komplekti, mille ligikaudne jaemüügiväärtus on kakssada kaheksakümmend eurot ja 0 senti (280,00 eurot) („Peaauhind“).
11.    Järgmised kakskümmend (20) loosimisel juhuslikult valitud Kvalifitseeruvat osalejat (igaüks „Teise koha saanu“, üheskoos „Teise koha saanud“) võidavad igaüks ühe (1) Post Malone’i kaubamärgiga kapuutsjaki, mille ligikaudne jaemüügiväärtus on viiskümmend kolm eurot ja 0 senti (53,00 eurot) („Teise koha auhind”).
12.    Järgmised sada (100) loosimisel juhuslikult valitud Kvalifitseeruvat osalejat (igaüks „Kolmas koha saanu“, üheskoos „Kolmanda koha saanud“) võidavad igaüks ühe (1) Post Malone’i kaubamärgiga T-särgi, mille ligikaudne jaemüügiväärtus on 35 eurot ja 0 senti (35,00 eurot) („Kolmanda koha auhind“).
13.    Järgmised sada (100) loosimisel juhuslikult valitud Kvalifitseeruvat osalejat (igaüks „Neljanda koha saanu“, üheskoos „Neljanda koha saanud”) võidavad igaüks ühe (1) Post Malone’i kaubamärgiga mütsi, mille ligikaudne jaemüügiväärtus on kolmkümmend kaks eurot ja 0 senti (32,00 eurot) („Neljanda koha auhind“).
14.    Peavõitjaid, Teise koha saanuid, Kolmanda koha saanuid ja Neljanda koha saanuid nimetatakse üheskoos ka „Võitjateks“ ja igaühte „Võitjaks“.
15.    Peaauhinda, Teise koha auhinda, Kolmanda koha auhinda ja Neljanda koha auhinda nimetatakse üheskoos ka „Auhindadeks“ ja igaühte eraldi „Auhinnaks“.
16.    Enne Võitjaks kuulutamist ning oma Auhinna vastuvõtmist võidakse potentsiaalselt Võitjalt nõuda, et ta tõendaks nõuetele vastavust, sealhulgas, nendega piiramata, vanust, elukohta ja isikusamasust, mis võib hõlmata, kuid pole nendega piiratud, alalist elukohta tõendava dokumendi, passi ja/või muu sarnase riikliku isikut tõendava dokumendi koopiat. Selle teabe Monster Energyle mitteesitamisel mõistliku aja jooksul, mille määras Monster Energy, võib Võitja Auhinnast ilma jääda ja Monster Energy tõmbab loosiga teise Kvalifitseeruva osaleja nii pea, kui see on seejärel mõistlikult võimalik.

Teavitamine ja Auhinna kättetoimetamine

17.    Võitjaid teavitatakse e-maili ja/või telefoni teel Kampaania osalemistaotluses märgitud e-posti aadressil ja/või telefoninumbril viie (5) päeva jooksul pärast Loosimist („Teavitamine”). Loosimises valituks mitteosutunud osalejaid ei teavitata.
18.    Auhindade kättetoimetamise üksikasjad otsustab Monster Energy täielikult oma äranägemisel. Auhindade kättetoimetamise üksikasjad (kaasa arvatud, kuid mitte ainult, kättetoimetamise kellaaeg, kuupäev ja koht), edastatakse Võitjatele Teavitamisel.
19.    Juhul kui Monster Energyl ei õnnestu potentsiaalse Võitjaga ühendust saada kolme (3) päeva jooksul pärast Teavitamist või kui potentsiaalne Võitja ei ole oma Auhinna vastuvõtmiseks kättesaadav, siis loetakse see registreering kehtetuks ning Monster Energy loosib pärast seda esimesel võimalusel uue Kvalifitseeruva osaleja.

Üldtingimused

20.    Osalejad saavad Kampaanias osalemiseks registreeruda ainult ühel (1) korral ning ükski osaleja ei tohi registreeruda ega üritada registreeruda rohkem kui ühe (1) korra. Monster Energy jätab endale õiguse keelata Kampaanias osalemise igale isikule, kes registreerub või üritab registreeruda rohkem kui ühel (1) korral.
21.    Osalemistaotlused, mis on internetis esitatud skripti, makrot või ülesannete automatiseerimislahendusi kasutades, loetakse kehtetuks. Monster Energy jätab endale õiguse kontrollida osalemistaotluste tõelevastavust ning mitte arvestada osalemistaotlusi, mille kohta on põhjust arvata, et need on esitatud automatiseeritud registreerimistehnikaid kasutades.
22.    Selguse huvides märgitakse, et Kampaanias osalemiseks registreerumiseks on vajalik juurdepääs interneti¬ühendusega arvutile ning internetile. Registreeruja kohustub tagama, et arvuti kasutamiseks on saadud arvuti omaniku ja interneti¬teenuste eest tasuva isiku luba. Käesolevas Kampaanias osalemiseks registreerumise eesmärgil interneti kasutamisega seotud kulutused ei kuulu hüvitamisele.
23.    Kõik osalemistaotlused loetakse kättesaaduks hetkest, mil need sisestatakse Monster Energy andmebaasi, ning mitte hetkest, mil osaleja sisestas osalemistaotluse veebisaidil.
24.    Juhul kui tekib mistahes vaidlusi seoses Võitja isikusamasusega, on Monster Energy langetatud otsus lõplik.
25.    Täidetud võrgupõhise osalemistaotluse esitamist või mistahes muus vormis veebis osalemistaotluse esitamise tõendamist ei peeta Teie osalemistaotluse kättesaamise tõestuseks. Monster Energy ei võta mingit vastutust osalemistaotluste eest, mis on ebakorrektselt täidetud, kaotatud, hilinenud või mida ei ole mistahes põhjusel kätte saadud.
26.    Auhind vastab esitatud kirjeldusele ning ei ole edasi antav ega vahetatav ning alternatiivina ei pakuta mingit rahasummat juhul, kui Võitja ei saa mistahes põhjusel Auhinda vastu võtta. Vaatamata eeltoodule, jätab Monster Energy ettenägematute asjaolude esinemisel või juhul, kui Monster Energy ei saa COVID-19 pandeemia tõttu või mistahes muul põhjusel Auhinda kätte anda, endale õiguse kogu Auhinna või Auhinna osade asendamiseks teiste samaväärsete või suurema väärtusega auhindadega.
27.    Võitjad nõustuvad Monster Energy palvel osalema Kampaaniaga seotud mõistlikes meediakajastustes ning Võitjad kinnitavad, et Monster Energy võib kasutada nende nime, fotot ja nende audio- ja/või visuaalseid salvestisi Kampaaniaga seotud reklaamitegevuses, nagu on kirjeldatud Monster Energy privaatsuspoliitikas.
28.    Kui Monster Energy ei järgi käesolevaid Tingimusi, on ta vastutav osaleja kantud kaotuse või kahjude eest, mis on Monster Energy poolt nende Tingimuste täitmata jätmise või tema hooletuse ettenähtav tulemus, kuid ta ei ole vastutav mistahes kaotuse või kahjude eest, mida ei ole võimalik ette näha. Kaotus või kahju on ettenähtav, kui need on Monster Energy poolse rikkumise ilmne tagajärg või kui osaleja ja Monster Enery neid kaalusid ajal, mil osaleja Kampaania jaoks registreerus. Peale Monster Energy vastutuse ettenähtava kaotuse või kahju eest ütlevad Monster Energy, Posty Touring, Inc., Austin Richard Post, Apple Inc. ja/või nende mistahes haruettevõtted, töötajad, direktorid, juhtivtöötajad, omanikud, liikmed, esindajad, õigusjärglased või alltöövõtjad lahti mistahes ja igast vastutusest seadusega lubatud suurimal määral.
29.    Esineda võib sündmusi, mis muudavad Kampaania enda või mistahes Auhinna andmise võimatuks põhjustel, mille üle ei ole Monster Energyl mingit kontrolli, ja vastavalt võib Monster Energy, täielikult oma äranägemisel, Kampaaniat muuta või täiendada ning osaleja nõustub, et Monster Energyle ei tule selle tagajärjel mingeid kohustusi.
30.    Monster Energy jätab endale õiguse: (a) temast mittesõltuvate asjaolude tõttu kas osaliselt või täielikult muuta Kampaania formaati ja/või Kampaania või selle mistahes etappide korraldamisega viivitada või neid edasi lükata, ilma et tal tekiks vastutust osaleja ees; ja/või (b) keelata mistahes isikule osalemine Kampaanias või tulevikus Monster Energy korraldatavatel üritustel juhul, kui: (i) Monster Energyl on põhjendatult alust arvata, et Auhind on täielikult või osaliselt loovutatud kolmandale isikule; (ii) osaleja on diskvalifitseeritud Monster Energy mistahes võistlusest või kampaaniast kahe¬teistkümne (12) kuu jooksul enne Alguskuupäeva; (iii) Monster Energyl on põhjendatult alust arvata, et isik ei ole täitnud käesolevaid Tingimusi ja/või (iv) isik ei kvalifitseeru Kampaanias osalemiseks (või kui Kampaanias osalemise lubamisest oleks pidanud ükskõik millisel põhjusel keelduma).
31.    Kui käesolevates Tingimustes ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, ei vastuta Monster Energy mistahes kulude eest, mida osaleja võib kanda.
32.    Kõikidel osalejatel on soovitatav hoida hilisemaks kasutamiseks alles koopia käesolevatest Tingimustest.
33.    Te aktsepteerite, et kui te olete Võitja, siis võidakse teie nimi teha avalikkusele teatavaks. Võitjate nimed on kättesaadavad, võttes ühendust Monster Energyga veebilehel www.monsterenergy.com/contact-us üheksakümne (90) päeva jooksul pärast Lõpukuupäeva.
34.    Kampaaniale ja käesolevatele Tingimustele kohaldatakse Inglise ja Walesi õigust, sõltuvalt kohaliku tarbijakaitseseaduse kohustuslikest sätetest, mis võivad kohalduda teie huvides seaduse alusel, ning mitte miski Kampaanias ja käesolevates Tingimustes ei kahjusta teie õigusi tarbijana toetuda nendele kohaliku seaduse kohustuslikele sätetele.
35.    Mistahes vaidlustele (lepingulised või mittelepingulised), mis tulenevad sellest Kampaaniast või käesolevatest Tingimustest või nendega seoses, kehtib Inglismaa ja Walesi kohtute mitteerandlik jurisdiktsioon. Siiski ei piira see tarbijate kohustuslikke õigusi, mis tulenevad kohaldatavast tarbijakaitseseadusest.
36.    Kui teil on mistahes küsimusi Kampaania kohta või kui teil on vaja meiega ühendust võtta, siis võtke palun ühendust meie klienditeeninduse meeskonnaga aadressil www.monsterenergy.com/contact-us.
37.    See kampaania ei ole ühelgi moel sponsoreeritud, hallatud või seotud ettevõttega Apple Inc.