be_ixf;ym_202211 d_28; ct_50
ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Kερδίστε την απόλυτη UFC εμπειρία

 

Realise

υποβολη συμμετοχων απο Μαρτιος 24 2022 εως Μαρτιος 30 2022

κανονες διαγωνισμου

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. H ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «COCA–COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΩΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «COCA–COLA ΤΡΙΑ
ΕΨΙΛΟΝ (3Ε)», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 9, με
ΑΦΜ 094277965 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής καλούμενη η «CC3E») με την συνεργασία και με την
υποστήριξη της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ – ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΕ» (εφεξής η «ΑΒ»), που εδρεύει στο Γέρακα Αττικής (Λ. Σπάτων 81) διοργανώνουν προωθητική
ενέργεια στο 12ο έντυπο ΑΒ 24/03/22-30/03/2022 (περαιτέρω η «Ενέργεια»), στο πλαίσιο προώθησης
συσκευασιών, που εμπορεύεται η CC3E. Η Ενέργεια θα διενεργηθεί σε όλα τα καταστήματα που
λειτουργούν υπό τα διακριτικά σήματα της ΑΒ καθώς και μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΑΒ
(εφεξής τα «Καταστήματα»). Η CC3E έχουσα την αποκλειστική ευθύνη των Δώρων του παρόντος
Διαγωνισμού, αναλαμβάνει πλήρως και είναι η μόνη αρμόδια για την απόδοση των Δώρων σε αυτούς
και οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετίζεται, άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα. H ΑΒ αναλαμβάνει τη συγκέντρωση
των συμμετοχών για τη διενέργεια της κλήρωσης, βάσει των στοιχείων του προγράμματος πιστότητας
που διατηρεί και των στοιχείων αγορών των κατόχων κάρτας πιστότητας, και είναι η μόνη αρμόδια για
οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται, άμεσα ή έμμεσα με την κλήρωση, την ενημέρωση των νικητών ως προς
το ότι έχουν αναδειχθεί νικητές και τη γνωστοποίηση σε αυτούς των στοιχείων επικοινωνίας της CC3E,
προκειμένου να επικοινωνήσουν οι νικητές για να ενημερωθούν για τη διαδικασία παραλαβής των δώρων
τους. H CC3E ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε μέρος του Διαγωνισμού δεν έχει ρητά αναλάβει
να διενεργήσει η ίδια, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, περιλαμβανομένων των ανωτέρω
αναφερόμενων που θα διενεργηθούν από την ΑΒ. Η ΑΒ ομοίως φέρει την ευθύνη αποκλειστικά και μόνο
για τη συγκέντρωση των συμμετοχών, τη διενέργεια της κλήρωσης και της αρχικής ενημέρωσης των
νικητών, χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη για τα προϊόντα που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό για τα δώρα
που έχουν προγραμματιστεί να δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού καθώς και για την ορθή διαχείριση
των νικητών από την CC3E.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι
διαμένουν στην Ελλάδα έχουν ηλικία άνω των 18 χρονών και είναι κάτοχοι της κάρτας πιστότητας της
ΑΒ «ΑΒ PLUS» (εφεξής η «Κάρτα») και έχουν πλήρη και ορθά καταχωρημένα στοιχεία στην Κάρτα. 2.2.
Διευκρινίζεται ότι όσοι προ της έναρξης ισχύος ή κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού προβούν στην
έκδοση κάρτας πιστότητας «ΑΒ Plus» εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό μέχρι να ολοκληρωθεί
η διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων τους, βάσει των οδηγιών που τους έχουν δοθεί κατά την
έκδοση. Ουδεμία ευθύνη δύναται να αναζητηθεί έναντι της CC3E και της ΑΒ σε περίπτωση που οι ίδιοι
δεν προβούν στην σωστή καταχώρηση των στοιχείων τους ή σε περίπτωση που λόγω τεχνικού
προβλήματος δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της καταχώρησης στα συστήματα της ΑΒ.
3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. 3.1. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις
ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι της CC3E και της ΑΒ και των συνεργατών αυτής που έχουν
ενταχθεί στο δίκτυο franchise, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι
των εργαζόμενων αυτών. 3.2 Η CC3E ή / και η ΑΒ μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της
ίδιας , οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης
ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.
4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα
από τις 24.03.2022 (ώρα έναρξης ωραρίου λειτουργίας Καταστημάτων και υποβολή παραγγελίας στο
eshop) (περαιτέρω η «Έναρξη της Προωθητικής Ενέργειας») έως και τις 30.03.2022, (ώρα λήξης ωραρίου
λειτουργίας Καταστημάτων και υποβολή παραγγελίας στο eshop) (περαιτέρω η «Λήξη της Προωθητικής
Ενέργειας»).
5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 5.1. Ο κάτοχος της Κάρτας συμμετέχει αυτόματα στον
Διαγωνισμό πραγματοποιώντας κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού αγορά ενός ή περισσοτέρων
προϊόντων Monster 500 ml χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση, πέραν της αξίας των προϊόντων, ή
διαδικασία και στη συνέχεια συμμετέχει αυτόματα σε ηλεκτρονική κλήρωση με βάση τον κωδικό της
Κάρτας, που χρησιμοποιήθηκε κατά την αγορά των προϊόντων. 5.2. Μία συμμετοχή θεωρείται έγκαιρη
αν στην Κάρτα είναι ορθά και ακριβή στοιχεία του κατόχου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ). 5.3. Αντιστοιχεί μια συμμετοχή ανά αγορασθέν προϊόν.
Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Ωστόσο, έκαστος Συμμετέχων μπορεί
να κερδίσει μόνο ένα δώρο. 5.4. Διευκρινίζεται ότι υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής χωρία αγορά
κάποιου προϊόντος της CC3E. Συγκεκριμένα και με την επιφύλαξη των όρων 2 και 3 του παρόντος, κάθε
ενδιαφερόμενος κάτοχος Κάρτας μπορεί να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στην κλήρωση και χωρίς να
προβεί σε αγορά συμμετεχόντων προϊόντων αρκεί να δηλώσει συμμετοχή, αποστέλλοντας κατά τη
Διάρκεια του Διαγωνισμού ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
[email protected], αναγράφοντας τον αριθμό της Kάρτας και τον τίτλο της προωθητικής ενέργειας.
Οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αναφορά του αριθμού της
κάρτας τους «ΑΒ PLUS» καθώς επίσης και την ονομασία του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Κάθε ενδιαφερόμενος έχει καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού δικαίωμα μόνον μίας συμμετοχής σε
αυτόν κατ’ αυτόν τον τρόπο.
6. Δώρο. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού έχει προγραμματιστεί να δοθούν τα ακόλουθα δώρα (εφεξής το
«Δώρο» ή τα «Δώρα»):
Ο πρώτος (1ος) νικητής, κατά σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση, θα ένα ταξίδι στο UFC Fight Week
στο Λας Βέγκας (Η.Π.Α) με 4 διανυκτερεύσεις και αεροπορικά. Περιλαμβάνεται διαμονή, πάσο για τη fight
week και γνωριμία με τους UFC Fighters . Το ταξίδι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 27/06/22 – 03/07/2022
και κατά τη διάρκεια του UFC Fight Week.
Οι επόμενοι δέκα (10) νικητές, κατά σειρά ανάδειξής τους από την κλήρωση, θα κερδίσουν από ένα
Monster UFC Hoodie.
Οι επόμενοι τριάντα (30) νικητές, κατά σειρά ανάδειξής τους από την κλήρωση, θα κερδίσουν από ένα
Monster UFC T-shirt.
Οι επόμενοι σαράντα (40) νικητές, κατά σειρά ανάδειξής τους από την κλήρωση, θα κερδίσουν από ένα
Monster UFC καπέλο.
Επιπλέον θα κληρωθούν και ογδόντα ένας (81) αναπληρωματικοί.
Διευκρινίζεται ότι στα Δώρα δεν περιλαμβάνεται καμία πρόσθετη δαπάνη ή άλλα έξοδα, πέραν των ως
άνω περιοριστικά αναφερομένων, όπως ενδεικτικά έξοδα μετακίνησης, γεύματα, ασφαλιστική κάλυψη,
φόρος διαμονής κ.α. Τα δώρα είναι αυστηρά προσωπικά και δεν δύναται να μεταβιβαστούν, εκχωρηθούν
ή με οποιαδήποτε τρόπο παραχωρηθούν σε τρίτο, ούτε δύναται να ανταλλαγούν με χρήματα.
Οποιεσδήποτε αλλαγές απαιτηθούν από τους νικητές στις προσφερόμενες παροχές θα επιβαρύνουν τους
ίδιους. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα παραπάνω Δώρα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από τους
Νικητές για λόγους που οφείλονται σε κυβερνητικά μέτρα και περιορισμούς λόγω της υφιστάμενης
παγκόσμιας πανδημίας Covid- 19, η CC3E θα φροντίσει για τη διάθεση δώρων αντίστοιχης αξίας, της
απόλυτης ελεύθερης επιλογής της. Διευκρινίζεται ότι η ως άνω διάταξη δεν καταλαμβάνει περιπτώσεις
που η αξιοποίηση των δώρων δεν είναι δυνατή από τους νικητές λόγω δικής τους αδυναμίας
συμμόρφωσης με τυχόν περιοριστικά μέτρα σε ισχύ ή τυχόν προϋποθέσεις που τίθενται από τους
παρόχους των δώρων αυτών (λ.χ. τυχόν προϋποθέσεις rapid test, πιστοποιητικού εμβολιασμού κτλ).
Σε αυτές τις περιπτώσεις η αδυναμία αξιοποίησης θα οφείλεται στους ίδιους τους νικητές, ως εκ τούτου,
η CC3E δεν θα υποχρεούται σε αντικατάσταση του δώρου. H ευθύνη και το κόστος που αφορούν στη
συμμόρφωση με τέτοιου είδους περιοριστικά μέτρα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο έκαστο εκ των
νικητών.
Η αξιοποίηση των Δώρων που συνίστανται σε πακέτο διαμονής γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των
νικητών. Στο ευρύτερο μέτρο που είναι επιτρεπτό από το κατά περίπτωση ισχύον εφαρμοστέο δίκαιο, η
CC3E, το ταξιδιωτικό γραφείο και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη.
Ειδικότερα, η CC3E δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για καθυστερήσεις δρομολογίων, ατυχήματα ή
πταίσμα των προσώπων τα οποία αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής σε
οποιοδήποτε στάδιο αξιοποίησης των δώρων αυτών. Οι τυχεροί φέρουν πλήρως και αποκλειστικώς κάθε
οικονομική και άλλη ευθύνη για τη συμπεριφορά τους κατά την αξιοποίηση των δώρων. Η CC3E δεν
ευθύνεται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για
οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση των Δώρων ή κατά την παροχή
υπηρεσιών συνδεόμενων οπωσδήποτε με τα ανωτέρω Δώρα, ούτε υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση
των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρα.
7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή του Διαγωνισμού. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν με τη
διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Η σχετική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 20.04.2022 , ημέρα
Τετάρτη και ώρα 12.30 μέσω τηλεδιάσκεψης, όπου θα συμμετέχει επιτροπή αποτελούμενης από έναν
εκπρόσωπο της ΑΒ και έναν εκπρόσωπο της CC3E. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή
του Δώρου θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω. Η AB ή η CC3E
δύνανται με ανακοίνωσή τους προς 24 ωρών στο δικτυακό τόπο της ΑΒ www.ab.gr/plus να
τροποποιήσουν την ημέρα ή/ και την ώρα διεξαγωγής της κλήρωσης.
8. Ενημέρωση για την κατακύρωση 8.1. Στο site της ΑΒ www.ab.gr/plus θα αναρτηθεί ο πίνακας
με τις Κάρτες που αναδείχθηκαν κατά την Κλήρωση τόσο των νικητών όσο και των
αναπληρωματικών. 8.2. Εν συνεχεία είτε εκπρόσωπος της ΑΒ είτε εκπρόσωπος της
συνεργαζόμενης με αυτή εταιρείας «PRC GROUP MANAGEMENT HOUSE», που λειτουργεί ως εκτελών
την επεξεργασία για λογαριασμό της ΑΒ, θα καλεί στον τηλεφωνικό αριθμό σύνδεσης που είναι
καταχωρημένος στην κάθε νικητήρια Κάρτα. Παράλληλα θα τους ενημερώνει για το δώρο που τους
αντιστοιχεί και θα τους δίνει τα στοιχεία επικοινωνίας της CC3E για να επικοινωνήσουν οι ίδιοι και να
ενημερωθούν για τον τρόπο παραλαβής/ αποστολής του δώρου τους και για τις διαδικασίες που θα πρέπει
να ακολουθήσουν για την παραλαβή / αποστολή αυτού. 8.3. Στην περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί
πέντε (5) κατ’ ανώτατο αριθμό κλήσεις προς τον αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης που είναι καταχωρημένος
στην Κάρτα και αυτές αποβούν άκαρπες, τότε η συγκεκριμένη Κάρτα χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου
και θα γίνεται προσπάθεια επικοινωνίας στα στοιχεία της επόμενης Κάρτας (νικήτριας ή αναπληρωματικής)
κοκ. Σε αυτή την περίπτωση ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της CC3E ή και της ΑΒ 8.4. Η
CC3E μπορεί σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού ακόμα και σε αυτή της παράδοσης των δώρων να
αποκλείσει οποιοδήποτε συμμετέχοντα/νικητή αν αποδειχθεί ότι έπρεπε να έχει αποκλειστεί δυνάμει των
όρων 2 και 3 του παρόντος.
9. Παράδοση - Παραλαβή Δώρων: 9.1. Ο κάτοχος της κάθε νικητήριας Κάρτας θα επικοινωνεί με τη
CC3E στα στοιχεία που θα του έχουν γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω προκειμένου να ενημερωθεί για
τη διαδικασία παράδοσης / παραλαβής του δώρου που του αντιστοιχεί. 9.2. Για την αποδοχή και
παραλαβή/αξιοποίηση των Δώρων, οι Νικητές και οι κατά περίπτωση Αναπληρωματικοί, θα πρέπει να
επιδείξουν στο εντεταλμένο από τη CC3E πρόσωπο το πρωτότυπο Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητάς τους,
ή άλλο έγγραφο απόδειξης ταυτοπροσωπίας (π.χ. άδεια οδήγησης, διαβατήριο) από το οποίο να
προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό (π.χ. ηλικία Νικητή, τόπος
διαμονής στην Ελλάδα) και να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία τους, καθώς και να παραδώσουν
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ειδικό έντυπο αποδοχής και παραλαβής/αξιοποίησης του Δώρου
που εύλογα θα τους ζητηθεί από τη CC3E ως προϋπόθεση και προαπαιτούμενο παράδοσης ή/και
αξιοποίησης των Δώρων. Σε αντίθετη περίπτωση, η CC3E δύναται να μην προχωρήσει στην απόδοση
του Δώρου.
10. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της
ΑΒ www.ab.gr/plus.
11. Προσωπικά Δεδομένα. α) Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Συμμετεχόντων και
Νικητών από την ΑΒ
Στο πλαίσιο διενέργειας τους Διαγωνισμού, η ΑΒ αναλαμβάνει την επεξεργασία των απαραίτητων
προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στον
Διαγωνισμό καθώς και η επικοινωνία της με τους νικητές, προκειμένου να ενημερωθούν για το δώρο τους.
Για το σκοπό αυτό έχει προβεί σε σχετική ενημέρωση των συμμετεχόντων ως προς την επεξεργασία των
δεδομένων τους, κατά την υποβολή της αίτησής τους για τη λήψη της κάρτας πιστότητας του ΑΒ.
Πιο συγκεκριμένα κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού το μόνο στοιχείο που συγκεντρώνεται από την ΑΒ
έως το στάδιο της ανακήρυξης των νικητών/αναπληρωματικών, είναι ο αριθμός της κάρτας πιστότητας όλων
των συμμετεχόντων .
Στο πλαίσιο του διαγωνισμού η ΑΒ, θα προβεί σε επεξεργασία αυτού προκειμένου να επικυρωθεί η συμμετοχή
στο Διαγωνισμό και να καταστεί δυνατή η διενέργεια της Κλήρωσης. Η ΑΒ έχει ενημερώσει βάσει των όρων
της κάρτας πιστότητας της ΑΒ PLUS για τη χρήση του δεδομένου του αριθμού της κάρτ&alpha