be_ixf;ym_202106 d_15; ct_100
ZAMKNIJ

Wygraj bilety na Speedway Grand Prix w Warszawie z Monster Energy!

Wygraj bilety na Speedway Grand Prix w Warszawie z Monster Energy!
 

W celu wzięcia udziału w konkursie należy:
1. Kupić 2 puszki napoju Monster Energy w sklepach Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express, Globi i Carrefour Bio
2. Zachować paragon (będzie wymagany w przypadku wygranej)
3. Wypełnić formularz rejestracyjny na stronie
4. Wykonać zadanie konkursowe, odpowiadając w maksymalnie 30 słowach na pytanie:
Kto jest Twoim ulubionym zawodnikiem Monster Energy® Speedway i dlaczego?

5. Wysłać zgłoszenie konkursowe poprzez kliknięcie w "Weź udział w promocji" pod formularzem konkursowym.

 

Nagrody:
- 25 podwójnych biletów na zawody PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix, które planowo mają odbyć się w dniu 7 sierpnia 2021 roku na Stadionie PGE Narodowym w Polsce 

 
Konkurs trwa do dnia 7 kwietnia 2021 włącznie. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni i powiadomieni drogą mailową o wygranej do 13 kwietnia 2021.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie zamieszczonym poniżej.

 

LISTA LAUREATÓW KONKURSU

W. Klimek - Chełmek; R. Komorowska - Poznań; M. Malinowski - Sieraków; M. Potyra - Łysomice; K. Gawroński - Bydgoszcz; J. Kamińska - Bydgoszcz; K. Dąbrowska - Duczki; P. Płomiński - Wrocław; M. Jeziorska - Kalisz; P. Piórkowski - Toruń; E. Włos - Biała Podlaska; M. Politowski - Płock; S. Jeziorski - Kalisz; M. Graczyk - Sieraków; M. Więtczak - Warszawa; A. Zboińska - Dąbrowa Górnicza; M. Bluma - Wąglikowice; J. Wróblewski - Warszawa; A. Sochacka - Fałków; D. Stach - Zielona Góra; R. Murzyn - Kraków; M. Godzik - Oława; R. Milewski - Poznań; W. Włodarek - Toruń; B. Wróbel - Tyczyn

Wyślij formularz zgłoszeniowy Marzec 03 2021 do Kwiecień 07 2021

Zasady promocji

PEŁNA WERSJA REGULAMINU KONKURSU

Prosimy o uważne przeczytanie tego regulaminu („Regulamin”). Z chwilą przystąpienia do tego konkursu („Konkurs”) wyrażacie Państwo zgodę na przestrzeganie tego Regulaminu. Ponadto prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności dostępną na stronie http://www.monsterenergy.com, która określa, w jaki sposób wykorzystywać będziemy informacje przekazane nam przez Państwa z chwilą przystąpienia do Konkursu.

Konkurs jest organizowany i prowadzony przez Monster Energy Europe Limited Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział w Polsce, C/o TMF Poland Sp. z o.o., Pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, Polska („Monster Energy”).

W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które mają miejsce zamieszkania w Polsce i ukończyły 18 lat. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub członkowie rodzin pracowników Monster Energy lub jej spółek powiązanych, podwykonawców, przedstawicieli lub następców lub jakiekolwiek inne osoby zawodowo powiązane z Konkursem.

Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej www.monsterenergy.com („Strona internetowa”) oraz promowany w lokalizacjach partnerskich „Carrefour”, „Carrefour Market”, „Carrefour Express”, „Globi” i „Carrefour Bio” w Polsce („Sklepie”).

Poprzez zgłoszenie do Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem każdy uczestnik („Uczestnik”) wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz stosowanie się do decyzji spółki Monster Energy, której decyzje będą ostateczne, w odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z Konkursem. Monster Energy nie przekaże żadnej innej korespondencji.

Wszystkie odniesienia do czasu i terminów zawartych w Regulaminie odnoszą się do czasu i terminów w Polsce. W razie jakiegokolwiek sporu dotyczącego godziny lub daty nadesłania zgłoszenia decyzja Monster Energy będzie ostateczna.

Udział

Warunkiem udziału w tym Konkursie jest dowód zakupu, który obejmuje kopię paragonu kasowego otrzymanego w momencie dokonania zakupu w Sklepie („Paragon na Produkt”).

Dozwolone jest maksymalnie jedno (1) zgłoszenie na jeden Paragon na Produkt.

Konkurs rozpocznie się o godzinie 00:01 dnia 03.03.2021 roku („Data Rozpoczęcia”), a zakończy się o godzinie 23:59 dnia 07.04.2021 roku („Data Zakończenia”).

Uczestnicy mogą zgłaszać się do Konkursu poprzez:

działanie zgodnie z niniejszym Regulaminem;

dokonanie zakupu dwóch (2) puszek 500 ml produktu Monster Energy w Sklepie i otrzymanie Paragonu na Produkt;

podanie swoich danych zgodnie z instrukcją zawartą na Stronie Internetowej (tzn. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, daty urodzenia, adresu e-mail oraz danych Paragonu na Produkt); oraz

udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie (w 30 lub mniej słowach): „Kto jest Twoim ulubionym zawodnikiem Monster Energy® Speedway i dlaczego?” („Odpowiedź”).

Nagroda i wymagania

Każdy Uczestnik, który w sposób ważny dokonał zgłoszenia w sposób opisany powyżej (każde z nich zwane „Ważnym Zgłoszeniem”), zostanie włączony do puli zgłoszeń wraz ze wszystkimi pozostałymi Ważnymi Zgłoszeniami.

Komisja w składzie dwóch (2) przedstawicieli Monster Energy i jednego (1) niezależnego jurora (którzy razem tworzą „Komisję”) wybierze wspólnie w ciągu trzech (3) dni od Daty Zakończenia: (i) dwudziestu pięciu (25) oficjalnych zwycięzców („Zwycięzcy”) Nagrody (zdefiniowanej poniżej), których Odpowiedź wykazuje się największą kreatywnością, oryginalnością, pomysłowością i najlepszą znajomością zawodnika Monster Energy® Speedway oraz zawiera najlepsze słownictwo, a także styl narracji („Kryteria Selekcji”). Komisja sprawdzi, czy zgłoszenia są ważne zgodnie z Regulaminem, oceni Ważne Zgłoszenia według Kryteriów Selekcji oraz przyzna odpowiednią Nagrodę każdemu Zwycięzcy („Proces Selekcji”).

Zwycięzcy otrzymają bilety dla dwóch (2) osób na zawody „PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix”, które planowo mają odbyć się w dniu 7 sierpnia 2021 roku („Impreza”) na Stadionie PGE Narodowym w Polsce („Nagroda”) o przybliżonej wartości siedemdziesięciu dziewięciu złotych polskich (79,00 PLN), co obejmuje:

dwa (2) ogólne bilety wstępu na Imprezę; każdy bilet umożliwia posiadaczowi: wstęp na Imprezę oraz dostęp do wszystkich obszarów publicznych podczas Imprezy w godzinach otwarcia Imprezy.

Jedynie Zwycięzca i jedna (1) osoba, wybrana przez Zwycięzcę („Wybrana Osoba”), mogą wykorzystać Nagrodę. Wybrana Osoba musi zostać zaaprobowana przez Monster Energy, mieć ukończone (18) lat oraz być mieszkańcem Polski.

Przed uznaniem za Zwycięzcę oraz przed otrzymaniem Nagrody potencjalny Zwycięzca (i Wybrana Osoba) może zostać poproszony o przedstawienie kopii swoich uprawnień, w tym między innymi kopii Paragonu na Produkt, dokumentu potwierdzającego wiek, miejsce zamieszkania i tożsamość, między innymi poprzez przedłożenie kopii dowodu zameldowania, paszportu i/lub podobnego dokumentu wydanego przez właściwe ograny państwowe. Nieprzekazanie Monster Energy wspomnianych informacji w odpowiednim terminie, określonym przez Monster Energy, może spowodować utratę prawa Zwycięzcy do Nagrody oraz wybranie przez Monster Energy innego Ważnego Zgłoszenia w terminie możliwie najkrótszym.

W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że wszystkie koszty związane z Nagrodą, w tym m.in. podatki, koszty podróżnego ubezpieczenia zdrowotnego, wiz podróżnych (w stosownych przypadkach), transportu, zakwaterowania, sprzętu, wyżywienia, rozrywki oraz wszelkie inne koszty odnoszące się do Nagrody, które nie są uwzględnione i wymienione konkretnie w zamieszczonej powyżej definicji Nagrody, ponoszą wyłącznie Zwycięzcy.

Powiadomienie i dostarczenie Nagrody

Zwycięzcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną i/lub telefonicznie na adres e-mail i/lub numer telefonu podany w chwili zgłoszenia do Konkursu w ciągu trzech (3) dni od Procesu Selekcji („Powiadomienie”). Uczestnicy, którzy nie zostali zakwalifikowani, nie będą powiadamiani.

Szczegółowe informacje dotyczące odbioru Nagrody zostaną określone według wyłącznego uznania Monster Energy. Szczegółowe informacje dotyczące odbioru Nagrody (w tym między innymi godziny, daty i miejsca odbioru) zostaną przekazane Zwycięzcom w Powiadomieniu.

W przypadku gdy Monster Energy (i) nie będzie w stanie skontaktować się z potencjalnym Zwycięzcą w ciągu trzech (3) dni od Powiadomienia; (ii) potencjalny Zwycięzca nie będzie w stanie odebrać Nagrody lub (iii) potencjalny Zwycięzca nie będzie w stanie wziąć udziału w Imprezie z jakichkolwiek przyczyn zgłoszenie takiej osoby zostanie uznane za nieważne, a Monster Energy dokona wyboru innego Ważnego Zgłoszenia w terminie możliwie najkrótszym.

Warunki ogólne

Uczestnicy mają prawo do jednego (1) zgłoszenia na jeden Paragon na Produkt, przy czym każdy Uczestnik może zgłosić się lub podjąć próbę zgłoszenia się do Konkursu nie więcej niż jeden (1) raz dla jednego Paragonu na Produkt. Monster Energy zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia lub do odrzucenia osoby pragnącej zgłosić się do Konkursu, jeżeli wspomniana osoba zgłosi się do Konkursu lub podejmie próbę zgłoszenia więcej niż jeden (1) raz dla jednego Paragonu na Produkt.

Zgłoszenie nie będzie ważne, jeżeli zostanie dokonane online z użyciem metod generowanych dzięki skryptom, makrom lub przy zastosowaniu urządzeń zautomatyzowanych. Monster Energy zastrzega sobie prawo do weryfikacji ważności zgłoszenia oraz odrzucenia zgłoszenia w przypadku podstaw do przekonania, że jest ono rezultatem wykorzystania technik zautomatyzowanych.

W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że w celu zgłoszenia do Konkursu niezbędny jest komputer lub inne urządzenie umożliwiające połączenie z Internetem, a także dostęp do Internetu. Uczestnicy mają obowiązek uzyskania pozwolenia od właściciela komputera oraz osoby, która płaci rachunki dla dostawcy Internetu. Nie ma możliwości ubiegania się o zwrot wydatków związanych z korzystaniem z łącza internetowego dla celów udziału w Konkursie.

Wszystkie zgłoszenia uznaje się za otrzymane w momencie ich zapisania w bazie danych Monster Energy,
a nie w chwili ich wysłania na Stronę Internetową przez Uczestnika.

W razie jakiegokolwiek sporu dotyczącego tożsamości Zwycięzcy decyzja Monster Energy będzie ostateczna.

Przesłanie formularza zgłoszenia online lub jakikolwiek inny rodzaj dowodu przesłania formularza zgłoszenia online nie stanowi dowodu, że zgłoszenie zostało odebrane. Monster Energy nie przyjmuje odpowiedzialności za zgłoszenia nieprawidłowo wypełnione, zagubione, zgłoszone z opóźnieniem lub nieotrzymane z dowolnego powodu.

Nagroda odpowiada opisowi i nie podlega przeniesieniu, wymianie ani zamianie na gotówkę w sytuacji, gdy potencjalny Zwycięzca nie będzie w stanie odebrać swojej Nagrody z jakichkolwiek przyczyn. Niezależnie od powyższego, w razie nieprzewidzianych okoliczności lub niemożności dostarczenia Nagrody przez Monster Energy z uwagi na pandemię COVID-19 lub inne powody Monster Energy zastrzega sobie prawo wymiany całej Nagrody lub jej składników na nagrody o wartości równej lub wyższej.

Zwycięzcy i Wybrane Osoby wyrażają zgodę na uzasadniony udział w reklamie związanej z Konkursem, o ile zostaną o to poproszeni przez Monster Energy. Zwycięzcy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Monster Energy ich imienia i nazwiska, fotografii oraz nagrań audio i/lub video z ich wizerunkiem w reklamie odnoszącej się do Konkursu.

W razie nieprzestrzegania przez Monster Energy postanowień niniejszego Regulaminu spółka ponosi odpowiedzialność za poniesione przez Uczestnika straty lub szkody, które stanowią przewidywalny rezultat naruszenia przez Monster Energy postanowień niniejszego Regulaminu lub zaniedbania ze strony spółki. Monster Energy nie ponosi jednak odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody, które nie są przewidywalne. Straty lub szkody są przewidywalne, jeżeli stanowią oczywistą konsekwencję naruszenia ze strony Monster Energy lub jeżeli były rozważane przez Uczestnika i Monster Energy w momencie zgłoszenia się przez Uczestnika do Konkursu. Poza odpowiedzialnością za przewidywalne straty lub szkody Monster Energy i/lub wszelkie spółki powiązane, pracownicy, dyrektorzy, przedstawiciele, następcy lub podwykonawcy spółki zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

Może dojść do zdarzeń, które uniemożliwią przeprowadzenie Konkursu lub przyznanie którejkolwiek Nagrody z przyczyn niezależnych od Monster Energy. W takiej sytuacji Monster Energy może, według swego wyłącznego uznania, stosownie zmodyfikować Konkurs, a Uczestnik potwierdza, że w wyniku dokonania takich zmian Monster Energy nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności.

Monster Energy zastrzega sobie prawo do: (a) zmiany formy Konkursu i/lub przesunięcia lub przeniesienia terminu Konkursu lub któregokolwiek z jego etapów, w całości lub częściowo, z przyczyn od niej niezależnych, bez konieczności ponoszenia odpowiedzialności wobec Uczestnika; i/lub (b) odmowy jakiejkolwiek osobie zgłoszenia do Konkursu lub udziału w przyszłych konkursach organizowanych przez Monster Energy: (i) w przypadku gdy Monster Energy ma uzasadnione przekonanie, że Nagroda została przekazana w całości lub w części osobie trzeciej; (ii) jeżeli Uczestnik został wykluczony z udziału w jakimkolwiek konkursie Monster Energy w terminie dwunastu (12) miesięcy przed Datą Rozpoczęcia; (iii) w przypadku gdy Monster Energy ma uzasadnione przekonanie, że wspomniana osoba nie przestrzegała niniejszego Regulaminu; i/lub (iv) w przypadku gdy wspomniana osoba nie jest uprawniona do udziału w Konkursie (lub jeżeli należało odmówić udziału w Konkursie z jakichkolwiek przyczyn).

Z zastrzeżeniem postanowień wyraźnie określonych niniejszym Regulaminem, Monster Energy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty lub wydatki, które mogą zostać poniesione przez Uczestnika. Każdy Zwycięzca ponosi odpowiedzialność za zapłatę wszelkiego podatku naliczonego w związku z Nagrodą.

Zaleca się, aby wszyscy Uczestnicy zachowali egzemplarz niniejszego Regulaminu do wykorzystania w przyszłości.

Uczestnik akceptuje, że jego imię i nazwisko może zostać podane do wiadomości publicznej, jeżeli zostanie Zwycięzcą.

Konkurs oraz niniejszy Regulamin podlegają przepisom prawa Anglii i Walii.

Wszelkie spory (umowne lub pozaumowne) wynikające z niniejszego Konkursu lub Regulaminu lub z nimi związane poddawane będą niewyłącznej jurysdykcji sądów w Anglii i Walii. Nie ograniczy to jednak praw przysługujących konsumentom na mocy stosownego ustawodawstwa chroniącego konsumentów.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie tego Konkursu lub konieczności skontaktowania się z nami proszę kontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem www.monsterenergy.com/contact-us.PEŁNA WERSJA REGULAMINU KONKURSU

Prosimy o uważne przeczytanie tego regulaminu („Regulamin”). Z chwilą przystąpienia do tego konkursu („Konkurs”) wyrażacie Państwo zgodę na przestrzeganie tego Regulaminu. Ponadto prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności dostępną na stronie http://www.monsterenergy.com, która określa, w jaki sposób wykorzystywać będziemy informacje przekazane nam przez Państwa z chwilą przystąpienia do Konkursu.

Konkurs jest organizowany i prowadzony przez Monster Energy Europe Limited Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział w Polsce, C/o TMF Poland Sp. z o.o., Pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, Polska („Monster Energy”).

W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które mają miejsce zamieszkania w Polsce i ukończyły 18 lat. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub członkowie rodzin pracowników Monster Energy lub jej spółek powiązanych, podwykonawców, przedstawicieli lub następców lub jakiekolwiek inne osoby zawodowo powiązane z Konkursem.

Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej www.monsterenergy.com („Strona internetowa”) oraz promowany w lokalizacjach partnerskich „Carrefour”, „Carrefour Market”, „Carrefour Express”, „Globi” i „Carrefour Bio” w Polsce („Sklepie”).

Poprzez zgłoszenie do Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem każdy uczestnik („Uczestnik”) wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz stosowanie się do decyzji spółki Monster Energy, której decyzje będą ostateczne, w odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z Konkursem. Monster Energy nie przekaże żadnej innej korespondencji.

Wszystkie odniesienia do czasu i terminów zawartych w Regulaminie odnoszą się do czasu i terminów w Polsce. W razie jakiegokolwiek sporu dotyczącego godziny lub daty nadesłania zgłoszenia decyzja Monster Energy będzie ostateczna.

Udział

Warunkiem udziału w tym Konkursie jest dowód zakupu, który obejmuje kopię paragonu kasowego otrzymanego w momencie dokonania zakupu w Sklepie („Paragon na Produkt”).

Dozwolone jest maksymalnie jedno (1) zgłoszenie na jeden Paragon na Produkt.

Konkurs rozpocznie się o godzinie 00:01 dnia 03.03.2021 roku („Data Rozpoczęcia”), a zakończy się o godzinie 23:59 dnia 07.04.2021 roku („Data Zakończenia”).

Uczestnicy mogą zgłaszać się do Konkursu poprzez:

działanie zgodnie z niniejszym Regulaminem;

dokonanie zakupu dwóch (2) puszek 500 ml produktu Monster Energy w Sklepie i otrzymanie Paragonu na Produkt;

podanie swoich danych zgodnie z instrukcją zawartą na Stronie Internetowej (tzn. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, daty urodzenia, adresu e-mail oraz danych Paragonu na Produkt); oraz

udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie (w 30 lub mniej słowach): „Kto jest Twoim ulubionym zawodnikiem Monster Energy® Speedway i dlaczego?” („Odpowiedź”).

Nagroda i wymagania

Każdy Uczestnik, który w sposób ważny dokonał zgłoszenia w sposób opisany powyżej (każde z nich zwane „Ważnym Zgłoszeniem”), zostanie włączony do puli zgłoszeń wraz ze wszystkimi pozostałymi Ważnymi Zgłoszeniami.

Komisja w składzie dwóch (2) przedstawicieli Monster Energy i jednego (1) niezależnego jurora (którzy razem tworzą „Komisję”) wybierze wspólnie w ciągu trzech (3) dni od Daty Zakończenia: (i) dwudziestu pięciu (25) oficjalnych zwycięzców („Zwycięzcy”) Nagrody (zdefiniowanej poniżej), których Odpowiedź wykazuje się największą kreatywnością, oryginalnością, pomysłowością i najlepszą znajomością zawodnika Monster Energy® Speedway oraz zawiera najlepsze słownictwo, a także styl narracji („Kryteria Selekcji”). Komisja sprawdzi, czy zgłoszenia są ważne zgodnie z Regulaminem, oceni Ważne Zgłoszenia według Kryteriów Selekcji oraz przyzna odpowiednią Nagrodę każdemu Zwycięzcy („Proces Selekcji”).

Zwycięzcy otrzymają bilety dla dwóch (2) osób na zawody „PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix”, które planowo mają odbyć się w dniu 7 sierpnia 2021 roku („Impreza”) na Stadionie PGE Narodowym w Polsce („Nagroda”) o przybliżonej wartości siedemdziesięciu dziewięciu złotych polskich (79,00 PLN), co obejmuje:

dwa (2) ogólne bilety wstępu na Imprezę; każdy bilet umożliwia posiadaczowi: wstęp na Imprezę oraz dostęp do wszystkich obszarów publicznych podczas Imprezy w godzinach otwarcia Imprezy.

Jedynie Zwycięzca i jedna (1) osoba, wybrana przez Zwycięzcę („Wybrana Osoba”), mogą wykorzystać Nagrodę. Wybrana Osoba musi zostać zaaprobowana przez Monster Energy, mieć ukończone (18) lat oraz być mieszkańcem Polski.

Przed uznaniem za Zwycięzcę oraz przed otrzymaniem Nagrody potencjalny Zwycięzca (i Wybrana Osoba) może zostać poproszony o przedstawienie kopii swoich uprawnień, w tym między innymi kopii Paragonu na Produkt, dokumentu potwierdzającego wiek, miejsce zamieszkania i tożsamość, między innymi poprzez przedłożenie kopii dowodu zameldowania, paszportu i/lub podobnego dokumentu wydanego przez właściwe ograny państwowe. Nieprzekazanie Monster Energy wspomnianych informacji w odpowiednim terminie, określonym przez Monster Energy, może spowodować utratę prawa Zwycięzcy do Nagrody oraz wybranie przez Monster Energy innego Ważnego Zgłoszenia w terminie możliwie najkrótszym.

W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że wszystkie koszty związane z Nagrodą, w tym m.in. podatki, koszty podróżnego ubezpieczenia zdrowotnego, wiz podróżnych (w stosownych przypadkach), transportu, zakwaterowania, sprzętu, wyżywienia, rozrywki oraz wszelkie inne koszty odnoszące się do Nagrody, które nie są uwzględnione i wymienione konkretnie w zamieszczonej powyżej definicji Nagrody, ponoszą wyłącznie Zwycięzcy.

Powiadomienie i dostarczenie Nagrody

Zwycięzcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną i/lub telefonicznie na adres e-mail i/lub numer telefonu podany w chwili zgłoszenia do Konkursu w ciągu trzech (3) dni od Procesu Selekcji („Powiadomienie”). Uczestnicy, którzy nie zostali zakwalifikowani, nie będą powiadamiani.

Szczegółowe informacje dotyczące odbioru Nagrody zostaną określone według wyłącznego uznania Monster Energy. Szczegółowe informacje dotyczące odbioru Nagrody (w tym między innymi godziny, daty i miejsca odbioru) zostaną przekazane Zwycięzcom w Powiadomieniu.

W przypadku gdy Monster Energy (i) nie będzie w stanie skontaktować się z potencjalnym Zwycięzcą w ciągu trzech (3) dni od Powiadomienia; (ii) potencjalny Zwycięzca nie będzie w stanie odebrać Nagrody lub (iii) potencjalny Zwycięzca nie będzie w stanie wziąć udziału w Imprezie z jakichkolwiek przyczyn zgłoszenie takiej osoby zostanie uznane za nieważne, a Monster Energy dokona wyboru innego Ważnego Zgłoszenia w terminie możliwie najkrótszym.

Warunki ogólne

Uczestnicy mają prawo do jednego (1) zgłoszenia na jeden Paragon na Produkt, przy czym każdy Uczestnik może zgłosić się lub podjąć próbę zgłoszenia się do Konkursu nie więcej niż jeden (1) raz dla jednego Paragonu na Produkt. Monster Energy zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia lub do odrzucenia osoby pragnącej zgłosić się do Konkursu, jeżeli wspomniana osoba zgłosi się do Konkursu lub podejmie próbę zgłoszenia więcej niż jeden (1) raz dla jednego Paragonu na Produkt.

Zgłoszenie nie będzie ważne, jeżeli zostanie dokonane online z użyciem metod generowanych dzięki skryptom, makrom lub przy zastosowaniu urządzeń zautomatyzowanych. Monster Energy zastrzega sobie prawo do weryfikacji ważności zgłoszenia oraz odrzucenia zgłoszenia w przypadku podstaw do przekonania, że jest ono rezultatem wykorzystania technik zautomatyzowanych.

W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że w celu zgłoszenia do Konkursu niezbędny jest komputer lub inne urządzenie umożliwiające połączenie z Internetem, a także dostęp do Internetu. Uczestnicy mają obowiązek uzyskania pozwolenia od właściciela komputera oraz osoby, która płaci rachunki dla dostawcy Internetu. Nie ma możliwości ubiegania się o zwrot wydatków związanych z korzystaniem z łącza internetowego dla celów udziału w Konkursie.

Wszystkie zgłoszenia uznaje się za otrzymane w momencie ich zapisania w bazie danych Monster Energy,
a nie w chwili ich wysłania na Stronę Internetową przez Uczestnika.

W razie jakiegokolwiek sporu dotyczącego tożsamości Zwycięzcy decyzja Monster Energy będzie ostateczna.

Przesłanie formularza zgłoszenia online lub jakikolwiek inny rodzaj dowodu przesłania formularza zgłoszenia online nie stanowi dowodu, że zgłoszenie zostało odebrane. Monster Energy nie przyjmuje odpowiedzialności za zgłoszenia nieprawidłowo wypełnione, zagubione, zgłoszone z opóźnieniem lub nieotrzymane z dowolnego powodu.

Nagroda odpowiada opisowi i nie podlega przeniesieniu, wymianie ani zamianie na gotówkę w sytuacji, gdy potencjalny Zwycięzca nie będzie w stanie odebrać swojej Nagrody z jakichkolwiek przyczyn. Niezależnie od powyższego, w razie nieprzewidzianych okoliczności lub niemożności dostarczenia Nagrody przez Monster Energy z uwagi na pandemię COVID-19 lub inne powody Monster Energy zastrzega sobie prawo wymiany całej Nagrody lub jej składników na nagrody o wartości równej lub wyższej.

Zwycięzcy i Wybrane Osoby wyrażają zgodę na uzasadniony udział w reklamie związanej z Konkursem, o ile zostaną o to poproszeni przez Monster Energy. Zwycięzcy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Monster Energy ich imienia i nazwiska, fotografii oraz nagrań audio i/lub video z ich wizerunkiem w reklamie odnoszącej się do Konkursu.

W razie nieprzestrzegania przez Monster Energy postanowień niniejszego Regulaminu spółka ponosi odpowiedzialność za poniesione przez Uczestnika straty lub szkody, które stanowią przewidywalny rezultat naruszenia przez Monster Energy postanowień niniejszego Regulaminu lub zaniedbania ze strony spółki. Monster Energy nie ponosi jednak odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody, które nie są przewidywalne. Straty lub szkody są przewidywalne, jeżeli stanowią oczywistą konsekwencję naruszenia ze strony Monster Energy lub jeżeli były rozważane przez Uczestnika i Monster Energy w momencie zgłoszenia się przez Uczestnika do Konkursu. Poza odpowiedzialnością za przewidywalne straty lub szkody Monster Energy i/lub wszelkie spółki powiązane, pracownicy, dyrektorzy, przedstawiciele, następcy lub podwykonawcy spółki zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

Może dojść do zdarzeń, które uniemożliwią przeprowadzenie Konkursu lub przyznanie którejkolwiek Nagrody z przyczyn niezależnych od Monster Energy. W takiej sytuacji Monster Energy może, według swego wyłącznego uznania, stosownie zmodyfikować Konkurs, a Uczestnik potwierdza, że w wyniku dokonania takich zmian Monster Energy nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności.

Monster Energy zastrzega sobie prawo do: (a) zmiany formy Konkursu i/lub przesunięcia lub przeniesienia terminu Konkursu lub któregokolwiek z jego etapów, w całości lub częściowo, z przyczyn od niej niezależnych, bez konieczności ponoszenia odpowiedzialności wobec Uczestnika; i/lub (b) odmowy jakiejkolwiek osobie zgłoszenia do Konkursu lub udziału w przyszłych konkursach organizowanych przez Monster Energy: (i) w przypadku gdy Monster Energy ma uzasadnione przekonanie, że Nagroda została przekazana w całości lub w części osobie trzeciej; (ii) jeżeli Uczestnik został wykluczony z udziału w jakimkolwiek konkursie Monster Energy w terminie dwunastu (12) miesięcy przed Datą Rozpoczęcia; (iii) w przypadku gdy Monster Energy ma uzasadnione przekonanie, że wspomniana osoba nie przestrzegała niniejszego Regulaminu; i/lub (iv) w przypadku gdy wspomniana osoba nie jest uprawniona do udziału w Konkursie (lub jeżeli należało odmówić udziału w Konkursie z jakichkolwiek przyczyn).

Z zastrzeżeniem postanowień wyraźnie określonych niniejszym Regulaminem, Monster Energy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty lub wydatki, które mogą zostać poniesione przez Uczestnika. Każdy Zwycięzca ponosi odpowiedzialność za zapłatę wszelkiego podatku naliczonego w związku z Nagrodą.

Zaleca się, aby wszyscy Uczestnicy zachowali egzemplarz niniejszego Regulaminu do wykorzystania w przyszłości.

Uczestnik akceptuje, że jego imię i nazwisko może zostać podane do wiadomości publicznej, jeżeli zostanie Zwycięzcą.

Konkurs oraz niniejszy Regulamin podlegają przepisom prawa Anglii i Walii.

Wszelkie spory (umowne lub pozaumowne) wynikające z niniejszego Konkursu lub Regulaminu lub z nimi związane poddawane będą niewyłącznej jurysdykcji sądów w Anglii i Walii. Nie ograniczy to jednak praw przysługujących konsumentom na mocy stosownego ustawodawstwa chroniącego konsumentów.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie tego Konkursu lub konieczności skontaktowania się z nami proszę kontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem www.monsterenergy.com/contact-us.