be_ixf;ym_202208 d_13; ct_100
CLOSE

Valtteri Bottas Ridealong Slovakia

 

Win a ride along with Mercedes AMG Petronas driver Valtteri Bottas!

WANT TO ENTER? HERE IS HOW:
1. Buy a Monster in a participating store
2. Keep the receipt
3. Fill in your details below
4. Add the date and time from your receipt
4. Tell us the first thing that comes to your mind when you hear the words ‘car’ and ‘Monster Energy

submit entries from June 09 2017 to June 30 2017

promotion rules

PODMIENKY PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE
Prečítajte si prosím pozorne nasledovné podmienky („Podmienky”). Vstupom do Propagačnej súťaže (ako je definované nižšie) súhlasíte so skutočnosťou, že sú tieto Podmienky pre Vašu osobu záväzné. Rovnako Vám odporúčame oboznámiť sa s našimi pravidlami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov (súkromia), ktoré sú dostupné na www.monsterenergy.com, a ktoré špecifikujú spôsob použitia údajov, ktoré nám poskytnete v súvislosti so vstupom do Propagačnej súťaže (ďalej len „Propagačnej súťaže“).
S výnimkou osôb špecifikovaných v bode 4 nižšie, je táto propagačná súťaž („Propagačná súťaž”) určená všetkým osobám vo veku osemnásť (18) rokov a/alebo starším, ktoré majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Túto Propagačnú súťaž organizuje a realizuje spoločnosť Monster Energy Europe Limited, založená a registrovaná v Anglicku a Walese, IČO: 06394100, so sídlom na 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP UK (“Monster Energy”).
Táto Propagačná súťaž sa organizuje v obchodných predajniach Coop v Slovenskej republike, ktoré predávajú plechovky produktov Monster Energy® (každý osobitne ako „Predajca“) a na webovej stránke [VLOŽIŤ](ďalej len „webová stránka“).
Propagačnej súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci alebo rodinní príslušníci zamestnancov spoločnosti Monster Energy alebo jej dcérskych spoločností, subdodávateľov, sprostredkovateľov alebo poverencov, alebo akákoľvek iná osoba profesionálne prepojená s Propagačnou súťažou.
Vstupom do Propagačnej súťaže uskutočneným v súlade s týmito Podmienkami súťažiaci súhlasí (“Vaša osoba/-e/-y/-u”, “súťažiaci”) so skutočnosťou, že tieto Podmienky sú pre jeho osobu záväzné. Rovnako sú pre súťažiaceho záväzné všetky rozhodnutia prijaté zo strany spoločnosti Monster Energy, ktorej rozhodnutia majú konečnú platnosť, v súvislosti s akýmikoľvek záležitosťami týkajúcimi sa Propagačnej súťaže. Súčasťou Propagačnej súťaže nie je žiadna ďalšia písomná korešpondencia zo strany spoločnosti Monster Energy.
Všetky odkazy na časy a dátumy špecifikované v týchto Podmienkach sú odkazmi na časy a dátumy platné na území Slovenskej republiky. V prípade vzniku akéhokoľvek sporu ohľadne času alebo dátumu týkajúceho sa vstupu do súťaže, má rozhodnutie spoločnosti Monster Energy prijaté v tejto súvislosti konečnú platnosť.

Príspevky

Dátum začiatku propagačnej súťaže je o 00:00 10. júna 2017 (ďalej len „Dátum začatia“) a dátum ukončenia propagačnej súťaže je o 23.59 30. júna 2017 (ďalej len „Dátum skončenia“).
Príspevky zadané pred dátumom začatia alebo po dátume skončenia, ani nesprávne príspevky nebudú akceptované.
Súťažiaci má možnosť do Propagačnej súťaže vstúpiť:
kúpou akejkoľvek (1) plechovky výrobku Monster Energy® („Výrobok“) (Ktorýkoľvek 500-ml Monster Original, 553-ml Monster Original, 500-ml Monster Energy Ripper, 500-ml Monster Ultra Original, 500-ml Monster Ultra Sunrise, 500-ml Monster Ultra Red, 500-ml Monster Khaos, 500-ml Monster Absolutely Zero, 500-ml Monster Rehab, 500-ml Monster Assault alebo 500-ml Monster VR/46 (výrobok môže byť zakúpený samostatne alebo ako súčasť balenia)) od predajcu po dátume začatia a pred dátumom skončenia a vzatím si pokladničného dokladu preukazujúceho nákup jednej (1) plechovky výrobku (ďalej len „Faktúra“);
konaním v súlade s týmito zmluvnými podmienkami;
a vložením údajov po dátume začatia a pred dátumom skončenia na nasledujúcej adrese:
slova „Monster“, konkrétneho dátumu a času (24 (slovom: dvadsaťštyri) hodín) od nákupu, ktoré sú uvedené na pokladničnom bločku v nasledujúcom poradí: „Monster_Deň Mesiac Čas Kúpe“ (napr. Monster_1207171935)“;
pomocou maximálne 30 (slovom: tridsiatich) slov popísajte čo sa vám vybaví keď počujete slová „auto“ a „Monster Energy®“ (ďalej len „Odpoveď“) a
svojich podrobných údajov (meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa a telefónne číslo).
Súťažiaci majú možnosť vstúpiť do Propagačnej súťaže len pomocou jedného (1) pokladničného bločku a nie sú oprávnení vstupovať alebo sa pokúsiť o viacnásobný vstup do Propagačnej súťaže. Spoločnosť Monster Energy si vyhradzuje právo kedykoľvek overiť platnosť uvedených údajov.
Na zaradenie do tejto Propagačnej súťaže je potrebné predložiť potvrdenie o nákupe, pričom sem patrí aj kópia potvrdenia z pokladne.
Príspevky nebudú platné, ak ich zadáte online metódami generujúcimi skripty, makro alebo pomocou automatizovaných zariadení. Monster Energy si vyhradzuje právo overiť platnosť príspevkov a vyradiť príspevky, ktoré boli zadané automatizovane.
Výberový proces
Porota pozostávajúca z troch (3) zástupcov spoločnosti Monster Energy a jedného (1) nezávislého porotcu (ďalej len „Porota“), ktorá bude zasadať do siedmich (7) dní po ukončení súťaže (najneskôr 7. júla 2016) („Dátum výberu“) rozhodne vytvorí všetky vstupy platne podané v súladu s odsekom 9 (každý ďalej len „Platný vstup“)  o jednom (1) oficiálnom hlavnom výhercovi (ďalej len „Hlavný výherca“) vyhrávajúcim hlavnú cenu (definovanú nižšie) a desiatich oficiálnych strieborných medailistoch (každý ďalej len „Strieborný medailista“) vyhrávajúcich každý Druhú cenu a dvadsiati (20) bronzových medailistoch (každý ďalej len „Bronzový medailista“) vyhrávajúcich každý Tretiu cenu (definovaná nižšie) na základe súťažiacich, ktorých odpoveď bude najlepšie zodpovedať kritériám výberu (ďalej len „Kritériá výberu“). Pre účely týchto Podmienok bude spoločne na každého z Víťazov, Strieborných medailistov a Bronzových medailistov odkazované ako na „Víťazov“ a jednotlivo ako na „Víťaza“ a Hlavná cena, Druhá cena a Tretia cena budú spoločne odkazované ako „Ceny“ a jednotlivo ako „Cena“.
Výberové kritériá budú pozostávať z nasledujúcich: (a) najlepšie pochopenie značky Monster Energy a (b) najoriginálnejšia odpoveď v zmysle pôvodnej kompozície, písaných zručností a štýlu.

Ceny a požiadavky

Hlavný výherca vyhráva dvojdenný (2) výlet pre dve (2) osoby („Hlavná cena“) od 1: novembra 2017 do 2. novembra 2017 do Surrey, Veľká Británia, ktorej približná maloobchodná cena je štyri tisíce eur 4000,00 eur s DPH, ktorá sa skladá z nasledujúcich („Hlavná cena“):
jedna (1) zážitková jazda pre dve (2) osoby s Valtterim Bottasom, ktorá bude naplánovaná na 2. novembra 2017 v Mercedes Benz World vo Weybridge v Surrey v Spojenom kráľovstve („Zážitková jazda“) .Aby sa predišlo pochybnostiam, zážitková jazda je obmedzená na jedno (1) kolo závodnej dráhy pre dve (2) osoby v rovnakom vozidle;
jedna (1) noc pre dvoch (2) v dvojposteľovej izbe najmenej štvorhviezdičkového (4) hotela, ktorý vyberie spoločnosť Monster Energy podľa svojho vlastného uváženia („Hotel“);
dve (2) obojsmerné letenky v ekonomickej triede letiska zo Slovenskej republiky vybraného spoločnosťou Monster Energy podľa svojho vlastného uváženia letisko v Spojenom kráľovstve podľa vlastného uváženia spoločnosti Monster Energy („Cieľové letisko“);
obojsmerný transfer zabezpečený spoločnosťou Monster Energy podľa jej vlastného uváženia pre dvoch (2) z cieľového letiska do hotela a z hotela na zážitkovú jazdu a
15.5.    spoločnosť Monster Energy podľa svojho vlastného uváženia zabezpečí výhercovi stravovanie počas doby ceny.
Cenu si môže uplatniť iba hlavný výherca a ním vybraná sprevádzajúca osoba (1) (ďalej len „Sprevádzajúca osoba“). Doprovod hlavného výhercu musí schváliť spoločnosť Monster Energy a táto osoba musí mať vek nad osemnásť (18) rokov a mať trvalé bydlisko v  Slovenskej republike.
Aby sa vyhlo pochybám, všetky ďalšie náklady spojené s hlavnou výhrou neobmedzene, t.j. platné cestovné poistenie, cestovné víza (ak sa vyžadujú), transport, ubytovanie, strava alebo akúkoľvek zábavu výhercu alebo sprievodnej osoby spojenú s hlavnou výhrou, ktoré nie sú uvedené v definícii Hlavnej ceny v časti 15, bude znášať Hlavný výherca a Sprevádzajúca osoba. Ubytovanie spočíva iba v prenocovaní a Hlavný výherca a jeho Sprevádzajúca osoba si sami budú hradiť skonzumované jedlo a nápoje počas Hlavnej ceny a inde, ako ak ďalšie poplatky za izbu.
Hlavný výherca a Sprevádzajúca osoba zodpovedajú za to, aby v dobe trvania hlavnej výhry boli k dispozícii a zúčastnili sa Hlavnej ceny a predložili všetky relevantné dokumenty vrátane cestovného poistenia, pasu alebo občianskeho preukazu a akýkoľvek iný doklad požadovaný spoločnosťou Monster Energy – Hlavný výherca týmto súhlasí, že podpíše a bude dodržovať akékoľvek všeobecné podmienky tretej strany poskytnuté relevantnými poskytovateľmi služieb pre služby uvedené v časti 15. Každý medailista vyhrá značkovú čiapku vo veľkosti a dizajnu určených spoločností Monster Energy podľa jej vlastného uváženia (ďalej len jednotlivo „Druhá cena“) v maloobchodnej hodnote približne dvadsiati eur (20 €) s DPH.
20. Každý Strieborný medailista vyhrá značkové triko v dizajnu určenom spoločností Monster Energy podľa jej vlastného uváženia (univerzálna veľkosť) (ďalej len jednotlivo „cena“) v maloobchodnej hodnote približne dvadsať eur (20 €) s DPH.
21.    Pred vyhlásením Výhercu a získaním Ceny bude Potenciálni výherca musieť predložiť kópiu svojej Pokladničnej účtenky a:
21.1.    predložiť doklad o veku, miesta pobytu a totožnosti, formulár o potvrdení o pobyte, pas, mieste pobytu a/alebo doklad totožnosti vydaný štátom
21.2.    Hlavný výherca a Sprevádzajúca osoba budú musieť podpísať a vrátiť potvrdenie o vhodnosti a zrieknutie sa zodpovednosti pred uvoľnením Ceny Výhercovi. Výtlačky príslušného potvrdenia a zrieknutia sa možno získať na požiadanie na adrese [email protected]
V prípade neposkytnutia týchto informácií spoločnosti Monster Energy v primeranom čase, ktorý stanoví spoločnosť Monster Energy, môže potenciálny výherca stratiť svoju cenu a porota rozhodcov v čo možno najkratšom čase potom vyberie ďalšieho oprávneného na zaradenie podľa kritérií výberu.

Oznamovanie a doručenie cien
22.    Výhercovia budú informovaní e-mailom na e-mailovú adresu a/alebo telefonicky na telefónne číslo, ktoré boli poskytnuté pri Platnom zaradení do súťaže, do siedmich (7) dní od dátumu výberu výhercu, najneskôr 15. júla 2017 (ďalej len „Oznámenie“).
23.    Neúspešní súťažiaci nebudú informovaní.
24.    Detaily o doručení Hlavnej ceny budú určené spoločností Monster Energy podľa jej vlastného uváženia. Detaily o doručení Hlavnej ceny (vrátane, ale bez obmedzenia na čas, dátum a miesto dodania) budú Hlavnému výhercovi zaslané prostredníctvom Oznámenia.
25.    Druhé a Tretie ceny budú Strieborným medailistom a Bronzovým medailistom doručené poštovým kuriérom na adresu ich bydliska, ktorá bola poskytnutá pri zaradení do súťaže, do tridsiatich (30) dní od Oznámenia.
26.    V prípade, že spoločnosť Monster Energy nebude môcť kontaktovať potenciálneho výhercu do dvadsiati osmi (28) dní po ukončení súťaže a/alebo potenciálny výherca nebude konať v súlade s týmito podmienkami a/alebo nebude schopný prevziať svoju cenu z akéhokoľvek dôvodu, takéto zadanie sa bude považovať za neplatné a spoločnosť Monster Energy si v čo možno najkratšom čase následne vyberie iný oprávnený zápis v súlade s kritériami.

Všeobecné podmienky

27.    Žiaden súťažiaci nebude môcť poskytnúť alternatívne kontaktné informácie ako boli údaje poskytnuté pre vstup do tejto propagačnej súťaže.
28.    Všetky zápisy (záznamy) sa považujú za doručené okamihom ich zaevidovania v databáze spoločnosti Monster Energy, a nie okamihom ich odoslania na Webovú stránku zo strany osoby súťažiaceho.
29.    V prípade pochybností o výhercovi sa rozhodnutie poroty považuje za konečné.
30    Predloženie on-line formulára na vstup do Propagačnej súťaže alebo akéhokoľvek iného dôkazu preukazujúceho zaslanie on-line formulára na vstup do Propagačnej súťaže nepreukazuje skutočnosť, že Váš on-line formulár pre vstup do Propagačnej súťaže bol doručený. Spoločnosť Monster Energy nenesie zodpovednosť za nesprávne vyplnené, stratené, zmeškané alebo z akéhokoľvek dôvodu nedoručené zápisy (záznamy) na vstup do Propagačnej súťaže.
31.    Na účely vyhnutia sa pochybnostiam sa od každého súťažiaceho vyžaduje počítač, internetový prístup a platná emailová adresa. Za zabezpečenie povolenia od vlastníka počítača a osoby, ktorá platí za služby internetového poskytovateľa, je zodpovedný súťažiaci..
32.    Nemožno žiadať o preplatenie žiadnych nákladov týkajúcich sa použitia internetového pripojenia na účely účasti v tejto propagačnej súťaži.
33.    Ceny, tak ako sú v týchto Podmienkach špecifikované, nie sú prenosné ani zameniteľné, a nemôže byť za ne poskytnutá alternatíva v peniazoch v prípade, že potenciálny výherca si na ne nemôže uplatniť nárok z akéhokoľvek dôvodu, alebo v prípade výskytu nepredvídateľných okolností. Spoločnosť Monster Energy si vyhradzuje právo poskytnúť Výhercom náhradu za celú Cenu alebo jej jednotlivé súčasti, a to v podobe iných cien rovnakej alebo vyššej hodnoty.
34.    Výherca (a jeho Sprevádzajúca osoba pre Cenu) vyjadruje svoj súhlas s primeranou publicitou ich osôb, ktorá je dôsledkom jeho účasti propagačnej súťaži, ak ho o to spoločnosť Monster Energy požiada. Výhercovia udeľujú spoločnosti Monster Energy súhlas s použitím svojho mena, fotografie a audiozáznamu a/alebo vizuálnych záznamov v súvislosti s ich účasťou v Propagačnej súťaži a s tým spojenou publicitou ich osôb.
35.    Podrobnosti o osobe Výhercu (vrátane mena a adresy pobytu) budú dostupné na príslušnej Webovej stránke.
36.    V najväčšom možnom rozsahu prípustnom právnymi predpismi, nikto zo spoločnosti Monster Energy ani jej dcérskych spoločností, zamestnanci, vedúci zamestnanci, sprostredkovatelia, poverenci alebo subdodávatelia, nenesú žiadnu zodpovednosť za škodu, stratu, zranenie alebo stratu zážitku vzniknutú v súvislosti s súťažiacim, účasťou v Propagačnej súťaži alebo v dôsledku prevzatia Ceny zo strany Výhercu. Doklad o odoslaní formulára ešte nepreukazuje jeho samotné doručenie. Spoločnosť Monster Energy nenesie zodpovednosť za akékoľvek problémy alebo technickú nefunkčnosť telefónnej siete alebo liniek, on-line počítačových systémov, serverov, poskytovateľov, počítačového zariadenia, softvérovej chyby e-mailu alebo doručenia vstupu, ktoré možno pripočítať technickým problémom alebo internetovému a telefonickému preťaženiu alebo preťaženiu na inej internetovej stránke, alebo oneskorenému doručeniu alebo nedoručeniu zo strany pošty alebo rovnocennej doručovacej služby, alebo akejkoľvek kombinácii uvedeného, a to vrátane akéhokoľvek zranenia alebo škody vzniknutej na počítači alebo mobilnom telefóne účastníka alebo inej osoby v súvislosti s alebo v dôsledku účasti v propagačnej súťaži. Nijaká skutočnosť nemôže vylúčiť zodpovednosť spoločnosti Monster Energy za podvodné skreslenie údajov, smrť, alebo zranenie, ktoré vzniklo v dôsledku nedbanlivosti alebo jej inej zodpovednosti, ktorá nemôže byť právnymi predpismi vylúčená alebo obmedzená.
37.    V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožnia uskutočnenie výberu Výhercov Cien v rámci propagačnej súťaže alebo znemožnia odovzdanie týchto Cien Výhercom, a spoločnosť Monster Energy nemôže tieto okolnosti nijako ovplyvniť, je spoločnosť Monster Energy oprávnená podľa vlastného uváženia pozmeniť alebo upraviť podmienky Propagačnej súťaže. Súťažiaci sa zaväzujú, že v takomto prípade nebudú vyvodzovať zodpovednosť spoločnosti Monster Energy za tieto okolnosti.
38.    Monster Energy si vyhradzuje právo:
38.1.    na zmenu formátu Propagačnej súťaže a/alebo omeškanie alebo odklad Propagačnej súťaže alebo etapy (etáp),a to celkovo alebo len čiastočne, a to z dôvodov, ktoré nemá možnosť odôvodnene ovplyvniť, a to bez vzniku akéhokoľvek nároku na náhradu škody pre súťažiaceho,
38.2.    odmietnuť vstup kohokoľvek do Propagačnej súťaže alebo budúcich podujatí organizovaných spoločnosťou Monster Energy, a to v prípadoch keď:
38.2.1.    Monster Energy odôvodnene predpokladá, že Cena bola celkovo alebo s časti prevedená na tretiu osobu,
38.2.2.    súťažiaci bol vylúčený z akejkoľvek súťaže/propagačnej súťaže organizovaných spoločnosťou Monster Energy v čase dvanástich (12) mesiacov odo Dňa začiatku,
38.2.3.    Monster Energy odôvodnene predpokladá, že jednotlivec nekonal v súlade s týmito Podmienkami, a/alebo
28.2.4.    takýto jednotlivec nie je spôsobilý zúčastniť sa na Propagačnej súťaži (alebo ak jeho účasť v Propagačnej súťaži mala byť odmietnutá z akékoľvek dôvodu.)
39.    Ak nie je uvedené v týchto Podmienkach inak, Monster Energy nenesie nijakú zodpovednosť za akékoľvek náklady alebo výdavky vynaložené súťažiacim. Výhercovia budú povinní splniť si akúkoľvek daňovú povinnosť v súvislosti s ich Cenou. Výhercovia majú povinnosť uhradiť platné dane za ich cenu.
40.    Odporúčame všetkým súťažiacim, aby si uchovali jednu kópiu týchto podmienok za účelom možnosti do nich v budúcnosti nahliadnuť.
41.    Táto Propagačná súťaž a tieto Podmienky sa riadia zákonmi Anglicka a Walesu a na akékoľvek spory (zmluvné a iné) vzniknuté na základe alebo v súvislosti s Propagačnou súťažou budú mať nevýlučnú príslušnosť súdy Anglicka a Walesu.
42.    V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa propagačnej súťaže (okrem iného aj vrátane členov poroty) alebo ak nás potrebujete kontaktovať, obráťte sa na zákaznícky servis na adrese [IVLOŽIŤ].
Príklad, kde môžete nájsť čísla na faktúre: