be_ixf;ym_202209 d_26; ct_50
CLOSE
 

YZF-R125 מתנה - 2021 - ישראל

הכנס את שמך המלא, אי מייל ותאריך לידה
העלה תמונה שלך עם 3 פחיות מונסטר
ספר לנו (בלא יותר מ-30 מילים) מדוע מגיע לך לזכות באופנוע מונסטר ימאהה 125 סמק

 

Click here to change language: Arabic /// Hebrew

הרשמו מ 08 01 2021 08 31 2021

/ה לחוקי המבצע

תנאים כלליים של מבצע

נא  קראו בעיון תנאים כלליים אלו (להלן: "התנאים"). השתתפות במבצע (כהגדרתו להלן) מהווה הסכמה מצדך להיות כפוף לתנאים אלה. קרא את מדיניות הפרטיות שלנו בכתובת www.monsterenergy.com ובה הסבר על האופן בו נעשה שימוש בנתונים שאתה מוסר לנו כשאתה משתתף במבצע קידום מכירות זה.

1.    בכפוף להוראות סעיף 4 להלן, מבצע זה (להלן: "המבצע") פתוח לכל אדם בן 18 שנה ומעלה שהוא תושב ישראל. 
2.    המבצע מאורגן ומופעל על-ידי Monster Energy Europe Limited שכתובתהUnit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, בריטניה (להלן: " מונסטר אנרג'י").
3.    המבצע מנוהל באמצעות אתר אינטרנט זה שכתובתו www.monsterenergy.com/monsteryamahaisrael  (להלן: "האתר") והוא מקודם באמצעות חומרי קידום שיווקיים המופצים בחנויות בהן  פחיות של המותגMonster Energy®  (להלן: "חנות"). 
4.    אף עובד או קרוב משפחה של עובד בחברת מונסטר אנרג'י או באחת מן החברות המסונפות לה, קבלני משנה, סוכנים או זכיינים או כל אדם אחר הקשור בקשר מקצועי עם המבצע, אינו רשאי להשתתף במבצע. 
5.    מעצם השתתפותו במבצע זה בכפוף לתנאים, כל משתתף (להלן, לפי המקרה: "אתה", "שלך", "משתתף") מסכים להיות כפוף לתנאים אלה ולהחלטות של מונסטר אנרג'י, שהחלטתה בכל עניין הקשור למבצע זה תהיה סופית ומחייבת. לא תימסר בנושא אף הודעה נוספת על ידי  מונסטר אנרג'י. 
6.    כל הזמנים והתאריכים הקבועים בתנאים אלה מתייחסים לזמנים ולתאריכים בישראל. 

תהליך הכניסה והמיון

7.    לצורך השתתפות במבצע נדרשת הוכחת קניה הכוללת, בין היתר: (א) החזקה של שלוש (3) פחיות מכל סוג של המותג "Monster Energy" בנפח 500 מ"ל אשר נרכשו לצורך ההשתתפות במבצע אשר ימסרו למונסטר אנרג'י לפי דרישה; ו-(ב) כל משתתף יידרש להעלות תמונה של עצמו (בפורמט תמונה מסוג JPEG אשר גודלו לא עולה על 5MB) לאתר האינטרנט בה הוא יופיע יחד עם שלוש (3) פחיות של המותג "Monster Energy" בנפח 500 מ"ל (להלן: "סלפי הפחיות" והכל ביחד: "הוכחת קניה").
8.    ההשתתפות במבצע מוגבלת להשתתפות אחת (1) לאדם.
9.    המבצע יחל בשעה 00:00 ביום 01.08.2021 (להלן: "תאריך התחלה") ויסתיים בשעה 23:59 ביום 31.08.2021 (להלן: "תאריך הסיום").  
10.    משתתפים יוכלו להשתתף במבצע אם:
10.1.    יפעלו בהתאם לתנאים אלה;
10.2.    ירכשו בחנות שלוש (3) פחיות של המותג "Monster Energy" בנפח 500 מ"ל ויחזיקו בהן ו/או יצייתו לדרישות הוכחת הקניה כאמור לעיל; וכן
10.3.    יזינו באתר את הפרטים הבאים: 
10.3.1.    פרטים אישיים (שם מלא, מספר ת.ז., גיל, כתובת מגורים, מס' טלפון וכתובת דוא"ל), בהתאם להנחיות המופיעות באתר; 
10.3.2.    סלפי הפחיות שלהם; וכן 
10.3.3.    בלא יותר מ- 30 מלים, לתאר: "מדוע אתה המועמד הכי טוב לזכות באופנוע יאמאהה?" (להלן: "התשובה"). 
11.    כל משתתף העומד בהוראות אלו אשר הזין את הפרטים הדרושים כאמור בסעיף 10 לעיל (להלן, וביחד: "מענים כשירים" או לחוד: "משתתף כשיר") יעבור הלאה לתהליך המיון (כהגדרתו להלן).
12.    הרכב שופטים הכולל לפחות נציג אחד (1) מטעם מונסטר אנרג'י ושופט בלתי תלוי אחד (1) (להלן: "הרכב השופטים") ישתפו פעולה, ותוך עשרה (10) ימים מתאריך הסיום (להלן: "תאריך הבחירה") יבחר הרכב השופטים שלושה (3) זוכים רשמיים (להלן: "הזוכים") אשר יזכו בפרס (כהגדרתו להלן) הזוכים יהיו אלו אשר תשובותיהם יהיו היצירתיות והמקוריות ביותר, בשל היותן מסקרנות, מוזרות, מיוחדות ו/או מרשימות מנקודת מבט של קידום ושיווק המוצרים של מונסטר אנרג'י (להלן: "קריטריוני המיון").
13.    הרכב השופטים יוודא שהתשובות תקפות מבחינת התנאים, ישפוט את המענים הכשירים בהתאם לקריטריוני המיון ויעניק את הפרסים (כהגדרתם להלן) לזוכים  (להלן: "תהליך המיון"). 


פרסים ודרישות

14.    כל זוכה יזכה באופנוע אחד (1) מסוג 125cc Yamaha YZF-R12 (להלן: "פרס").
15.    לפני שיוכרז כזוכה, זוכה פוטנציאלי: 
15.1.    יחויב לספק ל-מונסטר אנרג'י את הוכחת הקניה שלו, באופן ובהתאם להנחיות שיתנו על ידי מונסטר אנרג'י ; 
15.2.    יידרש להוכיח שהוא עומד בקריטריונים הקבועים בתנאים אלה, כולל, בין היתר, הוכחת גיל, קיומו של רישיון מתאים לנהיגה באופנוע, כתובת וזהות, שעשויה לכלול, אך אינו מוגבלת, בין היתר, הוכחת מגורים תקפה, רישיון נהיגה, דרכון או מסמך זיהוי ממשלתי אחר, בטרם קבלת הפרס; וכן
15.3.    יידרש לחתום על כתב אישור לזכאות ו-ויתור על כל חבות, לפני שניתן יהיה להעניק לו את הפרס, העתק של מסמך זה מצורף כנספח א' לתנאים אלו. עותק של כתב האישור והוויתור ניתן יהיה לקבל בפנייה באמצעות הדוא"ל בכתובת [email protected]
במידה ופרטים אלה לא יימסרו ל-מונסטר אנרג'י תוך פרק זמן סביר כפי שייקבע על-ידי מונסטר אנרג'י, עלול לגרום לכך שהזוכה הפוטנציאלי יפסיד את זכאותו לקבלת הפרס ו-מונסטר ארנג'י תהיה רשאית לבחור מענה זוכה אחר זמן סביר לאחר שהדבר יתאפשר.
16.    למען הסר ספק, כל העלויות הכרוכות בפרס, כולל בין היתר, מס רישום רכב, עמלות, ציוד בטיחות, רישיון נהיגה, ביטוח רלוונטי וכל דבר הקשור בפרס שאינו כלול באופן ספציפי ומפורש בהגדרת הפרס דלעיל, יהיו על חשבון הזוכה בלבד.

הודעת הזכייה ומסירת הפרס

17.    הזוכים יקבלו הודעה בדוא"ל לכתובת הדוא"ל שמסרו או בטלפון למס' הטלפון שמסרו לצורך ההשתתפות במבצע, וזאת תוך שלושה (3) ימים מתאריך ההגרלה (להלן: "הודעה").    
18.    משתתפים שלא זכו לא יקבלו הודעה בדבר אי זכייתם.
19.    פרטים לגבי הענקת הפרסים יימסרו לזוכים במסגרת ההודעה כאמור.  
20.    במידה ו-מונסטר אנרג'י לא תצליח ליצור קשר עם זוכה פוטנציאלי תוך יומיים ממועד ההודעה מסיבות שלא באשמת מונסטר אנרג'י (למשל, הזוכה אינו מגיב, הטלפון מנותק וכו'), לצורך קבלת הפרס זוכה פוטנציאלי זה לא יהיה זכאי לפרס, או אם זוכה פוטנציאלי לא יוכל לקבל את הפרס מכל סיבה שהיא, השתתפותו תחשב בטלה ומבוטלת ו-מונסטר אנרג'י תבחר זוכה זכאי אחר זמן סביר לאחר שהדבר יתאפשר. 

תנאים כלליים

21.    משתתפים מוגבלים למענה אחד (1) לאדם ומשתתף לא יגיש או ינסה להגיש יותר ממענה אחד (1) לאדם. מונסטר אנרג'י שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל מענה למבצע של כל אדם אם יגיש או ינסה להגיש יותר ממענה אחד (1) לאדם.
22.    מענים לא יהיו תקפים אם נשלחו באופן מקוון תוך שימוש בשיטות המופקות על-ידי קובץ פקודות (script), מאקרו או שימוש במנגנון אוטומטי. מונסטר אנרג'י  שומרת לעצמה את הזכות לאמת את תקופתם של המענים ולדחות מענים שלדעתה בוצעו באמצעות שיטות מענה אוטומטיות.
23.    למען הסר ספק, מחשב או מכשיר אחר שמוכן לאינטרנט וגישה לאינטרנט נדרשים לצורך ההשתתפות במבצע.  באחריות המשתתפים לוודא כי קיבלו הרשאה מבעל המחשב וממי שמשלם לספק שירות האינטרנט.  לא ניתן לתבוע החזר בגין הוצאות שהוצאו בקשר לשימוש באינטרנט לצורך ההשתתפות במבצע.
24.    כל המענים נחשבים כאילו התקבלו במועד הזנתם למסד הנתונים של מונסטר אנרג'י ולא במועד שליחתם לאתר על-ידי המשתתף.
25.    בכל מחלוקת שתתגלע בקשר לזהות הזוכה, החלטתה של מונסטר אנרג'י תהיה סופית ומחייבת.
26.    הגשה מקוונת של טופס מענה או כל צורת הוכחה אחרת להגשה מקוונת של טופס מענה אינה מהווה הוכחה לכך כי מענך התקבל על ידי מונסטר אנרג'י.  מונסטר אנרג'י אינה נושאת באחריות על מענים שהושלמו באופן שגוי , אבדו, או הגיעו באיחור או לא התקבלו מכל סיבה שהיא.  
27.    הפרסים הם כמתואר ואינם ניתנים להעברה או להחלפה ולא תוצע שום חלופה כספית במידה וזוכה לא יוכל לקבל את הפרס שלו מכל סיבה שהיא. על אף האמור לעיל, במקרה של נסיבות בלתי צפויות או במידה ש-מונסטר אנרג'י לא תוכל להעניק את הפרס לאור מגיפת וירוס הקורונה (COVID-19) או מכל סיבה אחרת, מונסטר אנרג'י שומרת לעצמה את הזכות להחליף את הפרס, כולו או חלקים ממנו, בפרסים שווי ערך או בשווי גבוה יותר.
28.    הזוכים מסכימים להשתתף בפרסומים סבירים  הנובעים מהמבצע אם הם יתבקשו לעשות כן על ידי מונסטר אנרג'י, והזוכים מסכימים ש-מונסטר אנרג'י תעשה שימוש בשמם, בצילום ו/או בהקלטות שמע ו/או בסרטונים בהשתתפותם בכל פרסומת בקשר למבצע זה.
29.    במידה ו-מונסטר אנרג'י לא תציית לתנאים אלה, היא תישא באחריות להפסדים או לנזקים שייגרמו למשתתף שהם תוצאה צפויה של הפרת תנאים אלה או כתוצאה של רשלנות מצד מונסטר אנרג'י, אך היא לא תישא באחריות להפסדים או נזקים שלא ניתן היה לחזותם מראש. הפסדים או נזקים ייחשבו לנזקים צפויים אם היו תוצאה ברורה של הפרה מצד מונסטר אנרג'י או אם הם נגרמו על-ידי המשתתף ו-מונסטר אנרג'י במועד כניסת המשתתף למבצע. לצד חבותה של מונסטר אנרג'י להפסדים או נזקים צפויים, מונסטר אנרג'י ו/או כל אחת ממסונפותיה, עובדיה, מנהליה, סוכניה, זכייניה או קבלני המשנה שלה, מתנערים מכל חבות במידה הרחבה ביותר המותרת לפי החוק.
30.    עלולים להתרחש אירועים אשר את המבצע עצמו או את ההענקה של כל פרס לבלתי אפשריים מסיבות שאינן בשליטתה של מונסטר אנרג'י, ולפיכך מונסטר אנרג'י עשויה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע שינויים במבצע, והמשתתף מסכים שלא תוטל שום חבות על מונסטר אנרג'י בגין כך.
31.    מונסטר אנרג'י שומרת לעצמה את הזכות:
(א)  לשנות את מתכונת המבצע ו/או לדחות או לעכב את המבצע או כל שלב בו, כולו או מקצתו, בשל סיבות שאינן בשליטתה הסבירה, ללא חבות לטובת המשתתף; ו/או
(ב)  לסרב לקבל את השתתפותו של כל אדם במבצע או במבצעים עתידיים שיאורגנו על-ידי מונסטר אנרג'י: (1)  מקום בו ל- מונסטר אנרג'י יש סיבות להאמין שהפרס, כולו או מקצתו, הוענק לצד ג'; (2) מקום בו משתתף נפסל מלהשתתף בכל תחרות או מבצע של מונסטר אנרג'י בשניים עשר (12) החודשים שלפני תאריך ההתחלה; (3) מקום בו ל-מונסטר אנרג'י יש סיבות להאמין שאותו אדם לא ציית לתנאים אלה; ו/או (4) מקום בו אותו אדם אינו כשיר להשתתף במבצע (או אם צריך היה לסרב לקבל את השתתפותו מכל סיבה שהיא).
32.    למעט כמפורט במפורש בתנאים אלה, ל-מונסטר אנרג'י אין שום חבות לכל עלות או הוצאה שתוטל על כל משתתף. כל זוכה יהיה חייב במס המוטל בקשר לפרס שיוענק לו.  
33.    מומלץ לכל המשתתפים לשמור עותק של תנאים אלה לכל עיון עתידי.
34.    אתה מסכים ששמך יועבר לידיעת הציבור אם תהיה אחד הזוכים. שמות הזוכים יהיו זמינים בפנייה ל- מונסטר אנרג'י באתר www.monsterenergy.com/contact-us תוך 60 יום מתאריך הסיום.
35.    המבצע ותנאיו כפופים לחוקי אנגליה וויילס; כל מחלוקת (חוזית או לא חוזית) שתתגלע בקשר למבצע או לתנאים אלה תהיה כפופה לסמכות השיפוט הלא בלעדית של בתי המשפט של אנגליה וויילס.
36.    אם יש לך שאלות בקשר למבצע או אם ברצונך ליצור עמנו קשר, אנא צור קשר עם צוות שירות הלקוחות שלנו בכתובת www.monsterenergy.com/contact-us .