be_ixf;ym_202301 d_28; ct_100
SLUITEN

Monster Energy gaming set

 

Level up your gaming kit with Monster Energy!

inschrijfformulier indienen Oktober 15 2022 tot December 15 2022

promotie regels

ALGEMENE PROMOTIEVOORWAARDEN (UITGEBREIDE VERSIE)
Lees deze algemene voorwaarden (“voorwaarden”) zorgvuldig door. Door deel te nemen aan de promotie (zoals hieronder gedefinieerd) aanvaardt u gebonden te zijn door deze voorwaarden. U dient tevens ons privacybeleid op www.monsterenergy.com door te lezen, waarin staat beschreven hoe wij de gegevens die u aan ons in het kader van uw deelname aan deze promotie verstrekt, gebruiken.
1.    Onder voorbehoud van het bepaalde in punt 4 van deze voorwaarden staat deze promotie (“promotie”) open voor alle inwoners van Nederland die achttien (18) jaar en ouder zijn. 
2.    Deze promotie wordt georganiseerd en uitgevoerd door Monster Energy Europe Limited, gevestigd te Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Verenigd Koninkrijk (“Monster Energy”).
3.    De promotie loopt via de website www.monsterenergy.com/apex_gamingkit (“Website”) en via promotiemateriaal in geselecteerde winkels die in Nederland blikjes van Monster Energy® verkopen (“Winkel”). 
4.    Uitgesloten van deelname aan de promotie zijn werknemers of familieleden van werknemers van Monster Energy of aan haar verwante bedrijven, onderaannemers, agenten of rechtverkrijgenden, of ieder ander die beroepsmatig bij de promotie betrokken is. 
5.    Door deel te nemen aan deze promotie overeenkomstig deze voorwaarden aanvaardt elke deelnemer (“u”, “uw”, “deelnemer”) gebonden te zijn door deze voorwaarden en door de besluiten van Monster Energy, die bindend zijn, met betrekking tot alle zaken betreffende de promotie. Hierover wordt niet gecorrespondeerd door Monster Energy.
6.    Alle data en tijden die in deze voorwaarden worden vermeld, verwijzen naar de data en tijden in Nederland. Bij discussie over de datum of tijd van ongeacht welke inzending is het besluit van Monster Energy beslissend. 
7.    Voor alle duidelijkheid, voor deelname aan deze promotie zijn een computer en internettoegang noodzakelijk. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om ervoor te zorgen dat ze de toestemming krijgen van de eigenaar van de computer en de persoon die betaalt voor de internetprovider. Er kan geen restitutie worden gevorderd voor de uitgaven met betrekking tot het gebruik van een internetverbinding om te kunnen deelnemen aan deze promotie.

Deelnamevoorwaarden en selectieprocedure

8.    De ingangsdatum van de promotie is 00.00 uur op 15.10.2022 (“Ingangsdatum”) en de sluitingsdatum voor de promotie is 23.59 uur op 15.12.2022 (“Sluitingsdatum”). Inzendingen die buiten deze periode worden ontvangen, komen niet in aanmerking.
9.    Deelnemers kunnen deelnemen door:
9.1.    te handelen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden;
9.2.    één (1) blikje Monster Energy bij de Winkel te kopen en de bijbehorende kassabon in ontvangst te nemen en te bewaren (“Betalingsbewijs”);
9.3.    op de Website in te voeren: 
9.3.1.    hun gegevens zoals aangegeven op de Website (naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer); 
9.3.2.    de naam en locatie van de Winkel zoals vermeld op het Betalingsbewijs; 
9.3.3.    het antwoord op de vraag in niet meer dan dertig (30) woorden: “Welke Monster Energy® smaak drinkt u het liefst tijdens het gamen en waarom?” (“Antwoord”). 
10.    Een inzending is ongeldig indien deze online geschiedt door middel van methoden die gegenereerd worden door een script, macro of het gebruik van geautomatiseerde systemen. Monster Energy behoudt zich het recht voor om de geldigheid van inzendingen te controleren en inzendingen uit te sluiten waarvan Monster Energy vermoedt dat deze zijn ingediend door middel van geautomatiseerde inzendingstechnieken.  
11.    Deelname is beperkt tot één (1) inzending per Betalingsbewijs.
12.    Een jury bestaande uit drie (3) personen die Monster Energy vertegenwoordigen en één (1) onafhankelijk jurylid (de “jury”) kiest binnen veertien (14) dagen na de Sluitingsdatum (“Selectiedatum”) uit alle inzendingen die geldig zijn ingediend zoals hierboven beschreven (elk een “Geldige Inzending”), vijf (5) officiële winnaars (de “Winnaars”) wiens Antwoord het best voldoet aan de selectiecriteria (“Selectiecriteria”). 
13.    De Selectiecriteria bestaan uit het volgende: a) het beste begrip van Monster Energy® en gamen; en b) het origineelste Antwoord qua compositie, schrijfvaardigheid en stijl.   

Prijs en prijsvoorwaarden

14.    De Winnaars winnen ieder een Monster Energy® computertoetsenbord en muis, waarvan het exacte merk, model en/of ontwerp geheel naar eigen goeddunken door Monster Energy bepaald worden (“Prijs”) en met een geschatte winkelwaarde van achtennegentig en 00/100 euro (€ 98,00). 
15.    Alvorens tot een Winnaar te worden uitgeroepen en hun Prijs in ontvangst te kunnen nemen, moet een mogelijke winnaar:
15.1.    Monster Energy een kopie van het Betalingsbewijs verstrekken; en
15.2.    aantonen dat zij voor deelname in aanmerking komen, inclusief, maar niet beperkt tot het aantonen van bewijs van woonplaats, paspoort en/of een soortgelijk door de overheid afgegeven identificatiemiddel vóórdat zij hun Prijs in ontvangst nemen. Indien Monster Energy niet wordt voorzien van deze informatie binnen de door Monster Energy daartoe gestelde redelijke termijn, kan dit ertoe leiden dat een mogelijke winnaar de aanspraak op zijn/haar Prijs verliest en dat Monster Energy vervolgens zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een andere daarvoor in aanmerking komende inzending selecteert in overeenstemming met de Selectiecriteria.
Ter voorkoming van twijfel, alle overige kosten die verband houden met de Prijs en die niet specifiek in de hierboven omschreven definitie van de Prijs zijn opgenomen en beschreven, zijn volledig voor rekening van de Winnaars.

Kennisgeving en levering van de Prijs

16.    De Winnaars worden binnen vijf (5) dagen na de Selectiedatum telefonisch en/of per e-mail op de hoogte gesteld via het telefoonnummer en/of het e-mailadres die zijn verstrekt via zijn/haar Geldige Inzending (“Kennisgeving”).     
17.    Niet-winnende deelnemers ontvangen geen kennisgeving.
18.    De wijze van levering van de Prijs wordt geheel naar eigen goeddunken door Monster Energy vastgesteld. Nadere gegevens over de levering van de Prijs (inclusief, maar niet beperkt tot, het tijdstip, de datum en de locatie waarop de levering plaats vindt) worden gelijktijdig met de Kennisgeving aan de Winnaars verstrekt. 
19.    Indien het Monster Energy niet lukt om binnen achtentwintig (28) dagen na de Sluitingsdatum contact op te nemen met een mogelijke winnaar, of een mogelijke winnaar niet in staat is de Prijs om welke reden dan ook te claimen, wordt een dergelijke inzending geacht ongeldig te zijn en heeft Monster Energy het recht om zo snel als redelijkerwijs mogelijk is in overeenstemming met de Selectiecriteria een andere winnaar te selecteren.

Algemene voorwaarden

20.    Geen enkele deelnemer mag, om welke reden dan ook, alternatieve contactinformatie opgeven dan die verstrekt voor deelname aan de promotie.
21.    Alle inzendingen worden geacht ontvangen te zijn na inschrijving in de database van Monster Energy en niet al na indiening van de inzending op de Website door de deelnemer.  
22.    Indien er een geschil is over de identiteit van een Winnaar, is de beslissing van Monster Energy definitief.
23.    Het indienen van het online deelnameformulier of een ander bewijs van indienen van het online deelnameformulier vormt geen bewijs dat uw inzending ontvangen is. Monster Energy aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die onjuist ingevuld zijn, verloren raken, vertraagd zijn of die om welke reden dan ook niet ontvangen zijn.  
24.    De Prijs is zoals omschreven en is niet overdraagbaar, te ruilen of in te wisselen voor geld indien een Winnaar niet in staat is om welke reden dan ook aanspraak te maken op zijn of haar Prijs. Onverminderd het voorgaande, in het geval van onvoorziene omstandigheden of in het geval dat Monster Energy vanwege de COVID-19 epidemie of om enige andere reden niet in staat is de Prijs te leveren, behoudt Monster Energy zich het recht voor om de gehele Prijs of onderdelen hiervan te vervangen door prijzen van gelijke of grotere waarde.
25.    De Winnaars gaan ermee akkoord deel te nemen aan redelijke publiciteit die voortvloeit uit de promotie indien daartoe verzocht door Monster Energy en de Winnaars geven Monster Energy toestemming om zijn/haar naam, foto en audio- en/of video-opnames van hem/haar te gebruiken in publiciteit met betrekking tot de promotie.
26.    De namen van de Winnaars kunnen op de desbetreffende pagina's van de Website ter beschikking worden gesteld.  
27.    Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaarden noch Monster Energy noch aan hun verwante bedrijven, werknemers, bestuurders, agenten, rechtverkrijgenden of onderaannemers enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige schade, verlies, letsel of tegenslag ondervonden door deelnemers die de Website bezoeken, meedoen aan de promotie of ten gevolge van de aanvaarding van een Prijs. Een verzendbewijs wordt niet geaccepteerd als ontvangstbewijs. Monster Energy is niet verantwoordelijk voor problemen met of technische storingen van telefoonnetwerken of -lijnen, online computersystemen, servers of providers, computerapparatuur, storingen in de software of te ontvangen e-mails of inzendingen wegens technische problemen of opstoppingen op het internet, telefoonlijnen of op websites, of een vertraging of uitblijven van een post- of soortgelijke leveringsdienst, of een combinatie hiervan, inclusief schade aan de computer of mobiele telefoon van de deelnemer of iemand anders in verband met of ten gevolge van deelname aan de promotie.  Niets sluit de aansprakelijkheid van Monster Energy uit voor bedrog, overlijden of letselschade ten gevolge van enige nalatigheid door Monster Energy, of enige andere aansprakelijkheid die niet wettelijk uitgesloten of beperkt kan worden.
28.    Er kunnen zich gebeurtenissen voordoen die de promotie zelf of het toekennen van een Prijs onmogelijk maken wegens omstandigheden buiten de controle van Monster Energy. Dienovereenkomstig mag Monster Energy, naar eigen inzicht, de promotie aanpassen of veranderen en de deelnemer aanvaardt dat dit niet zal leiden tot aansprakelijkheid van Monster Energy.
29.    Monster Energy behoudt zich het recht voor om:
29.1.    de vorm van  de promotie te wijzigen en/of de promotie of (een) fase(s) geheel of gedeeltelijk te vertragen of uit te stellen, wegens redenen buiten haar redelijke controle, zonder aansprakelijkheid jegens de deelnemer;