be_ixf;ym_202209 d_28; ct_100
CLOSE

COD PS4 Giveaway

 

Win a PS4 console,  a Call of Duty Infinite Warfare game and a COD Infinite Warfare t shirt!

WANT TO ENTER? HERE IS HOW:

1. Get a Monster in a participating store
2. Keep the receipt
3. Fill in your details below
4. Add the date from your receipt like this: "Monster_hoursminutesyearmonthday" example: "Monster_2342161018"

submit entries from October 20 2016 to November 30 2016

promotion rules

PODMÍNKY AKCE
Prosím pečlivě si přečtěte tyto podmínky (dále jen „Podmínky“). Registrací k účasti na akci (jak je vymezena níže) vyjadřujete svůj souhlas s tím, že tyto podmínky pro vás budou závazné. Také si přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů, které najdete na www.monsterenergy.com a které popisují, jakým způsobem využijeme údaje, které nám poskytnete, když se zaregistrujete k účasti na této akci.
S výhradou ustanovení odstavce 4 níže se této Akce mohou zúčastnit osoby starší osmnácti (18) let s trvalým bydlištěm v České republice.
Tuto Akci organizuje Monster Energy Europe Limited, společnost založená a registrovaná v Anglii a ve Walesu s registračním číslem 06394100, jejíž sídlo se nachází na 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB 6 8UP, Spojené království (dále jen „Monster Energy“).
Tato Akce probíhá ve všech zúčastněných obchodech Penny Market v České republice, které prodávají produkty Monster Energy® v plechovkách) (každý samostatně jako „Prodejce“), a na webové stránce [INSERT] („Webová stránka“).
Účast na Akci není dovolena zaměstnancům ani rodinným příslušníkům zaměstnanců společnosti Monster Energy, jejích přidružených společností, subdodavatelů, zástupců a právních nástupců nebo komukoliv jinému, kdo jsou s touto Akcí jakkoli profesně spjat.
Registrací k účasti v Akci v souladu s těmito Podmínkami vyjadřuje každý účastník akce (dále jen „Vy“, „Váš“, „Účastník“) svůj souhlas s tím, že bude vázán těmito Podmínkami a rozhodnutím(i) společnosti Monster Energy o všech skutečnostech, které se vztahují k této Akci, přičemž tato rozhodnutí budou konečná. Na písemné připomínky nebude společnost Monster Energy brát zřetel.
Veškeré údaje o časech a datech uvedené v těchto Podmínkách jsou údaje o časech a datech v České republice. V případě jakéhokoli sporu ve věci času či data jakékoliv podané registrace bude rozhodnutí společnosti Monster Energy konečné.

Registrace

Akce začíná v 00:01 hodin dne 20. října 2016 („Datum zahájení“) a končí ve 23:59 hodin dne 30. listopadu 2016 („Datum ukončení“). 
Registrace doručené před datem zahájení nebo po datu ukončení, stejně jako registrace neúplné nebo nesprávné, nebudou akceptovány.
Účastníci se mohou této Akce zúčastnit tak, že:
si zakoupí jakoukoli jednu (1) plechovku produktu Monster Energy® („Produkt“) (kterýkoliv z následujících produktů: 500 ml Monster Original, 533 ml Monster Original, 500 ml Monster Energy Ripper, 500 ml Monster Ultra Zero, 500 ml Monster Ultra Sunrise, 500 ml Monster Ultra Red, 500 ml Monster Absolutely Zero, 500 ml Monster Rehab, 500 ml Monster Assault nebo 500 ml Monster VR/46 (aby se předešlo pochybnostem, produkt je možné zakoupit jednotlivě jako jednu plechovku nebo jako součást balení multi-pack)) od Maloobchodníka po Datu zahájení a před Datem ukončení a převezme doklad o nákupu příslušné jedné (1) plechovky produktu („Pokladní doklad“);
budou postupovat v souladu s těmito Podmínkami; a
zadají na Webové stránce po Datu zahájení a před Datem ukončení následující údaje:
slovo „Monster“, konkrétní datum a čas nákupu (ve 24hodinovém formátu) vytištěné na Pokladním dokladu v následujícím formátu „Monster_DenMěsícČasNákupu“ (např. Monster_1208160818);
napíše svůj nejlepší hráčský zážitek s Monster Energy® o maximálně třiceti (30) slovech („Odpověď“); a uvede své kontaktní údaje (jméno, příjmení, trvalé bydliště, e-mailovou adresu a číslo mobilu).
údaje o sobě (a to jméno, příjmení, trvalé bydliště, e-mailovou adresu a číslo mobilu).
Počet registrací je omezen na jednu (1) registraci na jeden Pokladní doklad a žádný z Účastníků nesmí odeslat ani pokusit se o více než jednu (1) registraci na jeden Pokladní doklad. Společnost Monster Energy si vyhrazuje právo kdykoli zkontrolovat platnost registrací.
Pro účast v této Akci je vyžadován doklad o nákupu včetně Pokladního dokladu.
Registrace provedené online pomocí skriptu, makra, nebo jakoukoli jinou metodou automatizovaného zadávání dat, jsou neplatné. Společnost Monster Energy si vyhrazuje právo ověřit platnost registrací a vyloučit všechny registrace, o nichž se domnívá, že byly provedeny jakoukoli metodou automatizovaného zadávání dat.

Proces výběru

Porota složená ze tří (3) zástupců Monster Energy a jednoho (1) nezávislého porotce („Porota“), která zasedne do pěti (5) dnů od Data ukončení (nejpozději 05. prosince 2016) („Datum výběru“) určí dva (2) oficiální výherce Hlavní ceny (vymezené níže) (každý z nich „Výherce hlavní ceny“), deset (10) oficiálních výherců Druhé ceny (vymezené níže) (každý z nich „Výherce druhé ceny“) a sto (100) výherců Třetí ceny (vymezené níže) (každý z nich „Výherce třetí ceny“) ze všech účastníků, kteří se platně zaregistrovali dle podmínek popsaných v odstavci 9 (každá z nich „Platná registrace“), na základě účastníků, jejichž Odpověď nejlépe splňuje kritéria výběru popsaná v odstavci 15 (dále jako „Kritéria výběru“).
Výherce hlavní ceny, Výherci druhé ceny a Výherci třetí ceny budou společně dále označováni jako „Výherci“ a každý jednotlivě jako „Výherce“ a Hlavní cena, Druhá cena a Třetí cena budou společně dále označováni jako „Ceny“ nebo každá jednotlivě jako „Cena“.
Výběrová kritéria tvoří následující: (a) nejlepší porozumění značce Monster Energy; a (b) nejoriginálnější odpověď, kdy se hodnotí originalita kompozice, psaný projev a styl.

Ceny a požadavky

Výherce hlavní ceny vyhrává herní konzoli PlayStation® 4 (PS4) („Hlavní cena“) o přibližné maloobchodní hodnotě 8 990 Kč.
Každý Výherce druhé ceny vyhrává Call of Duty®: Infinite Warfare Legacy Edition video hra (PEGI 18) („Druhá cena“), o přibližné maloobchodní hodnotě 1,199CZK.
Každý Výherce třetí ceny vyhrává triko s motivy Call of Duty®: Infinite Warfare a Monster Energy® („Třetí cena“) o přibližné maloobchodní hodnotě 790 Kč. Velikost a vzhled Třetí ceny budou stanoveny společností Monster Energy zcela podle jejího vlastního uvážení, podle dostupnosti.
Před tím, než bude vyhlášen Výhercem a obdrží svou Cenu, musí potenciální výherce předložit:
kopii svého Pokladního dokladu; a
doložit svůj věk, pobyt a totožnost, doklad o trvalém bydlišti, pas, doklad o věku, trvalém bydlišti a/nebo státem vydaný průkaz totožnosti.
Neposkytnutí těchto informací společnosti Monster Energy v přiměřeném čase stanoveném společností Monster Energy může mít za následek, že Cena potenciálního výherce propadne a Porota vybere v co nejkratší přiměřené lhůtě jinou platnou registraci v souladu s Kritérii výběru.

Oznámení o výhře a doručení ceny

Každý Výherce bude informován e-mailem a/nebo telefonicky na e-mailové adrese a/nebo telefonním čísle, které zadal při registraci, a to do pěti (5) dnů od Data výběru (nejpozději 10. prosince 2016) (dále „Oznámení“).
Neúspěšní účastníci nebudou vyrozuměni.
Podrobnosti o doručení Hlavní ceny budou stanoveny společností Monster Energy dle jejího vlastního uvážení. Podrobnosti o doručení Hlavní ceny (včetně času, data a místa dodání) budou Výherci hlavní ceny sděleny v Oznámení.
Ceny budou každému z Výherců třetí ceny doručeny na adresu uvedenou při Platné registraci kurýrní službou do dvaceti osmi (28) dnů od Oznámení.
V případě, že společnost Monster Energy není schopná kontaktovat potenciálního výherce do dvaceti osmi (28) dnů od data Oznámení a/nebo výherce nedodrží tyto podmínky a/nebo z jakéhokoli důvodu není schopen Cenu převzít, bude jeho registrace považována za neplatnou a společnost Monster Energy následně vybere v co nejkratší možné lhůtě jinou registraci vyhovující podmínkám v souladu s Kritérii výběru.

Obecné podmínky

Žádný účastník nemá z žádného důvodu možnost poskytnout alternativní kontaktní údaje k údajům zadaným při registraci do Akce.
Veškeré registrace jsou považovány za provedené v okamžiku vložení údajů do databáze společnosti Monster Energy, nikoli v okamžiku zadání registrace Účastníkem akce na webové stránce.
Pokud dojde k jakémukoliv sporu týkajícímu se totožnosti Výherce, rozhodnutí Poroty bude konečné.
Odeslání online registračního formuláře ani jakákoli jiná forma důkazu o online odeslání registračního formuláře nejsou důkazem o tom, že vaše registrace byla řádně přijata. Společnost Monster Energy nepřijímá žádnou odpovědnost za registrace, které nebyly nesprávně vyplněny, které se ztratily, jejichž doručení se opozdilo nebo které nebyly z jakýchkoli důvodů doručeny.
Aby se předešlo pochybnostem, účast na této Akci vyžaduje přístup k počítači, internetu a platnou e-mailovou adresu každého Účastníka této Akce. Každý Účastník akce zodpovídá za to, že disponuje souhlasem vlastníka počítače a fyzické osoby, která hradí poplatky za služby poskytovatele internetových služeb.
Nelze uplatnit žádný nárok na náhradu výdajů spojených s využitím internetového připojení za účelem účasti na této Akci.
Výhry se poskytují v podobě, jak byly popsány, a jsou nepřenosné, nelze je vyměnit a v případě, kdy potenciální Výherce nebude z jakéhokoli důvodu schopen výhru uplatnit, nebude poskytnuta finanční náhrada. V případě nepředvídatelných událostí si společnost Monster Energy vyhrazuje právo nahradit celou Cenu nebo části Ceny cenou stejné nebo vyšší hodnoty.
Výherci se budou podílet na přiměřené publicitě v souvislosti s Akcí, pokud to bude společnost Monster Energy požadovat, a každý Výherce uděluje společnosti Monster Energy souhlas s využitím svého jména, fotografie a zvukového a/nebo obrazového záznamu v rámci jakékoli publicity spojené s Akcí.
Údaje Výherců (včetně jejich jmen a města bydliště) mohou být zpřístupněny na příslušných webových stránkách.
V maximálním rozsahu povoleném zákonem nepřijímají společnost Monster Energy ani jakákoliv její přidružená společnost, jejich zaměstnanci, ředitelé, zástupci, právní nástupci nebo subdodavatelé jakoukoliv odpovědnost nebo závazek za jakoukoliv škodu, ztrátu, újmu ani zklamání Účastníka akce, které utrpí tím, že se zaregistruje se k účasti v Akci nebo v důsledku přijetí jakékoli Výhry. Doklad o odeslání se nepovažuje za důkaz doručení. Společnost Monster Energy nenese odpovědnost za jakékoliv problémy či technická selhání jakékoli telefonní sítě nebo linek, počítačových online systémů, serverů nebo poskytovatelů služeb, počítačového vybavení, softwarová selhání jakéhokoli zaslaného e-mailu nebo registrace z důvodů technických problémů, přetížení internetových či telefonních linek nebo jakékoli webové stránky, či jakýchkoliv prodlení nebo selhání jakékoli poštovní nebo obdobné doručovací služby, nebo jakékoli kombinace výše uvedeného, včetně jakéhokoli poškození nebo škody na počítači či mobilním telefonu Účastníka akce či jakékoli jiné osoby, nebo související či vyplývající z účasti na Akci. Žádné ustanovení těchto Podmínek nevylučuje odpovědnost společnosti Monster Energy za podvodné jednání, smrt nebo zranění osob v důsledku její nedbalosti ani žádnou jinou odpovědnost, kterou nelze ze zákona vyloučit ani omezit.
Z důvodů, jež společnost Monster Energy nemůže ovlivnit, mohou nastat události, které znemožní vlastní Akci či udělení jakékoli Ceny. V takovém případě si společnost Monster Energy vyhrazuje právo dle vlastního uvážení změnit či jakkoli upravit Akci a Účastník akce souhlasí, že v takovém případě vůči společnosti Monster Energy nevznese žádné nároky.
Společnost Monster Energy si dále vyhrazuje právo:
v případě nepříznivých okolností, které nemůže společnost Monster Energy ovlivnit, změnit formát Akce a/nebo uskutečnit později jakoukoliv její fázi, nebo Akci či jakoukoli její část odložit, aniž by za to nesla odpovědnost vůči Účastníkovi; a/nebo
odmítnout registraci jakékoli fyzické osoby k účasti na Akci nebo na budoucích akcích, které společnost Monster Energy uspořádá;
v případě, že se společnost Monster Energy důvodně domnívá, že Cena byla jako celek či zčásti převedena na třetí osobu;
v případě, že byl Účastník akce vyloučen z jakékoli soutěžní nebo Akce nebo soutěže společnosti Monster Energy během dvanácti (12) měsíců předcházejících Datu zahájení;
v případě, že se společnost Monster Energy důvodně domnívá, že takováto fyzická osoba nesplnila tyto Podmínky; a/nebo
v případě, že takováto fyzická osoba není způsobilá k účasti na Akci (nebo pokud jí měla být účast na Akci z jakýchkoli důvodů odmítnuta).
Není-li v těchto Podmínkách výslovně uvedeno jinak, nenese společnost Monster Energy žádnou odpovědnost za jakékoli náklady či výdaje, které případně vzniknou kterémukoliv Účastníkovi.
Všem Účastníkům se doporučuje, aby si ponechali kopii těchto Podmínek pro budoucí potřebu.
Akce a tyto Podmínky se řídí právním řádem Anglie a Walesu a jakékoli spory (smluvní nebo mimosmluvní) vyplývající z Akce nebo z těchto Podmínek či s nimi související podléhají nevýlučné pravomoci soudů Anglie a Walesu.
Pokud máte jakékoli dotazy týkající se Akce (včetně členů poroty) nebo pokud se s námi potřebujete spojit, kontaktujte prosím náš tým zákaznických služeb na adrese [INSERT].
POZNÁMKA: Activision není sponzorem této Akce. Názvy, loga a/nebo materiály „Call of Duty®“ jsou používány pouze za účelem akce a/nebo popisu Ceny a takové využití nemá evokovat, naznačovat ani informovat o sponzorství této Akce ze strany Activision.
Příklad, kde na Pokladním dokladu můžete nalézt příslušná čísla: