be_ixf;ym_202205 d_21; ct_100
CLOSE

MXGP Sweden Access

 

Win tickets for MXGP Sweden in Uddevala

WANT TO ENTER? HERE IS HOW:

1. Fill in your details below
2. Tell us why should you win two tickets to Uddevalla Grand Prix of Sweden?
 

submit entries from April 01 2017 to June 30 2017

promotion rules

TÄVLING ALLMÄNNA VILLKOR
Vänligen läs dessa allmänna villkor ("Villkor") noggrant. Genom att delta i denna Tävling (definierad nedan), samtycker du till att bli bunden av dessa Villkor. Du ska också läsa vår sekretesspolicy (privacy policy) på www.monsterenergy.com, vilken förklarar hur vi kommer att använda den information som du tillhandahåller oss när du deltar i denna Tävling.
Denna tävling (”Tävling”) anordnas och tillhandahålls av Monster Energy Europe Limited, med adressen Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex, UB6 8UP, Storbritannien (”Monster Energy”).
Genom att delta i denna Tävling i enlighet med dessa Villkor, samtycker varje deltagare ("du", "dina", "deltagare") till att bli bunden av dessa Villkor och av Monster Energys beslut, vars beslut ska vara slutgiltiga, i förhållande till alla frågor rörande Tävlingen.
Tävlingen genomförs via webbplatsen [INSERT] ("Webbplatsen") och marknadsförs genom reklammaterial hos utvalda deltagande återförsäljare av Monster Energy®-produkten i Sverige.
Med förbehåll för bestämmelserna i punkt 5 nedan, är denna Tävling öppen för alla personer som är 18 år eller äldre och som är bosatta i Sverige.
Ingen anställd eller anhörig till en anställd hos Monster Energy eller dess närstående bolag, underleverantörer, agenter eller uppdragstagare eller någon som är professionellt involverad i Tävlingen tillåts att delta i Tävlingen.
Startdatum för Tävlingen är kl: 00:01 den 1 april 2017 ("Startdatum") och Tävlingen kommer att avslutas kl: 23:59 den 30 juni 2017 ("Slutdatum").

Deltagande

För att delta i denna Tävling måste varje deltagare: a) handla i enlighet med dessa Villkor; och b) på Webbplatsen ange: sin information (fullständigt namn, bostadsadress, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum) enligt anvisningarna på Webbplatsen; och med maximalt trettio (30) ord beskriva ”varför bör just du vinna två (2) biljetter till Uddevalla Grand Prix of Sweden?” ("Svar").
Deltagare är begränsade till att delta en (1) gång per person, och deltagare ska inte skicka in eller försöka att skicka in Svar mer än en (1) gång. Monster Energy förbehåller sig rätten att neka enskild individs deltagande i Tävlingen om deltagaren skickat in eller försöker skicka in Svar mer än en (1) gång.
Bidrag kommer inte att anses vara giltiga om de görs på nätet med hjälp av metoder som genereras av ett skript, makro eller användning av automatisk utrustning. Monster Energy förbehåller sig rätten att kontrollera giltigheten av anmälningar och att utesluta anmälningar Monster Energy misstänker har upprättats med hjälp av någon automatiserad anmälningsteknik.
Varken köp av en produkt eller betalning krävs för att delta i denna Tävling.

Urvalskriterier

En panel bestående av tre (3) representanter från Monster Energy och en (1) oberoende domare ("Panelen") kommer att sammanträda senast eller före den 5 juli 2017 ("Dragningsdatum") och kommer då att bland de deltagare som korrekt anmält sig till Tävlingen i enlighet med punkt 7 rösta fram fem (5) vinnare (var och en kallad "Vinnare") vars Svar bäst uppfyller följande urvalskriterier ("Urvalskriterierna"): Urvalskriterierna ska bestå av följande: (a) den bästa förståelsen av Monster Energy®-varumärket och motocross och (b) det mest originella Svaret när det gäller sammansättning, skriftlig skicklighet och stil.

Pris och Krav

Varje vinnare vinner två (2) biljetter för allmänt inträde under en (1) dag, den 20 augusti 2017, till den motocrosstävling som kallas Uddevalla Grand Prix of Sweden och som hålls på Glimminge Motorstadion i Uddevalla, Sverige, den 20 augusti 2017 (”Priset”) med ett marknadsvärde motsvarande ungefär tvåhundraåttiofyra svenska kronor (284,00 SEK).

Endast Vinnaren och en (1) person som väljs av Vinnaren (”Gästen”) kan ta del av Priset. Gästen måste vara godkänd av Monster Energy, vara över arton (18) år och bosatt i Sverige.
För att undvika missförstånd ska nämnas att alla andra kostnader i samband med Priset, inklusive men utan begränsning till skatter, giltig hälsoförsäkring för resan, giltigt resevisum (i tillämpliga fall), transporter, utrustning, mat och dryck, underhållning och allt annat i samband med Priset som inte uttryckligen ingår och beskrivs i definitionen av Priset i stycke 12 ovan helt och hållet ska betalas av Vinnaren. Vinnaren och Gästen måste ha giltiga pass eller officiellt utfärdade ID-kort. Vinnaren samtycker härmed till att skriva under och följa alla villkor som anges av aktuella tjänsteleverantörer för de tjänster som beskrivs i stycke 12.
Det är Vinnarens och Gästens eget ansvar att vara tillgängliga under datum för Priset och tillhandahålla eventuell dokumentation som krävs, samt följa alla andra juridiska krav, för Priset och/eller tillhandahålla dokumentation som krävs av Monster Energy.
Innan en potentiell vinnare kan utnämnas till Vinnare och ta emot Priset måste han eller hon:
bevisa sitt berättigande inklusive men utan begränsning till ålder, bosättningsort och identitet, vilket kan innebära men är inte begränsat till en kopia av folkbokföringsbevis, pass och/eller liknande offentligt utfärdad legitimation; och
skriva under en ansvarsfriskrivning som utfärdas av Monster Energy helt efter eget godtycke som specifikt gäller Priset och därmed bekräfta sin förståelse av, efterlevnad av och samtycke till ansvarsfriskrivningen. Kopior av den aktuella bekräftelsen och ansvarsfriskrivningen kan begäras från [email protected]
Om denna information inte lämnas till Monster Energy inom de rimliga tidsramar som bestäms av Monster Energy kan det innebära att Vinnaren går miste om Priset och att Monster Energy utser ett annat Giltigt bidrag så snart som möjligt därefter.


Notifiering och Prisleverans

Varje vinnare kommer att bli notifierad via telefon och/eller e-post via det telefonnummer och/eller den e-postadress som angivits vid deltagandet i Tävlingen inom sju (7) dagar från Dragningsdatumet ("Notifiering").
Deltagare som inte vunnit kommer inte att notifieras.
Vinnarens fullständiga namn kommer att publiceras på Webbplatsen, [[WEB ADDRESS TO BE INCLUDED ] senast [DATE].
Information om leverans av Priset fastställs av Monster Energy enligt eget godtycke. Information om leverans av Priset (inklusive, men inte begränsat till tid, datum och plats för leverans) ges till Vinnaren vid Notifieringen.
I händelse av att Monster Energy inte kan få kontakt med den potentiella vinnaren inom tjugoåtta (28) dagar från Notifiering och/eller att den potentiella vinnaren inte kan göra anspråk på Priset av någon anledning kommer ett sådant bidrag anses vara ogiltigt och Monster Energy förbehåller sig rätten att välja ett annat kvalificerat bidrag till Vinnare i enlighet med dessa Villkor så snart som möjligt därefter.
Generella Villkor

Med alla tider och datum som anges i dessa Villkor avses tider och datum i Sverige. I händelse av en tvist om tid och datum för ett bidrag som lämnats gäller Monster Energys beslut.
För att undvika missförstånd bör nämnas att en dator och Internetuppkoppling krävs för att kunna delta i Tävlingen. Varje deltagare ansvarar för att säkerställa att tillstånd erhållits från ägaren av datorn eller den individ som betalar för Internetuppkopplingen. Återbetalning kan inte krävas för utgifter i samband med användning av uppkoppling till Internet i syfte att delta i Tävlingen.
Ingen deltagare ska, av någon anledning, kunna ge alternativa kontaktuppgifter till den information som angivits vid registrering för deltagande i Tävlingen.
Om tvist uppstår om identiteten av en Vinnare, gäller Monster Energys beslut.
Inlämnandet av den online-baserade anmälningsblanketten eller någon annan form av bevis för inlämnandet av anmälningsblanketten är inget bevis på att ditt bidrag har mottagits. Monster Energy är inte ansvarigt för tävlingsbidrag som är felaktigt utförda, borttappade, försenade eller som inte mottagits oavsett anledning.  
Priset är som det beskrivits och kan inte överlåtas eller bytas ut och inget kontantalternativ kommer att erbjudas för det fall någon av de potentiella vinnarna är oförmögen att göra anspråk på Priset oavsett orsak. I händelse av oförutsedda händelser, förbehåller sig Monster Energy rätten att ersätta Priset eller delar av Priset med pris med motsvarande eller högre värde.
Vinnaren samtycker till att delta i marknadsföring i rimlig utsträckning till följd av Tävlingen om det begärs av Monster Energy och varje Vinnare samtycker till att Monster Energy använder namn, fotografier och ljud- och/eller bildupptagningar av Vinnarna i marknadsföring relaterad till Tävlingen.
I den utsträckning det är tillåtet enligt lag, ska varken Monster Energy eller någon av dess närstående bolag, anställda, direktörer, agenter, uppdragstagare eller underleverantörer vara ansvarigt för eventuella skador, förlust, personskada eller besvikelse som deltagare lidit genom åtkomst till Webbplatsen, deltagande i Tävlingen, eller som ett resultat av att acceptera ett pris eller något pris. Bevis på att något skickats accepteras inte som mottagningsbevis. Monster Energy är inte ansvarigt för några problem eller tekniska fel på telefonnätverk eller allmänna telefonlinjer etc., dator- och online-system, servrar, eller leverantörer, datorutrustning, programvarufel i e-post eller bidrag som inte tas emot på grund av tekniska problem eller trafikstockning på Internet, telefonlinjer eller på någon hemsida eller någon försening eller fel hos postleverantör eller motsvarande leveransservice, eller någon kombination därav, inklusive personskador eller skador på deltagarens eller någon annans dator eller mobiltelefon i samband med eller till följd av deltagande i Tävlingen. Ovanstående utesluter dock inte Monster Energys ansvar för bedrägligt beteende, dödsfall eller personskada till följd av Monster Energys försumlighet eller annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt lag.
Händelser kan inträffa som gör Tävlingen i sig eller tilldelningen av något Pris omöjligt på grund av orsaker utanför Monster Energys kontroll och följaktligen får Monster Energy helt enligt eget godtycke ändra Tävlingen och deltagarna godkänner att inget ansvar ska kunna åläggas Monster Energy i ett sådant fall.
Monster Energy förbehåller sig rätten att:

ändra formatet på Tävlingen och/eller försena eller skjuta upp Tävlingen eller något skede(n) helt eller delvis på grund av orsaker utanför dess rimliga kontroll, utan ansvar gentemot deltagarna; och/eller
neka bidrag från enskilda personer till Tävlingen eller framtida event organiserade av Monster Energy;
när Monster Energy skäligen tror att Priset helt eller delvis har överförts till tredje part;
om deltagaren har diskvalificerats från någon Monster Energy-tävling inom tolv (12) månader från Startdatum;
när Monster Energy rimligen tror att en enskild person inte har iakttagit dessa Villkor; och/eller
när en sådan enskild person inte är berättigad att delta i Tävlingen (eller om deltagande i Tävlingen skulle ha avslagits av någon som helst anledning).

Om annat inte uttryckligen anges i dessa Villkor har Monster Energy inget ansvar för eventuella kostnader eller utgifter som kan uppkomma för någon deltagare. Vinnaren är själv ansvarig för eventuell skatt som kan behöva betalas med anledning av Priset.
Det rekommenderas att alla deltagare behåller en kopia av dessa allmänna villkor för framtida referens.
Denna Tävling och dessa Villkor regleras av Engelsk och Walesisk lag.