be_ixf;ym_202210 d_06; ct_100
CLOSE
 

מבצע טיסה ל- LAS VEGAS

"רוצים לזכות בטיסה וארוח לשבוע קרבות UFC עם Monster Energy?
ענו על השאלה: מדוע מגיע לך לזכות, מלאו את הפרטים האישיים ואולי תזכו בפרס.
ופרסי UFC נוספים

עברית/ערבית

HERBEW | ARABIC

הרשמו מ 02 15 2022 03 31 2022

/ה לחוקי המבצע

מותר להשתתפות לתושבי מדינת ישראל מעל גיל 18 בלבד. לא נדרשת רכישה. מועדי המבצע 15.02.22 עד 30.03.22. לרשימת התנאים הישימים: www.monsterenergy.com/fightweek_il.

תנאים כלליים של המבצע

נא  קראו בעיון תנאים כלליים אלו (להלן: "התנאים"). השתתפות במבצע (כהגדרתו להלן) מהווה הסכמה מצדך להיות כפוף לתנאים אלה. קרא את מדיניות הפרטיות שלנו בכתובת www.monsterenergy.com ובה הסבר על האופן בו נעשה שימוש בנתונים שאתה מוסר לנו כשאתה משתתף במבצע קידום מכירות זה.

1.    בכפוף להוראות סעיף 4 להלן, מבצע זה (להלן: "המבצע") פתוח לכל אדם בן 18 שנה ומעלה שהוא תושב ישראל. 
2.    המבצע מאורגן ומופעל על-ידי Monster Energy Europe Limited שכתובתהUnit 51 Metropolitan Park, Bristol Road Greenford, Middlesex UB6 8UP, בריטניה (להלן: " Monster Energy").
3.    המבצע מנוהל באמצעות אתר אינטרנט זה שכתובתו [INSERT] (להלן: "האתר") והוא מקודם באמצעות חומרי קידום שיווקיים המופצים בחנויות בהן  פחיות של המותגMonster Energy®  (להלן: "חנות"). 
4.    אף עובד או קרוב משפחה של עובד בחברת Monster Energy, Zuffa, LLC או באחת מן החברות המסונפות לה, קבלני משנה, סוכנים או זכיינים או כל אדם אחר הקשור בקשר מקצועי עם המבצע, אינו רשאי להשתתף במבצע. 
5.    מעצם השתתפותו במבצע זה בכפוף לתנאים, כל משתתף (להלן, לפי המקרה: "אתה", "שלך", "משתתף") מסכים להיות כפוף לתנאים אלה ולהחלטות של Monster Energy, שהחלטתה בכל עניין הקשור למבצע זה תהיה סופית ומחייבת. לא תימסר בנושא אף הודעה נוספת על ידי Monster Energy. 
6.    כל הזמנים והתאריכים הקבועים בתנאים אלה מתייחסים לזמנים ולתאריכים בישראל. 
7.    אין צורך לרכוש מוצר כלשהו בכדי להשתתף במבצע.

תהליך הכניסה והמיון

8.    ההשתתפות במבצע מוגבלת להשתתפות אחת (1) לאדם.
9.    המבצע יחל בשעה 00:00 ביום 15.02.2022 (להלן: "תאריך התחלה") ויסתיים בשעה 23:59 ביום 31.03.2022 (להלן: "תאריך הסיום").  
10.    משתתפים יוכלו להשתתף במבצע אם:
10.1.    יפעלו בהתאם לתנאים אלה;
10.2.    יגישו את פרטיהם האישיים בהתאם להנחיות המופיעות באתר (דהיינו שם מלא, גיל, כתובת מגורים, מס' טלפון וכתובת דוא"ל); ו -
10.3.    יענו על השאלה הבאה על ידי לא יותר מ- 30 מלים: "מדוע מגיע לך לזכות בנסיעה ל- UFC Fight Weekבלאס-וגס?" (להלן: "התשובה"). 
11.    כל משתתף העומד בהוראות אלו אשר הזין את הפרטים הדרושים כאמור בסעיף 10 לעיל (להלן, וביחד: "מענים כשירים" או לחוד: "משתתף כשיר") יעבור הלאה לתהליך המיון (כהגדרתו להלן).
12.    הרכב שופטים הכולל לפחות נציג אחד (1) מטעם Monster Energy ושופט בלתי תלוי אחד (1) (להלן: "הרכב השופטים") ישתפו פעולה, ותוך עשרה (10) ימים מתאריך הסיום (להלן: "תאריך הבחירה") יבחרו את הזוכים הבאים (כל אחד מהם ה"זוכה" ויחד, ה"זוכים"):
12.1.    שני (2) זוכים רשמיים עיקריים (כל אחד מהם "זוכה עיקרי" ויחד, "הזוכים העיקריים") בפרס העיקרי (כמוגדר להלן) אשר תשובותיהם התאימו בצורה הטובה ביותר לקריטריוני המיון (כמוגדרים להלן); ו -
12.2.    חמישים (50) זוכים במקום השני (כל אחד ה"זוכה במקום השני", ויחד ה"זוכים במקום השני") בפרס השני (כמוגדר להלן) אשר תשובותיהם דורגו במקום השני במידת התאמתם לקריטריוני המיון. 
13.    הרכב השופטים יקבע את הזוכים בהתבסס על התשובות שיימצאו כתגובה היצירתית והמקורית ביותר, עם כושר ההמצאה וההבנה הטובה ביותר של UFC®  ו- Monster Energy®, והשימוש הטוב ביותר באוצר מילים וסגנון כתיבה (להלן: "קריטריוני המיון").
14.    הרכב השופטים יוודא שהתשובות תקפות מבחינת התנאים, ישפוט את המענים הכשירים בהתאם לקריטריוני המיון ויעניק את הפרסים (כהגדרתם להלן) לזוכים (להלן: "תהליך המיון"). 


פרסים ודרישות

15.    הזוכים העיקריים יזכו כל אחד בנסיעה זוגית (עבור שני אנשים) ללאס-וגס, ארה"ב, שתתקיים בין ה-1 ביולי 2022 וה-31 ביולי 2022, ואשר תכלול את האמור להלן ("הפרס העיקרי"): 
15.1.    שני (2) כרטיסים רגילים לאירוע UFC® אחד (1); כל כרטיס יזכה את מחזיקו בכניסה לאירוע וגישה לכל האזורים הציבוריים באירוע במהלך שעות הפתיחה של האירוע;
15.2.    שהות של ארבע (4) לילות עבור שני (2) אנשים בחדר זוגי במלון בדירוג של שלושה (3) כוכבים לפחות; בית המלון ייבחר על ידי Monster Energy ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לזמינות (להלן: "מלון");
15.3.    טיסה הלוך ושוב במחלקת תיירים עבור שני (2) אנשים מנמל תעופה בישראל לנמל תעופה בארה"ב, לבחירת Monster Energy ולפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "נמל היעד"). מיקום נמל התעופה, תאריכי ושעות הטיסות ייקבעו ידיMonster Energy ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לזמינות;
16.    כל אחד מהזוכים במקום השני יזכה במוצרים ממותגים שלUFC®  ו- Monster Energy®. סוג המוצר הספציפי, גודלו ועיצובו ייקבעו על ידי Monster Energy ולפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "פרס המקום השני").
17.    למען הסר ספק, הפרס העיקרי ופרס המקום השני יוגדרו יחד כ"פרסים", וכל אחד מהם כ"פרס".
18.    רק הזוכים העיקריים ואדם אחד (1) אשר נבחר על ידי הזוכים העיקריים (כל אחד מהם "אדם נבחר" ויחד "האנשים הנבחרים") מורשים ליהנות מיתרונות הפרס העיקרי. Monster Energy תקבל את פרטי האנשים הנבחרים ותאשרם, עליהם להיות מעל גיל שמונה עשרה (18) ולהיות תושבי מדינת ישראל. לצורך מימוש הפרס העיקרי על הזוכים העיקריים והאנשים הנבחרים שלהם להחזיק בדרכונים שתוקפם לכל הפחות עד ה- 31.12.22. 
19.    לפני שיוכרזו כזוכים העיקריים ויקבלו את הפרס העיקרי, הזוכים הפוטנציאליים והאנשים הנבחרים שלהם:
19.1.    יידרשו להוכיח שהם עומדים בקריטריונים הקבועים בתנאים אלה, כולל, בין היתר, הוכחת גיל, כתובת וזהות, שעשויה לכלול, בין היתר, הוכחת מגורים תקפה, רישיון נהיגה, דרכון או מסמך זיהוי ממשלתי אחר, בטרם קבלת הפרס; וכן
19.2.    יידרשו לחתום על כתב אישור לזכאות ו-ויתור על כל חבות, לפני שניתן יהיה להעניק להם את הפרס. עותק של מסמך זה מצורף כנספח א' לתנאים אלו. עותק של כתב האישור והוויתור ניתן יהיה לקבל בפנייה באמצעות הדוא"ל לכתובת [email protected]
במידה ופרטים אלה לא יימסרו ל-Monster Energy תוך פרק זמן סביר כפי שייקבע על-ידי Monster Energy, עלול הדבר לגרום לכך שהזוכה הפוטנציאלי יפסיד את זכאותו לקבלת הפרס ו- Monster Energy תהיה רשאית לבחור זוכה אחר זמן סביר לאחר שהדבר יתאפשר.
20.    למען הסר ספק, כל העלויות הכרוכות בפרס העיקרי, כולל, בין היתר, מס, ביטוח בריאות תקף לנסיעות, ויזת תייר (אם נדרשת), העברות (כולל נסיעה מהבית של הזוכים העיקריים והאנשים הנבחרים לנמל התעופה), לינה, ציוד, הזנה, בידור כלשהו, וכל דבר הקשור לפרס העיקרי ואינו כלול באופן ספציפי ומפורש בהגדרת הפרס העיקרי להלן, יכוסו בלעדית על ידי הזוכים העיקריים. לינה במסגרת הפרס העיקרי היא על בסיס חדר בלבד והזוכים העיקריים והאנשים הנבחרים שלהם יהיו אחראים עבור כל מזון ומשקה שנצרך בבית המלון ובמקומות אחרים אשר אינם כלולים באופן ספציפי ומפורש בהגדרת הפרס העיקרי וכן בכל העלויות הנוספות לחדר.
21.    באחריות הזוכים העיקריים לספק את כל המסמכים הנדרשים ולעמוד בכל דרישה משפטית אחרת הקשורה בפרס העיקרי ו/או מסמכים הנדרשים על פי חוק ו/או על ידי Monster Energy. 


הודעת הזכייה ומסירת הפרס

22.    הזוכים יקבלו הודעה בדוא"ל לכתובת הדוא"ל שמסרו או בטלפון למס' הטלפון שמסרו לצורך ההשתתפות במבצע, וזאת תוך חמישה (5) ימים ממועד בחירת הזוכים (להלן: "הודעה").
23.    משתתפים שלא זכו לא יקבלו הודעה בדבר אי זכייתם.
24.    פרטים לגבי הענקת הפרסים יימסרו לזוכים במסגרת ההודעה כאמור.  
25.    במידה ו-Monster Energy לא תצליח ליצור קשר עם זוכה פוטנציאלי לצורך קבלת הפרס תוך יומיים ממועד ההודעה מסיבות שלא באשמת Monster Energy (למשל, הזוכה אינו מגיב, הטלפון מנותק וכו'), זוכה פוטנציאלי זה לא יהיה זכאי לפרס, או במידה וזוכה עיקרי פוטנציאלי אינו זמין להשתתף באירוע או במידה וזוכה פוטנציאלי לא יוכל לקבל את הפרס מכל סיבה שהיא, השתתפותו תחשב בטלה ומבוטלת ו-Monster Energy תבחר זוכה זכאי אחר זמן סביר לאחר שהדבר יתאפשר.

תנאים כלליים

26.    משתתפים מוגבלים למענה אחד (1) לאדם ומשתתף לא יגיש או ינסה להגיש יותר ממענה אחד (1) לאדם. Monster Energy שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל מענה למבצע של כל אדם אם יגיש או ינסה להגיש יותר ממענה אחד (1) לאדם.
27.    מענים לא יהיו תקפים אם נשלחו באופן מקוון תוך שימוש בשיטות המופקות על-ידי קובץ פקודות (script), מאקרו או שימוש במנגנון אוטומטי. Monster Energy שומרת לעצמה את הזכות לאמת את תקפותם של המענים ולדחות מענים שלדעתה בוצעו באמצעות שיטות מענה אוטומטיות.
28.    למען הסר ספק, מחשב או מכשיר אחר שמחובר לאינטרנט וגישה לאינטרנט נדרשים לצורך ההשתתפות במבצע. באחריות המשתתפים לוודא כי קיבלו הרשאה מבעל המחשב וממי שמשלם לספק שירות האינטרנט. לא ניתן לתבוע החזר בגין הוצאות שהוצאו בקשר לשימוש באינטרנט לצורך ההשתתפות במבצע.
29.    כל המענים נחשבים כאילו התקבלו במועד הזנתם למסד הנתונים של Monster Energy ולא במועד שליחתם לאתר על-ידי המשתתף.
30.    בכל מחלוקת שתתגלע בקשר לזהות הזוכה, החלטתה של Monster Energy תהיה סופית ומחייבת.
31.    הגשה מקוונת של טופס מענה או כל צורת הוכחה אחרת להגשה מקוונת של טופס מענה אינה מהווה הוכחה לכך כי מענך התקבל על ידי Monster Energy, ו-Monster Energy אינה נושאת באחריות על מענים שהושלמו באופן שגוי, אבדו, הגיעו באיחור או לא התקבלו מכל סיבה שהיא.  
32.    הפרסים הם כמתואר ואינם ניתנים להעברה או להחלפה ולא תוצע שום חלופה כספית במידה וזוכה לא יוכל לקבל את הפרס שלו מכל סיבה שהיא. על אף האמור לעיל, במקרה של נסיבות בלתי צפויות או במידה ש-Monster Energy לא תוכל להעניק את הפרס לאור מגיפת וירוס הקורונה (COVID-19) או מכל סיבה אחרת,  Monster Energyשומרת לעצמה את הזכות להחליף את הפרס, כולו או חלקים ממנו, בפרסים שווי ערך או בשווי גבוה יותר.
33.    הזוכים העיקריים שמסכימים להשתתף ידאגו לכך כי האנשים הנבחרים מסכימים להשתתף בפרסומים סבירים הנובעים מהמבצע אם הם יתבקשו לעשות כן על ידי Monster Energy, והזוכים העיקריים והאנשים הנבחרים מסכימים ש-Monster Energy תעשה שימוש בשמם, בצילום ו/או בהקלטות שמע ו/או בסרטונים בהשתתפותם בכל פרסום בקשר למבצע זה.
34.    במידה ו-Monster Energy לא תציית לתנאים אלה, היא תישא באחריות להפסדים או לנזקים שייגרמו למשתתף שהם תוצאה צפויה של הפרת תנאים אלה או כתוצאה של רשלנות מצד Monster Energy, אך היא לא תישא באחריות להפסדים או נזקים שלא ניתן היה לחזותם מראש. הפסדים או נזקים ייחשבו לנזקים צפויים אם היו תוצאה ברורה של הפרה מצד Monster Energy או אם הם נגרמו על-ידי המשתתף ו-Monster Energy במועד כניסת המשתתף למבצע. לצד חבותה של Monster Energy בגין הפסדים או נזקים צפויים, Monster Energy ו/או כל אחת ממסונפותיה, עובדיה, מנהליה, סוכניה, זכייניה או קבלני המשנה שלה, מתנערים מכל חבות במידה הרחבה ביותר המותרת לפי החוק.
35.    עלולים להתרחש אירועים אשר יהפכו את המבצע עצמו או את ההענקה של כל פרס במסגרתו לבלתי אפשריים מסיבות שאינן בשליטתה של Monster Energy, ולפיכך Monster Energy עשויה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע שינויים במבצע, והמשתתף מסכים שלא תוטל שום חבות על Monster Energy בגין כך.
36.    Monster Energy שומרת לעצמה את הזכות:
(א)  לשנות את מתכונת המבצע ו/או לדחות או לעכב את המבצע או כל שלב בו, כולו או מקצתו, בשל סיבות שאינן בשליטתה הסבירה, ללא חבות לטובת המשתתף; ו/או
(ב)  לסרב לקבל את השתתפותו של כל אדם במבצע או במבצעים עתידיים שיאורגנו על-ידי Monster Energy: (1) מקום בו ל- Monster Energy יש סיבות להאמין שהפרס, כולו או מקצתו, הוענק לצד ג'; (2) מקום בו משתתף נפסל מלהשתתף בכל תחרות או מבצע של Monster Energy בשניים עשר (12) החודשים שלפני תאריך ההתחלה; (3) מקום בו ל-Monster Energy יש סיבות להאמין שאותו אדם לא ציית לתנאים אלה; ו/או (4) מקום בו אותו אדם אינו כשיר להשתתף במבצע (או אם צריך היה לסרב לקבל את השתתפותו מכל סיבה שהיא).
37.    למעט כמפורט במפורש בתנאים אלה, Monster Energy לא תישא בכל חבות לכל עלות או הוצאה שתוטל על כל משתתף. כל זוכה יהיה חייב במס המוטל בקשר לפרס שיוענק לו.  
38.    מומלץ לכל המשתתפים לשמור עותק של תנאים אלה לצורך עיון עתידי.
39.    אתה מסכים ששמך יועבר לידיעת הציבור אם תהיה אחד הזוכים. שמות הזוכים יהיו זמינים בפנייה ל- Monster Energy באתר www.monsterenergy.com/contact-us תוך 60 יום מתאריך הסיום.
40.    המבצע ותנאיו כפופים לחוקי אנגליה וויילס; כל מחלוקת (חוזית או לא חוזית) שתתגלע בקשר למבצע או לתנאים אלה תהיה כפופה לסמכות השיפוט הלא בלעדית של בתי המשפט של אנגליה וויילס.
אם יש לך שאלות בקשר למבצע או אם ברצונך ליצור עמנו קשר, אנא צור קשר עם צוות שירות הלקוחות שלנו בכתובת www.monsterenergy.com/contact-us .