be_ixf;ym_202205 d_25; ct_100
CLOSE

X Games Goods - Slovenia

 

Win a BMX or Skateboard with Monster Energy
Enter below now !

submit entries from March 05 2018 to April 29 2018

promotion rules

CELOTNI POGOJI PROMOCIJE

Natančno preberite te pogoje (v nadaljevanju »pogoji«). S svojo prijavo na to promocijo (v nadaljevanju »promocija«) se strinjate, da vas zavezujejo ti pogoji. Prav tako preberite naš pravilnik o zasebnosti na spletnem mestu www.monsterenergy.com, ki pojasnjuje, kako bomo uporabljali podatke, ki nam jih posredujete ob prijavi na to promocijo.

Promocijo organizira in vodi družba Monster Energy Europe Limited s sedežem na naslovu Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Združeno kraljestvo (v nadaljevanju »Monster Energy«).

V promociji lahko sodelujejo vse osebe, starejše od osemnajst (18) let, s prebivališčem na Hrvaškem in/ali v Sloveniji. Nobenemu zaposlenemu ali družinskemu članu zaposlenega v družbi Monster Energy ali v katerem koli od njenih povezanih družb, podizvajalcih, pri zastopnikih ali pooblaščencih oziroma pri komer koli, ki je poklicno povezan s to promocijo, ni dovoljena prijava na promocijo.

Promocija poteka na spletnem mestu [WEBSITE URL] (v nadaljevanju »spletno mesto«) in se promovira s pomočjo promocijskega gradiva na izbranih sodelujočih lokacijah na Hrvaškem in v Sloveniji.

S prijavo na to promocijo skladno s temi pogoji se mora vsak udeleženec (v nadaljevanju »vi«, »vaš« in »udeleženec«) strinjati s tem, da ga zavezujejo ti pogoji in vse odločitve družbe Monster Energy, ki bodo veljale kot dokončne, glede vsega, kar je povezano s promocijo. Družba Monster Energy o tem ne bo nadalje komunicirala z nikomer.

Vsi časi in datumi, določeni v teh pogojih, pomenijo čase in datume na Hrvaškem in v Sloveniji. V primeru kakršnega koli spora glede ure ali datuma glasovanja prejete prijave bo odločitev družbe Monster Energy veljala za dokončno.

Za sodelovanje v tej promociji ni potreben nakup nobenega izdelka.

Prijava

Datum začetka promocije je ob 00:01 dne 05. Marec 2018 (v nadaljevanju »datum začetka«), datum zaključka promocije pa ob 23:59 dne 29. aprila 2018 (v nadaljevanju »datum zaključka«).

Udeleženci se lahko na promocijo prijavijo tako, da:

ravnajo skladno s temi pogoji;

posredujejo svoje podatke v skladu z navodili na spletnem mestu (ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, datum rojstva in e-poštni naslov); in

v 30 besedah ali manj odgovorijo na vprašanje: »Kakšna je vaša najboljša izkušnja z Monster Energy® in ekstremnimi športi?« (v nadaljevanju »odgovor«).

Nagrada in zahteve

Vsak zmagovalec bo izbran med vsemi udeleženci, ki so se prijavili na promocijo skladno z 8. točko teh pogojev (vsaka od teh v nadaljevanju imenovana »veljavna prijava«); postopek izbire zmagovalca bo potekal v dveh (2) fazah:

prva faza bo potekala v desetih (10) po datumu zaključka (v nadaljevanju »prva faza«), pri tem pa bo žirija, sestavljena iz treh (3) predstavnikov družbe Monster Energy in enega (1) neodvisnega sodnika (v nadaljevanju »žirija«) izmed vseh veljavnih prijav izbrala dvajset (20) finalistov (v nadaljevanju »finalisti«) za glavno nagrado (opredeljeno v nadaljevanju), katerih odgovor najbolje izpolnjuje naslednja merila za izbor (v nadaljevanju »merila za izbor«): a) najboljše razumevanje blagovne znamke Monster Energy® ter ekstremnih športov; in b) najbolj izviren odgovor glede izvirnosti sestave, spretnosti pisanja in sloga; in

druga faza bo potekala v treh (3) po prvi fazi (v nadaljevanju »druga faza«) in takrat bo žirija poklicala vsakega od finalistov na telefonsko številko, ki so jo oddali ob veljavni prijavi, ter jim zastavila dodatno vprašanje v zvezi z merili za izbor. Deset (10) finalistov, čigar odgovor najbolje izpolnjuje merila za izbor, bo žirija določila kot uradne zmagovalce nagrade (v nadaljevanju »glavni zmagovalci«), ob tem pa še naslednjih pet (5) najboljših finalistov (v nadaljevanju »drugouvrščeni«), ki bodo skupaj z glavnimi zmagovalci imenovani »zmagovalci«, vsak med njimi pa prejme nagrado za drugouvščene.

Vsak glavni zmagovalec prejme glavno nagrado, tj. eno (1) črno kolo BMX z nalepkami blagovne znamke Monster Energy® (celotno kolo, vključno s kolesi in pnevmatikami, podrobnosti o kolesu pa povsem po lastni presoji določi družba Monster Energy) v približni maloprodajni vrednosti dvesto petdeset evrov (250,00 EUR) (v nadaljevanju »glavna nagrada«).

Drugouvrščeni vsak prejme en (1) skejtbord z nalepkami in napisi blagovne znamke Monster Energy® v približni maloprodajni vrednosti petinpetdeset evrov (55,00 EUR) (v nadaljevanju »nagrada za drugouvščene«, skupaj z glavno nagrado imenovane »nagrade«).

Preden je lahko razglašen za zmagovalca in prejme svojo nagrado, bo potencialni zmagovalec morda moral dokazati upravičenost, vključno in ne omejeno na dokazila o starosti, bivališču, identiteti, kar lahko vključuje, vendar ni omejeno na kopijo dokazila o bivališču, potni list in/ali podoben identifikacijski dokument, ki ga je izdal pristojni državni organ. Če zmagovalec družbi Monster Energy teh podatkov ne predloži v razumnem roku, ki ga določi družba Monster Energy, lahko pomeni, da mu bo nagrada odvzeta, družba Monster Energy pa bo takoj po tem, ko bo to razumno mogoče, izbrala drugo veljavno prijavo.

Obveščanje in predaja nagrade

Zmagovalci bodo obveščeni po elektronski pošti in/ali na telefonsko številko, ki so jo navedli ob prijavi na promocijo, v sedmih (7) dneh po zaključeni drugi fazi (v nadaljevanju »obvestilo«). Neuspešni udeleženci ne bodo obveščeni.

Podrobnosti o predaji nagrad povsem po lastni presoji določi družba Monster Energy. Zmagovalci bodo s podrobnostmi o predaji nagrade (vključno z, vendar ne omejeno na čas, datum in lokacijo predaje) seznanjeni ob prejemu obvestila.

V primeru, da družba Monster Energy ne bo mogla kontaktirati potencialnega zmagovalca v treh (3) dneh po posredovanem obvestilu ali da potencialni zmagovalec iz kakršnega koli razloga ni na voljo za prevzem nagrade, bo njegova prijava razveljavljena, družba Monster Energy pa bo izbrala drugo veljavno prijavo, takoj ko bo to razumno mogoče.

Splošni pogoji

Vsak udeleženec lahko posreduje samo eno (1) prijavo in ne sme posredovati ali poskušati posredovati več kot ene (1) prijave. Družba Monster Energy si pridržuje pravico zavrniti prijavo posameznika, ki posreduje ali poskusi posredovati več kot eno (1) prijavo za sodelovanje v promociji.

Spletni vnosi, izvedeni s pomočjo skriptov, makrov ali s samodejnimi napravami, ne bodo veljavni. Družba Monster Energy si pridržuje pravico do preverjanja prijav in njihove izključitve, če so te bile po njenem mnenju izvedene s kakršnimi koli avtomatiziranimi tehnikami.

Da se izognemo dvomu – za prijavo na to promocijo potrebujete računalnik ali drugo napravo, ki omogoča povezavo z internetom, in dostop do interneta. Dolžnost udeležencev je, da si priskrbijo dovoljenje lastnika računalnika in posameznika, ki plačuje internetne storitve. Za stroške, povezane z internetno povezavo za potrebe sodelovanja v promociji, ni mogoče zahtevati kakršnega koli nadomestila.

Vse prijave se štejejo kot prejete v času vnosa v zbirko podatkov družbe Monster Energy in ne v času, ko je udeleženec prijavo oddal na spletnem mestu.

V primeru kakršnega koli spora glede identitete zmagovalca bo odločitev družbe Monster Energy veljala za dokončno.

Predložitev spletnega prijavnega obrazca ali kakršno koli dokazilo o predložitvi spletnega prijavnega obrazca ne velja kot dokazilo o prejemu vaše prijave. Družba Monster Energy ne sprejema nikakršne odgovornost za prijave, ki so nepravilno izpolnjene, izgubljene, zapoznele ali ki niso bile prejete iz kakršnega koli razloga.

Nagrade so takšne, kot so opisane, in niso prenosljive, zamenljive in zanje ne ponujamo nobenega denarnega nadomestila v primeru, da jih zmagovalec iz kakršnega koli razloga ne more prevzeti. V primeru nepredvidenih okoliščin si družba Monster Energy pridržuje pravico, da celotno nagrado ali dele nagrade nadomesti z nagradami enake ali večje vrednosti.

Zmagovalci se strinjajo s sodelovanjem v razumni publiciteti, povezani s promocijo, če to zahteva družba Monster Energy, in soglašajo, da družba Monster Energy uporabi njihovo ime, fotografijo in zvočne posnetke in/ali videoposnetke pri vsakršni publiciteti, povezani s promocijo.

Če družba Monster Energy teh pogojev ne izpolni, je odgovorna za izgubo ali škodo, povzročeno udeležencu, ki je posledica predvidljive kršitve teh pogojev s strani družbe Monster Energy oziroma malomarnosti, ni pa odgovorna za izgubo ali škodo, ki je ni mogoče predvideti. Izguba ali škoda je predvidljiva, če je iz očitnih razlogov nastala kot posledica kršitve s strani družbe Monster Energy ali če sta jo udeleženec in družba Monster Energy predvidela v času udeleženčeve prijave na promocijo. Ob odgovornosti družbe Monster Energy za predvidljivo izgubo ali škodo, družba Monster Energy in/ali vse njene podružnice, zaposleni, direktorji, predstavniki ali podizvajalci zavračajo vsakršno in vso odgovornost v največjem mogočem obsegu, ki ga dopušča zakonodaja.

Pride lahko do dogodkov, ki onemogočijo samo promocijo ali podelitev katere koli nagrade iz razlogov, ki jih družba Monster Energy ne more nadzorovati in ki bi lahko, po izključni presoji družbe Monster Energy, spremenili promocijo; udeleženec soglaša, da zato od družbe Monster Energy ne bo terjal nikakršne odgovornosti.

Družba Monster Energy si pridržuje pravico, da:

(a) spremeni obliko promocije in/ali prestavi ali odloži čas izvedbe promocije ali katere koli faze oziroma faz, v celoti ali deloma iz razlogov, ki so zunaj njenega razumnega nadzora, ne da bi za to bila odgovorna udeležencu; in/ali

(b) zavrne sodelovanje katerega koli posameznika v promociji ali prihodnjih promocijah, ki jih organizira družba Monster Energy: (i) če družba Monster Energy razumno verjame, da je nagrada bila deloma ali v celoti prenesena na tretjo osebo; (ii) če je bil udeleženec diskvalificiran v katerem koli tekmovanju družbe Monster Energy ali promociji v dvanajstih (12) mesecih od datuma začetka; (iii) če družba Monster Energy iz razumnih razlogov verjame, da posameznik ni izpolnjeval teh pogojev; in/ali (iv) če je takšen posameznik neupravičen do udeležbe v tej promociji (ali bi mu bilo treba udeležbo v tej promociji iz kakršnega koli razloga zavrniti).

Družba Monster Energy zavrača odgovornost za vsakršne stroške, ki so morda bili povzročeni kateremu koli udeležencu, razen za tiste, ki so izrecno navedeni v teh pogojih. Vsak zmagovalec odgovarja za vsakršno plačilo davkov, ki bi veljali za nagrado.

Svetujemo, da si vsi udeleženci izvod teh pogojev shranijo za rabo v prihodnje.

Soglašate, da je v primeru, da ste razglašeni za zmagovalca, vaše ime in državo prebivališča dovoljeno javno objaviti. Imena in države zmagovalcev je mogoče pridobiti s kontaktiranjem družbe Monster Energy prek spletnega mesta www.monsterenergy.com/contact-us v 90 dneh po datumu zaključka.

Za promocijo in te pogoje velja zakonodaja Anglije in Walesa v skladu z obveznimi določbami lokalnega potrošniškega prava, ki po samem zakonu morda velja v vašo korist, in nič v tej promociji in teh pogojih ne vpliva na vašo pravico, ki jo imate kot potrošnik, da se zanašate na tovrstne obvezne določbe lokalnega prava.

Udeleženci lahko v zvezi s promocijo in temi pogoji sprožijo pravni postopek pred angleškimi sodišči. Če udeleženec živi na Škotskem, lahko v zvezi s promocijo in temi pogoji sproži pravni postopek pred škotskimi ali angleškimi sodišči.

Če imate kakršna koli vprašanja o promociji ali če želite stopiti v stik z nami, se obrnite na našo službo za pomoč strankam, ki jo najdete na spletnem mestu www.monsterenergy.com/contact-us.

Za vse spore (pogodbene ali nepogodbene), ki izhajajo iz ali v povezavi s to promocijo ali temi pogoji, imajo neizključno pristojnost sodišča Anglije in Walesa. Toda to ne omejuje pravic potrošnikov, ki jih imajo v okviru veljavne zakonodaje o varstvu potrošnikov.

Če imate kakršna koli vprašanja o promociji ali če želite stopiti v stik z nami, se obrnite na našo službo za pomoč strankam, ki jo najdete na spletnem mestu www.monsterenergy.com/contact-us.