be_ixf;ym_202208 d_19; ct_100
CLOSE

X Games Minneapolis Access - Estonia

 

Win a trip for 2 to X Games in Minneapolis!

Enter below now !

submit entries from April 01 2018 to May 20 2018

promotion rules

KAMPAANIA TINGIMUSED TÄISPIKKUSES

Palun tutvuge tähelepanelikult kampaania tingimustega („Tingimused”). Selles kampaanias („Kampaania“) osalemiseks registreerumisega te nõustute käesolevate Tingimustega. Palun tutvuge aadressil www.monsterenergy.com ka Monster Energy privaatsuspõhimõtetega, mis selgitavad, kuidas kasutatakse Teie poolt Kampaanias osalemiseks registreerumisel esitatud isikuandmeid.

Kampaaniat korraldab ja juhib Monster Energy Europe Limited, aadressiga Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford Middlesex UB6 8UP, UK („Monster Energy”).

Kampaanias võivad osaleda kõik isikud, kes on üle kaheksateistkümne (18) aasta vanad ja kelle alaline elukoht on kas Eestis, Lätis või Leedus (üheskoos „Balti riigid”). Kampaanias ei või osaleda Monster Energy, selle haruettevõtete, alltöövõtjate, käsundisaajate ega õigusjärglaste töötajad ega nende perekonnaliikmed ega muud Kampaaniaga tööalaselt seotud isikud.

Kampaania viiakse läbi veebilehekülje [SISESTA VEEBILEHE URL] („Veebileht”) kaudu ning seda reklaamitakse kampaaniamaterjalide abil Monster Energy® toodete valitud jaemüüjate seas ühes või mitmes Balti riigis.

Kampaanias osalemiseks registreerumisega vastavalt käesolevatele tingimustele nõustub iga osaleja („sina”, „sinu”, „osaleja”) käesolevate Tingimuste ning Monster Energy poolt kõikide Kampaaniaga seotud küsimustes langetatud otsustega, mis on lõplikud. Monster Energy ei astu täiendavasse kirjavahetusse.

Kõik nendes Tingimustes märgitud kellaajad ja kuupäevad tähistavad Balti riikides kehtivaid kellaaegu ja kuupäevi. Juhul kui tekib vaidlus osalemistaotluse esitamise kellaaja või kuupäeva suhtes, on Monster Energy langetatud otsus lõplik.

Kampaanias osalemise tingimuseks ei ole Monster Energy ühegi toote ostmine

Osalejaks registreerumine

Kampaania algab 1. aprillil 2018 kell 00:01 („Alguskuupäev”) ning kampaania lõpeb 20. Mai 2018 kell 23:59 („Lõpukuupäev”).

Osalejad saavad Kampaanias osalemiseks registreeruda:

(a) tegutsedes käesolevate Tingimuste kohaselt ja

(b) esitades vastavalt Veebileheküljel leiduvatele juhenditele oma isikuandmed (täisnimi, elukoha aadress, sünnikuupäev, telefoninumber ja e-posti aadress).

Auhind ja nõuded

Iga osaleja, kes esitab osalemistaotluse vastavalt eespool kirjeldatule (igaüks neist „Kehtiv registreering“), osaleb auhinna loosimises, mis toimub seitsme (7) päeva jooksul pärast Lõpukuupäeva („Loosimine“). Esimene juhuslikult tõmmatud Kehtiv Registreering („Võitja“) võidab Auhinna.

Võitja saab autasuks reisi kahele (2) inimesele spordisündmusele, mis on tuntud kui „X Games“, mis toimub 19. juulist 2018 kuni 22. juulini 2018 („Üritus“) USAs Minneapolises („Auhind“), ja mis koosneb järgnevast:

kaks (2) piletit Üritusele mitte vähem kui kolmeks (3) päevaks (täpsed päevad määrab Monster Energy täielikult oma äranägemisel, sõltuvalt saadavusest). Iga pilet tagab selle omanikule järgneva: sissepääs Üritusele; pääs Ürituse kõikidele publikualadele Ürituse avatud oleku tundidel;

majutus neljaks (4) ööks kahele (2) inimesele kaheses toas mitte vähem kui kolme (3) tärniga hotellis, mille valib Monster Energy täielikult oma äranägemisel sõltuvalt saadavusest („Hotell“);

kaks (2) turistiklassi edasi-tagasipiletit lennujaamast Balti riigis lennujaama USAs Minnesotas, nagu valib Monster Energy („Sihtpunkt“); lennujaamade asukohad, lendude kuupäevad ja kellaajad otsustab Monster Energy täielikult oma äranägemisel sõltuvalt saadavusest; ja

turistiklassi transfeerid, nagu need otsustab Monster Energy täielikult oma äranägemisel, kahele (2) inimesele Sihtpunktist Hotelli ja Hotellist Üritusele, nagu on määranud Monster Energy täielikult oma äranägemisel, transpordi ajad ja viisi otsustab Monster Energy täielikult oma äranägemisel sõltuvalt saadavusest.

Vaid Võitja ja üks (1) Võitja valitud isik („Valitud isik”) võivad nautida Auhinna hüvesid. Valitud isik peab saama Monster Energy heakskiidu, olema üle kaheksateistkümne (18) aasta vana ning elama samas Balti riigis kui Võitja. Võitjal ja Valitud isikul peavad Auhinna kasutamiseks olema kehtivad passid, mille kehtivusaeg ei lõpe enne 23. jaanuarit 2019.

Enne Võitjaks kuulutamist ning Auhinna vastuvõtmist võidakse potentsiaalselt võitjalt nõuda, et ta tõendaks nõuetele vastavust, sealhulgas, nendega piiramata, vanust, elukohta ja isikusamasust, mis võib hõlmata, kuid pole nendega piiratud, alalist elukohta tõendava dokumendi, passi või muu sarnase riikliku isikut tõendava dokumendi koopiat. Selle teabe Monster Energyle mitteesitamisel mõistliku aja jooksul, mille määras Monster Energy, võib potentsiaalne võitja Auhinnast ilma jääda ja Monster Energy tõmbab loosiga teise Kehtiva Registreeringu nii pea, kui see on seejärel mõistlikult võimalik.

Võitja ja Valitud isik peavad allkirjastama Auhinda puudutava, Monster Energy poolt täielikult oma äranägemise kohaselt koostatud lahtiütluse, kinnitades lahtiütluse mõistmist, sellega kooskõlas olekut ja aktsepteerimist. Rakendatava kinnituse ja lahtiütluse koopiad võib saada nõudmisel aadressilt www.monsterenergy.com/gb/en/contact-us.

Selguse huvides märgitakse, et kõik Auhinnaga seonduvad kulud, kaasa arvatud, kuid nendega piiramata, maksud, kehtiv tervisekindlustus reisiks, reisiviisa (kui see on nõutav), transport, majutus, varustus, toit, mistahes meelelahutus ja Auhinnaga seotud mistahes kulud, mis selgelt ei sisaldu ega ole kirjeldatud Auhinna ülaltoodud määratluses, kannab täielikult Võitja.

Majutushüvitis katab ainult hotellitoa maksumuse ning Võitja ning tema Valitud isik tasuvad kõikide Hotellis ja mujal tarbitud söökide ja jookide eest, mis selgelt ei sisaldu ega ole kirjeldatud Auhinna määratluses, ning kõik täiendavad hotellitoaga seotud kulud.

Teavitamine ja Auhinna kättetoimetamine

Võitjat teavitatakse e-maili või telefoni teel Kampaania osalemistaotluses märgitud telefoninumbril seitsme (7) päeva jooksul pärast Loosimist („Teavitamine”). Loosimises valituks mitteosutunud osalejaid ei teavitata.

Auhinna kättetoimetamise üksikasjad otsustab Monster Energy täielikult oma äranägemisel. Auhinna kättetoimetamise üksikasjad (kaasa arvatud, kuid mitte ainult, kättetoimetamise kellaaeg, kuupäev ja koht), edastatakse Võitjale Teavitamisel.

Osalemistaotlus loetakse kehtetuks ning Monster Energy loosib pärast seda esimesel võimalusel uue Kehtiva registreeringu, kui: (i) Monster Energyl ei õnnestu potentsiaalse võitjaga ühendust saada neljateistkümne (14) päeva jooksul pärast Teavitamist; (ii) potentsiaalne võitja ei saa mistahes põhjusel Auhinda vastu võtta.

Üldtingimused

Osalejad saavad Kampaanias osalemiseks registreeruda ainult ühel (1) korral ning ükski osaleja ei tohi registreeruda ega üritada registreeruda rohkem kui ühe (1) korra. Monster Energy jätab endale õiguse keelata Kampaanias osalemise igale isikule, kes registreerub või üritab registreeruda rohkem kui ühel (1) korral.

Osalemistaotlused, mis on internetis esitatud skripti, makrot või ülesannete automatiseerimislahendusi kasutades, loetakse kehtetuks. Monster Energy jätab endale õiguse kontrollida osalemistaotluste tõelevastavust ning mitte arvestada osalemistaotlusi, mille kohta on põhjust arvata, et need on esitatud automatiseeritud registreerimistehnikaid kasutades.

Selguse huvides märgitakse, et Kampaanias osalemiseks registreerumiseks on vajalik juurdepääs interneti­ühendusega arvutile ning internetile. Registreeruja kohustub tagama, et arvuti kasutamiseks on saadud arvuti omaniku ja interneti­teenuste eest tasuva isiku luba. Käesolevas Kampaanias osalemiseks registreerumise eesmärgil interneti kasutamisega seotud kulutused ei kuulu hüvitamisele.

Kõik osalemistaotlused loetakse kättesaaduks hetkest, mil need sisestatakse Monster Energy andmebaasi, ning mitte hetkest, mil osaleja sisestas osalemistaotluse veebisaidil.

Juhul kui tekib mistahes vaidlusi seoses Võitja isikusamasusega, on Monster Energy langetatud otsus lõplik.

Täidetud võrgupõhise osalemistaotluse esitamist või mistahes muus vormis veebis osalemistaotluse esitamise tõendamist ei peeta Teie osalemistaotluse kättesaamise tõestuseks. Monster Energy ei võta mingit vastutust osalemistaotluste eest, mis on ebakorrektselt täidetud, kaotatud, hilinenud või mida ei ole mistahes põhjusel kätte saadud.

Auhind vastab esitatud kirjeldusele ning ei ole edasi antav ega vahetatav ning alternatiivina ei pakuta mingit rahasummat juhul, kui Võitja ei saa mistahes põhjusel Auhinda vastu võtta. Ettenägematute asjaolude esinemisel jätab Monster Energy endale õiguse kogu Auhinna või selle osade asendamiseks teiste samaväärsete või suurema väärtusega auhindadega.

Võitja ja Valitud isik on nõus Monster Energy palvel osalema Kampaaniaga seotud mõistlikes meediakajastustes ning Võitja annab Monster Energyle loa kasutada tema nime, fotot ja nende audio- ja/või visuaalseid salvestisi Kampaaniaga seotud reklaamitegevuses.

Kui Monster Energy ei järgi käesolevaid Tingimusi, on ta vastutav osaleja kantud kaotuse või kahjude eest, mis on Monster Energy poolt nende Tingimuste täitmata jätmise või tema hooletuse ettenähtav tulemus, kuid ta ei ole vastutav mistahes kaotuse või kahjude eest, mida ei ole võimalik ette näha. Kaotus või kahju on ettenähtav, kui need on Monster Energy poolse rikkumise ilmne tagajärg või kui osaleja ja Monster Enery neid kaalusid ajal, mil osaleja Kampaania jaoks registreerus. Peale Monster Energy vastutuse ettenähtava kaotuse või kahju eest ütlevad Monster Energy ja/või tema mistahes haruettevõtted, töötajad, juhatajad, esindajad, õigusjärglased või alltöövõtjad lahti mistahes ja igast vastutusest seadusega lubatud suurimal määral.

Esineda võib sündmusi, mis muudavad Kampaania enda või mistahes Auhinna andmise võimatuks põhjustel, mille üle ei ole Monster Energyl mingit kontrolli, ja vastavalt võib Monster Energy, täielikult oma äranägemisel, Kampaaniat muuta või täiendada ning osaleja nõustub, et Monster Energyle ei tule selle tagajärjel mingeid kohustusi.

Monster Energy jätab endale õiguse:

temast mittesõltuvate asjaolude tõttu kas osaliselt või täielikult muuta Kampaania formaati ja/või Kampaania või selle mistahes etappide korraldamisega viivitada või neid edasi lükata, ilma et tal tekiks vastutust osaleja ees; ja/või

keelata mistahes isikule osalemine Kampaanias või tulevikus Monster Energy korraldatavatel üritustel juhul, kui: (i) Monster Energyl on põhjendatult alust arvata, et Auhind on täielikult või osaliselt loovutatud kolmandale isikule; (ii) osaleja on diskvalifitseeritud Monster Energy mistahes võistlusest või kampaaniast kahe­teistkümne (12) kuu jooksul enne Alguskuupäeva; (iii) Monster Energyl on põhjendatult alust arvata, et isik ei ole täitnud käesolevaid Tingimusi ja/või (iv) isik ei kvalifitseeru Kampaanias osalemiseks (või kui Kampaanias osalemise lubamisest oleks pidanud ükskõik millisel põhjusel keelduma).

Kui käesolevates Tingimustes ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, ei vastuta Monster Energy mistahes kulude eest, mida osaleja võib kanda. Võitja vastutab Auhinnaga seoses kohaldatavate mistahes maksude tasumise eest.

Kõikidel osalejatel on soovitatav hoida hilisemaks kasutamiseks alles koopia käesolevatest Tingimustest.

Võitja nimi on kättesaadav, võttes ühendust Monster Energyga veebilehel www.monsterenergy.com/contact-us 90 päeva jooksul pärast Lõpukuupäeva.

Kampaaniale ja käesolevatele Tingimustele kohaldatakse Inglise ja Walesi õigust, sõltuvalt kohaliku tarbijakaitseseaduse kohustuslikest sätetest, mis võivad kohalduda teie huvides seaduse alusel, ning mitte miski Kampaanias ja käesolevates Tingimustes ei kahjusta teie õigusi tarbijana toetuda nendele kohaliku seaduse kohustuslikele sätetele.

Osalejad võivad algatada Kampaania ja käesolevate Tingimuste asjus kohtumenetlusi Inglismaa kohtutes. Kui osaleja elab Šotimaal, võib ta algatada Kampaania ja käesolevate Tingimuste asjus kohtumenetlusi kas Šotimaa või Inglismaa kohtutes.

Kui teil on mistahes küsimusi Kampaania kohta või kui teil on vaja meiega ühendust võtta, siis võtke palun ühendust meie klienditeeninduse meeskonnaga aadressil www.monsterenergy.com/contact-us.