be_ixf;ym_202103 d_08; ct_100
ZAMKNIJ

Ryanair X Monster Energy - 2020 - Poland

Win a trip to Ibiza for 2!

Wyślij formularz zgłoszeniowy Październik 01 2020 do Styczeń 31 2021

Zasady promocji

PEŁNA WERSJA REGULAMINU KONKURSU

Prosimy o uważne przeczytanie tego regulaminu („Regulamin”). Z chwilą przystąpienia do tego konkursu („Konkurs”) wyrażacie Państwo zgodę na przestrzeganie tego Regulaminu. Ponadto prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności dostępną na stronie http://www.monsterenergy.com, która określa, w jaki sposób wykorzystywać będziemy informacje przekazane nam przez Państwa z chwilą przystąpienia do Konkursu.

Konkurs jest organizowany i prowadzony przez Monster Energy Europe Limited Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział w Polsce, C/o TMF Poland Sp. z o.o., Pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, Polska („Monster Energy”).

W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które mają miejsce zamieszkania w Armenii, Austrii, Bułgarii, Czarnogórze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Jordanii, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, Malcie, Niemczech, Norwegii, Polsce, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainie, Węgrzech lub Wielkiej Brytanii („Kraj zamieszkania”) i ukończyły 18 lat. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub członkowie rodzin pracowników Monster Energy, Ryanair DAC, Retail inMotion Ltd lub ich spółek powiązanych, podwykonawców, przedstawicieli lub następców lub jakiekolwiek inne osoby zawodowo powiązane z Konkursem.

Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej www.monsterenergy.com/ryanair („Strona internetowa”) i promowany za pomocą materiałów promocyjnych podczas określonych lotów Ryanair.

Poprzez zgłoszenie do Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem każdy uczestnik („Uczestnik”) wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz stosowanie się do decyzji spółki Monster Energy, której decyzje będą ostateczne, w odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z Konkursem. Monster Energy nie przekaże żadnej innej korespondencji.

Wszystkie odniesienia do czasu i terminów zawartych w Regulaminie odnoszą się do uniwersalnego czasu koordynowanego („UTC”). W razie jakiegokolwiek sporu dotyczącego godziny lub daty nadesłania zgłoszenia decyzja Monster Energy będzie ostateczna.

Zgłoszenie do Konkursu nie wymaga zakupu żadnego produktu.

Udział

Konkurs rozpocznie się o godzinie 00:01 UTC dnia 01.10.2020 r. („Data Rozpoczęcia”), a zakończy się o godzinie 23:59 dnia 31.01.2021 r. („Data Zakończenia”).

Uczestnicy mogą zgłaszać się do Konkursu poprzez:

działanie zgodnie z niniejszym Regulaminem; oraz

podanie swoich danych zgodnie z instrukcją zawartą na Stronie Internetowej (tzn. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, daty urodzenia oraz adresu e-mail).

Nagroda i wymagania

Każdy Uczestnik, który w sposób ważny dokonał zgłoszenia w sposób opisany powyżej (każde z nich zwane „Ważnym Zgłoszeniem”), zostanie włączony do losowania nagród, które odbędzie się w ciągu siedmiu (7) dni od Daty Zakończenia („Losowanie”).

Za dwa (2) pierwsze Ważne Zgłoszenia wybrane losowo z puli zgłoszeń w Losowaniu (właściciel każdego z nich zwany jest „Zwycięzcą”, a łącznie zwani są „Zwycięzcami”) przysługuje nagroda w postaci wycieczki dla dwóch (2) osób na Ibizę w Hiszpanii na trzy (3) noce w terminie 14.08.2021-17.08.2021, o przybliżonej wartości dwóch tysięcy Euro (2000 EUR) („Nagroda”), na którą składają się:

bilet na przelot w dwie strony w klasie ekonomicznej dla dwóch (2) osób na Ibizę w Hiszpanii („Lotnisko Docelowe”) z Kraju zamieszkania Zwycięzcy, przy czym lokalizacja lotniska oraz daty i godziny przelotów zostaną określone według wyłącznego uznania Monster Energy;

zakwaterowanie na trzy (3) noce dla dwóch (2) osób w pokoju dwuosobowym w hotelu o standardzie co najmniej trzygwiazdkowym (3); hotel zostanie wybrany według wyłącznego uznania Monster Energy („Hotel”);

transport w dwie strony w klasie ekonomicznej z Lotniska Docelowego do Hotelu dla dwóch (2) osób, określony według wyłącznego uznania Monster Energy;

kolacja dla dwóch (2) osób w Café Mambo;

bilety dla dwóch (2) osób na dwie (2) nocne imprezy klubowe, określone według wyłącznego uznania Monster Energy.

W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że szczegółowe elementy nagrody wymienione powyżej zostaną określone według wyłącznego uznania Monster Energy, w zależności od dostępności.

Jedynie Zwycięzcy i jedna (1) osoba, wybrana przez każdego Zwycięzcę (każda z nich zwana „Wybraną Osobą”, a łącznie zwane „Wybranymi Osobami”), mogą wykorzystać Nagrodę. Wybrane Osoby muszą zostać zaaprobowane przez Monster Energy, mieć ukończone (18) lat oraz być mieszkańcami tego samego Kraju zamieszkania, co Zwycięzca, który wskazał daną osobę. Aby odebrać Nagrodę, Zwycięzcy oraz wybrane przez nich Wybrane Osoby muszą posiadać ważne paszporty, których termin ważności nie upływa przed 01.03.2022 r.

Przed uznaniem za Zwycięzcę oraz przed otrzymaniem Nagrody potencjalny Zwycięzca i wybrana przez niego Wybrana Osoba mogą zostać poproszeni o:

przedstawienie kopii swoich uprawnień, w tym między innymi dokumentu potwierdzającego wiek, miejsce zamieszkania i tożsamość, między innymi poprzez przedłożenie kopii dowodu zameldowania, paszportu i/lub podobnego dokumentu wydanego przez właściwe ograny państwowe; oraz

podpisanie oświadczenia o zrzeczeniu się praw i roszczeń przygotowanego według wyłącznego uznania Monster Energy i odnoszącego się do Nagrody, potwierdzając zrozumienie treści i akceptację oświadczenia, a także przestrzeganie jego postanowień. Kopie stosownego potwierdzenia i oświadczenia o zrzeczeniu się praw i roszczeń można uzyskać, zgłaszając żądanie do [email protected]

Nieprzekazanie Monster Energy wspomnianych informacji w odpowiednim terminie, określonym przez Monster Energy, może spowodować utratę prawa Zwycięzcy do Nagrody oraz wybranie przez Monster Energy w drodze losowania innego Ważnego Zgłoszenia w terminie możliwie najkrótszym.

W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że wszystkie pozostałe koszty związane z Nagrodą, w tym m.in. podatki, koszty podróżnego ubezpieczenia zdrowotnego, wiz podróżnych (w stosownych przypadkach), transportu, sprzętu, wyżywienia, rozrywki oraz wszelkie inne koszty odnoszące się do Nagrody, które nie są uwzględnione i wymienione konkretnie w zamieszczonej powyżej definicji Nagrody, ponoszą wyłącznie Zwycięzcy. Zakwaterowanie obejmuje wyłącznie zapewnienie pokoju, a Zwycięzcy oraz wybrane przez nich Wybrane Osoby ponoszą odpowiedzialność za wszystkie posiłki i napoje skonsumowane w Hotelu i w innych miejscach oraz za wszystkie dodatkowe opłaty hotelowe. Zwycięzcy wyrażają niniejszym zgodę na podpisanie i przestrzeganie wszelkich regulaminów opracowanych przez stosownych usługodawców dla usług wskazanych powyżej.

Powiadomienie i dostarczenie Nagrody

Zwycięzcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną i/lub telefonicznie na adres e-mail i/lub numer telefonu podany w chwili zgłoszenia do Konkursu w ciągu siedmiu (7) dni od Losowania („Powiadomienie”). Uczestnicy, którzy nie zostali zakwalifikowani, nie będą powiadamiani.

Szczegółowe informacje dotyczące odbioru Nagrody zostaną określone według wyłącznego uznania Monster Energy. Szczegółowe informacje dotyczące odbioru Nagrody (w tym między innymi godziny, daty i miejsca odbioru) zostaną przekazane Zwycięzcom w Powiadomieniu.

W przypadku gdy Monster Energy (i) nie będzie w stanie skontaktować się z potencjalnym Zwycięzcą w ciągu siedmiu (7) dni od Powiadomienia; lub (ii) potencjalny Zwycięzca nie będzie w stanie odebrać Nagrody z jakichkolwiek przyczyn, zgłoszenie takiej osoby zostanie uznane za nieważne, a Monster Energy dokona wyboru w drodze losowania innego Ważnego Zgłoszenia w terminie możliwie najkrótszym.

Warunki ogólne

Uczestnicy mają prawo do jednego (1) zgłoszenia na osobę, przy czym każdy Uczestnik może zgłosić się lub podjąć próbę zgłoszenia się do Konkursu nie więcej niż jeden (1) raz. Monster Energy zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia lub do odrzucenia osoby pragnącej zgłosić się do Konkursu, jeżeli wspomniana osoba zgłosi się do Konkursu lub podejmie próbę zgłoszenia więcej niż jeden (1) raz.

Zgłoszenie nie będzie ważne, jeżeli zostanie dokonane online z użyciem metod generowanych dzięki skryptom, makrom lub przy zastosowaniu urządzeń zautomatyzowanych. Monster Energy zastrzega sobie prawo do weryfikacji ważności zgłoszenia oraz odrzucenia zgłoszenia w przypadku podstaw do przekonania, że jest ono rezultatem wykorzystania technik zautomatyzowanych.

W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że w celu zgłoszenia do Konkursu niezbędny jest komputer lub inne urządzenie umożliwiające połączenie z Internetem, a także dostęp do Internetu. Uczestnicy mają obowiązek uzyskania pozwolenia od właściciela komputera oraz osoby, która płaci rachunki dla dostawcy Internetu. Nie ma możliwości ubiegania się o zwrot wydatków związanych z korzystaniem z łącza internetowego dla celów udziału w Konkursie.

Wszystkie zgłoszenia uznaje się za otrzymane w momencie ich zapisania w bazie danych Monster Energy,
a nie w chwili ich wysłania na Stronę Internetową przez Uczestnika.

W razie jakiegokolwiek sporu dotyczącego tożsamości Zwycięzcy decyzja Monster Energy będzie ostateczna.

Przesłanie formularza zgłoszenia online lub jakikolwiek inny rodzaj dowodu przesłania formularza zgłoszenia online nie stanowi dowodu, że zgłoszenie zostało odebrane. Monster Energy nie przyjmuje odpowiedzialności za zgłoszenia nieprawidłowo wypełnione, zagubione, zgłoszone z opóźnieniem lub nieotrzymane z dowolnego powodu.

Nagroda odpowiada opisowi i nie podlega przeniesieniu, wymianie ani zamianie na gotówkę w sytuacji, gdy potencjalny Zwycięzca nie będzie w stanie odebrać swojej Nagrody z jakichkolwiek przyczyn. Bez uszczerbku dla powyższego postanowienia, w razie nieprzewidzianych okoliczności lub niemożności dostarczenia Nagrody przez Monster Energy w związku z pandemią COVID-19 lub z wszelkich innych powodów Monster Energy zastrzega sobie prawo wymiany całej Nagrody lub jej składników na nagrody o wartości równej lub wyższej.

Zwycięzcy wyrażają zgodę i zapewnią, że Wybrane Osoby wyrażą zgodę na uzasadniony udział w reklamie związanej z Konkursem, o ile zostaną o to poproszeni przez Monster Energy. Zwycięzcy oraz Wybrane Osoby wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Monster Energy ich imienia i nazwiska, fotografii oraz nagrań audio i/lub video z ich wizerunkiem w reklamie odnoszącej się do Konkursu.

W razie nieprzestrzegania przez Monster Energy postanowień niniejszego Regulaminu spółka ponosi odpowiedzialność za poniesione przez Uczestnika straty lub szkody, które stanowią przewidywalny rezultat naruszenia przez Monster Energy postanowień niniejszego Regulaminu lub zaniedbania ze strony spółki. Monster Energy nie ponosi jednak odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody, które nie są przewidywalne. Straty lub szkody są przewidywalne, jeżeli stanowią oczywistą konsekwencję naruszenia ze strony Monster Energy lub jeżeli były rozważane przez Uczestnika i Monster Energy w momencie zgłoszenia się przez Uczestnika do Konkursu. Poza odpowiedzialnością za przewidywalne straty lub szkody Monster Energy i/lub wszelkie spółki powiązane, dyrektorzy, pracownicy, przedstawiciele, następcy lub podwykonawcy spółki zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

Może dojść do zdarzeń, które uniemożliwią przeprowadzenie Konkursu lub przyznanie Nagrody z przyczyn niezależnych od Monster Energy. W takiej sytuacji Monster Energy może, według swego wyłącznego uznania, stosownie zmodyfikować Konkurs, a Uczestnik potwierdza, że w wyniku dokonania takich zmian Monster Energy nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności.

Monster Energy zastrzega sobie prawo do: (a) zmiany formy Konkursu i/lub przesunięcia lub przeniesienia terminu Konkursu lub któregokolwiek z jego etapów, w całości lub częściowo, z przyczyn od niej niezależnych, bez konieczności ponoszenia odpowiedzialności wobec Uczestnika; i/lub (b) odmowy jakiejkolwiek osobie zgłoszenia do Konkursu lub udziału w przyszłych konkursach organizowanych przez Monster Energy: (i) w przypadku gdy Monster Energy ma uzasadnione przekonanie, że Nagroda została przekazana w całości lub w części osobie trzeciej; (ii) jeżeli Uczestnik został wykluczony z udziału w jakimkolwiek konkursie Monster Energy w terminie dwunastu (12) miesięcy przed Datą Rozpoczęcia; (iii) w przypadku gdy Monster Energy ma uzasadnione przekonanie, że wspomniana osoba nie przestrzegała niniejszego Regulaminu; i/lub (iv) w przypadku gdy wspomniana osoba nie jest uprawniona do udziału w Konkursie (lub jeżeli należało odmówić udziału w Konkursie z jakichkolwiek przyczyn).

Z zastrzeżeniem postanowień wyraźnie określonych niniejszym Regulaminem, Monster Energy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty lub wydatki, które mogą zostać poniesione przez Uczestnika. Każdy Zwycięzca ponosi odpowiedzialność za wszelkie podatki należne w związku z przysługującą mu Nagrodą.

Zaleca się, aby wszyscy Uczestnicy zachowali egzemplarz niniejszego Regulaminu do wykorzystania w przyszłości.

Uczestnik akceptuje, że jego imię i nazwisko może zostać podane do wiadomości publicznej, jeżeli zostanie Zwycięzcą.

Konkurs oraz niniejszy Regulamin podlegają przepisom prawa Anglii i Walii.

Wszelkie spory (umowne lub pozaumowne) wynikające z niniejszego Konkursu lub Regulaminu lub z nimi związane poddawane będą niewyłącznej jurysdykcji sądów w Anglii i Walii. Nie ograniczy to jednak praw przysługujących konsumentom na mocy stosownego ustawodawstwa chroniącego konsumentów.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie tego Konkursu lub konieczności skontaktowania się z nami proszę kontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem www.monsterenergy.com/contact-us.