be_ixf;ym_202210 d_03; ct_100
CLOSE

Win Exclusive Monster Gear - Netherlands - 2020

 

Win Exclusive Monster Gear!

submit entries from September 07 2020 to October 05 2020

promotion rules

ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN

Lees deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zorgvuldig door. Door deel te nemen aan de actie (zoals hieronder omschreven) aanvaardt u door deze Voorwaarden gebonden te zijn. U dient tevens ons privacybeleid op www.monsterenergy.com door te lezen, waarin beschreven staat hoe wij de gegevens die u aan ons in het kader van uw deelname aan deze actie verstrekt, gebruiken.

Onder voorbehoud van het bepaalde in punt 4 van deze Voorwaarden staat deze actie (“Actie”) open voor alle inwoners van Nederland die achttien (18) jaar en ouder zijn.

Deze Actie wordt georganiseerd en uitgevoerd door Monster Energy Europe Limited, gevestigd te Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Verenigd Koninkrijk (“Monster Energy”).

De Actie loopt via de website www.monsterenergy.com/monstergear2020 (“Website”) en via promotiemateriaal in geselecteerde detailwinkels in Nederland die blikjes van Monster Energy® verkopen (“Detailhandelaar”).

Uitgesloten van deelname aan de Actie zijn werknemers of familieleden van werknemers van Monster Energy of aan haar verwante bedrijven, onderaannemers, agenten of rechtverkrijgenden, of ieder ander die beroepsmatig bij de Actie betrokken is.

Door deel te nemen aan deze Actie overeenkomstig deze Voorwaarden aanvaardt elke deelnemer (“u”, “uw”, “deelnemer”) gebonden te zijn door deze Voorwaarden en door de besluiten van Monster Energy, die bindend zijn, met betrekking tot alle zaken betreffende de Actie. Hierover wordt niet door Monster Energy gecorrespondeerd.

Alle data en tijden die in deze Voorwaarden worden vermeld, verwijzen naar de data en tijden in Nederland. Bij discussie over de datum of tijd van ongeacht welke inzending is het besluit van Monster Energy beslissend.

Voor alle duidelijkheid, voor deelname aan deze Actie is toegang tot een computer en internetverbinding vereist. Het is de verantwoordelijkheid van deelnemers om ervoor te zorgen dat zij toestemming hebben van de eigenaar van de computer en de persoon die de internetprovider betaalt. Er wordt geen terugbetaling toegekend voor kosten voor internetverbinding om aan deze Actie deel te kunnen nemen.

Deelnamevoorwaarden en selectieprocedure

De ingangsdatum van de Actie is 00.00 uur op 07.09.2020 (“Ingangsdatum”) en de sluitingsdatum voor de Actie is 23.59 uur op 05.10.2020 (“Sluitingsdatum”). Inzendingen die buiten deze periode worden ontvangen, komen niet in aanmerking.

Deelnemers kunnen deelnemen door:

in overeenstemming met deze Voorwaarden te handelen;

één (1) blikje Monster Energy bij de Detailhandelaar te kopen en de bijbehorende kassabon in ontvangst te nemen en te bewaren (“Betalingsbewijs”);

de volgende informatie op de Website in te voeren:

hun gegevens zoals aangegeven op de Website (naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer);

de naam en locatie van de Detailhandelaar zoals vermeld op het Betalingsbewijs; en

het antwoord op de vraag in niet meer dan dertig (30) woorden: “Wat is je favoriete Monster Energy® en waarom?” (“Antwoord”).

Een inzending is ongeldig indien deze online geschiedt door middel van methoden die gegenereerd worden door een script, macro of het gebruik van geautomatiseerde systemen. Monster Energy behoudt zich het recht voor om de geldigheid van inzendingen te controleren en inzendingen uit te sluiten waarvan Monster Energy vermoedt dat deze door middel van geautomatiseerde inzendingstechnieken zijn ingediend.

Deelname is beperkt tot één (1) inzending per Betalingsbewijs.

Iedere deelnemer met een zoals hierboven omschreven geldig ingediende inzending (gezamenlijk “Geldige Inzendingen” en elk afzonderlijk een “Geldige Inzending”) wordt door de Jury (hieronder omschreven) beoordeeld.

Een jury bestaande uit drie (3) personen die Monster Energy vertegenwoordigen en één (1) onafhankelijk jurylid (de “Jury”) kiest binnen veertien (14) dagen na Sluitingsdatum (“Selectiedatum”) uit alle Geldige Inzendingen de volgende winnaars (elk een “Winnaar” en gezamenlijk de “Winnaars):

Vijf (5) officiële winnaars (gezamenlijk de “Hoofdwinnaars” en ieder afzonderlijk een “Hoofdwinnaar”) wiens Antwoord het beste aan de Selectiecriteria voldoet; en

Vijf (5) officiële tweedeprijswinnaars (gezamenlijk de “Tweedeprijswinnaars” en ieder afzonderlijk een “Tweedeprijswinnaar”) wiens Antwoord, na de antwoorden van de hoofdwinnaars, het beste aan de Selectiecriteria voldoet; en

Tien (10) officiële derdeprijswinnaars (gezamenlijk de “Derdeprijswinnaars” en ieder afzonderlijk een “Derdeprijswinnaar”) wiens Antwoord, na de antwoorden van de hoofd- en tweedeprijswinnaars, het beste aan de Selectiecriteria voldoet; en

Vijftien (15) officiële vierdeprijswinnaars (gezamenlijk de “Vierdeprijswinnaars” en ieder afzonderlijk een “Vierdeprijswinnaar”) wiens Antwoord, na de antwoorden van de hoofd-, tweede- en derdeprijswinnaars, het beste aan de Selectiecriteria voldoet; en

Vijftien (15) officiële vijfdeprijswinnaars (gezamenlijk de “Vijfdeprijswinnaars” en ieder afzonderlijk een “Vijfdeprijswinnaar”) wiens Antwoord, na de antwoorden van de hoofd-, tweede-, derde- en vierdeprijswinnaars, het beste aan de Selectiecriteria voldoet.

” De Selectiecriteria bestaan uit het volgende: a) het beste begrip van Monster Energy®; en b) het origineelste Antwoord qua compositie, schrijfvaardigheid en stijl (“Selectiecriteria”).

 

Prijs en prijsvoorwaarden

De Hoofdwinnaars winnen ieder een Monster Energy® BMX-fiets, waarvan de exacte afmetingen en het ontwerp geheel naar eigen goeddunken door Monster Energy bepaald zullen worden (de volledige fiets, inclusief velgen en banden, is inbegrepen. De fiets moet nog in elkaar worden gezet en de instructies hiervoor zijn inbegrepen) (elk een “Hoofdprijs”).

De Tweedeprijswinnaars winnen ieder een Monster Energy® snowboard, waarvan de exacte afmetingen en het ontwerp geheel naar eigen goeddunken door Monster Energy bepaald zullen worden (elk een “Tweedeprijs”).

De Derdeprijswinnaars winnen ieder een Monster Energy® skateboard, waarvan de exacte afmetingen en het ontwerp geheel naar eigen goeddunken door Monster Energy bepaald zullen worden (elk een “Derdeprijs”).

De Vierdeprijswinnaars winnen ieder een Monster Energy® rugzak, waarvan de exacte afmetingen en het ontwerp geheel naar eigen goeddunken door Monster Energy bepaald zullen worden (elk een “Vierdeprijs”).

De Vijfdeprijswinnaars winnen ieder een Monster Energy® zonnebril, waarvan de exacte afmetingen en het ontwerp geheel naar eigen goeddunken door Monster Energy bepaald zullen worden (elk een “Vijfdeprijs”).

In verband met deze Actie verwijzen de “Prijzen” en elk een “Prijs” naar zowel de Hoofdprijs, Tweedeprijs, Derdeprijs, Vierdeprijs en Vijfdeprijs.

Alvorens tot Winnaar te worden uitgeroepen en de Prijs in ontvangst te kunnen nemen, moet een potentiële winnaar:

Monster Energy een kopie van het Betalingsbewijs verstrekken; en

aantonen dat de potentiële winnaar in aanmerking komt voor deelname, inclusief maar niet beperkt tot het aantonen van leeftijd, woonplaats en identiteit, onder meer door middel van het overleggen van een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP), paspoort en/of een soortgelijk door de overheid afgegeven identiteitsbewijs vóórdat zij hun Prijs in ontvangst nemen. Indien Monster Energy niet van deze informatie binnen de door Monster Energy daartoe gestelde redelijke termijn voorzien wordt, kan dit ertoe leiden dat de mogelijke winnaars de aanspraak op hun Prijs verliezen en dat Monster Energy vervolgens zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een andere daarvoor in aanmerking komende inzending selecteert.

Ter voorkoming van twijfel, alle overige kosten die verband houden met de Prijzen en die niet specifiek in de bovenstaande omschrijving van de Prijzen opgenomen en omschreven zijn, zijn volledig voor rekening van de Winnaars.

Kennisgeving en levering van de Prijs

De Winnaars worden binnen vijf (5) dagen na de Selectiedatum telefonisch en/of per e-mail via het telefoonnummer en/of het e-mailadres die via zijn/haar Geldige Inzending verstrekt zijn, op de hoogte gesteld (“Kennisgeving”).

Niet-winnende deelnemers ontvangen geen kennisgeving.

De wijze van levering van de Prijzen wordt geheel naar eigen goeddunken door Monster Energy vastgesteld. Nadere gegevens over de levering van de Prijzen (inclusief, maar niet beperkt tot, het tijdstip, de datum en de locatie van de levering) worden gelijktijdig met de Kennisgeving aan de Winnaars verstrekt.

Indien het Monster Energy niet lukt om binnen achtentwintig (28) dagen na de Sluitingsdatum contact op te nemen met een mogelijke winnaar, of een mogelijke winnaar niet in staat is de Prijs om welke reden dan ook te claimen, wordt een dergelijke inzending geacht ongeldig te zijn en heeft Monster Energy het recht om zo snel als redelijkerwijs mogelijk is in overeenstemming met de Selectiecriteria een andere winnaar te selecteren.

Algemene voorwaarden

Geen enkele deelnemer mag, om welke reden dan ook, alternatieve contactinformatie opgeven dan die verstrekt zijn voor deelname aan de Actie.

Alle inzendingen worden geacht ontvangen te zijn na inschrijving in de database van Monster Energy en niet al na indiening van de inzending op de Website door de deelnemer.

Indien er een geschil is over de identiteit van de Winnaars, is de beslissing van Monster Energy bindend.

Het indienen van het online deelnameformulier of een ander bewijs van indienen van het online deelnameformulier vormt geen bewijs dat uw inzending ontvangen is. Monster Energy aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die onjuist ingevuld zijn, verloren raken, vertraagd zijn of die om welke reden dan ook niet ontvangen zijn.

De Prijzen zijn zoals omschreven en zijn niet overdraagbaar, te ruilen of in te wisselen voor geld indien de mogelijke winnaars niet in staat zijn om om welke reden dan ook aanspraak te maken op hun Prijs. In het geval van onvoorziene omstandigheden behoudt Monster Energy zich het recht voor om de gehele Prijs of onderdelen hiervan te vervangen door prijzen van gelijke of grotere waarde.

Elke Winnaar gaat ermee akkoord deel te nemen aan redelijke uit de Actie voortvloeiende publiciteit, indien daartoe verzocht door Monster Energy, en elke Winnaar geeft Monster Energy toestemming om zijn/haar naam, foto en audio- en/of video-opnames van hem/haar te gebruiken in publiciteit met betrekking tot de Actie.

De naam van de Winnaars kan op de desbetreffende pagina's van de Website worden geplaatst.

Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaarden noch Monster Energy noch aan hun verwante bedrijven, werknemers, bestuurders, agenten, rechtverkrijgenden of onderaannemers enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige schade, verlies, letsel of tegenslag ondervonden door deelnemers die de Website bezoeken, meedoen aan de Actie of ten gevolge van de aanvaarding van een Prijs. Een verzendbewijs wordt niet geaccepteerd als ontvangstbewijs. Monster Energy is niet verantwoordelijk voor problemen met of technische storingen van telefoonnetwerken of -lijnen, online computersystemen, servers of providers, computerapparatuur, storingen in de software of te ontvangen e-mails of inzendingen wegens technische problemen of opstoppingen op het internet, telefoonlijnen of op Websites, of een vertraging of uitblijven van een post- of soortgelijke leveringsdienst, of een combinatie hiervan, inclusief schade aan de computer of mobiele telefoon van de deelnemer of iemand anders in verband met of ten gevolge van deelname aan de Actie. Niets sluit de aansprakelijkheid van Monster Energy uit voor bedrog, overlijden of letselschade ten gevolge van enige nalatigheid door Monster Energy, of enige andere aansprakelijkheid die niet wettelijk uitgesloten of beperkt kan worden.

Er kunnen zich gebeurtenissen voordoen die de Actie zelf of het toekennen van een Prijs onmogelijk maken wegens omstandigheden buiten de controle van Monster Energy. Dienovereenkomstig mag Monster Energy, naar eigen inzicht, de Actie aanpassen of veranderen en de deelnemer aanvaardt dat dit niet zal leiden tot aansprakelijkheid van Monster Energy.

Monster Energy behoudt zich het recht voor om:

de vorm van de Actie te wijzigen en/of de Actie of (een) fase(s) geheel of gedeeltelijk te vertragen of uit te stellen, wegens redenen buiten haar redelijke controle, zonder aansprakelijkheid jegens de deelnemer;

de deelname van iemand aan de Actie of toekomstige evenementen georganiseerd door Monster Energy te weigeren:

30.2.1. indien Monster Energy redelijkerwijs vermoedt dat de Prijs geheel of gedeeltelijk aan derden is overgedragen;

30.2.2. indien een deelnemer binnen twaalf (12) maanden na de Ingangsdatum gediskwalificeerd is voor Monster Energy-wedstrijden of andere acties;

30.2.3. indien Monster Energy redelijkerwijs gelooft dat deze persoon deze Voorwaarden niet is nagekomen; en/of

30.2.4. indien iemand niet in aanmerking komt voor deelname aan de Actie (of indien deelname aan de Actie geweigerd is om welke reden dan ook).

Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden, is Monster Energy niet aansprakelijk voor kosten of uitgaven die een deelnemer mogelijkerwijs maakt. Elke Winnaar is verantwoordelijk voor alle belastingen in verband met hun Prijs.

Het wordt aangeraden dat alle deelnemers een kopie van deze Voorwaarden bewaren voor toekomstig gebruik.

De Actie en deze Voorwaarden worden beheerst door het recht van Engeland en Wales en geschillen (contractueel of niet-contractueel) die voortvloeien uit of verband houden met de Actie of deze Voorwaarden vallen onder de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Engeland en Wales.

Mocht u vragen hebben over deze Actie of als u zich met ons in verbinding wilt stellen, neem dan contact op met het klantenserviceteam van Monster Energy via: Monster Energy, A. Hofmanweg 33, 2031 BH Haarlem.