be_ixf;ym_202303 d_20; ct_100
SLUITEN

Glory Kickboxing - Rico vs Badr

 

Win tickets voor Glory Kickboxing, Rico vs Badr op 21-12-2019! 

 

 

inschrijfformulier indienen Oktober 01 2019 tot December 01 2019

promotie regels

ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN

Lees alstublieft deze algemene voorwaarden (“voorwaarden”) zorgvuldig door. Door aan de promotie (zoals hieronder omschreven) deel te nemen, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. U dient tevens ons privacybeleid op www.monsterenergy.com door te lezen, waarin staat beschreven hoe wij gebruik maken van de gegevens die u aan ons in het kader van uw deelname aan deze promotie verstrekt.

Onder voorbehoud van het bepaalde in punt 4 van deze voorwaarden staat deze promotie (“promotie”) open voor alle inwoners van Nederland die achttien (18) jaar of ouder zijn.

Deze promotie wordt georganiseerd en uitgevoerd door Monster Energy Europe Limited, gevestigd te Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Verenigd Koninkrijk (“Monster Energy”).

De promotie loopt via de website www.monsterenergy.com/glory2019 (“website”) en via promotiemateriaal in geselecteerde detailwinkels in Nederland die blikjes Monster Energy® verkopen (“detailhandelaar”).

Uitgesloten van deelname aan de promotie zijn werknemers of familieleden van werknemers van Monster Energy of aan haar verwante bedrijven, onderaannemers, agenten of rechtverkrijgenden, of ieder ander die beroepsmatig bij de promotie betrokken is.

Door deel te nemen aan deze promotie overeenkomstig deze voorwaarden, verklaart iedere deelnemer (“u”, “uw”, “deelnemer”) zich akkoord met deze voorwaarden en de besluiten van Monster Energy, die bindend zijn, met betrekking tot alle zaken betreffende de promotie. Hierover wordt niet gecorrespondeerd door Monster Energy.

Alle data en tijden die in deze voorwaarden vermeld worden, verwijzen naar de data en tijden in Nederland. Bij discussie over de datum of tijd van ongeacht welke inzending is het besluit van Monster Energy beslissend.

Voor alle duidelijkheid, voor deze promotie zijn een computer en internetverbinding noodzakelijk. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om ervoor te zorgen dat ze de toestemming krijgen van de eigenaar van de computer en de persoon die voor de internetprovider betaalt. Er kan geen restitutie worden gevorderd voor de uitgaven met betrekking tot het gebruik van een internetverbinding om aan deze promotie deel te kunnen nemen.

Deelnamevoorwaarden en selectieprocedure

De ingangsdatum van de Promotie is 00.00 uur op 01.10.2019 (“ingangsdatum”) en de sluitingsdatum voor de Promotie is 23.59 uur op 01.12.2019 (“sluitingsdatum”). Inzendingen die buiten deze periode worden ontvangen, komen niet in aanmerking.

Deelnemers kunnen deelnemen door:

in overeenstemming met deze voorwaarden te handelen;

één (1) blikje Monster Energy te kopen bij de detailhandelaar en de bijbehorende kassabon te bewaren (“ontvangstbewijs”);

op de website het volgende in te voeren:

hun gegevens zoals gevraagd op de website (naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer);

de naam en locatie van de detailhandelaar zoals vermeld op het ontvangstbewijs;

het antwoord op de vraag, in niet meer dan dertig (30) woorden: “Steun je Team Rico of Team Badr en waarom?” (“antwoord”).

Online inzendingen waarbij gebruik wordt gemaakt van scripts, macro toepassingen en andere geautomatiseerde methodes zijn ongeldig. Monster Energy behoudt zich het recht voor om de geldigheid van inzendingen te controleren en inzendingen uit te sluiten waarvan Monster Energy vermoedt dat deze zijn ingediend door middel van geautomatiseerde inzendingstechnieken.

Deelname is beperkt tot één (1) inzending per ontvangstbewijs.

Een jury bestaande uit drie (3) personen die Monster Energy vertegenwoordigen en één (1) onafhankelijk jurylid (de “jury”) zal binnen drie (3) dagen na de sluitingsdatum (“selectiedatum”) uit alle inzendingen die geldig zijn ingediend zoals beschreven in punt 9 (elk een “geldige inzending”) twintig (20) officiële winnaars (ieder een “winnaar” en gezamenlijk de “winnaars”) kiezen wiens antwoorden het best aan de selectiecriteria (“selectiecriteria”) voldoet.

De selectiecriteria bestaan uit het volgende: a) het beste begrip van Glory Collision II en Monster Energy®”; en b) het origineelste antwoord wat betreft originele compositie, schrijfvaardigheid en stijl.

Prijs en prijsvoorwaarden

De winnaars winnen ieder twee (2) algemene toegangskaarten om het kickboxingevenement “Glory Collision II” bij te wonen, dat plaatsvindt op 21.12.2019 in de GelreDome in Arnhem in Nederland (“evenement”). Elk ticket geeft de houder ervan toegang tot het evenement en toegang tot alle openbare gelegenheden tijdens het evenement (“prijs”).

Slechts iedere winnaar en één (1) door iedere winnaar uitgekozen persoon (“uitgekozen persoon”) kunnen van de voordelen van de prijs genieten. De uitgekozen persoon moet door Monster Energy worden goedgekeurd en 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland zijn.

Alvorens te worden uitgeroepen tot winnaar en de prijs in ontvangst te kunnen nemen moet de potentiële winnaar:

Monster Energy een kopie van het ontvangstbewijs verstrekken; en

aantonen dat de potentiële winnaar in aanmerking komt voor deelname, inclusief maar niet beperkt tot het aantonen van leeftijd, woonplaats en identiteit, onder meer door middel van het overleggen van een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP), paspoort en/of een soortgelijk door de overheid afgegeven identificatiemiddel vóórdat zij hun prijs in ontvangst nemen. Indien Monster Energy niet wordt voorzien van deze informatie binnen de door Monster Energy daartoe gestelde redelijke termijn, kan dit ertoe leiden dat de mogelijke winnaar de aanspraak op zijn/haar prijs verliest en dat Monster Energy vervolgens zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een andere daarvoor in aanmerking komende inzending selecteert in overeenstemming met de selectiecriteria.

Alle overige kosten die verband houden met de prijs, inclusief maar niet beperkt tot belastingen, vervoer, maaltijden en drankjes, logies, vermaak en al het overige dat niet specifiek is opgenomen en beschreven in de definitie van de prijs in deze voorwaarden, zijn volledig voor rekening van de winnaar.

Kennisgeving en levering van de prijs

De winnaars worden binnen drie (3) dagen na de selectiedatum telefonisch en/of per e-mail op de hoogte gesteld via het telefoonnummer en/of het e-mailadres die zijn verstrekt via zijn/haar geldige inzending (“kennisgeving”).

Niet-winnende deelnemers ontvangen geen kennisgeving.

De details omtrent de levering van de prijs zullen geheel naar eigen goeddunken door Monster Energy bepaald worden. Deze details (inclusief, maar niet beperkt tot, de tijd, datum en locatie van levering) worden in de kennisgeving aan de winnaars vermeld.

Indien het Monster Energy niet lukt om binnen drie (3) dagen na de kennisgeving contact op te nemen met een mogelijke winnaar, of een mogelijke winnaar niet in staat is de prijs om welke reden dan ook te claimen, wordt een dergelijke inzending geacht ongeldig te zijn en heeft Monster Energy het recht om zo snel als redelijkerwijs mogelijk is in overeenstemming met de selectiecriteria een andere winnaar te selecteren.

Algemene voorwaarden

Geen enkele deelnemer mag, om welke reden dan ook, alternatieve contactinformatie opgeven dan die verstrekt voor deelname aan de promotie.

Alle inzendingen worden geacht ontvangen te zijn na inschrijving in de database van Monster Energy en niet al na indiening van de inzending op de website door de deelnemer.

Indien er een geschil is over de identiteit van de winnaar, is de beslissing van Monster Energy definitief.

Het indienen van het online deelnameformulier of een ander bewijs van indienen van het online deelnameformulier vormt geen bewijs dat uw inzending ontvangen is. Monster Energy aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die onjuist ingevuld zijn, verloren raken, vertraagd zijn of die om welke reden dan ook niet ontvangen zijn.

De prijs is zoals omschreven en is niet overdraagbaar, te ruilen of in te wisselen voor geld indien een mogelijke winnaar niet in staat is om welke reden dan ook aanspraak te maken op de prijs. In het geval van onvoorziene omstandigheden behoudt Monster Energy zich het recht voor om de gehele prijs of onderdelen hiervan te vervangen door prijzen van gelijke of grotere waarde.

De winnaars stemmen ermee in om deel te nemen aan redelijke publiciteit die voortvloeit uit de promotie indien dit vereist is door Monster Energy en de winnaars geven Monster Energy toestemming voor het gebruik van hun naam, foto en audio- en/of video-opnamen in publiciteit met betrekking tot de promotie.

De gegevens van de winnaars (inclusief naam en land) kunnen worden getoond op de desbetreffende pagina's van de website.

Voor zover wettelijke toegestaan, aanvaarden noch Monster Energy noch aan hun verwante bedrijven, werknemers, bestuurders, agenten, rechtverkrijgenden of onderaannemers enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige schade, verlies, letsel of tegenslag ondervonden door deelnemers die de website bezoeken, meedoen aan de promotie of ten gevolge van de aanvaarding van een prijs. Een verzendbewijs wordt niet geaccepteerd als ontvangstbewijs. Monster Energy is niet verantwoordelijk voor problemen met of technische storingen van telefoonnetwerken of -lijnen, online computersystemen, servers of providers, computerapparatuur, storingen in de software of te ontvangen e-mails of inzendingen wegens technische problemen of opstoppingen op het internet, telefoonlijnen of op websites, of een vertraging of uitblijven van een post- of soortgelijke leveringsdienst, of een combinatie hiervan, inclusief schade aan de computer of mobiele telefoon van de deelnemer of iemand anders in verband met of ten gevolge van deelname aan de promotie. Niets sluit de aansprakelijkheid van Monster Energy uit voor bedrog, overlijden of letselschade ten gevolge van enige nalatigheid door Monster Energy, of enige andere aansprakelijkheid die niet wettelijk uitgesloten of beperkt kan worden.

Er kunnen zich gebeurtenissen voordoen die de promotie zelf of het toekennen van een prijs onmogelijk maken wegens omstandigheden buiten de controle van Monster Energy. Dienovereenkomstig mag Monster Energy, naar eigen inzicht, de promotie aanpassen of veranderen en de deelnemer aanvaardt dat dit niet zal leiden tot aansprakelijkheid van Monster Energy.

Monster Energy behoudt zich het recht voor om:

het formaat van de promotie te wijzigen en/of de promotie of (een) fase(s) geheel of gedeeltelijk te vertragen of uit te stellen, wegens redenen buiten haar redelijke controle, zonder aansprakelijkheid jegens de deelnemer;

de deelname van iemand aan de promotie of toekomstige evenementen georganiseerd door Monster Energy te weigeren:

indien Monster Energy redelijkerwijs vermoedt dat de prijs geheel of gedeeltelijk aan derden is overgedragen;

indien een deelnemer binnen twaalf (12) maanden na de startdatum gediskwalificeerd is voor Monster Energy-wedstrijden of andere promoties;

indien Monster Energy redelijkerwijs gelooft dat deze persoon deze voorwaarden niet is nagekomen; en/of

indien iemand niet in aanmerking komt voor deelname aan de promotie (of indien deelname aan de promotie geweigerd is om welke reden dan ook).

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze voorwaarden, is Monster Energy niet aansprakelijk voor kosten of uitgaven die een deelnemer mogelijkerwijs maakt. De winnaar is belastingplichtig met betrekking tot de prijs.

Het wordt aangeraden dat alle deelnemers een kopie van deze voorwaarden bewaren voor toekomstig gebruik.

De promotie en deze voorwaarden worden beheerst door het recht van Engeland en Wales en geschillen (contractueel of niet-contractueel) die voortvloeien uit of verband houden met de promotie of deze voorwaarden vallen onder de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Engeland en Wales.

Mocht u vragen hebben over deze promotie of als u zich met ons in verbinding wilt stellen, neem dan contact op met het klantenserviceteam van Monster Energy via: Monster Energy, A. Hofmanweg 33, 2031 BH Haarlem.