be_ixf;ym_202111 d_28; ct_100
SLUITEN

Ryanair X Monster Energy - 2020 - Netherlands

Win a trip to Ibiza for 2!

inschrijfformulier indienen Oktober 01 2020 tot Januari 31 2021

promotie regels

ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN

Lees deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zorgvuldig door. Door deel te nemen aan de Promotie (zoals hieronder omschreven), aanvaardt u gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. U dient tevens ons privacybeleid op www.monsterenergy.com door te lezen, waarin staat beschreven hoe wij de door u verstrekte gegevens in het kader van uw deelname aan deze Promotie gebruiken.

Deze promotie (“Promotie”) is, onder voorbehoud van het bepaalde in punt 4 van deze Voorwaarden, toegankelijk voor alle inwoners van Armenië, Oostenrijk, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Georgië, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Jordanië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Montenegro, Nederland, Noorwegen Polen, Ierland, Servië, Slowakije, Spanje, Zweden, Zwitserland, Oekraïne of het Verenigd Koninkrijk (“Woonland”) die achttien (18) jaar of ouder zijn.

Deze Promotie wordt georganiseerd en uitgevoerd door Monster Energy Europe Limited, gevestigd te Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Verenigd Koninkrijk (“Monster Energy”).

De Promotie loopt via de website www.monsterenergy.com/ryanair (“Website”) en via promotiemateriaal op deelnemende vluchten van Ryanair.

Uitgesloten van deelname aan de Promotie zijn werknemers of familieleden van werknemers van Monster Energy, Ryanair DAC, Retail inMotion Ltd of hun verwante bedrijven, onderaannemers, agenten of rechtverkrijgenden, of ieder ander die beroepsmatig bij de Promotie betrokken is.

Door deel te nemen aan deze Promotie overeenkomstig deze Voorwaarden, aanvaardt iedere deelnemer (“u”, “uw”, “deelnemer”) gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en de besluiten van Monster Energy, die bindend zijn, met betrekking tot alle zaken betreffende de Promotie. Hierover wordt niet gecorrespondeerd door Monster Energy.

Alle data en tijden die in deze Voorwaarden vermeld worden, verwijzen naar gecoördineerde universele tijd (“UTC”). Bij discussie over de datum of tijd van een eventuele inzending is het besluit van Monster Energy beslissend.

Voor alle duidelijkheid, voor deze Promotie zijn een computer en internetverbinding noodzakelijk. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om ervoor te zorgen dat ze de toestemming krijgen van de eigenaar van de computer en de persoon die de internetprovider betaalt. Er kan geen restitutie gegeven worden voor uitgaven in verband met gebruik van een internetverbinding om aan deze Promotie deel te kunnen nemen.

U bent niet verplicht tot aankoop van een product om aan de Promotie deel te nemen.

Voorwaarden voor deelname

De ingangsdatum van de Promotie is 00.01 UTC op 01.10.2020 (“Ingangsdatum”) en de sluitingsdatum voor de Promotie is 23.59 UTC op 31.01.2021 (“Sluitingsdatum”). Inzendingen die buiten deze periode worden ontvangen, komen niet in aanmerking.

Deelnemers kunnen deelnemen door:

in overeenstemming met deze Voorwaarden te handelen;

op de Website hun gegevens zoals aangegeven op de Website (naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer) in te voeren;

Online inzendingen waarbij gebruik wordt gemaakt van scripts, macro toepassingen en andere geautomatiseerde methodes zijn ongeldig. Monster Energy behoudt zich het recht voor om de geldigheid van inzendingen te controleren en inzendingen uit te sluiten waarvan Monster Energy vermoedt dat deze zijn ingediend door middel van geautomatiseerde inzendingstechnieken.

Deelname is beperkt tot één (1) inzending per persoon en iedere deelnemer mag niet meer dan één (1) inzending indienen of trachten in te dienen. Monster Energy behoudt zich het recht voor inzendingen weigeren van deelnemers aan de Promotie die meer dan één (1) inzending indienen of trachten in te dienen.

Iedere deelnemer die een geldige inzending indient zoals hierboven omschreven (elk een “Geldige Inzending”) neemt deel aan de prijstrekking die binnen zeven (7) dagen na de Sluitingsdatum plaats zal vinden (“Trekking”).

Prijs en prijsvoorwaarden

De eerste twee (2) in de trekking willekeurig gekozen Geldige Inzendingen (elk een “Winnaar” en gezamenlijk de “Winnaars”) winnen een reis voor twee (2) personen naar Ibiza, Spanje, voor drie (3) nachten van 14.08.21 tot en met 17.08.21, ter waarde van ongeveer tweeduizend en 00/100 (€ 2.000,00), waarbij het volgende is inbegrepen (“Prijs”):

retourvluchten (economy class) voor twee (2) vanaf een luchthaven in het Woonland van elke Winnaar naar Ibiza, Spanje (“Luchthaven van Bestemming”). De specifieke luchthaven en vluchten worden geheel naar eigen goeddunken door Monster Energy bepaald;

drie (3) overnachtingen voor twee (2) personen in een tweepersoonskamer in een hotel met minimaal drie (3) sterren, geheel naar eigen goeddunken door Monster Energy te worden bepaald (“Hotel”);

retourtransfers (economy) voor twee (2) personen van Luchthaven van Bestemming naar Hotel, geheel naar eigen goeddunken door Monster Energy te worden bepaald;

diner voor twee (2) personen in Café Mambo;

tickets voor twee (2) personen voor twee (2) nachtclubs, geheel naar eigen goeddunken door Monster Energy te worden bepaald.

Voor alle duidelijkheid, de bijzonderheden van de hierboven genoemde onderdelen van de Prijs worden geheel naar eigen goeddunken door Monster Energy bepaald, afhankelijk van beschikbaarheid.

Slechts de Winnaars en één (1) door iedere Winnaar uitgekozen persoon (ieder een “Uitgekozen Persoon” en gezamenlijk de “Uitgekozen Personen”) kunnen van de voordelen van de Prijs genieten. De Uitgekozen Personen moeten door Monster Energy worden goedgekeurd, achttien (18) jaar of ouder zijn en woonachtig zijn in hetzelfde Woonland als de Winnaar die hen heeft uitgekozen. De Winnaars en de Uitgekozen Personen moeten in het bezit zijn van een geldig paspoort dat niet vóór 1 maart 2022 verloopt om de Prijs te kunnen verzilveren.

Alvorens tot een Winnaar te worden uitgeroepen en hun Prijs in ontvangst te kunnen nemen, moeten een

mogelijke winnaar en hun Uitgekozen Persoon:

aantonen dat zij in aanmerking komen voor deelname inclusief, maar niet beperkt tot, het aantonen van leeftijd, woonplaats en identiteit, onder meer door middel van het overleggen van een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP), paspoort en/of een soortgelijk door de overheid afgegeven identificatiemiddel vóórdat zij hun Prijs in ontvangst nemen. Indien Monster Energy niet van deze informatie binnen de door Monster Energy daartoe gestelde redelijke termijn wordt voorzien, kan dit ertoe leiden dat de mogelijke winnaars de aanspraak op hun Prijs verliezen en dat Monster Energy vervolgens zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een andere Geldige Inzending trekt; en

een door Monster Energy naar eigen goeddunken opgestelde verklaring van afstand ondertekenen, die specifiek is voor de Prijs en een bevestiging van akkoord met een naleving van de verklaring van afstand inhoudt. Kopieën van de betreffende bevestiging en verklaring kunnen worden opgevraagd bij [email protected]

Voor alle duidelijkheid, alle overige kosten die verband houden met de Prijs inclusief, maar niet beperkt tot, belastingen, een geldige reisverzekering voor medische kosten, visum (indien van toepassing), vervoer, uitrusting, maaltijden en drankjes, eventueel vertier en alles dat verband houdt met de Prijs, maar niet specifiek in deze Voorwaarden in de definitie van de Prijs is opgenomen en beschreven, zijn volledig voor rekening van de Winnaars. Accommodatie omvat enkel de kamer; de Winnaars en hun Uitgekozen Personen zijn zelf verantwoordelijk voor alle in het Hotel en elders genuttigde consumpties en voor alle andere bijkomende kamerkosten. De Winnaars gaan hierbij akkoord om alle door de relevant dienstverleners voor de hierboven genoemde diensten verstrekte voorwaarden te onderteken en na te leven.

Kennisgeving en levering van de Prijs

De Winnaars worden binnen zeven (7) dagen na de Trekking telefonisch en/of per e-mail op de hoogte gesteld via het door de deelnemer in zijn/haar Geldige Inzending verstrekt telefoonnummer en/of e-mailadres (“Kennisgeving”).

Niet-winnende deelnemers ontvangen geen Kennisgeving.

De details omtrent de levering van de Prijs zullen geheel naar eigen goeddunken door Monster Energy bepaald worden. Deze details (inclusief, maar niet beperkt tot, de tijd, datum en locatie van levering) worden in de Kennisgeving aan de Winnaars vermeld.

Indien het Monster Energy niet lukt om binnen zeven (7) dagen na de Kennisgeving contact op te nemen met een mogelijke winnaar, of een mogelijke winnaar niet in staat is de Prijs om welke reden dan ook bij te wonen, wordt een dergelijke inzending geacht ongeldig te zijn en heeft Monster Energy het recht om zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een andere Geldige Inzending te trekken.

Algemene voorwaarden

Geen enkele deelnemer mag, om welke reden dan ook, alternatieve contactinformatie opgeven dan die verstrekt voor deelname aan de Promotie.

Alle inzendingen worden geacht ontvangen te zijn na inschrijving in de database van Monster Energy en niet al na indiening van de inzending op de website door de deelnemer.

Indien er een geschil is over de identiteit van een Winnaar, is de beslissing van Monster Energy definitief.

Het indienen van het online deelnameformulier of een ander bewijs van indienen van het online deelnameformulier vormt geen bewijs dat uw inzending ontvangen is. Monster Energy aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die onjuist ingevuld zijn, verloren raken, vertraagd zijn of die om welke reden dan ook niet ontvangen zijn.

De Prijs is zoals omschreven en is niet overdraagbaar, te ruilen of in te wisselen voor geld indien een Winnaar niet in staat is om om welke reden dan ook aanspraak op de Prijs te maken. Onverminderd het voorgaande, in het geval van onvoorziene omstandigheden of indien Monster Energy niet in staat is de Prijs te leveren vanwege de COVID-19 pandemie of om enige andere reden, behoudt Monster Energy zich het recht voor om de gehele Prijs of een gedeelte ervan te vervangen door prijzen van gelijke of grotere waarde.

De Prijs is zoals omschreven en is niet overdraagbaar, te ruilen of in te wisselen voor geld indien een mogelijke winnaar niet in staat is om om welke reden dan ook aanspraak op de Prijs te maken. In geval van onvoorziene omstandigheden, of indien Monster Energy niet in staat is de Prijs te leveren vanwege de COVID-19 pandemie of om enige andere reden, behoudt Monster Energy zich het recht voor om de gehele Prijs of een gedeelte ervan te vervangen door prijzen van gelijke of grotere waarde.

Iedere Winnaar gaat ermee akkoord deel te nemen, en zorgt ervoor dat tevens hun Uitgekozen Persoon ermee akkoord gaat deel te nemen, aan redelijke publiciteit die voortvloeit uit de Promotie indien dit vereist is door Monster Energy en iedere Winnaar en hun Uitgekozen Persoon bevestigen dat Monster Energy hun naam, foto en audio- en/of video-opnamen in publiciteit met betrekking tot de Promotie,gebruiken kan.

De namen van de Winnaars kunnen op de desbetreffende pagina's van de Website bekend worden gemaakt.

Voor zover wettelijke toegestaan, aanvaarden noch Monster Energy noch aan hun verwante bedrijven, werknemers, bestuurders, agenten, rechtverkrijgenden of onderaannemers enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige schade, verlies, letsel of tegenslag ondervonden door deelnemers die de website bezoeken, meedoen aan de Promotie of ten gevolge van de aanvaarding van een Prijs. Een verzendbewijs wordt niet geaccepteerd als ontvangstbewijs. Monster Energy is niet verantwoordelijk voor problemen met of technische storingen van telefoonnetwerken of -lijnen, online computersystemen, servers of providers, computerapparatuur, storingen in de software of te ontvangen e-mails of inzendingen wegens technische problemen of opstoppingen op het internet, telefoonlijnen of op websites, of een vertraging of uitblijven van een post- of soortgelijke leveringsdienst, of een combinatie hiervan, inclusief schade aan de computer of mobiele telefoon van de deelnemer of iemand anders in verband met of ten gevolge van deelname aan de Promotie. Niets sluit de aansprakelijkheid van Monster Energy uit voor bedrog, overlijden of letselschade ten gevolge van enige nalatigheid door Monster Energy, of enige andere aansprakelijkheid die niet wettelijk uitgesloten of beperkt kan worden.

Er kunnen zich gebeurtenissen voordoen die de Promotie zelf of het toekennen van de Prijs onmogelijk maken wegens omstandigheden buiten de controle van Monster Energy. Dienovereenkomstig mag Monster Energy, naar eigen inzicht, de Promotie aanpassen of veranderen en de deelnemer aanvaardt dat dit niet zal leiden tot aansprakelijkheid van Monster Energy.

Monster Energy behoudt zich het recht voor om:

het formaat van de Promotie te wijzigen en/of de Promotie of (een) fase(s) geheel of gedeeltelijk te vertragen of uit te stellen, wegens redenen buiten haar redelijke controle, zonder aansprakelijkheid jegens de deelnemer;

de deelname van iemand aan de Promotie of toekomstige evenementen georganiseerd door Monster Energy te weigeren:

32.2.1. indien Monster Energy redelijkerwijs vermoedt dat de Prijs geheel of gedeeltelijk aan derden is overgedragen;

32.2.2. indien een deelnemer binnen twaalf (12) maanden na de startdatum gediskwalificeerd is voor Monster Energy-wedstrijden of andere promoties;

32.2.3. indien Monster Energy redelijkerwijs gelooft dat deze persoon deze Voorwaarden niet is nagekomen; en/of

32.2.4. indien iemand niet in aanmerking komt voor deelname aan de Promotie (of indien deelname aan de Promotie geweigerd is om welke reden dan ook).

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden, is Monster Energy niet aansprakelijk voor kosten of uitgaven die een deelnemer mogelijkerwijs maakt. Iedere Winnaar is belastingplichtig met betrekking tot de Prijs.

Het wordt aangeraden dat alle deelnemers een kopie van deze Voorwaarden bewaren voor toekomstig gebruik.

De Promotie en deze Voorwaarden worden beheerst door het recht van Engeland en Wales en eventuele geschillen (contractueel of niet-contractueel) die voortvloeien uit of verband houden met de Promotie of deze Voorwaarden vallen onder de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Engeland en Wales. Dit heeft echter geen beperkingen op de verplichte rechten van de consument onder de toepasselijke consumentenbeschermingswetgeving.

Mocht u vragen hebben over deze Promotie of als u zich met ons in verbinding wilt stellen, neem dan contact op met het klantenserviceteam van Monster Energy via: Monster Energy, A. Hofmanweg 33, 2031 BH Haarlem; of www.monsterenergy.com/contact-us.