be_ixf;ym_202207 d_04; ct_100
CLOSE

Espresso Travel Kit Giveaway - 2021 - Netherlands - 2

 

Win a Monster Espresso travelkit!
 

submit entries from August 17 2021 to September 30 2021

promotion rules

ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN
Lees deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zorgvuldig door. Door deel te nemen aan de Promotie (zoals hieronder omschreven), aanvaardt u gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. U dient tevens ons privacybeleid op www.monsterenergy.com door te lezen, waarin staat beschreven hoe wij de door u in het kader van uw deelname aan deze Promotie verstrekte gegevens gebruiken.
1.    Deze promotie (“Promotie”) is, onder voorbehoud van het bepaalde in punt 4 van deze Voorwaarden, toegankelijk voor alle inwoners van Nederland die achttien (18) jaar of ouder zijn. 
2.    Deze Promotie wordt georganiseerd en uitgevoerd door Monster Energy Europe Limited, gevestigd te Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Verenigd Koninkrijk (“Monster Energy”).
3.    De Promotie loopt via de website www.monsterenergy.com/espressotravelkit_NL (“Website”) en via promotiemateriaal in geselecteerde detailhandelszaken in Nederland die blikjes Monster Energy® verkopen (“Detailhandelaar”). 
4.    Uitgesloten van deelname aan de Promotie zijn werknemers of familieleden van werknemers van Monster Energy of aan haar verwante bedrijven, onderaannemers, agenten of rechtverkrijgenden, of ieder ander die beroepsmatig bij de Promotie betrokken is. 
5.    Door deel te nemen aan deze Promotie overeenkomstig deze Voorwaarden, aanvaardt iedere deelnemer (“u”, “uw”, “deelnemer”) gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en de besluiten van Monster Energy, die bindend zijn, met betrekking tot alle zaken betreffende de Promotie. Hierover wordt niet gecorrespondeerd door Monster Energy.
6.    Alle data en tijden die in deze Voorwaarden vermeld worden, verwijzen naar de data en tijden in Nederland. Bij discussie over de datum of tijd van ongeacht welke inzending is het besluit van Monster Energy beslissend. 
7.    Voor alle duidelijkheid, voor deze Promotie zijn een computer en internetverbinding noodzakelijk. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om ervoor te zorgen dat ze de toestemming krijgen van de eigenaar van de computer en de persoon die de internetprovider betaalt. Er kan geen restitutie gegeven worden voor uitgaven in verband met gebruik van een internetverbinding om aan deze Promotie deel te kunnen nemen.

Deelnamevoorwaarden en selectieprocedure

8.    De ingangsdatum van de Promotie is 00.00 uur op 17.08.2021 (“Ingangsdatum”) en de sluitingsdatum voor de Promotie is 23.59 uur op 30.09.2021 (“Sluitingsdatum”). Inzendingen die buiten deze periode worden ontvangen, komen niet in aanmerking.
9.    Deelnemers kunnen deelnemen door:
9.1.    in overeenstemming met deze Voorwaarden te handelen;
9.2.    één (1) blikje Monster Energy te kopen bij de Detailhandelaar en de bijbehorende kassabon te bewaren (“Ontvangstbewijs”);
9.3.    op de Website het volgende in te voeren: 
9.3.1.    hun gegevens zoals aangegeven op de Website (naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer); 
9.3.2.    de naam en locatie van de Detailhandelaar zoals vermeld op het Ontvangstbewijs; 
9.3.3.    in niet meer dan dertig (30) woorden antwoord op de volgende vraag: “Waarom zou jij deze reistassenset moeten winnen en waar ga je naartoe?” (“Antwoord”). 
10.    Online inzendingen waarbij gebruik wordt gemaakt van scripts, macro toepassingen en andere geautomatiseerde methodes zijn ongeldig. Monster Energy behoudt zich het recht voor om de geldigheid van inzendingen te controleren en inzendingen uit te sluiten waarvan Monster Energy vermoedt dat deze zijn ingediend door middel van geautomatiseerde inzendingstechnieken.  
11.    Deelname is beperkt tot één (1) inzending per Ontvangstbewijs.
12.    Een jury bestaande uit drie (3) vertegenwoordigers van Monster Energy en één (1) onafhankelijk jurylid (de “Jury”) zal binnen drie (3) dagen na de Sluitingsdatum (“Selectiedatum”) uit alle zoals hierboven beschreven geldig ingediende inzendingen (elk een “Geldige Inzending”) tien (10) officiële winnaars (ieder een “Winnaar” en gezamenlijk de “Winnaars”) kiezen wiens Antwoord het best aan de selectiecriteria (“Selectiecriteria”) voldoet. 
13.    De Selectiecriteria bestaan uit het volgende: a) het beste begrip van het merk Monster Energy Espresso®; en b) het meest originele Antwoord wat originele compositie, schrijfvaardigheid en stijl betreft.   

Prijs en prijsvoorwaarden

14.    De Winnaars winnen ieder een Monster Energy® reistas, een Monster Energy® toilettas, een Monster Energy® paspoorthouder en een Monster Energy® bagagelabel (“Prijs”).
15.    Alvorens tot een Winnaar te worden uitgeroepen en hun Prijs in ontvangst te kunnen nemen, moeten de mogelijke winnaars:
15.1.    Monster Energy een kopie van het Ontvangstbewijs verstrekken; en
15.2.    aantonen dat de mogelijke Winnaar in aanmerking komt voor deelname, inclusief maar niet beperkt tot het aantonen van leeftijd, woonplaats en identiteit, onder meer door middel van het overleggen van een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP), paspoort en/of een soortgelijk door de overheid afgegeven identificatiemiddel vóórdat zij hun Prijs in ontvangst nemen. Indien Monster Energy niet wordt voorzien van deze informatie binnen de door Monster Energy daartoe gestelde redelijke termijn, kan dit ertoe leiden dat de mogelijke Winnaar de aanspraak op zijn/haar Prijs verliest en dat Monster Energy vervolgens zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een andere daarvoor in aanmerking komende inzending selecteert in overeenstemming met de Selectiecriteria. 

Kennisgeving en levering van de Prijs

16.    De Winnaars worden binnen drie (3) dagen na de Selectiedatum telefonisch en/of per e-mail op de hoogte gesteld via het telefoonnummer en/of het e-mailadres die door de deelnemer in zijn/haar geldige inzending zijn verstrekt  (“Kennisgeving”).     
17.    Niet-winnende deelnemers ontvangen geen Kennisgeving.
18.    De details omtrent de levering van de Prijs zullen geheel naar eigen goeddunken door Monster Energy bepaald worden. Deze details (inclusief, maar niet beperkt tot, de tijd, datum en locatie van levering) worden in de Kennisgeving aan de Winnaars vermeld.
19.    Indien het Monster Energy niet lukt om binnen drie (3) dagen na de Kennisgeving contact op te nemen met een mogelijke Winnaar, of een mogelijke Winnaar niet in staat is de Prijs om welke reden dan ook te verzilveren of het Evenement bij te wonen, wordt een dergelijke inzending geacht ongeldig te zijn en heeft Monster Energy het recht om zo snel als redelijkerwijs mogelijk is in overeenstemming met de Selectiecriteria een andere Geldige Inzending te selecteren.

Algemene voorwaarden

20.    Geen enkele deelnemer mag, om welke reden dan ook, alternatieve contactinformatie opgeven dan die verstrekt voor deelname aan de Promotie.
21.    Alle inzendingen worden geacht ontvangen te zijn na inschrijving in de database van Monster Energy en niet al na indiening van de inzending op de website door de deelnemer.  
22.    Indien er een geschil is over de identiteit van een Winnaar, is de beslissing van Monster Energy definitief.
23.    Het indienen van het online deelnameformulier of een ander bewijs van indienen van het online deelnameformulier vormt geen bewijs dat uw inzending ontvangen is. Monster Energy aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die onjuist ingevuld zijn, verloren raken, vertraagd zijn of die om welke reden dan ook niet ontvangen zijn.  
24.    De Prijs is zoals omschreven en is niet overdraagbaar, te ruilen of in te wisselen voor geld indien een Winnaar niet in staat is om welke reden dan ook aanspraak te maken op zijn of haar Prijs. Onverminderd het voorgaande, in het geval van onvoorziene omstandigheden of in het geval dat Monster Energy vanwege de COVID-19 epidemie of om enige andere reden niet in staat is de Prijs te leveren, behoudt Monster Energy zich het recht voor om de gehele Prijs of onderdelen hiervan te vervangen door prijzen van gelijke of grotere waarde.
25.    Elke Winnaar gaat ermee akkoord deel te nemen aan redelijke publiciteit die voortvloeit uit de Promotie indien dit vereist is door Monster Energy en de Winnaars geven Monster Energy toestemming voor het gebruik van hun naam, foto en audio- en/of video-opnamen in publiciteit met betrekking tot de Promotie, zoals omschreven in het privacybeleid van Monster Energy.
26.    De namen van de Winnaars kunnen op de desbetreffende pagina's van de Website bekend worden gemaakt.  
27.    Voor zover wettelijke toegestaan, aanvaarden noch Monster Energy noch aan hun verwante bedrijven, werknemers, bestuurders, agenten, rechtverkrijgenden of onderaannemers enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige schade, verlies, letsel of tegenslag ondervonden door deelnemers die de website bezoeken, meedoen aan de Promotie of ten gevolge van de aanvaarding van een Prijs. Een verzendbewijs wordt niet geaccepteerd als ontvangstbewijs. Monster Energy is niet verantwoordelijk voor problemen met of technische storingen van telefoonnetwerken of -lijnen, online computersystemen, servers of providers, computerapparatuur, storingen in de software of te ontvangen e-mails of inzendingen wegens technische problemen of opstoppingen op het internet, telefoonlijnen of op websites, of een vertraging of uitblijven van een post- of soortgelijke leveringsdienst, of een combinatie hiervan, inclusief schade aan de computer of mobiele telefoon van de deelnemer of iemand anders in verband met of ten gevolge van deelname aan de Promotie. Niets sluit de aansprakelijkheid van Monster Energy uit voor bedrog, overlijden of letselschade ten gevolge van enige nalatigheid door Monster Energy, of enige andere aansprakelijkheid die niet wettelijk uitgesloten of beperkt kan worden.
28.    Er kunnen zich gebeurtenissen voordoen die de Promotie zelf of het toekennen van een Prijs onmogelijk maken wegens omstandigheden buiten de controle van Monster Energy. Dienovereenkomstig mag Monster Energy, naar eigen inzicht, de Promotie aanpassen of veranderen en de deelnemer aanvaardt dat dit niet zal leiden tot aansprakelijkheid van Monster Energy.
29.    Monster Energy behoudt zich het recht voor om:
29.1.    het formaat van de Promotie te wijzigen en/of de Promotie of (een) fase(s) geheel of gedeeltelijk te vertragen of uit te stellen, wegens redenen buiten haar redelijke controle, zonder aansprakelijkheid jegens de deelnemer;
29.2.    de deelname van iemand aan de Promotie of toekomstige evenementen georganiseerd door Monster Energy te weigeren:
29.2.1.    indien Monster Energy redelijkerwijs vermoedt dat de Prijs geheel of gedeeltelijk aan derden is overgedragen;
29.2.2.    indien een deelnemer binnen twaalf (12) maanden na de startdatum gediskwalificeerd is voor Monster Energy-wedstrijden of andere promoties;
29.2.3.    indien Monster Energy redelijkerwijs gelooft dat deze persoon deze Voorwaarden niet is nagekomen; en/of
29.2.4.    indien iemand niet in aanmerking komt voor deelname aan de Promotie (of indien deelname aan de Promotie geweigerd is om welke reden dan ook).
30.    Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden, is Monster Energy niet aansprakelijk voor kosten of uitgaven die een deelnemer mogelijkerwijs maakt. De Winnaars zijn belastingplichtig met betrekking tot de Prijs.  
31.    Het wordt aangeraden dat alle deelnemers een kopie van deze Voorwaarden bewaren voor toekomstig gebruik.
32.    De Promotie en deze Voorwaarden worden beheerst door het recht van Engeland en Wales, afhankelijk van dwingende bepalingen van plaatselijke consumentenwetten die van rechtswege ten behoeve van uzelf van toepassing zijn en niets in de Promotie en deze Voorwaarden heeft invloed op uw rechten om als consument zich te verlaten op dergelijke dwingende bepalingen van de plaatselijke wetgeving.
33.    Geschillen (contractueel of niet-contractueel) die voortvloeien uit of verband houden met deze Promotie of deze Voorwaarden vallen onder de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Engeland en Wales. Dit heeft echter geen beperkingen op de verplichte rechten van de consument onder de toepasselijke consumentenbeschermingswetgeving. 
34.    Mocht u vragen hebben over deze Promotie of als u zich met ons in verbinding wilt stellen, neem dan contact op met het klantenserviceteam van Monster Energy via: Monster Energy, A. Hofmanweg 33, 2031 BH Haarlem.