be_ixf;ym_202109 d_17; ct_1050
UŽDARYTI

Ryanair X Monster Energy - 2020 - Lithuania

Win a trip to Ibiza for 2!

pateikti dalyvių sąrašą Spalis 01 2020 iki Sausis 31 2021

Konkurso taisyklės

VISOS AKCIJOS SĄLYGOS

Prašome atidžiai perskaityti šias sąlygas („Sąlygos“). Dalyvaudami šioje akcijoje („Akcija“), Jūs sutinkate laikytis šių Sąlygų. Jūs taip pat turėtumėte perskaityti mūsų privatumo taisykles, pateiktas interneto svetainėje www.monsterenergy.com. Jose nurodoma, kaip mes naudosime duomenis, kuriuos pateiksite sutikdami dalyvauti šioje Akcijoje.

Šią Akciją organizuoja Monster Energy Europe Limited, kurios buveinės adresas yra Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford Middlesex, UB6 8UP, Jungtinė Karalystė („Monster Energy“).

Šioje akcijoje („Akcija“) gali dalyvauti visi 18 (aštuoniolikos) metų sulaukę asmenys, gyvenantys Armėnijoje, Austrijoje, Bulgarijoje, Čekijos Respublikoje, Danijoje, Estijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Gruzijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Vengrijoje, Jordanijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Liuksemburge, Maltoje, Juodkalnijoje, Nyderlanduose, Norvegijoje, Lenkijoje, Airijos Respublikoje, Serbijoje, Slovakijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Ukrainoje ar Jungtinėje Karalystėje („Gyvenamoji valstybė“). Akcijoje negali dalyvauti Monster Energy, Ryanair DAC, Retail inMotion Ltd arba jų susijusių įmonių, subrangovų, atstovų ar įgaliotinių darbuotojai bei jų šeimos nariai ar bet kurie kiti su Akcija profesiniais ryšiais susiję asmenys.

Akcija organizuojama interneto svetainėje adresu www.monsterenergy.com/ryanair („Svetainė“) ir reklamuojama Akcijoje dalyvaujančių Ryanair skrydžių metu.

Sutikdamas dalyvauti šioje Akcijoje pagal šias Sąlygas kiekvienas dalyvis („jūs“, „jūsų“, „dalyvis“) sutinka laikytis šių Sąlygų ir su Akcija susijusio (-ių) Monster Energy sprendimo (-ų). Monster Energy sprendimai dėl visų su Akcija susijusių klausimų yra galutiniai. Monster Energy nevykdys jokio susirašinėjimo.

Visi laikai ir datos, nustatyti šiose Sąlygose, reiškia Pasaulinį koordinuotąjį laiką („UTC“) laiką. Kilus bet kokiam ginčui dėl laiko ar datos, susijusios su dalyvio anketos pateikimu, Monster Energy sprendimas yra galutinis.

Norint dalyvauti Akcijoje nebūtina įsigyti jokių produktų.

Anketos pateikimas

Akcijos pradžia yra 2020-10-01 00:01 UTC („Pradžios data“), akcijos pabaiga yra 2021-01-31 23:59 UTC („Pabaigos data“).

Dalyviai gali pradėti dalyvauti Akcijoje:

a) laikydamiesi šių Sąlygų;

b) pateikdami savo duomenis (vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos adresą , gimimo datą, telefono numerį ir el. pašto adresą), kaip nurodyta Svetainėje.

Prizas ir reikalavimai

Kiekvienas dalyvis, teisingai pateikęs savo anketą pagal nurodytus reikalavimus (kiekviena atskirai – „Galiojanti anketa“), dalyvaus prizų traukime, kuris bus surengtas per 7 (septynias) dienas nuo Pabaigos datos („Traukimas“).

Pirmos 2 (dvi) Galiojančios anketos, atsitiktine tvarka atrinktos Traukimo metu (kiekviena atskirai – „Laimėtojas“, o kartu – „Laimėtojai“) laimės kelionę 2 (dviem) asmenims į Ibisą (Ispanija) 3 (trims) naktims nuo 2021-08-14 iki 2021-08-17 („Prizas“).Kelionę sudaro:

2 (du) bilietai į Ibisą (Ispanija) („Paskirties oro uostas“) iš kiekvieno Laimėtojo Gyvenamosios šalies. Konkretų oro uostą ir skrydžius savo nuožiūra parenka Monster Energy;

3 (trys) nakvynės 2 (dviem) asmenims dviejų lovų kambaryje viešbutyje, turinčiame ne mažiau kaip 3 (trijų) žvaigždučių įvertinimą. Viešbutį savo nuožiūra parenka Monster Energy („Viešbutis“);

pervežimas ekonomine klase į abi puses 2 (dviem) asmenims iš Atvykimo oro uosto į Viešbutį. Pervežimo sąlygas savo nuožiūra nustato Monster Energy;

vakarienė 2 (dviem) asmenims kavinėje „Café Mambo“;

bilietai 2 (dviem) asmenims į 2 (du) klubo vakarus, kaip savo nuožiūra nustato Monster Energy.

Siekiant išvengti bet kokių abejonių konkrečius pirma išvardytų prizo elementus savo nuožiūra ir atsižvelgdama į prieinamumą parenka Monster Energy.

Tik Laimėtojai ir 1 (vienas) kiekvieno jų atrinktas asmuo (kiekvienas atskirai – „Atrinktas asmuo“, kartu – „Atrinkti asmenys“) gali naudotis Prizo teikiamais privalumais. Monster Energy turi patvirtinti Atrinktus asmenis, tokiam asmeniui turi būti ne mažiau kaip 18 (aštuoniolika) metų, ir jis turi būti tos pačios Gyvenamosios šalies gyventojas, kaip ir jų Laimėtojas, kuris jį pasirinko. Kas atgautų Prizą, Laimėtojai ir Atrinkti asmenys privalo turėti galiojančius pasus, kurių galiojimas nesibaigia anksčiau nei 2022-03-01.

Prieš paskelbiant Laimėtoją ir įteikiant jam Prizą, kiekvieno galimo Laimėtojo ir jo Atrinkto asmens bus pareikalauta:

įrodyti, kad jis atitinka keliamus reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant, patvirtinti amžių, gyvenamąją vietą ir asmens tapatybę. Tam gali būti pareikalauta pateikti gyvenamąją vietą patvirtinančio dokumento, paso ir (ar) tapataus valstybės išduoto asmens tapatybės dokumento kopiją. Per protingą laiką, kurį nustato Monster Energy, nepateikus Monster Energy tokios informacijos, Laimėtojui gali būti panaikinta teisė gauti Prizą. Tokiu atveju Monster Energy privalo kuo greičiau ištraukti kitą tinkamą dalyvį.

pasirašyti Monster Energy nuožiūra parengtą atsisakymo dokumentą, patvirtinantį, kad jie supranta ir sutinka su atsisakymo dokumentu. Atitinkamo patvirtinimo ir atsisakymo kopijas galima gauti adresu www.monsterenergy.com/contact-us.

Aiškumo tikslais pažymėtina, kad už visas išlaidas, susijusias su Prizu, įskaitant, bet neapsiribojant, mokesčius, galiojantį sveikatos draudimą kelionei, kelionės vizą (jei taikoma), transportavimo, apgyvendinimo, pragyvenimo išlaidas, ir bet kokias su Prizu susijusias pramogas, neįtrauktas ir nenumatytas šio Prizo Sąlygų, yra atsakingas tik Laimėtojai. Į apgyvendinimo išlaidas įtraukta tik kambario kaina, o Laimėtojai bei jų Atrinkti asmenys yra patys atsakingi už išlaidas, susijusias su Viešbutyje ir bet kur kitur suvartotais maisto produktais ir gėrimais, neįtrauktais į Prizo sąlygas ir jose nenurodytais, bei papildomais kambario mokesčiais. Šiuo dokumentu Laimėtojai sutinka pasirašyti ir vykdyti visas atitinkamų paslaugų teikėjų pateiktas sąlygas dėl pirma nurodytų paslaugų.

Laimėtojai yra atsakingi pateikti bet kokius būtinus dokumentus ir vykdyti bet kokius teisėtus reikalavimus, susijusius su Prizu, ir (arba) pateikti bet kokius įstatymų ir (arba) Monster Energy reikalaujamus dokumentus.

Informavimas ir Prizo pristatymas

Laimėtojai informuojami el. paštu ir (ar) telefonu, kuriuos nurodė pildydamas Akcijos dalyvio anketą, per 7 (septynias) dienas nuo Traukimo datos („Pranešimas“). Nelaimėjusieji dalyviai neinformuojami.

Prizo pristatymo duomenis nustato Monster Energy savo nuožiūra. Prizo pristatymo duomenys (įskaitant, bet neapsiribojant, pristatymo laiką, datą ir vietą) bus pateikti Laimėtojams Pranešime.

Tuo atveju, jei (i) Monster Energy negalės susisiekti su galimu laimėtoju per 7 (septynias) dienas nuo Pranešimo dienos; ar (ii) galimas Laimėtojas negalės dalyvauti Prize dėl bet kokios priežasties.

Bendrosios sąlygos

Dalyvių skaičius ribojamas 1 (viena) anketa žmogui, ir joks dalyvis negali pateikti daugiau nei 1 (vieną) dalyvio anketą. Monster Energy pasilieka teisę uždrausti Akcijoje dalyvauti asmeniui, kuris pateikia ar bando pateikti daugiau nei 1 (vieną) dalyvio anketą.

Dalyvių anketos, pateiktos naudojantis būdais, kuriuos generuoja script programa, makroprograma ar kita automatinė įranga, bus laikomos negaliojančiomis. Monster Energy pasilieka teisę patikrinti dalyvių anketų galiojimą ir atmesti tas anketas, kurios, Monster Energy nuomone, buvo pateiktos naudojantis automatizuota pateikimo technika.

Aiškumo tikslais pažymėtina, kad norint dalyvauti Akcijoje reikalingas kompiuteris ir prieiga prie interneto. Dalyvis privalo pasirūpinti, kad būtų gautas kompiuterio savininko ir asmens, mokančio už interneto ryšį, sutikimas. Išlaidos, susijusios su interneto naudojimusi siekiant dalyvauti Akcijoje, yra neatlyginamos.

Visos anketos yra laikomos gautomis nuo tada, kai jos patenka į Monster Energy duomenų bazę, o ne nuo tada, kai dalyvis anketą išsiunčia į Svetainę.

Kilus bet kokiam ginčui dėl Laimėtojo tapatybės, Monster Energy sprendimas yra lemiamas.

Anketos užpildymas internete ar bet koks kitas įrodymas, kad anketa buvo užpildyta internete, neįrodo, kad jūsų anketa buvo gauta. Monster Energy neatsako už dalyvių anketas, kurios yra užpildytos neteisingai, yra prarastos, pateiktos pavėluotai, ar kurios dėl bet kokios priežasties nebuvo gautos.

Prizas yra toks, koks yra nurodytas, ir negali būti perleistas, pakeistas, taip pat jį nėra siūloma pakeisti pinigine išraiška, jei Laimėtojas dėl bet kokios priežasties negali atsiimti Prizo. Kilus nenumatytoms aplinkybėms arba tuo atveju, jei Monster Energy negali suteikti Prizo dėl COVID-19 pandemijos ar bet kokios kitos priežasties, Monster Energy pasilieka teisę pakeisti visą Prizą arba Prizo dalis kitais tokią pačią ar didesnę vertę turinčiais prizais.

Laimėtojai ir Atrinkti asmenys sutinka Monster Energy reikalavimu dalyvauti pagrįstoje reklaminėje medžiagoje, susijusioje su Akcija, ir Laimėtojai ir Atrinkti asmenys patvirtina, kad Monster Energy gali naudoti jų vardą, nuotraukas, garso ir (ar) vaizdo įrašus bet kokioje viešoje ar reklaminėje medžiagoje, susijusioje su Akcija, kaip numatyta Monster Energy privatumo politikoje.

Tuo atveju, jei Monster Energy nevykdo šių Sąlygų nustatytų įsipareigojimų, ji yra atsakinga už numanomą žalą ir nuostolius, kuriuos dalyvis patyrė Monster Energy pažeidus šias Sąlygas ar jų nesilaikant, tačiau ji nėra atsakinga už bet kokią nenumanomą žalą ar nuostolius. Laikoma, kad žala ar nuostoliai yra numanomi, jei jie yra sukelti Monster Energy tiesiogiai pažeidus sąlygas arba jei jie buvo apsvarstyti dalyvio ir Monster Energy dalyviui pradedant dalyvauti Akcijoje. Be Monster Energy atsakomybės už numanomą žalą ar nuostolius, Monster Energy ir (ar) susijusios įmonės, direktoriai, darbuotojai, atstovai, teisių perėmėjai ar subrangovai atsisako bet kokios atsakomybės visais įstatymų nustatytais atvejais.

Dėl įvykių, kurių priežasčių Monster Energy negali numatyti ir kontroliuoti, Akcija arba Prizo įteikimas gali tapti neįmanomu, todėl Monster Energy gali savo nuožiūra pakeisti Akciją, o dalyvis sutinka, kad Monster Energy dėl to nebus atsakinga.

Monster Energy pasilieka teisę:

pakeisti Akcijos formatą ir (ar) sustabdyti ar atidėti visą Akciją ar bet kurią jos dalį dėl priežasčių, kurių ji nekontroliuoja, ir už tai nebūti atsakinga dalyviui, ir (ar)

uždrausti bet kuriam asmeniui dalyvauti Akcijoje arba kituose Monster Energy renginiuose ateityje: (i) kai Monster Energy turi pagrindo manyti, kad Prizas buvo dalinai arba visiškai perleistas trečiajam asmeniui; (ii) kai dalyvis buvo diskvalifikuotas iš bet kurio Monster Energy žaidimo / akcijos ar kito prizų traukimo per 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpį nuo Akcijos pradžios datos; (iii) kai Monster Energy turi pagrindo manyti, kad toks asmuo neatitinka šių Sąlygų reikalavimų; ir (ar) (iv) kai toks asmuo neatitinka reikalavimų, keliamų šios Akcijos dalyviui (ar jei dalyvauti Akcijoje turėjo būti uždrausta dėl bet kokios kitos priežasties).

Išskyrus atvejus, aiškiai įvardytus šiose Sąlygose, Monster Energy neatsako už jokias išlaidas, kurias gali patirti bet kuris dalyvis. Laimėtojai bus atsakingi už bet kokius mokesčius, kuriuos reikės sumokėti už Prizą.

Visiems dalyviams rekomenduojama išsaugoti šių Sąlygų kopiją, kad prireikus jas vėliau būtų galima peržiūrėti.

Jūs sutinkate, kad tuo atveju, jei tapsite Laimėtoju, jūsų vardas ir pavardė būtų skelbiami viešai. Laimėtojų vardai ir pavardės skelbiami susisiekus su Monster Energy adresu www.monsterenergy.com/contact-us per 90 dienų nuo Pabaigos datos.

Akcijai ir šioms Sąlygoms yra taikoma Anglijos ir Velso teisė, išskyrus privalomas nacionalines vartotojų teisių apsaugos įstatymų nuostatas, kurios gali būti jums taikomos įstatymų nustatyta tvarka. Jokia šios Akcijos ir Sąlygų nuostata nepanaikina jūsų kaip vartotojo teisės pasikliauti tokiomis privalomomis nacionalinių įstatymų nuostatomis.

Kandidatai gali imtis teisinių gynybos priemonių dėl šios Akcijos ir šių Sąlygų Anglijos teismuose. Kita vertus, tuo nebus ribojamos vartotojų teisės, suteikiamos pagal taikomus vartotojų apsaugos įstatymus.

Jei turite bet kokių klausimų dėl Akcijos arba norite su mumis susisiekti, susisiekite su mūsų vartotojų aptarnavimo tarnyba adresu www.monsterenergy.com/contact-us.