be_ixf;ym_202008 d_08; ct_100
ZAMKNIJ

Żyj jak Lewis Hamilton - konkurs

Chcesz spotkać się z Lewisem Hamiltonem i przejechać się Mercedesem AMG? Weź udział w konkursie Monster Energy!

 

Wystarczy, że:

1. Odpowiesz na poniższe pytanie:

Który wyścig Lewisa Hamiltona najlepiej pamiętasz i dlaczego?

2. Wypełnisz formularz rejestracyjny na tej stronie

3. Wyślesz zgłoszenie konkursowe poprzez kliknięcie w "Weź udział w promocji" pod formularzem konkursowym.

 

Nagrodą w konkursie jest:

- Jeden nadzorowany przejazd w charakterze kierowcy dla zwycięzcy i jego osoby towarzyszącej z instruktorem Akademii Jazdy AMG Mercedes w samochodzie marki Mercedes-AMG;

- Spotkanie z Lewisem Hamiltonem podczas jednego z dni wyjazdu;

- Pobyt na dwie noce dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym w hotelu;

- Dwa bilety lotnicze w dwie strony w klasie ekonomicznej z lotniska w Polsce na lotnisko w Europie;

- Transport w obie strony dla dwóch osób z lotniska docelowego do hotelu i z hotelu na miejsce przejazdu.

 

Wycieczka odbędzie się w terminie pomiędzy 1 stycznia 2020 a 31 marca 2020 r.

 

Konkurs trwa od 16 października do 20 listopada r. włącznie. Zwycięzcę konkursu wybierzemy do 27 listopada 2019 r. Uprzejmie informujemy również, że w przypadku wygranej, do realizacji nagrody niezbędne jest posiadanie prawa jazdy oraz znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 

Zwycięzca konkursu:

O. Kokot - Pszczyna

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie zamieszczonym powyżej pod linkiem "Zasady Promocji".

Wyślij formularz zgłoszeniowy Październik 16 2019 do Listopad 20 2019

Zasady promocji

PEŁNA WERSJA REGULAMINU KONKURSU

Prosimy o uważne przeczytanie tego regulaminu („Regulamin”). Z chwilą przystąpienia do tego konkursu („Konkurs”) wyrażacie Państwo zgodę na przestrzeganie tego Regulaminu. Ponadto prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności dostępną na stronie http://www.monsterenergy.com, która określa, w jaki sposób wykorzystywać będziemy informacje przekazane nam przez Państwa z chwilą przystąpienia do Konkursu.

Konkurs jest organizowany i prowadzony przez Monster Energy Europe Limited Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział w Polsce, C/o TMF Poland Sp. z o.o., Pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, Polska („Monster Energy”).

W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które mają miejsce zamieszkania w Polsce i ukończyły 18 lat. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub członkowie rodzin pracowników Monster Energy lub jej spółek powiązanych, podwykonawców, przedstawicieli lub następców lub jakiekolwiek inne osoby zawodowo powiązane z Konkursem.

Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej www.monsterenergy.com/lewis_pl („Strona internetowa”).

Poprzez zgłoszenie do Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem każdy uczestnik („Uczestnik”) wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz stosowanie się do decyzji spółki Monster Energy, której decyzje będą ostateczne, w odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z Konkursem. Monster Energy nie przekaże żadnej innej korespondencji.

Wszystkie odniesienia do czasu i terminów zawartych w Regulaminie odnoszą się do czasu i terminów w Polsce. W razie jakiegokolwiek sporu dotyczącego godziny lub daty nadesłania zgłoszenia decyzja Monster Energy będzie ostateczna.

Zgłoszenie do Konkursu nie wymaga zakupu żadnego produktu.

Udział

Konkurs rozpocznie się o godzinie 00:01 dnia 16.10.2019 r. („Data Rozpoczęcia”), a zakończy się o godzinie 23:59 dnia 20.11.2019 r. („Data Zakończenia”).

Uczestnicy mogą zgłaszać się do Konkursu poprzez:

działanie zgodnie z niniejszym Regulaminem;

podanie swoich danych zgodnie z instrukcją zawartą na Stronie Internetowej (tzn. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, daty urodzenia oraz adresu e-mail); oraz

udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie (w 30 lub mniej słowach): „Który wyścig Lewisa Hamiltona najlepiej pamiętasz i dlaczego?” („Odpowiedź”).

Nagroda i wymagania

Każdy Uczestnik, który w sposób ważny dokonał zgłoszenia w sposób opisany powyżej (każde z nich zwane „Ważnym Zgłoszeniem”), zostanie włączony do puli zgłoszeń wraz ze wszystkimi pozostałymi Ważnymi Zgłoszeniami.

Komisja w składzie dwóch (2) przedstawicieli Monster Energy i jednego (1) niezależnego jurora (którzy razem tworzą „Komisję”) wybierze wspólnie w ciągu trzech (3) dni od Daty Zakończenia jednego (1) oficjalnego zwycięzcę („Zwycięzca”) Nagrody (zdefiniowanej poniżej), którego Odpowiedź wykazuje się największą kreatywnością, oryginalnością, pomysłowością i najlepszą znajomością Monster Energy i Lewisa Hamiltona oraz zawiera najlepsze słownictwo, a także styl narracji („Kryteria Selekcji”). Komisja sprawdzi, czy zgłoszenia są ważne zgodnie z Regulaminem, oceni Ważne Zgłoszenia według Kryteriów Selekcji oraz przyzna Nagrodę Zwycięzcy („Proces Selekcji”).

Zwycięzca wygra wycieczkę na trzy (3) dni dla dwóch (2) osób w Europie, która zostanie zrealizowana w terminie pomiędzy 1 stycznia 2020 r. a 31 marca 2020 r. (dokładny termin zostanie określony według wyłącznego uznania Monster Energy) („Wycieczka”) i na którą składają się („Nagroda”):

jeden nadzorowany (1) przejazd dla Zwycięzcy i Wybranej Osoby (zdefiniowanej poniżej) z instruktorem z akademii jazdy AMG Mercedes w samochodzie AMG Mercedes, który zostanie określony według wyłącznego uznania Monster Energy („Przejazd”). W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że Przejazd będzie ograniczony do jednej (1) wycieczki objazdowej po drogach w Europie;

jedno (1) spotkanie zapoznawcze z kierowcą F1 Lewisem Hamiltonem podczas jednego (1) dnia w trakcie Wycieczki, które zostanie określone według wyłącznego uznania Monster Energy;

pobyt na dwie (2) noce dla dwóch (2) osób w pokoju dwuosobowym w hotelu o standardzie co najmniej trzygwiazdkowym (3); hotel zostanie wybrany według wyłącznego uznania Monster Energy („Hotel”);

bilet na przelot w dwie strony w klasie ekonomicznej dla dwóch (2) osób z lotniska w Polsce na lotnisko we Europie wybrane według wyłącznego uznania Monster Energy („Lotnisko Docelowe”). Lokalizacja lotniska oraz daty i godziny przelotów zostaną określone według wyłącznego uznania Monster Energy w zależności od dostępności; oraz

transport w dwie strony w klasie ekonomicznej z Lotniska Docelowego do Hotelu i z Hotelu na miejsce Przejazdu dla dwóch (2) osób, określony według wyłącznego uznania Monster Energy.

Jedynie Zwycięzca i jedna (1) osoba, wybrana przez Zwycięzcę („Wybrana Osoba”), mogą wykorzystać Nagrodę. Wybrana Osoba musi zostać zaaprobowana przez Monster Energy, mieć ukończone (18) lat oraz być mieszkańcem Polski. Aby odebrać Nagrodę, Zwycięzca oraz wybrana przez niego Wybrana Osoba muszą posiadać ważne paszporty, których termin ważności nie upływa przed 30 września 2020 roku.

Przed uznaniem za Zwycięzcę oraz przed otrzymaniem Nagrody potencjalny Zwycięzca i Wybrana Osoba mogą zostać poproszeni o przedstawienie kopii swoich uprawnień, w tym między innymi dokumentu potwierdzającego wiek, miejsce zamieszkania i tożsamość, między innymi poprzez przedłożenie kopii dowodu zameldowania, paszportu i/lub podobnego dokumentu wydanego przez właściwe ograny państwowe. Nieprzekazanie Monster Energy wspomnianych informacji w odpowiednim terminie, określonym przez Monster Energy, może spowodować utratę prawa Zwycięzcy do Nagrody oraz wybranie przez Monster Energy innego Ważnego Zgłoszenia w terminie możliwie najkrótszym.

Zwycięzca i Wybrana Osoba będą musieli podpisać oświadczenie o zrzeczeniu się praw i roszczeń przygotowane według wyłącznego uznania Monster Energy i odnoszące się do Nagrody, potwierdzając zrozumienie treści i akceptację oświadczenia, a także przestrzeganie jego postanowień. Kopie stosownego potwierdzenia i oświadczenia o zrzeczeniu się praw i roszczeń można uzyskać, zgłaszając żądanie za pośrednictwem strony www.monsterenergy.com/contact-us.

W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że wszystkie pozostałe koszty związane z Nagrodą, w tym m.in. podatki, koszty podróżnego ubezpieczenia zdrowotnego, wiz podróżnych (w stosownych przypadkach), transportu, sprzętu, wyżywienia, rozrywki oraz wszelkie inne koszty odnoszące się do Nagrody, które nie są uwzględnione i wymienione konkretnie w zamieszczonej powyżej definicji Nagrody w punkcie 10, ponosi wyłącznie Zwycięzca. Zakwaterowanie obejmuje wyłącznie zapewnienie pokoju, a Zwycięzca oraz Wybrana Osoba ponoszą odpowiedzialność za wszystkie posiłki i napoje skonsumowane w innych miejscach oraz za wszystkie dodatkowe opłaty hotelowe. Zwycięzca wyraża niniejszym zgodę na podpisanie i przestrzeganie wszelkich regulaminów opracowanych przez stosownych usługodawców dla usług wskazanych w punkcie 11.

Powiadomienie i dostarczenie Nagrody

Zwycięzca zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną i/lub telefonicznie na adres e-mail i/lub numer telefonu podany w chwili zgłoszenia do Konkursu w ciągu trzech (3) dni od Procesu Selekcji („Powiadomienie”). Uczestnicy, którzy nie zostali zakwalifikowani, nie będą powiadamiani.

Szczegółowe informacje dotyczące odbioru Nagrody zostaną określone według wyłącznego uznania Monster Energy. Szczegółowe informacje dotyczące odbioru Nagrody (w tym między innymi godziny, daty i miejsca odbioru) zostaną przekazane Zwycięzcy w Powiadomieniu.

W przypadku gdy Monster Energy nie będzie w stanie skontaktować się z potencjalnym Zwycięzcą w ciągu trzech (3) dni od Powiadomienia lub gdy potencjalny Zwycięzca nie będzie w stanie odebrać Nagrody z jakichkolwiek przyczyn (lub, w wypadku Nagrody, potencjalny Zwycięzca nie będzie w stanie wziąć udziału w Imprezie z jakichkolwiek przyczyn), zgłoszenie takiej osoby zostanie uznane za nieważne, a Monster Energy dokona wyboru innego Ważnego Zgłoszenia w terminie możliwie najkrótszym.

Warunki ogólne

Uczestnicy mają prawo do jednego (1) zgłoszenia na osobę, przy czym każdy Uczestnik może zgłosić się lub podjąć próbę zgłoszenia się do Konkursu nie więcej niż jeden (1) raz. Monster Energy zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia lub do odrzucenia osoby pragnącej zgłosić się do Konkursu, jeżeli wspomniana osoba zgłosi się do Konkursu lub podejmie próbę zgłoszenia więcej niż jeden (1) raz.

Zgłoszenie nie będzie ważne, jeżeli zostanie dokonane online z użyciem metod generowanych dzięki skryptom, makrom lub przy zastosowaniu urządzeń zautomatyzowanych. Monster Energy zastrzega sobie prawo do weryfikacji ważności zgłoszenia oraz odrzucenia zgłoszenia w przypadku podstaw do przekonania, że jest ono rezultatem wykorzystania technik zautomatyzowanych.

W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że w celu zgłoszenia do Konkursu niezbędny jest komputer lub inne urządzenie umożliwiające połączenie z Internetem, a także dostęp do Internetu. Uczestnicy mają obowiązek uzyskania pozwolenia od właściciela komputera oraz osoby, która płaci rachunki dla dostawcy Internetu. Nie ma możliwości ubiegania się o zwrot wydatków związanych z korzystaniem z łącza internetowego dla celów udziału w Konkursie.

Wszystkie zgłoszenia uznaje się za otrzymane w momencie ich zapisania w bazie danych Monster Energy,
a nie w chwili ich wysłania na Stronę Internetową przez Uczestnika.

W razie jakiegokolwiek sporu dotyczącego tożsamości Zwycięzcy decyzja Monster Energy będzie ostateczna.

Przesłanie formularza zgłoszenia online lub jakikolwiek inny rodzaj dowodu przesłania formularza zgłoszenia online nie stanowi dowodu, że zgłoszenie zostało odebrane. Monster Energy nie przyjmuje odpowiedzialności za zgłoszenia nieprawidłowo wypełnione, zagubione, zgłoszone z opóźnieniem lub nieotrzymane z dowolnego powodu.

Nagroda odpowiada opisowi i nie podlega przeniesieniu, wymianie ani zamianie na gotówkę w sytuacji, gdy potencjalny Zwycięzca nie będzie w stanie odebrać swojej Nagrody z jakichkolwiek przyczyn. W razie nieprzewidzianych okoliczności Monster Energy zastrzega sobie prawo wymiany całej Nagrody lub jej składników na nagrody o wartości równej lub wyższej.

Zwycięzca wyraża zgodę i zapewni, że Wybrana Osoba wyrazi zgodę na uzasadniony udział w reklamie związanej z Konkursem, o ile zostaną o to poproszeni przez Monster Energy. Zwycięzca wyraża zgodę na wykorzystanie przez Monster Energy ich imienia i nazwiska, fotografii oraz nagrań audio i/lub video z ich wizerunkiem w reklamie odnoszącej się do Konkursu.

W razie nieprzestrzegania przez Monster Energy postanowień niniejszego Regulaminu spółka ponosi odpowiedzialność za poniesione przez Uczestnika straty lub szkody, które stanowią przewidywalny rezultat naruszenia przez Monster Energy postanowień niniejszego Regulaminu lub zaniedbania ze strony spółki. Monster Energy nie ponosi jednak odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody, które nie są przewidywalne. Straty lub szkody są przewidywalne, jeżeli stanowią oczywistą konsekwencję naruszenia ze strony Monster Energy lub jeżeli były rozważane przez Uczestnika i Monster Energy w momencie zgłoszenia się przez Uczestnika do Konkursu. Poza odpowiedzialnością za przewidywalne straty lub szkody Monster Energy i/lub wszelkie spółki powiązane, dyrektorzy, przedstawiciele, następcy lub podwykonawcy spółki zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

Może dojść do zdarzeń, które uniemożliwią przeprowadzenie Konkursu lub przyznanie którejkolwiek Nagrody z przyczyn niezależnych od Monster Energy. W takiej sytuacji Monster Energy może, według swego wyłącznego uznania, stosownie zmodyfikować Konkurs, a Uczestnik potwierdza, że w wyniku dokonania takich zmian Monster Energy nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności.

Monster Energy zastrzega sobie prawo do: (a) zmiany formy Konkursu i/lub przesunięcia lub przeniesienia terminu Konkursu lub któregokolwiek z jego etapów, w całości lub częściowo, z przyczyn od niej niezależnych, bez konieczności ponoszenia odpowiedzialności wobec Uczestnika; i/lub (b) odmowy jakiejkolwiek osobie zgłoszenia do Konkursu lub udziału w przyszłych konkursach organizowanych przez Monster Energy: (i) w przypadku gdy Monster Energy ma uzasadnione przekonanie, że Nagroda została przekazana w całości lub w części osobie trzeciej; (ii) jeżeli Uczestnik został wykluczony z udziału w jakimkolwiek konkursie Monster Energy w terminie dwunastu (12) miesięcy przed Datą Rozpoczęcia; (iii) w przypadku gdy Monster Energy ma uzasadnione przekonanie, że wspomniana osoba nie przestrzegała niniejszego Regulaminu; i/lub (iv) w przypadku gdy wspomniana osoba nie jest uprawniona do udziału w Konkursie (lub jeżeli należało odmówić udziału w Konkursie z jakichkolwiek przyczyn).

Z zastrzeżeniem postanowień wyraźnie określonych niniejszym Regulaminem, Monster Energy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty lub wydatki, które mogą zostać poniesione przez Uczestnika. Zwycięzca ponosi odpowiedzialność za wszelkie podatki należne w związku z Nagrodą.

Zaleca się, aby wszyscy Uczestnicy zachowali egzemplarz niniejszego Regulaminu do wykorzystania w przyszłości.

Uczestnik akceptuje, że jego imię i nazwisko może zostać podane do wiadomości publicznej, jeżeli zostanie Zwycięzcą. Pełne imiona i nazwiska Zwycięzców zostaną opublikowane na Stronie Internetowej.

Konkurs oraz niniejszy Regulamin podlegają przepisom prawa Anglii i Walii oraz obowiązkowym postanowieniom prawa miejscowego, które mogą mieć zastosowanie z mocy prawa na korzyść konsumenta. Żadne z postanowień Konkursu i niniejszego Regulaminu nie podważa prawa konsumenta do powoływania się na takie obowiązkowe postanowienia prawa miejscowego.

Wszelkie spory (umowne lub pozaumowne) wynikające z niniejszego Konkursu lub Regulaminu lub z nimi związane poddawane będą niewyłącznej jurysdykcji sądów w Anglii i Walii. Nie ograniczy to jednak praw przysługujących konsumentom na mocy stosownego ustawodawstwa chroniącego konsumentów.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie tego Konkursu lub konieczności skontaktowania się z nami proszę kontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem www.monsterenergy.com/contact-us.