be_ixf;ym_202109 d_27; ct_100
SLUITEN

Glenn Coldenhoff Giveaway - Yamaha YZ250

Ben jij een MX rider met een passie voor de sport? Dan heb je nu de kans om een Yamaha YZ250 te winnen!

Ga naar Instagram en:

1. Volg @MonsterEnergy

2. Upload een video op je Instagram, waarin je laat zien of uitlegt waarom jij het verdient te winnen.

3. Gebruik de hashtag #WinMXBike.

4. Zorg ervoor dat je account niet op privé hebt staan, zodat Monster Energy je inzending kan zien. De persoon met de meeste creatieve, inspirerende video wint!

De winnaar ontvangt een persoonlijk bericht van Glenn op Instagram.

inschrijfformulier indienen Juli 27 2021 tot Augustus 09 2021

promotie regels

ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN

Lees deze algemene voorwaarden (“voorwaarden”) zorgvuldig door. Door deel te nemen aan de Promotie (zoals hieronder gedefinieerd) aanvaard je door deze voorwaarden gebonden te zijn. Je dient tevens ons privacybeleid op www.monsterenergy.com door te lezen, waarin staat beschreven hoe wij de gegevens die je aan ons in het kader van jouw deelname aan deze Promotie verstrekt, gebruiken.

 1. Onder voorbehoud van het bepaalde in punt 4 van deze voorwaarden staat deze Promotie (“Promotie”) open voor alle inwoners van Nederland die achttien (18) jaar en ouder zijn.
 2. Deze Promotie wordt georganiseerd en uitgevoerd door Monster Energy Europe Limited, gevestigd te Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Verenigd Koninkrijk (“Monster Energy”).
 3. De Promotie loopt via de website [HIER PLAKKEN] (“Website”) en de sociale mediapagina van PromotieMonster Energy® op Instagram (@MonsterEnergy) (“Platform”).
 4. Uitgesloten van deelname aan de Promotie zijn werknemers of familieleden van werknemers van Monster Energy of aan haar verwante bedrijven, onderaannemers, agenten of rechtverkrijgenden, of ieder ander die beroepsmatig bij de Promotie betrokken is.
 5. Door deel te nemen aan deze Promotie overeenkomstig deze voorwaarden aanvaardt elke deelnemer (“u”, “uw”, deelnemer”) gebonden te zijn door deze voorwaarden en door de besluiten van Monster Energy, die bindend zijn, met betrekking tot alle zaken betreffende de Promotie. Hierover wordt niet gecorrespondeerd door Monster Energy.
 6. Alle data en tijden die in deze voorwaarden worden vermeld, verwijzen naar de data en tijden in Nederland. Bij discussie over de datum of tijd van ongeacht welke inzending is het besluit van Monster Energy beslissend.
 7. Voor alle duidelijkheid, voor deelname aan deze Promotie zijn een computer (of ander apparaat dat Internetverbinding heeft) en internettoegang noodzakelijk. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om ervoor te zorgen dat ze de toestemming krijgen van de eigenaar van de computer (of ander apparaat dat Internetverbinding heeft) en de persoon die voor de internetprovider betaalt. Er kan geen restitutie worden gevorderd voor de uitgaven met betrekking tot het gebruik van een internetverbinding om te kunnen deelnemen aan deze Promotie.
 8. Deze Promotie is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Instagram. Deelnemers zijn zich bewust dat zij hun informatie aan Monster Energy en niet aan Instagram verstrekken. Vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze Promotie dient aan Monster Energy en niet aan Instagram te worden gericht.
 9. Alle deelnemers stellen Instagram onvoorwaardelijk en onherroepelijk vrij van enige aansprakelijkheid in verband met deze Promotie.
 10. Monster Energy heeft het recht een inzending voor de Promotie te weigeren, indien blijkt dat de inzending (i) aanstootgevende, ongepaste, obscene of lasterlijke inhoud bevat; (ii) inhoud bevat die Monster energy een slechte naam bezorgt; of (iii) inhoud bevat die in strijd is met de rechten van derden, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten of intellectuele eigendomsrechten.
 11. Aankoop van een product is niet noodzakelijk voor deelname aan de Promotie.

 

Deelnamevoorwaarden en selectieprocedure

 

 1. De ingangsdatum van de Promotie is 00.00 uur op 27.07.2021 (“Ingangsdatum”) en de sluitingsdatum voor de Promotie is 23.59 uur op 09.08.2021(“Sluitingsdatum”). Inzendingen die buiten deze periode worden ontvangen, komen niet in aanmerking.
 2. Deelnemers kunnen deelnemen door:
  1. te handelen in overeenstemming met deze Voorwaarden; en
  2. op het Platform:
   1. @MonsterEnergy te volgen:
   2. een video naar hun Instagram-account te uploaden waarin zij laten zien of uitleggen waarom zij het verdienen om te winnen ("Video”);
   3. de hashtag #WinMXBike in de titel van de video gebruiken; en
   4. ervoor zorgen voor de duur van de Promotie hun Instagram-account op openbaar te zetten.
 3. Een inzending is ongeldig indien deze online geschiedt door middel van methoden die gegenereerd worden door een script, macro of het gebruik van geautomatiseerde systemen. Monster Energy behoudt zich het recht voor om de geldigheid van inzendingen te controleren en inzendingen uit te sluiten waarvan Monster Energy vermoedt dat deze zijn ingediend door middel van geautomatiseerde inzendingstechnieken.
 4. Ter voorkoming van twijfel, inzendingen zijn beperkt tot één (1) inzending per persoon en iedere deelnemer dient niet meer dan één (1) inzending bij het Platform in te dienen. Wanneer de Promotie op de Sluitingsdatum afloopt, hebben deelnemers niet het recht hun Video aan te passen of te wijzigen.
 5. Een jury bestaande uit drie (3) personen die Monster Energy vertegenwoordigen en één (1) onafhankelijk jurylid (de “jury”) kiest binnen zeven (7) dagen na de Sluitingsdatum (“Selectiedatum”) uit alle inzendingen die geldig zijn ingediend zoals hierboven beschreven (elk een “Geldige Inzending”), één (1) officiële winnaar (de “Winnaar”) wiens Video het best aan de selectiecriteria voldoet (“Selectiecriteria”).
 6. De Selectiecriteria bestaan uit het volgende: a) het beste begrip van Monster Energy®, Yamaha® motorfietsen en motorcross; en b) de meest creatieve en inspirerende Video qua compositie, vaardigheid en stijl.

 

Prijs en prijsvoorwaarden

 

 1. De Winnaar wint één (1) 250cc YZ250 Yamaha® motorfiets ("Prijs”) met een geschatte winkelwaarde van zevenduizend achthonderd en negenendertig euro (€ 7.839,00).
 2. Alvorens tot de Winnaar te worden uitgeroepen en de Prijs in ontvangst te kunnen nemen, moet een mogelijke winnaar:
  1. aantonen dat de mogelijke winnaar in aanmerking komt voor deelname, inclusief maar niet beperkt tot het aantonen van een rijbewijs, leeftijd, woonplaats en identiteit, onder meer door middel van het overleggen van een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP), rijbewijs, paspoort en/of een soortgelijk door de overheid afgegeven identificatiemiddel vóórdat zij hun Prijs in ontvangst nemen. Indien Monster Energy niet wordt voorzien van deze informatie binnen de door Monster Energy daartoe gestelde redelijke termijn, kan dit ertoe leiden dat de mogelijke winnaar de aanspraak op zijn/haar Prijs verliest en dat Monster Energy vervolgens zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een andere daarvoor in aanmerking komende inzending selecteert in overeenstemming met de Selectiecriteria, en
  2. een schriftelijke bevestiging van verkiesbaarheid en opheffing van aansprakelijkheid ondertekenen voordat de Prijs kan worden overhandigd. Kopieën van de geldende bevestiging en opheffing kunnen op verzoek worden aangevraagd bij www.monsterenergy.com/contact-us.
  3.  

Ter voorkoming van twijfel, alle overige kosten die verband houden met de Prijs en die niet specifiek in de hierboven omschreven definitie van de Prijs zijn opgenomen en beschreven, inclusief, maar niet beperkt tot, voertuigregistratiebelasting, veiligheidsapparatuur, rijbewijs en een geldige verzekering zijn volledig voor rekening van de Winnaar.

 

Kennisgeving en levering van de Prijs

 

 1. De Winnaar wordt binnen vijf (5) dagen na de Selectiedatum door middel van een direct bericht van Monster Energy en Glenn Coldenhoff op het Platform op de hoogte gesteld (“Kennisgeving”).
 2. Onsuccesvolle deelnemers ontvangen geen bericht.
 3. De wijze van levering van de Prijs wordt geheel naar eigen goeddunken door Monster Energy vastgesteld. Nadere gegevens over de levering van de Prijs (inclusief, maar niet beperkt tot, het tijdstip, de datum en de locatie waarop de levering plaats vindt) worden gelijktijdig met de Kennisgeving aan de Winnaar verstrekt.
 4. Indien het Monster Energy niet lukt om binnen drie (3) dagen na de Kennisgeving contact op te nemen met een mogelijke winnaar, of een mogelijke winnaar niet in staat is de Prijs om welke reden dan ook te claimen, wordt een dergelijke inzending geacht ongeldig te zijn en heeft Monster Energy het recht om zo snel als redelijkerwijs mogelijk is in overeenstemming met de Selectiecriteria een andere winnaar te selecteren.

 

Algemene Voorwaarden

 

 1. Inzendingen zijn beperkt tot één (1) inzending per persoon en iedere deelnemer dient niet meer dan één (1) inzending bij het Platform (trachten) in te dienen. Monster Energy heeft het recht een inzending voor de Promotie te weigeren van een persoon die meer dan één (1) inzending bij het Platform indient/tracht in te dienen door middel van meerdere accounts.
 2. Geen enkele deelnemer mag, om welke reden dan ook, alternatieve contactinformatie opgeven dan die verstrekt voor deelname aan de Promotie.
 3. Alle inzendingen worden geacht ontvangen te zijn na inschrijving in de database van Monster Energy en niet al na indiening van de inzending op het Platform door de deelnemer.
 4. Indien er een geschil is over de identiteit van de Winnaar, is de beslissing van Monster Energy definitief.
 5. Het indienen van het online deelnameformulier of een ander bewijs van indienen van het online deelnameformulier vormt geen bewijs dat uw inzending ontvangen is. Monster Energy aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die onjuist ingevuld zijn, verloren raken, vertraagd zijn of die om welke reden dan ook niet ontvangen zijn.
 6. De Prijs is zoals omschreven en is niet overdraagbaar, te ruilen of in te wisselen voor geld indien de Winnaar niet in staat is om welke reden dan ook aanspraak te maken op zijn of haar Prijs. Onverminderd het voorgaande, in het geval van onvoorziene omstandigheden of in het geval dat Monster Energy vanwege de COVID-19 epidemie of om enige andere reden niet in staat is de Prijs te leveren, behoudt Monster Energy zich het recht voor om de gehele Prijs of onderdelen hiervan te vervangen door prijzen van gelijke of grotere waarde.
 7. De Winnaar gaat ermee akkoord deel te nemen aan redelijke publiciteit die voortvloeit uit de Promotie indien daartoe verzocht door Monster Energy en de Winnaar erkent het gebruik door Monster Energy van zijn/haar naam, foto en audio- en/of video-opnames van hem/haar in publiciteit met betrekking tot de Promotie zoals aangegeven in het privacybeleid van Monster Energy.
 8. De naam van de Winnaar kan op de desbetreffende pagina's van de Website worden geplaatst.
 9. Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaarden noch Monster Energy noch aan hun verwante bedrijven, werknemers, bestuurders, agenten, rechtverkrijgenden of onderaannemers enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige schade, verlies, letsel of tegenslag ondervonden door deelnemers die de Website bezoeken, meedoen aan de Promotie of ten gevolge van de aanvaarding van een Prijs. Een verzendbewijs wordt niet geaccepteerd als ontvangstbewijs. Monster Energy is niet verantwoordelijk voor problemen met of technische storingen van telefoonnetwerken of -lijnen, online computersystemen, servers of providers, computerapparatuur, storingen in de software of te ontvangen e-mails of inzendingen wegens technische problemen of opstoppingen op het internet, telefoonlijnen of op websites, of een vertraging of uitblijven van een post- of soortgelijke leveringsdienst, of een combinatie hiervan, inclusief schade aan de computer of mobiele telefoon van de deelnemer of iemand anders in verband met of ten gevolge van deelname aan de Promotie. Niets sluit de aansprakelijkheid van Monster Energy uit voor bedrog, overlijden of letselschade ten gevolge van enige nalatigheid door Monster Energy, of enige andere aansprakelijkheid die niet wettelijk uitgesloten of beperkt kan worden.
 10. Er kunnen zich gebeurtenissen voordoen die de Promotie zelf of het toekennen van een Prijs onmogelijk maken wegens omstandigheden buiten de controle van Monster Energy. Dienovereenkomstig mag Monster Energy, naar eigen inzicht, de Promotie aanpassen of veranderen en de deelnemer aanvaardt dat dit niet zal leiden tot aansprakelijkheid van Monster Energy.
 11. Monster Energy behoudt zich het recht voor om:
  1. de vorm van de Promotie te wijzigen en/of de Promotie of (een) fase(s) geheel of gedeeltelijk te vertragen of uit te stellen, wegens redenen buiten haar redelijke controle, zonder aansprakelijkheid jegens de deelnemer;
  2. de deelname van iemand aan de Promotie of toekomstige evenementen georganiseerd door Monster Energy te weigeren:
   1. indien Monster Energy redelijkerwijs vermoedt dat de Prijs geheel of gedeeltelijk aan derden is overgedragen;
   2. indien een deelnemer binnen twaalf (12) maanden na de startdatum gediskwalificeerd is voor Monster Energy-wedstrijden of andere Promoties;
   3. indien Monster Energy redelijkerwijs gelooft dat deze persoon deze voorwaarden niet is nagekomen; en/of
   4. indien iemand niet in aanmerking komt voor deelname aan de Promotie (of indien deelname aan de Promotie geweigerd is om welke reden dan ook).
 12. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze voorwaarden, is Monster Energy niet aansprakelijk voor kosten of uitgaven die een deelnemer mogelijkerwijs maakt. De Winnaar is verantwoordelijk voor alle belastingen in verband met de Prijs.
 13. Het wordt aangeraden dat alle deelnemers een kopie van deze voorwaarden bewaren voor toekomstig gebruik.
 14. De Promotie en deze voorwaarden worden beheerst door het recht van Engeland en Wales en geschillen (contractueel of niet-contractueel) die voortvloeien uit of verband houden met de Promotie of deze voorwaarden vallen onder de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Engeland en Wales.
 15. Mocht u vragen hebben over deze Promotie of als u zich met ons in verbinding wilt stellen, neem dan contact op met het klantenserviceteam van Monster Energy via: Monster Energy, A. Hofmanweg 33, 2031 BH Haarlem.