be_ixf;ym_202104 d_10; ct_100
ZAMKNIJ

Wybierz swoją nagrodę z Monster Energy!

Wybierz swoją nagrodę z Monster Energy!

 

W celu wzięcia udziału w konkursie należy:
1. Kupić puszkę napoju Monster Energy i zachować paragon
2. Wypełnić formularz rejestracyjny na stronie.
3. Wykonać zadanie konkursowe, odpowiadając w maksymalnie 30 słowach na pytanie:
Kto jest Twoim ulubionym sportowcem Monster Energy® i dlaczego?

4. Wybrać preferowaną nagrodę
5. Wysłać zgłoszenie konkursowe poprzez kliknięcie w "Weź udział w promocji" pod formularzem konkursowym.

Nagrody:
- 1 motocykl YZF-R125 Monster Energy® Yamaha MotoGP Edition o pojemności silnika 125 cc

- 1 motocykl motocrossowy YZ250F Monster Energy® Yamaha w wersji wyścigowej o pojemności silnika 250 cc

- 1 rower SCOTT Genius 910 AXS

- 1 para nart Armada, 1 parę wiązań narciarskich Armada, 1 deskę snowboardową Lobster, 1 kamerę sportową i 1 voucher na zakupy on-line

 

Konkurs trwa do dnia 31 marca 2021 włącznie.

 

UWAGA - Zmiana daty wyłonienia zwycięzców. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni i powiadomieni drogą mailową o wygranej do 9 kwietnia 2021.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Wyślij formularz zgłoszeniowy Styczeń 01 2021 do Marzec 31 2021

Zasady promocji

PEŁNA WERSJA REGULAMINU KONKURSU

Prosimy o uważne przeczytanie tego regulaminu („Regulamin”). Z chwilą przystąpienia do tego konkursu („Konkurs”) wyrażacie Państwo zgodę na przestrzeganie tego Regulaminu. Ponadto prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności dostępną na stronie http://www.monsterenergy.com, która określa, w jaki sposób wykorzystywać będziemy informacje przekazane nam przez Państwa z chwilą przystąpienia do Konkursu.

Konkurs jest organizowany i prowadzony przez Monster Energy Europe Limited Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział w Polsce, C/o TMF Poland Sp. z o.o., Pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, Polska („Monster Energy”).

W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które mają miejsce zamieszkania w Polsce i ukończyły 18 lat. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub członkowie rodzin pracowników Monster Energy lub jej spółek powiązanych, podwykonawców, przedstawicieli lub następców lub jakiekolwiek inne osoby zawodowo powiązane z Konkursem.

Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej www.monsterenergy.com („Strona internetowa”) oraz promowany w lokalizacjach partnerskich w Polsce („Sklep(y)”).

Poprzez zgłoszenie do Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem każdy uczestnik („Uczestnik”) wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz stosowanie się do decyzji spółki Monster Energy, której decyzje będą ostateczne, w odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z Konkursem. Monster Energy nie przekaże żadnej innej korespondencji.

Wszystkie odniesienia do czasu i terminów zawartych w Regulaminie odnoszą się do czasu i terminów w Polsce. W razie jakiegokolwiek sporu dotyczącego godziny lub daty nadesłania zgłoszenia decyzja Monster Energy będzie ostateczna.

Udział

Warunkiem udziału w tym Konkursie jest dowód zakupu, który obejmuje kopię paragonu kasowego otrzymanego w momencie dokonania zakupu w Sklepie („Paragon na Produkt”).

Dozwolone jest maksymalnie jedno (1) zgłoszenie na jeden Paragon na Produkt.

Konkurs rozpocznie się o godzinie 00:01 dnia 01.01.2021 roku („Data Rozpoczęcia”), a zakończy się o godzinie 23:59 dnia 31.03.2021 roku („Data Zakończenia”).

Uczestnicy mogą zgłaszać się do Konkursu poprzez:

działanie zgodnie z niniejszym Regulaminem;

dokonanie zakupu jednej (1) puszki 500 ml produktu Monster Energy w Sklepie i otrzymanie Paragonu na Produkt;

podanie swoich danych zgodnie z instrukcją zawartą na Stronie Internetowej (tzn. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, daty urodzenia, adresu e-mail oraz danych Paragonu na Produkt);

udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie (w 30 lub mniej słowach): „Kto jest Twoim ulubionym sportowcem Monster Energy® i dlaczego?” („Odpowiedź”); oraz

wybranie preferowanej nagrody z menu rozwijanego.

Nagroda i wymagania

Każdy Uczestnik, który w sposób ważny dokonał zgłoszenia w sposób opisany powyżej (każde z nich zwane „Ważnym Zgłoszeniem”), zostanie włączony do puli zgłoszeń wraz ze wszystkimi pozostałymi Ważnymi Zgłoszeniami.

Komisja w składzie dwóch (2) przedstawicieli Monster Energy i jednego (1) niezależnego jurora (którzy razem tworzą „Komisję”) wybierze wspólnie w ciągu siedmiu (7) dni od Daty Zakończenia najlepsze Odpowiedzi i przyzna nagrody w następujący sposób:

wybraną, preferowaną Nagrodę Główną (zdefiniowaną poniżej) otrzyma jeden (1) oficjalny główny zwycięzca („Główny Zwycięzca”), którego Odpowiedź wykazuje się największą kreatywnością, oryginalnością, pomysłowością i najlepszą znajomością Monster Energy® oraz zawiera najlepsze słownictwo, a także styl narracji („Kryteria Selekcji”);

Nagrodę dla zdobywcy drugiego miejsca (zdefiniowaną poniżej) otrzyma dziesięciu (10) zdobywców drugiego miejsca, których Odpowiedź w drugiej kolejności w największym stopniu spełnia Kryteria Selekcji (każdy z nich zwany jest „Zdobywcą drugiego miejsca”, a łącznie zwani są „Zdobywcami drugiego miejsca”); oraz

Nagrodę dla zdobywcy trzeciego miejsca (zdefiniowaną poniżej) otrzyma pięćdziesięciu (50) zdobywców trzeciego miejsca, których Odpowiedź w trzeciej kolejności w największym stopniu spełnia Kryteria Selekcji (każdy z nich zwany jest „Zdobywcą trzeciego miejsca”, a łącznie zwani są „Zdobywcami trzeciego miejsca”).

Komisja sprawdzi, czy zgłoszenia są ważne zgodnie z Regulaminem, oceni Ważne Zgłoszenia według Kryteriów Selekcji oraz przyzna Nagrody Zwycięzcom („Proces Selekcji”).

Główny Zwycięzca, Zdobywcy drugiego miejsca i Zdobywcy trzeciego miejsca będą łącznie zwani „Zwycięzcami”, a każdy z nich z osobna „Zwycięzcą”.

Główny Zwycięzca otrzyma preferowaną nagrodę („Nagroda Główna”) wybraną spośród następujących opcji:

a. jeden (1) motocykl YZF-R125 Monster Energy® Yamaha MotoGP Edition o pojemności silnika 125 cc, o przybliżonej wartości w sprzedaży detalicznej dwudziestu tysięcy stu czterdziestu ośmiu złotych polskich (20 148 PLN); lub

b. jeden (1) motocykl motocrossowy YZ250F Monster Energy® Yamaha w wersji wyścigowej o pojemności silnika 250 cc, o przybliżonej wartości w sprzedaży detalicznej dwudziestu dwóch tysięcy trzystu osiemdziesięciu siedmiu złotych polskich (22 387,00 PLN); lub

c. jeden rower SCOTT Genius 910 AXS, o przybliżonej wartości w sprzedaży detalicznej dwudziestu dziewięciu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu jeden złotych polskich (29 671,00 PLN); lub

d. jedną (1) parę nart Armada z oznaczeniem marki Monster Energy®, jedną (1) parę wiązań narciarskich Armada, jedną (1) deskę snowboardową Lobster z oznaczeniem marki Monster Energy®, jedną (1) kamerę sportową i jeden (1) voucher na zakupy on-line, przy czym szczegółowe dane każdego przedmiotu zostaną określone według wyłącznego uznania Monster Energy, o przybliżonej wartości w sprzedaży detalicznej trzynastu tysięcy czterystu trzydziestu trzech złotych polskich (13 433,00 PLN).

Zdobywcy drugiego miejsca otrzymają po jednej (1) kamerze sportowej, której dokładny rozmiar i model zostanie określony według wyłącznego uznania Monster Energy, o przybliżonej wartości tysiąca trzystu osiemdziesięciu dziewięciu złotych polskich (1389,00 PLN) („Nagroda dla zdobywcy drugiego miejsca”).

Zdobywcy trzeciego miejsca otrzymają po jednym (1) voucherze na zakupy on-line, którego dokładne dane zostaną określone według wyłącznego uznania Monster Energy, o przybliżonej wartości czterystu pięćdziesięciu złotych polskich (450,00 PLN) („Nagroda dla zdobywcy trzeciego miejsca”).

Nagroda Główna, Nagroda dla zdobywcy drugiego miejsca i Nagroda dla zdobywcy trzeciego miejsca zwane są łącznie „Nagrodami”, a każda z nich „Nagrodą”.

Przed uznaniem za Zwycięzcę oraz przed otrzymaniem Nagrody potencjalny Zwycięzca może zostać poproszony o przedstawienie kopii swoich uprawnień, w tym między innymi kopii Paragonu na Produkt, dokumentu potwierdzającego wiek, miejsce zamieszkania i tożsamość, między innymi poprzez przedłożenie kopii dowodu zameldowania, paszportu, prawa jazdy i/lub podobnego dokumentu wydanego przez właściwe ograny państwowe. Nieprzekazanie Monster Energy wspomnianych informacji w odpowiednim terminie, określonym przez Monster Energy, może spowodować utratę prawa Zwycięzcy do Nagrody oraz wybranie przez Monster Energy innego Ważnego Zgłoszenia w terminie możliwie najkrótszym.

Od Zwycięzcy może być wymagane podpisanie oświadczenia o zrzeczeniu się praw i roszczeń przygotowanego według wyłącznego uznania Monster Energy, odnoszącego się do Nagrody, a także potwierdzenie zrozumienia jego postanowień oraz ich przestrzegania i akceptacji. Kopię stosownego potwierdzenia i oświadczenia można otrzymać, wysyłając prośbę za pośrednictwem strony internetowej www.monsterenergy.com/contact-us.

W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że wszystkie koszty związane z Nagrodami, w tym m.in. wszelkie podatki, opłaty związane z rejestracją pojazdu, koszty akcesoriów bezpieczeństwa, prawa jazdy, odpowiedniego ubezpieczenia i inne koszty odnoszące się do Nagród, które nie są uwzględnione i wymienione konkretnie w zamieszczonej powyżej definicji Nagród, ponoszą wyłącznie Zwycięzcy.

Powiadomienie i dostarczenie Nagrody

Zwycięzcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną i/lub telefonicznie na adres e-mail i/lub numer telefonu podany w chwili zgłoszenia do Konkursu w ciągu siedmiu (7) dni od Procesu Selekcji („Powiadomienie”). Uczestnicy, którzy nie zostali zakwalifikowani, nie będą powiadamiani.

Szczegółowe informacje dotyczące odbioru Nagród zostaną określone według wyłącznego uznania Monster Energy. Szczegółowe informacje dotyczące odbioru Nagród (w tym między innymi godziny, daty i miejsca odbioru) zostaną przekazane Zwycięzcom w Powiadomieniu.

W przypadku gdy Monster Energy (i) nie będzie w stanie skontaktować się z potencjalnym Zwycięzcą w ciągu trzech (3) dni od Powiadomienia lub (ii) potencjalny Zwycięzca nie będzie w stanie odebrać swojej Nagrody z jakichkolwiek przyczyn zgłoszenie takiej osoby zostanie uznane za nieważne, a Monster Energy dokona wyboru innego Ważnego Zgłoszenia w terminie możliwie najkrótszym.

Warunki ogólne

Uczestnicy mają prawo do jednego (1) zgłoszenia na jeden Paragon na Produkt, przy czym każdy Uczestnik może zgłosić się lub podjąć próbę zgłoszenia się do Konkursu nie więcej niż jeden (1) raz dla jednego Paragonu na Produkt. Monster Energy zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia lub do odrzucenia osoby pragnącej zgłosić się do Konkursu, jeżeli wspomniana osoba zgłosi się do Konkursu lub podejmie próbę zgłoszenia więcej niż jeden (1) raz dla jednego Paragonu na Produkt.

Zgłoszenie nie będzie ważne, jeżeli zostanie dokonane online z użyciem metod generowanych dzięki skryptom, makrom lub przy zastosowaniu urządzeń zautomatyzowanych. Monster Energy zastrzega sobie prawo do weryfikacji ważności zgłoszenia oraz odrzucenia zgłoszenia w przypadku podstaw do przekonania, że jest ono rezultatem wykorzystania technik zautomatyzowanych.

W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że w celu zgłoszenia do Konkursu niezbędny jest komputer lub inne urządzenie umożliwiające połączenie z Internetem, a także dostęp do Internetu. Uczestnicy mają obowiązek uzyskania pozwolenia od właściciela komputera oraz osoby, która płaci rachunki dla dostawcy Internetu. Nie ma możliwości ubiegania się o zwrot wydatków związanych z korzystaniem z łącza internetowego dla celów udziału w Konkursie.

Wszystkie zgłoszenia uznaje się za otrzymane w momencie ich zapisania w bazie danych Monster Energy,
a nie w chwili ich wysłania na Stronę Internetową przez Uczestnika.

W razie jakiegokolwiek sporu dotyczącego tożsamości Zwycięzcy decyzja Monster Energy będzie ostateczna.

Przesłanie formularza zgłoszenia online lub jakikolwiek inny rodzaj dowodu przesłania formularza zgłoszenia online nie stanowi dowodu, że zgłoszenie zostało odebrane. Monster Energy nie przyjmuje odpowiedzialności za zgłoszenia nieprawidłowo wypełnione, zagubione, zgłoszone z opóźnieniem lub nieotrzymane z dowolnego powodu.

Nagrody odpowiadają opisowi i nie podlegają przeniesieniu, wymianie ani zamianie na gotówkę w sytuacji, gdy potencjalny Zwycięzca nie będzie w stanie odebrać swojej Nagrody z jakichkolwiek przyczyn. Niezależnie od powyższego, w razie nieprzewidzianych okoliczności lub niemożności dostarczenia Nagrody przez Monster Energy z uwagi na pandemię COVID-19 lub inne powody Monster Energy zastrzega sobie prawo wymiany całej Nagrody lub jej składników na nagrody o wartości równej lub wyższej.

Zwycięzcy wyrażają zgodę na uzasadniony udział w reklamie związanej z Konkursem, o ile zostaną o to poproszeni przez Monster Energy. Zwycięzcy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Monster Energy ich imienia i nazwiska, fotografii oraz nagrań audio i/lub video z ich wizerunkiem w reklamie odnoszącej się do Konkursu.

W razie nieprzestrzegania przez Monster Energy postanowień niniejszego Regulaminu spółka ponosi odpowiedzialność za poniesione przez Uczestnika straty lub szkody, które stanowią przewidywalny rezultat naruszenia przez Monster Energy postanowień niniejszego Regulaminu lub zaniedbania ze strony spółki. Monster Energy nie ponosi jednak odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody, które nie są przewidywalne. Straty lub szkody są przewidywalne, jeżeli stanowią oczywistą konsekwencję naruszenia ze strony Monster Energy lub jeżeli były rozważane przez Uczestnika i Monster Energy w momencie zgłoszenia się przez Uczestnika do Konkursu. Poza odpowiedzialnością za przewidywalne straty lub szkody Monster Energy i/lub wszelkie spółki powiązane, pracownicy, dyrektorzy, przedstawiciele, następcy lub podwykonawcy spółki zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

Może dojść do zdarzeń, które uniemożliwią przeprowadzenie Konkursu lub przyznanie którejkolwiek Nagrody z przyczyn niezależnych od Monster Energy. W takiej sytuacji Monster Energy może, według swego wyłącznego uznania, stosownie zmodyfikować Konkurs, a Uczestnik potwierdza, że w wyniku dokonania takich zmian Monster Energy nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności.

Monster Energy zastrzega sobie prawo do: (a) zmiany formy Konkursu i/lub przesunięcia lub przeniesienia terminu Konkursu lub któregokolwiek z jego etapów, w całości lub częściowo, z przyczyn od niej niezależnych, bez konieczności ponoszenia odpowiedzialności wobec Uczestnika; i/lub (b) odmowy jakiejkolwiek osobie zgłoszenia do Konkursu lub udziału w przyszłych konkursach organizowanych przez Monster Energy: (i) w przypadku gdy Monster Energy ma uzasadnione przekonanie, że Nagroda została przekazana w całości lub w części osobie trzeciej; (ii) jeżeli Uczestnik został wykluczony z udziału w jakimkolwiek konkursie Monster Energy w terminie dwunastu (12) miesięcy przed Datą Rozpoczęcia; (iii) w przypadku gdy Monster Energy ma uzasadnione przekonanie, że wspomniana osoba nie przestrzegała niniejszego Regulaminu; i/lub (iv) w przypadku gdy wspomniana osoba nie jest uprawniona do udziału w Konkursie (lub jeżeli należało odmówić udziału w Konkursie z jakichkolwiek przyczyn).

Z zastrzeżeniem postanowień wyraźnie określonych niniejszym Regulaminem, Monster Energy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty lub wydatki, które mogą zostać poniesione przez Uczestnika. Każdy Zwycięzca ponosi odpowiedzialność za zapłatę wszelkiego podatku naliczonego w związku ze swoją Nagrodą.

Zaleca się, aby wszyscy Uczestnicy zachowali egzemplarz niniejszego Regulaminu do wykorzystania w przyszłości.

Uczestnik akceptuje, że jego imię i nazwisko może zostać podane do wiadomości publicznej, jeżeli zostanie Zwycięzcą.

Konkurs oraz niniejszy Regulamin podlegają przepisom prawa Anglii i Walii.

Wszelkie spory (umowne lub pozaumowne) wynikające z niniejszego Konkursu lub Regulaminu lub z nimi związane poddawane będą niewyłącznej jurysdykcji sądów w Anglii i Walii. Nie ograniczy to jednak praw przysługujących konsumentom na mocy stosownego ustawodawstwa chroniącego konsumentów.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie tego Konkursu lub konieczności skontaktowania się z nami proszę kontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem www.monsterenergy.com/contact-us.