be_ixf;ym_202112 d_05; ct_100
CLOSE

Halo Infinite Overlay Promotion - 2020 - Nethlerlands

Win cool gaming gear with Monster Energy!

submit entries from October 28 2020 to November 11 2020

promotion rules

ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN

Lees deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zorgvuldig door. Door deel te nemen aan de actie (zoals hieronder omschreven) aanvaardt u gebonden te zijn door deze Voorwaarden. U dient tevens ons privacybeleid op www.monsterenergy.com door te lezen, waarin beschreven staat hoe wij de gegevens die u aan ons in het kader van uw deelname aan deze actie verstrekt, gebruiken.

Onder voorbehoud van het bepaalde in punt 4 van deze Voorwaarden staat deze actie (“Actie”) open voor alle inwoners van Nederland die achttien (18) jaar en ouder zijn.

Deze Actie wordt georganiseerd en uitgevoerd door Monster Energy Europe Limited, gevestigd te Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Verenigd Koninkrijk (“Monster Energy”).

De Actie loopt via de website www.monsterenergy.com/haloxbox_NL20 (“Website”) en via promotiemateriaal in geselecteerde detailwinkels in Nederland die blikjes van Monster Energy® verkopen (“Detailhandelaar”).

Uitgesloten van deelname aan de Actie zijn werknemers of familieleden van werknemers van Monster Energy of aan haar verwante bedrijven, onderaannemers, agenten of rechtverkrijgenden, of ieder ander die beroepsmatig bij de Actie betrokken is.

Door deel te nemen aan deze Actie overeenkomstig deze Voorwaarden aanvaardt elke deelnemer (“u”, “uw”, “deelnemer”) gebonden te zijn door deze Voorwaarden en door de besluiten van Monster Energy, die bindend zijn, met betrekking tot alle zaken betreffende de Actie. Hierover wordt niet door Monster Energy gecorrespondeerd.

Alle data en tijden die in deze Voorwaarden worden vermeld, verwijzen naar de data en tijden in Nederland. Bij discussie over de datum of tijd van ongeacht welke inzending is het besluit van Monster Energy beslissend.

Voor alle duidelijkheid, voor deelname aan deze Actie zijn een computer en internettoegang noodzakelijk. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om ervoor te zorgen dat ze de toestemming krijgen van de eigenaar van de computer en de persoon die betaalt voor de internetprovider. Er kan geen restitutie worden gevorderd voor de uitgaven in verband met gebruik van een internetverbinding om aan deze Actie te kunnen deelnemen.

Deelnamevoorwaarden en selectieprocedure

De ingangsdatum van de Actie is 00.00 uur op 28.10.2020 (“Ingangsdatum”) en de sluitingsdatum voor de Actie is 23.59 uur op 11.11.2020 (“Sluitingsdatum”). Inzendingen die buiten deze periode worden ontvangen, komen niet in aanmerking.

Deelnemers kunnen deelnemen door:

in overeenstemming met deze Voorwaarden te handelen;

één (1) blikje Monster Energy bij de Detailhandelaar te kopen en de bijbehorende kassabon in ontvangst te nemen en te bewaren (“Betalingsbewijs”);

de volgende informatie op de Website in te voeren:

hun gegevens zoals aangegeven op de Website (naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer);

de naam en locatie van de Detailhandelaar zoals vermeld op het Betalingsbewijs; en

het antwoord op de vraag in niet meer dan dertig (30) woorden: “Beschrijf jouw ultieme gamesessie?” (“Antwoord”).

Een inzending is ongeldig indien deze online plaatsvindt door middel van methoden die zijn gegenereerd door een script, een macro of door middel van geautomatiseerde systemen. Monster Energy behoudt zich het recht voor om de geldigheid van inzendingen te controleren en inzendingen uit te sluiten waarvan Monster Energy vermoedt dat deze door middel van geautomatiseerde inzendingstechnieken zijn ingediend.

Deelname is beperkt tot één (1) inzending per Betalingsbewijs.

Een jury bestaande uit drie (3) personen die Monster Energy vertegenwoordigen en één (1) onafhankelijk jurylid (de “Jury”) kiest binnen veertien 14) dagen na Sluitingsdatum (“Selectiedatum”) uit alle inzendingen die geldig zijn ingediend zoals hierboven omschreven (elk een “Geldige Inzending”), één (1) officiële winnaar (de “Winnaar”) wiens Antwoord het best aan de selectiecriteria (“Selectiecriteria”) voldoet.

De Selectiecriteria bestaan uit het volgende: a) het beste begrip van Monster Energy® en gaming; en b) het meest originele Antwoord qua originele compositie, schrijfvaardigheid en stijl.

Prijs en prijsvoorwaarden

De Winnaar wint een Xbox Series X console, waarvan het exacte merk, model en/of ontwerp geheel naar eigen goeddunken door Monster Energy bepaald worden (“Prijs”) en met een geschatte winkelwaarde van vijfhonderd euro (€ 500.00).

Alvorens tot Winnaar te worden uitgeroepen en de Prijs in ontvangst te kunnen nemen, moet een potentiële winnaar:

Monster Energy een kopie van het Betalingsbewijs verstrekken; en

aantonen dat de potentiële winnaar in aanmerking komt voor deelname, inclusief maar niet beperkt tot het aantonen van leeftijd, woonplaats en identiteit, onder meer door middel van het overleggen van een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP), paspoort en/of een soortgelijk door de overheid afgegeven identiteitsbewijs vóórdat zij hun Prijs in ontvangst nemen. Indien Monster Energy niet van deze informatie binnen de door Monster Energy daartoe gestelde redelijke termijn voorzien wordt, kan dit ertoe leiden dat de mogelijke winnaar de aanspraak op zijn/haar Prijs verliest en dat Monster Energy vervolgens zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een andere daarvoor in aanmerking komende inzending selecteert.

Ter voorkoming van twijfel, alle overige kosten die verband houden met de Prijs en die niet specifiek in de bovenstaande omschrijving van de Prijs zijn opgenomen en beschreven, zijn volledig voor rekening van de Winnaar.

Kennisgeving en levering van de Prijs

De Winnaar wordt binnen vijf (5) dagen na de Selectiedatum telefonisch en/of per e-mail via het telefoonnummer en/of het e-mailadres zoals verstrekt via zijn/haar Geldige Inzending, op de hoogte gesteld (“Kennisgeving”).

Niet-winnende deelnemers ontvangen geen kennisgeving.

De wijze van levering van de Prijs wordt geheel naar eigen goeddunken door Monster Energy vastgesteld. Nadere gegevens over de levering van de Prijs (inclusief, maar niet beperkt tot, het tijdstip, de datum en de locatie van de levering) worden gelijktijdig met de Kennisgeving aan de Winnaar verstrekt.

Indien het Monster Energy niet lukt om binnen achtentwintig (28) dagen na de Sluitingsdatum contact op te nemen met de potentiële winnaar, of een potentiële winnaar niet in staat is de Prijs om welke reden dan ook te claimen, wordt een dergelijke inzending geacht ongeldig te zijn en heeft Monster Energy het recht om zo snel als redelijkerwijs mogelijk is in overeenstemming met de Selectiecriteria een andere winnaar te selecteren.

Algemene voorwaarden

Geen enkele deelnemer mag, om welke reden dan ook, alternatieve contactinformatie opgeven dan die verstrekt zijn voor deelname aan de Actie.

Alle inzendingen worden geacht ontvangen te zijn na inschrijving in de database van Monster Energy en niet al na indiening van de inzending op de Website door de deelnemer.

Indien er een geschil is over de identiteit van de Winnaar, is de beslissing van Monster Energy bindend.

Het indienen van het online deelnameformulier of een ander bewijs van indienen van het online deelnameformulier vormt geen bewijs dat uw inzending ontvangen is. Monster Energy aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die onjuist ingevuld zijn, verloren raken, vertraagd zijn of die om welke reden dan ook niet ontvangen zijn.

De Prijs is zoals omschreven en is niet overdraagbaar, te ruilen of in te wisselen voor geld indien de Winnaar niet in staat is om om welke reden dan ook aanspraak op de Prijs te maken. Onverminderd het voorgaande, in het geval van onvoorziene omstandigheden of indien Monster Energy niet in staat is de Prijs te leveren vanwege de COVID-19 pandemie of om enige andere reden, behoudt Monster Energy zich het recht voor om de gehele Prijs of een gedeelte ervan te vervangen door prijzen van gelijke of grotere waarde.

De Winnaar gaat ermee akkoord deel te nemen aan redelijke uit de Actie voortvloeiende publiciteit, indien daartoe verzocht door Monster Energy, en de Winnaar geeft Monster Energy toestemming om zijn/haar naam, foto en audio- en/of video-opnames van hem/haar te gebruiken in publiciteit met betrekking tot de Actie.

De naam van de Winnaar kan op de desbetreffende pagina's van de Website worden geplaatst.

Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaarden noch Monster Energy noch aan hun verwante bedrijven, werknemers, bestuurders, agenten, rechtverkrijgenden of onderaannemers enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige schade, verlies, letsel of tegenslag ondervonden door deelnemers die de Website bezoeken, meedoen aan de Actie of ten gevolge van de aanvaarding van een Prijs. Een verzendbewijs wordt niet geaccepteerd als ontvangstbewijs. Monster Energy is niet verantwoordelijk voor problemen met of technische storingen van telefoonnetwerken of -lijnen, online computersystemen, servers of providers, computerapparatuur, storingen in de software of te ontvangen e-mails of inzendingen wegens technische problemen of opstoppingen op het internet, telefoonlijnen of op Websites, of een vertraging of uitblijven van een post- of soortgelijke leveringsdienst, of een combinatie hiervan, inclusief schade aan de computer of mobiele telefoon van de deelnemer of iemand anders in verband met of ten gevolge van deelname aan de Actie. Niets sluit de aansprakelijkheid van Monster Energy uit voor bedrog, overlijden of letselschade ten gevolge van enige nalatigheid door Monster Energy, of enige andere aansprakelijkheid die niet wettelijk uitgesloten of beperkt kan worden.

Er kunnen zich gebeurtenissen voordoen die de Actie zelf of het toekennen van een Prijs onmogelijk maken wegens omstandigheden buiten de controle van Monster Energy. Dienovereenkomstig mag Monster Energy, naar eigen inzicht, de Actie aanpassen of veranderen en de deelnemer aanvaardt dat dit niet zal leiden tot aansprakelijkheid van Monster Energy.

Monster Energy behoudt zich het recht voor om:

de vorm van de Actie te wijzigen en/of de Actie of (een) fase(s) geheel of gedeeltelijk te vertragen of uit te stellen, wegens redenen buiten haar redelijke controle, zonder aansprakelijkheid jegens de deelnemer;

de deelname van iemand aan de Actie of toekomstige evenementen georganiseerd door Monster Energy te weigeren:

29.2.1. indien Monster Energy redelijkerwijs vermoedt dat de Prijs geheel of gedeeltelijk aan derden is overgedragen;

29.2.2. indien een deelnemer binnen twaalf (12) maanden na de Ingangsdatum gediskwalificeerd is voor Monster Energy-wedstrijden of andere acties;

29.2.3. indien Monster Energy redelijkerwijs gelooft dat deze persoon deze Voorwaarden niet is nagekomen; en/of

29.2.4. indien iemand niet in aanmerking komt voor deelname aan de Actie (of indien deelname aan de Actie geweigerd is om welke reden dan ook).

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden, is Monster Energy niet aansprakelijk voor kosten of uitgaven die een deelnemer mogelijkerwijs maakt. De Winnaar is verantwoordelijk voor alle belastingen in verband met de Prijs.

Het wordt aangeraden dat alle deelnemers een kopie van deze Voorwaarden bewaren voor toekomstig gebruik.

De Actie en deze Voorwaarden worden beheerst door het recht van Engeland en Wales en geschillen (contractueel of niet-contractueel) die voortvloeien uit of verband houden met de Actie of deze Voorwaarden vallen onder de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Engeland en Wales.

Mocht u vragen hebben over deze Actie of als u zich met ons in verbinding wilt stellen, neem dan contact op met het klantenserviceteam van Monster Energy via: Monster Energy, A. Hofmanweg 33, 2031 BH Haarlem.