be_ixf;ym_202201 d_27; ct_50
UŽDARYTI

Post Up with Post Malone - Lithuania - 2021 Promotion

 

Win a set of Beats Studio3 Wireless Headphones or Post Malone merch with Monster Energy!

 

pateikti dalyvių sąrašą Liepa 19 2021 iki Rugpjūtis 31 2021

Konkurso taisyklės

VISOS AKCIJOS SĄLYGOS

Prašome atidžiai perskaityti šias sąlygas („Sąlygos“). Dalyvaudami šioje akcijoje („Akcija“), Jūs sutinkate laikytis šių Sąlygų. Jūs taip pat turėtumėte perskaityti mūsų privatumo taisykles, pateiktas interneto svetainėje www.monsterenergy.com. Jose nurodoma, kaip mes naudosime duomenis, kuriuos pateiksite sutikdami dalyvauti šioje Akcijoje.

1.    Šią Akciją organizuoja Monster Energy Europe Limited, kurios buveinės adresas yra Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford Middlesex, UB6 8UP, Jungtinė Karalystė („Monster Energy“).
2.    Šioje akcijoje („Akcija“) gali dalyvauti visi 18 (aštuoniolikos) metų sulaukę asmenys, gyvenantys Lietuvoje, Latvijoje ar Estijoje. Akcijoje negali dalyvauti Monster Energy, susijusių įmonių, subrangovų, atstovų ar įgaliotinių darbuotojai bei jų šeimos nariai ar bet kurie kiti su Akcija profesiniais ryšiais susiję asmenys.
3.    Akcija organizuojama interneto svetainėje adresu www.monsterenergy.com („Svetainė“).
4.    Sutikdamas dalyvauti šioje Akcijoje pagal šias Sąlygas kiekvienas dalyvis („jūs“, „jūsų“, „dalyvis“) sutinka laikytis šių Sąlygų ir su Akcija susijusio (-ių) Monster Energy sprendimo (-ų). Monster Energy sprendimai dėl visų su Akcija susijusių klausimų yra galutiniai. Monster Energy nevykdys jokio susirašinėjimo.
5.    Visi laikai ir datos, nustatyti šiose Sąlygose, reiškia Lietuvos, Latvijos ar Estijos laiką ir datas. Kilus bet kokiam ginčui dėl laiko ar datos, susijusios su dalyvio anketos pateikimu, Monster Energy sprendimas yra galutinis.
6.    Norint dalyvauti Akcijoje nebūtina įsigyti jokių produktų.

Anketos pateikimas

7.    Akcijos pradžia yra 2021-07-19 00:01 („Pradžios data“), akcijos pabaiga yra 2021-08-31 23:59 („Pabaigos data“).
8.    Dalyviai gali pradėti dalyvauti Akcijoje:
a) laikydamiesi šių Sąlygų;
b) pateikdami savo duomenis (vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, gimimo datą ir el. pašto adresą), kaip nurodyta Svetainėje.

Prizas ir reikalavimai

9.    Kiekvienas dalyvis, teisingai pateikęs savo anketą pagal nurodytus reikalavimus (kiekvienas atskirai – „Galiojančią anketą pateikęs asmuo“), dalyvaus prizų traukime, kuris bus surengtas per 5 (penkias) dienas nuo Pabaigos datos („Traukimas“) Pirmoji Galiojanti anketa, ištraukta atsitiktine tvarka („Laimėtojas“), laimės Prizą.
10.    Pirmieji 3 (trys) Galiojančias anketas pateikę asmenys, atsitiktine tvarka išrinkti Traukimo metu (kiekvienas atskirai – „Pagrindinis laimėtojas“, o kartu – „Pagrindiniai laimėtojai“), gaus po 1 (vieną) „Beats Studio3“ belaidžių ausinių rinkinį, kurio apytikrė mažmeninė vertė siekia 280,00 € (du šimtus aštuoniasdešimt eurų) („Pagrindinis prizas“).
11.    Kiti 20 (dvidešimt) Galiojančias anketas pateikusių asmenų, atsitiktine tvarka išrinktų Traukimo metu (kiekvienas atskirai – „Pirmos vietos laimėtojas“, o kartu – „Pirmos vietos laimėtojai“), gaus po 1 (vieną) palaidinę su gobtuvu su „Post Malone“ simbolika, kurio apytikrė mažmeninė vertė siekia 53,00 € (penkiasdešimt tris eurus) („Pirmos vietos laimėtojo prizas“).
12.    Kiti 100 (šimtas) Galiojančias anketas pateikusių asmenų, atsitiktine tvarka išrinktų Traukimo metu (kiekvienas atskirai – „Antros vietos laimėtojas“, o kartu – „Antros vietos laimėtojai“), gaus po 1 (vienerius) marškinėlius su „Post Malone“ simbolika, kurių apytikrė mažmeninė vertė siekia 35,00 € (trisdešimt penkis eurus) („Antros vietos laimėtojo prizas“).
13.    Kiti 100 (šimtas) Galiojančias anketas pateikusių asmenų, atsitiktine tvarka išrinktų Traukimo metu (kiekvienas atskirai – „Trečios vietos laimėtojas“, o kartu – „Trečios vietos laimėtojai“), gaus po 1 (vieną) kepuraitę su „Post Malone“ simbolika, kurios apytikrė mažmeninė vertė siekia 32,00 € (trisdešimt du eurus) („Trečios vietos laimėtojo prizas“).
14.    Pagrindiniai laimėtojai, Pirmos vietos laimėtojai, Antros vietos laimėtojai, Trečios vietos laimėtojai kartu vadinami „Laimėtojais“, o kiekvienas atskirai – „Laimėtoju“.
15.    Pagrindinis prizas, Pirmos vietos laimėtojo prizas, Antros vietos laimėtojo prizas, Trečios vietos laimėtojo prizas kartu vadinami „Prizais “, o kiekvienas atskirai – „Prizu“.
16.    Prieš paskelbiant Laimėtoją ir įteikiant Prizą, kiekvieno galimo Laimėtojo gali būti pareikalauta įrodyti, kad jis atitinka keliamus reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant, patvirtinti amžių, gyvenamąją vietą ir asmens tapatybę. Tam gali būti pareikalauta pateikti gyvenamąją vietą patvirtinančio dokumento, paso ir (ar) tapataus valstybės išduoto asmens tapatybės dokumento kopiją. Per protingą laiką, kurį nustato Monster Energy, nepateikus Monster Energy tokios informacijos, Laimėtojui gali būti panaikinta teisė gauti Prizą. Tokiu atveju Monster Energy privalo kuo greičiau ištraukti kitą Galiojančią anketą pateikusį asmenį.

Informavimas ir Prizo pristatymas

17.    Laimėtojai informuojami el. paštu ir (ar) telefonu, kuriuos nurodė pildydami Akcijos dalyvio anketą, per 5 (penkias) dienas nuo Traukimo datos („Pranešimas“). Nelaimėjusieji dalyviai neinformuojami.
18.    Prizų pristatymo sąlygas nustato Monster Energy savo nuožiūra. Prizų pristatymo sąlygos (įskaitant, bet neapsiribojant, pristatymo laiką, datą ir vietą) bus pateiktos Laimėtojams Pranešime.
19.    Tuo atveju, jei Monster Energy negalės susisiekti su galimais Laimėtojais per 3 (tris) dienas nuo Pranešimo dienos arba jei galimas Laimėtojas negalės atsiimti Prizo dėl bet kokios priežasties, tokia dalyvio anketa bus laikoma negaliojančia, ir Monster Energy galės ištraukti kitą Galiojančią anketą pateikusį asmenį, kai tik bus tokia galimybė.
 
Bendrosios sąlygos

20.    Dalyvių skaičius ribojamas 1 (viena) anketa žmogui, ir joks dalyvis negali pateikti daugiau nei 1 (vieną) dalyvio anketą. Monster Energy pasilieka teisę uždrausti Akcijoje dalyvauti asmeniui, kuris pateikia ar bando pateikti daugiau nei 1 (vieną) dalyvio anketą.
21.    Dalyvių anketos, pateiktos naudojantis būdais, kuriuos generuoja script programa, makroprograma ar kita automatinė įranga, bus laikomos negaliojančiomis. Monster Energy pasilieka teisę patikrinti dalyvių anketų galiojimą ir atmesti tas anketas, kurios, Monster Energy nuomone, buvo pateiktos naudojantis automatizuota pateikimo technika.
22.    Aiškumo tikslais pažymėtina, kad norint dalyvauti Akcijoje reikalingas kompiuteris ir prieiga prie interneto. Dalyvis privalo pasirūpinti, kad būtų gautas kompiuterio savininko ir asmens, mokančio už interneto ryšį, sutikimas. Išlaidos, susijusios su interneto naudojimusi siekiant dalyvauti Akcijoje, yra neatlyginamos.
23.    Visos anketos yra laikomos gautomis nuo tada, kai jos patenka į Monster Energy duomenų bazę, o ne nuo tada, kai dalyvis anketą išsiunčia į Svetainę.
24.    Kilus bet kokiam ginčui dėl Laimėtojo tapatybės, Monster Energy sprendimas yra lemiamas.
25.    Anketos užpildymas internete ar bet koks kitas įrodymas, kad anketa buvo užpildyta internete, neįrodo, kad jūsų anketa buvo gauta. Monster Energy neatsako už dalyvių anketas, kurios yra užpildytos neteisingai, yra prarastos, pateiktos pavėluotai, ar kurios dėl bet kokios priežasties nebuvo gautos.
26.    Prizas yra toks, koks yra nurodytas, ir negali būti perleistas, pakeistas, taip pat jį nėra siūloma pakeisti pinigine išraiška, jei Laimėtojas dėl bet kokios priežasties negali atsiimti Prizo. Nepaisant to, kas išdėstyta, kilus nenumatytoms aplinkybėms arba Monster Energy neturint galimybės įteikti Prizo dėl COVID-19 ar bet kokių kitų priežasčių, Monster Energy pasilieka teisę pakeisti visą Prizą arba Prizo dalis kitais tokią pačią ar didesnę vertę turinčiais prizais.
27.    Laimėtojai sutinka dalyvauti pagrįstoje reklaminėje medžiagoje, susijusioje su Akcija, ir Laimėtojai patvirtina, kad Monster Energy gali naudoti jų vardą, nuotraukas, garso ir (ar) vaizdo įrašus bet kokioje viešoje ar reklaminėje medžiagoje, susijusioje su Akcija, kaip numatyta Monster Energy privatumo politikoje.
28.    Tuo atveju, jei Monster Energy nevykdo šių Sąlygų nustatytų įsipareigojimų, ji yra atsakinga už numanomą žalą ir nuostolius, kuriuos dalyvis patyrė Monster Energy pažeidus šias Sąlygas ar jų nesilaikant, tačiau ji nėra atsakinga už bet kokią nenumanomą žalą ar nuostolius. Laikoma, kad žala ar nuostoliai yra numanomi, jei jie yra sukelti Monster Energy tiesiogiai pažeidus sąlygas arba jei jie buvo apsvarstyti dalyvio ir Monster Energy dalyviui pradedant dalyvauti Akcijoje. Be Monster Energy atsakomybės už numanomą žalą ar nuostolius, Monster Energy, Posty Touring, Inc., Austin Richard Post, Apple Inc. ir (ar) susijusios įmonės, darbdaviai, direktoriai, pareigūnai, savininkai, nariai, darbuotojai, atstovai, teisių perėmėjai ar subrangovai atsisako bet kokios atsakomybės visais įstatymų nustatytais atvejais.
29.    Dėl įvykių, kurių priežasčių Monster Energy negali numatyti ir kontroliuoti, Akcija arba bet kurio Prizo įteikimas gali tapti neįmanomu, todėl Monster Energy gali savo nuožiūra pakeisti Akciją, o dalyvis sutinka, kad Monster Energy dėl to nebus atsakinga.
30.    Monster Energy pasilieka teisę:
(a) pakeisti Akcijos formatą ir (ar) sustabdyti ar atidėti visą Akciją ar bet kurią jos dalį dėl priežasčių, kurių ji nekontroliuoja, ir už tai nebūti atsakinga dalyviui, ir (ar)
(b) uždrausti bet kuriam asmeniui dalyvauti Akcijoje arba kituose Monster Energy renginiuose ateityje: (i) kai Monster Energy turi pagrindo manyti, kad Prizas buvo dalinai arba visiškai perleistas trečiajam asmeniui; (ii) kai dalyvis buvo diskvalifikuotas iš bet kurio Monster Energy žaidimo / akcijos ar kito prizų traukimo per 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpį nuo Akcijos pradžios datos; (iii) kai Monster Energy turi pagrindo manyti, kad toks asmuo neatitinka šių Sąlygų reikalavimų; ir (ar) (iv) kai toks asmuo neatitinka reikalavimų, keliamų šios Akcijos dalyviui (ar jei dalyvauti Akcijoje turėjo būti uždrausta dėl bet kokios kitos priežasties).
31.    Išskyrus atvejus, aiškiai įvardytus šiose Sąlygose, Monster Energy neatsako už jokias išlaidas, kurias gali patirti bet kuris dalyvis.
32.    Visiems dalyviams rekomenduojama išsaugoti šių Sąlygų kopiją, kad prireikus jas vėliau būtų galima peržiūrėti.
33.    Jūs sutinkate, kad tu atveju, jei tapsite Laimėtoju, jūsų vardas ir pavardė būtų skelbiami viešai. Laimėtojų vardai ir pavardės skelbiami susisiekus su Monster Energy adresu www.monsterenergy.com/contact-us per 90 (devyniasdešimt) dienų nuo Pabaigos datos.
34.    Akcijai ir šioms Sąlygoms yra taikoma Anglijos ir Velso teisė, išskyrus privalomas nacionalines vartotojų teisių apsaugos įstatymų nuostatas, kurios gali būti jums taikomos įstatymų nustatyta tvarka. Jokia šios Akcijos ir Sąlygų nuostata nepanaikina jūsų kaip vartotojo teisės pasikliauti tokiomis privalomomis nacionalinių įstatymų nuostatomis.
35.    Bet kokie ginčai (susiję ir nesusiję su sutartimi), kylantys dėl šios sutarties ar susiję su šia Akcija ar šiomis Sąlygomis, sprendžiami Anglijos ir Velso teismuose, kurie turi neišimtinę jurisdikciją. Kita vertus, tuo nebus ribojamos vartotojų teisės, suteikiamos pagal taikomus vartotojų apsaugos įstatymus.
36.    Jei turite bet kokių klausimų dėl Akcijos arba norite su mumis susisiekti, susisiekite su mūsų vartotojų aptarnavimo tarnyba adresu www.monsterenergy.com/contact-us.
37.    „Apple Inc.“ nėra šios akcijos rėmėja, administratorė, ir nėra su ja niekaip susijusi.