be_ixf;ym_202211 d_26; ct_50
ZAMKNIJ

Konkurs - Wygraj wyjazd na Rajd Dakar - Monster Energy Polska

 

Wygraj wyjazd dla 2 osób do Arabii Saudyjskiej i zobacz Rajd Dakar z Monster Energy!

 

W celu wzięcia udziału w konkursie należy:
1. Kupić 2 puszki napoju Monster Energy w sklepie Carrefour w dniach 1.10.2022-14.11.2022 i zachować paragon
2. Wykonać zadanie konkursowe, odpowiadając na pytanie:
"Dlaczego chcesz pojechać na Dakar Rally z Monster Energy®?”. 

2. Wypełnić formularz rejestracyjny na stronie.
3. Wysłać zgłoszenie konkursowe poprzez kliknięcie w "Weź udział w promocji" pod formularzem konkursowym.

Wyślij formularz zgłoszeniowy Październik 01 2022 do Listopad 14 2022

Zasady promocji

PEŁNA WERSJA REGULAMINU KONKURSU
Prosimy o uważne przeczytanie tego regulaminu („Regulamin”). Z chwilą przystąpienia do tego konkursu („Konkurs”) wyrażacie Państwo zgodę na przestrzeganie tego Regulaminu. Ponadto prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności dostępną na stronie http://www.monsterenergy.com, która określa, w jaki sposób wykorzystywać będziemy informacje przekazane nam przez Państwa z chwilą przystąpienia do Konkursu.
1.    Konkurs jest organizowany i prowadzony przez Monster Energy Europe Limited Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział w Polsce, C/o TMF Poland Sp. z o.o., Pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, Polska („Monster Energy”). 
2.    W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które mają miejsce zamieszkania w Polsce i ukończyły 18 lat. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub członkowie rodzin pracowników Monster Energy, spółek powiązanych, podwykonawców, przedstawicieli lub następców lub jakiekolwiek inne osoby zawodowo powiązane z Konkursem. 
3.    Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej www.monsterenergy.com („Strona internetowa”) i promowany w uczestniczących sklepach detalicznych Carrefour w Polsce („Sklep”).
4.    Poprzez zgłoszenie do Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem każdy uczestnik („Uczestnik”) wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz stosowanie się do decyzji spółki Monster Energy, której decyzje będą ostateczne, w odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z Konkursem. Monster Energy nie przekaże żadnej innej korespondencji.
5.    Wszystkie odniesienia do czasu i terminów zawartych w Regulaminie odnoszą się do czasu i terminów w Polsce. W razie jakiegokolwiek sporu dotyczącego godziny lub daty nadesłania zgłoszenia decyzja Monster Energy będzie ostateczna.
Udział
6.    Zgłoszenie do tego Konkursu wymaga przedstawienia dowodu zakupu, który obejmuje kopię paragonu kasowego otrzymanego w momencie dokonania zakupu w Sklepie („Paragon za Produkt”).
7.    Maksymalnie jedno (1) zgłoszenie na Paragon za Produkt.
8.    Konkurs rozpocznie się o godzinie 00:00 dnia 01.10.2022 r. („Data Rozpoczęcia”), a zakończy się o godzinie 23:59 dnia 14.11.2022 r. („Data Zakończenia”).
9.    Uczestnicy mogą zgłaszać się do Konkursu poprzez:
a.    działanie zgodnie z niniejszym Regulaminem;
b.    dokonanie zakupu dwóch (2) puszek produktu Monster Energy o pojemności 500 ml w Sklepie i otrzymanie Paragonu za Produkt; 
c.    podanie swoich danych zgodnie z instrukcją zawartą na Stronie Internetowej (tzn. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, daty urodzenia, adresu e-mail oraz danych Paragonu za Produkt); oraz 
d.    udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie (w 30 lub mniej słowach): „Dlaczego chcesz pojechać na Dakar Rally z Monster Energy®?” („Odpowiedź”).
Nagroda i wymagania
10.    Każdy Uczestnik, który w sposób ważny dokonał zgłoszenia w sposób opisany powyżej (każde z nich zwane „Ważnym Zgłoszeniem”), zostanie włączony do puli zgłoszeń wraz ze wszystkimi pozostałymi Ważnymi Zgłoszeniami.
11.    Komisja w składzie co najmniej dwóch (2) przedstawicieli Monster Energy i jednego (1) niezależnego jurora (którzy razem tworzą „Komisję”) wybierze wspólnie w ciągu jednego (1) dnia od Daty Zakończenia jednego (1) oficjalnego zwycięzcę („Zwycięzca”), którego Odpowiedź wykazuje się największą kreatywnością, oryginalnością, pomysłowością i najlepszą znajomością Monster Energy® oraz zawiera najlepsze słownictwo, a także styl narracji („Kryteria Selekcji”). Komisja sprawdzi, czy zgłoszenia są ważne zgodnie z niniejszym Regulaminem, oceni Ważne Zgłoszenia według Kryteriów Selekcji oraz przyzna Nagrodę Zwycięzcy („Proces Selekcji”).
12.    Zwycięzca  wygra wycieczkę dla dwóch (2) osób do Arabii Saudyjskiej, która odbędzie się w okresie pomiędzy 01.01.2023 r. a 15.01.2023 r. („Wydarzenie”) (dokładny termin wycieczki zostanie określony według wyłącznego uznania Monster Energy) o przybliżonej wartości trzydziestu trzech tysięcy pięciuset jeden złotych polskich (33 501,00 PLN) („Nagroda”), na którą składają się:

a.    trzy (3) dni na pustyni w Arabii Saudyjskiej, przy czym wszelkie formy aktywności zostaną określone według wyłącznego uznania Monster Energy w zależności od dostępności;
b.    dwie (2) torby podarunkowe oznaczone marką Monster Energy®, z których każda zawiera jeden (1) T-shirt, jedną (1) kurtkę i jedną (1) bluzę z kapturem, określone według wyłącznego uznania Monster Energy w zależności do dostępności;
c.    pobyt na dwie (2) noce dla dwóch (2) osób w pokoju dwuosobowym w hotelu o standardzie co najmniej trzygwiazdkowym (3), który zostanie wybrany według wyłącznego uznania Monster Energy, w zależności od dostępności („Hotel”); 
d.    pobyt na dwie (2) noce na campingu dla dwóch (2) osób zorganizowany według wyłącznego uznania Monster Energy w zależności od dostępności („Camping”);
e.    bilety na przelot w dwie strony w klasie ekonomicznej dla dwóch (2) osób z lotniska w Polsce na lotnisko w Arabii Saudyjskiej wybrane przez Monster Energy („Punkt Docelowy”). Lokalizacja lotniska oraz daty i godziny przelotów zostaną określone według wyłącznego uznania Monster Energy; oraz 
f.    transport w dwie strony w klasie ekonomicznej określony według wyłącznego uznania Monster Energy dla dwóch (2) osób z Punktu Docelowego na miejsce Wydarzenia, określony według wyłącznego uznania Monster Energy; godziny i środek transportu zostaną określone według wyłącznego uznania Monster Energy w zależności od dostępności.

13.    Jedynie Zwycięzca i jedna (1) osoba, wybrana przez Zwycięzcę („Wybrana Osoba”), mogą wykorzystać Nagrodę. Wybrana Osoba musi zostać zaaprobowana przez Monster Energy, mieć ukończone (18) lat oraz być mieszkańcem Polski. Aby odebrać Nagrodę, Zwycięzca oraz Wybrana Osoba muszą posiadać ważne paszporty, których termin ważności nie upływa przed 31.07.2023 r.
14.    Przed uznaniem za Zwycięzcę oraz przed otrzymaniem Nagrody potencjalny Zwycięzca może zostać poproszony o przedstawienie kopii swoich uprawnień, w tym między innymi kopii Paragonu za Produkt, dokumentu potwierdzającego wiek, miejsce zamieszkania i tożsamość, między innymi poprzez przedłożenie kopii dowodu zameldowania, paszportu i/lub podobnego dokumentu wydanego przez właściwe ograny państwowe. Nieprzekazanie Monster Energy wspomnianych informacji w odpowiednim terminie, określonym przez Monster Energy, może spowodować utratę prawa Zwycięzcy do Nagrody oraz wybranie przez Monster Energy innego Ważnego Zgłoszenia w terminie możliwie najkrótszym.
15.    Zwycięzca będzie musiał podpisać oświadczenie o zrzeczeniu się praw i roszczeń przygotowane według wyłącznego uznania Monster Energy i odnoszące się do Nagrody, potwierdzając zrozumienie treści i akceptację oświadczenia, a także przestrzeganie jego postanowień. Kopie stosownego potwierdzenia i oświadczenia o zrzeczeniu się praw i roszczeń można uzyskać, zgłaszając żądanie za pośrednictwem strony www.monsterenergy.com/contact-us.
16.    W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że wszystkie pozostałe koszty związane z Nagrodą, w tym m.in. podatki, koszty podróżnego ubezpieczenia zdrowotnego, transportu, sprzętu, wyżywienia, rozrywki oraz wszelkie inne koszty odnoszące się do Nagrody, które nie są uwzględnione i wymienione konkretnie w zamieszczonej powyżej definicji Nagrody, ponosi wyłącznie Zwycięzca. Zakwaterowanie obejmuje wyłącznie zapewnienie pokoju, a Zwycięzca ponosi odpowiedzialność za wszystkie posiłki i napoje skonsumowane w innych miejscach oraz za wszystkie dodatkowe opłaty hotelowe. Zwycięzca wyraża niniejszym zgodę na podpisanie i przestrzeganie wszelkich regulaminów opracowanych przez stosownych usługodawców dla usług wskazanych powyżej.
17.    Obowiązkiem Zwycięzcy i wybranej przez niego Wybranej Osoby jest sprawdzenie porad dla podróżnych i warunków wjazdu do kraju, do którego się udają, oraz zapewnienie, by posiadali wszystkie niezbędne wizy podróżne.

Powiadomienie i dostarczenie Nagrody
18.    Zwycięzca zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną i/lub telefonicznie na adres e-mail i/lub numer telefonu podany w chwili zgłoszenia do Konkursu w ciągu jednego (1) dnia od Procesu Selekcji („Powiadomienie”). Uczestnicy, którzy nie zostali zakwalifikowani, nie będą powiadamiani.
19.    Szczegółowe informacje dotyczące odbioru Nagrody zostaną określone według wyłącznego uznania Monster Energy. Szczegółowe informacje dotyczące odbioru Nagrody (w tym między innymi godziny, daty i miejsca odbioru) zostaną przekazane Zwycięzcy w Powiadomieniu.
20.    W przypadku gdy Monster Energy (i) nie będzie w stanie skontaktować się z potencjalnym Zwycięzcą w ciągu jednego (1) dnia od Powiadomienia; (ii) potencjalny Zwycięzca nie będzie w stanie odebrać Nagrody; lub (iii) potencjalny Zwycięzca nie będzie w stanie wziąć udziału w Wydarzeniu z jakichkolwiek przyczyn, zgłoszenie takiej osoby zostanie uznane za nieważne, a Monster Energy dokona wyboru innego Ważnego Zgłoszenia w terminie możliwie najkrótszym.
Warunki ogólne
21.    Uczestnicy mają prawo do jednego (1) zgłoszenia na Paragon za Produkt, przy czym każdy Uczestnik może zgłosić się lub podjąć próbę zgłoszenia się do Konkursu nie więcej niż jeden (1) raz dla jednego Paragonu za Produkt. Monster Energy zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia lub do odrzucenia osoby pragnącej zgłosić się do Konkursu, jeżeli wspomniana osoba zgłosi się do Konkursu lub podejmie próbę zgłoszenia więcej niż jeden (1) raz dla jednego Paragonu za Produkt. 
22.    Zgłoszenie nie będzie ważne, jeżeli zostanie dokonane online z użyciem metod generowanych dzięki skryptom, makrom lub przy zastosowaniu urządzeń zautomatyzowanych. Monster Energy zastrzega sobie prawo do weryfikacji ważności zgłoszenia oraz odrzucenia zgłoszenia w przypadku podstaw do przekonania, że jest ono rezultatem wykorzystania technik zautomatyzowanych. 
23.    W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że w celu zgłoszenia do Konkursu niezbędny jest komputer lub inne urządzenie umożliwiające połączenie z Internetem, a także dostęp do Internetu. Uczestnicy mają obowiązek uzyskania pozwolenia od właściciela komputera oraz osoby, która płaci rachunki dla dostawcy Internetu. Nie ma możliwości ubiegania się o zwrot wydatków związanych z korzystaniem z łącza internetowego dla celów udziału w Konkursie.
24.    Wszystkie zgłoszenia uznaje się za otrzymane w momencie ich zapisania w bazie danych Monster Energy, 
a nie w chwili ich wysłania na Stronę Internetową przez Uczestnika. 
25.    W razie jakiegokolwiek sporu dotyczącego tożsamości Zwycięzcy decyzja Monster Energy będzie ostateczna.
26.    Przesłanie formularza zgłoszenia online lub jakikolwiek inny rodzaj dowodu przesłania formularza zgłoszenia online nie stanowi dowodu, że zgłoszenie zostało odebrane. Monster Energy nie przyjmuje odpowiedzialności za zgłoszenia nieprawidłowo wypełnione, zagubione, zgłoszone z opóźnieniem lub nieotrzymane z dowolnego powodu. 
27.    Nagroda odpowiada opisowi i nie podlega przeniesieniu, wymianie ani zamianie na gotówkę w sytuacji, gdy potencjalny Zwycięzca nie będzie w stanie odebrać swojej Nagrody z jakichkolwiek przyczyn. Niezależnie od powyższego, w razie nieprzewidzianych okoliczności lub niemożności dostarczenia przez Monster Energy Nagrody z powodu pandemii COVID-19 lub z dowolnego innego powodu, Monster Energy zastrzega sobie prawo wymiany całej Nagrody lub składników Nagrody na nagrody o wartości równej lub wyższej.
28.    Zwycięzca wyraża zgodę i zapewni, że Wybrana Osoba wyrazi zgodę na uzasadniony udział w reklamie związanej z Konkursem, o ile zostaną o to poproszeni przez Monster Energy. Zwycięzca wyraża zgodę na wykorzystanie przez Monster Energy ich imienia i nazwiska, fotografii oraz nagrań audio i/lub video z ich wizerunkiem w reklamie odnoszącej się do Konkursu.
29.    W razie nieprzestrzegania przez Monster Energy postanowień niniejszego Regulaminu spółka ponosi odpowiedzialność za poniesione przez Uczestnika straty lub szkody, które stanowią przewidywalny rezultat naruszenia przez Monster Energy postanowień niniejszego Regulaminu lub zaniedbania ze strony spółki. Monster Energy nie ponosi jednak odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody, które nie są przewidywalne. Straty lub szkody są przewidywalne, jeżeli stanowią oczywistą konsekwencję naruszenia ze strony Monster Energy lub jeżeli były rozważane przez Uczestnika i Monster Energy w momencie zgłoszenia się przez Uczestnika do Konkursu. Poza odpowiedzialnością za przewidywalne straty lub szkody Monster Energy i/lub wszelkie spółki powiązane, dyrektorzy, pracownicy, przedstawiciele, następcy lub podwykonawcy spółki zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. 
30.    Może dojść do zdarzeń, które uniemożliwią przeprowadzenie Konkursu lub przyznanie Nagrody z przyczyn niezależnych od Monster Energy. W takiej sytuacji Monster Energy może, według swego wyłącznego uznania, stosownie zmodyfikować Konkurs, a Uczestnik potwierdza, że w wyniku dokonania takich zmian Monster Energy nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności.
31.    Monster Energy zastrzega sobie prawo do: (a) zmiany formy Konkursu i/lub przesunięcia lub przeniesienia terminu Konkursu lub któregokolwiek z jego etapów, w całości lub częściowo, z przyczyn od niej niezależnych, bez konieczności ponoszenia odpowiedzialności wobec Uczestnika; i/lub (b) odmowy jakiejkolwiek osobie zgłoszenia do Konkursu lub udziału w przyszłych konkursach organizowanych przez Monster Energy: (i) w przypadku gdy Monster Energy ma uzasadnione przekonanie, że Nagroda została przekazana w całości lub w części osobie trzeciej; (ii) jeżeli Uczestnik został wykluczony z udziału w jakimkolwiek konkursie Monster Energy w terminie dwunastu (12) miesięcy przed Datą Rozpoczęcia; (iii) w przypadku gdy Monster Energy ma uzasadnione przekonanie, że wspomniana osoba nie przestrzegała niniejszego Regulaminu; i/lub (iv) w przypadku gdy wspomniana osoba nie jest uprawniona do udziału w Konkursie (lub jeżeli należało odmówić udziału w Konkursie z jakichkolwiek przyczyn).
32.    Z zastrzeżeniem postanowień wyraźnie określonych niniejszym Regulaminem, Monster Energy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty lub wydatki, które mogą zostać poniesione przez Uczestnika. Zwycięzca ponosi odpowiedzialność za wszelkie podatki należne w związku z Nagrodą.
33.    Zaleca się, aby wszyscy Uczestnicy zachowali egzemplarz niniejszego Regulaminu do wykorzystania w przyszłości.
34.    Uczestnik akceptuje, że jego imię i nazwisko może zostać podane do wiadomości publicznej, jeżeli zostanie Zwycięzcą.
35.    Konkurs oraz niniejszy Regulamin podlegają przepisom prawa Anglii i Walii oraz obowiązkowym postanowieniom prawa miejscowego, które mogą mieć zastosowanie z mocy prawa na korzyść konsumenta. Żadne z postanowień Konkursu i niniejszego Regulaminu nie podważa prawa konsumenta do powoływania się na takie obowiązkowe postanowienia prawa miejscowego. 
36.    Wszelkie spory (umowne lub pozaumowne) wynikające z niniejszego Konkursu lub Regulaminu lub z nimi związane poddawane będą niewyłącznej jurysdykcji sądów w Anglii i Walii. Nie ograniczy to jednak praw przysługujących konsumentom na mocy stosownego ustawodawstwa chroniącego konsumentów.
37.    W razie jakichkolwiek pytań odnośnie tego Konkursu lub konieczności skontaktowania się z nami proszę kontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem www.monsterenergy.com/contact-us.