be_ixf;ym_202207 d_02; ct_100
CLOSE

X Games Minneapolis Access - Sweden

 

Win a Monster Energy branded BMX!

submit entries from January 01 2018 to March 30 2018

promotion rules

 

KORTFATTADE KAMPANJVILLKOR

Öppet för invånare i Sverige som är 18 år eller äldre. Kampanjen hanteras och administreras av: Monster Energy Europe Limited. Slutdatum är 30 mars 2018. För att delta, gå till [INSERT WEBSITE URL] och fyll i dina uppgifter och svara på frågan “Vilken är din bästa Monster-upplevelse?”. 1 bidrag per person. 5 vinnare som ger de bästa svaren på frågan vinner Priset, som är en BMX-cykel med Monster Energy®-märkning medan 5 tvåor vinner en Flip®-skateboard. För fullständiga prisuppgifter och villkor för deltagande, se [INSERT WEBSITE URL].

UTFÖRLIGA KAMPANJVILLKOR

Vänligen läs dessa villkor och bestämmelser (”Villkor”) noggrant. Genom att delta i den här kampanjen (”Kampanjen”) samtycker du till att vara bunden av dessa Villkor. Du ska också läsa vår sekretesspolicy (privacy policy) på www.monsterenergy.com, vilken förklarar hur vi kommer att använda den information som du lämnar till oss när du deltar i Kampanjen.

Kampanjen anordnas och drivs av Monster Energy Europe Limited med adress Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Storbritannien (”Monster Energy”).

Kampanjen är öppen för alla personer som är arton (18) år eller äldre och som är bosatta i Sverige. Ingen anställd eller anhörig till en anställd hos Monster Energy eller dess närstående bolag, underleverantörer, agenter eller uppdragstagare eller någon annan som har professionell anknytning till Kampanjen får delta i Kampanjen.

Kampanjen sker via webbplatsen på [WEBSITE URL] (“Webbplatsen”) och marknadsförs via kampanjmaterial på utvalda deltagande platser i Sverige.

Genom att delta i Kampanjen på dessa Villkor samtycker varje deltagare (”du”, ”din”, ”deltagaren”) till att vara bunden av dessa Villkor och av Monster Energys beslut, vilka är slutgiltiga, i förhållande till alla frågor som rör Kampanjen. Monster Energy kommer inte att ingå någon ytterligare korrespondens.

Alla tidpunkter och datum som anges i dessa villkor avser tidpunkter och datum i Sverige. Vid eventuella tvister angående tider eller datum för något inskickat bidrag gäller Monster Energys beslut.

Inget produktköp krävs för att få delta i Kampanjen.

Anmälning

7. Kampanjens startdatum är den 1 januari 2018 kl. 00:00 (”Startdatumet”) och kampanjens slutdatum är den 30 mars 2018 kl. 23:59 (”Slutdatumen”).

8. Deltagare kan delta i kampanjen genom att:

(a) agera i enlighet med dessa Villkor;

(b) skicka in sin information enligt vad som anges på Webbplatsen (det vill säga fullständigt namn, bostadsadress, telefonnummer, födelsedatum och e-postadress); och

(d) på 30 ord eller mindre beskriva: ”beskriv din bästa Monster Energy®-upplevelse” (”Svaret”).

Pris och krav

9. Varje deltagare som giltigt skickar in sitt bidrag enligt ovan (varje "Giltig bidrag") kommer hamna in i en grupp av deltagare tillsammans med alla andra giltiga bidrag.

10. En panel bestående av två (2) företrädare för Monster Energy och en (1) oberoende domare (vilka utgör ”Panelen”) kommer att samarbeta och inom sju (7) dagar efter slutdatumet utse: (i) fem (5) officiella vinnare (”Vinnarna”) av Priset (enligt definitionen nedan) vars svar visar prov på kreativitet och originalitet, uppfinningsrikedom, den bästa förståelsen av Monster Energy och UFC, samt bästa ordvalen och det bästa uttrycksättet (”Urvalskriterier”); och (ii) fem (5) tvåor (”Tvåorna” tillsammans med Vinnaren utgör ”Vinnarna”) vars svar bäst motsvarar urvalskriterierna. Panelen ska säkerställa att bidragen är giltiga enligt dessa Villkor, bedöma de giltiga bidragen enligt urvalskriterierna och dela ut Priset till varje Vinnare (”Urvalsprocessen”).

11. Vinnarna vinner var och en Priset, som är en (1) svart BMX-cykel märkt med Monster Energy®-klistermärken (hela cykeln inklusive hjul och däck ingår och speciella detaljer på cykeln bestäms av Monster Energy helt efter eget godtycke), med ett ungefärligt försäljningsvärde på två tusen fyrahundra svenska kronor (2 400,00 SEK) ("Priset").

13. Tvåorna vinner vardera en (1) Flip®-skateboard som är anpassad med Monster Energy®-märken och har ett ungefärligt försäljningsvärde på femhundrafemtio svenska kronor (550,00 SEK) (”Andrapriset” som tillsammans med Priset utgör, ”Priserna”Priserna”).

14. Innan en potentiell vinnare kan utnämnas till Vinnare och ta emot Priset, kan det hända att han eller hon måste bevisa sitt berättigande, inklusive men inte begränsat till bevis på ålder, bostadadress och identitet, vilket kan inkludera men inte är begränsat till en kopia av folkbokföringsbevis, pass och/eller liknande offentligt utfärdad legitimation. Om denna information inte lämnas till Monster Energy inom de rimliga tidsramar som bestäms av Monster Energy, kan det innebära att Vinnaren går miste om Priset och att Monster Energy utser ett annat Giltigt bidrag så snart som möjligt därefter.

Notifiering och prisleverans

17. Vinnarna kommer att bli underrättade via e-post och/eller telefon på den e-postadress och/eller det telefonnummer som angivits vid deltagande i Kampanjen inom sju (7) dagar från Urvalsprocessen (”Notifiering”). Deltagare som inte vunnit kommer inte att notifieras.

18. Information om leverans av Priset fastställs av Monster Energy helt efter eget godtycke. Information om leverans av Priset (inklusive men inte begränsat till tid, datum och plats för leverans) ges till Vinnaren vid Notifieringen.

19. I händelse av att Monster Energy inte kan få kontakt med en potentiell vinnare inom tre (3) dagar från Notifieringen eller om en potentiell vinnare av någon anledning inte kan göra anspråk på Priset, kommer ett sådant bidrag att betraktas som ogiltigt och Monster Energy väljer därefter ett annat giltigt bidrag så snart som rimligen är möjligt.

Allmänna villkor

20. Deltagarna är begränsade till ett (1) deltagande per person och varje deltagare får inte lämna in eller försöka lämna in mer än ett (1) bidrag. Monster Energy förbehåller sig rätten att neka anmälan till Kampanjen för en person som skickar in eller försöker skicka in fler än ett (1) bidrag.

21. Bidrag anses vara ogiltiga om de görs på nätet med hjälp av metoder som genereras av skript, makro eller automatisk utrustning. Monster Energy förbehåller sig rätten att kontrollera bidragens giltighet och att utesluta bidrag som Monster Energy tror har gjorts med hjälp av någon automatiserad anmälningsteknik.

22. För att undvika missförstånd ska nämnas att det krävs en dator eller någon annan enhet som kan anslutas till internet, samt en internetanslutning, för att anmäla sig till Kampanjen. Det är deltagarnas eget ansvar att skaffa tillstånd från den som äger datorn och den som betalar för internetanslutningen. Ingen ersättning kommer att betalas ut för utgifter som gäller användning av en internetanslutning för att delta i Kampanjen.

23. Varje bidrag ska anses ha tagit emot vid den tidpunkt då det skrivs in i Monster Energys databas och inte vid den tidpunkt då bidraget skickats till Webbplatsen av deltagaren.

24. Om tvist uppstår kring en Vinnares identitet gäller Monster Energys beslut.

25. Att skicka in anmälningsformuläret online eller att uppvisa någon annan form av bevis på att anmälningsformuläret har skickats in online utgör inte bevis på att bidraget tagits emot. Monster Energy är inte ansvarigt för bidrag som är felaktigt ifyllda, borttappade, försenade eller som inte tagits emot oavsett anledning.

26. Priserna är som de beskrivits och kan inte överlåtas eller bytas ut och inget kontantalternativ kommer att erbjudas om en Vinnare inte kan göra anspråk på Priset av någon anledning. Vid oförutsedda händelser förbehåller sig Monster Energy rätten att ersätta hela eller delar av Priset med pris med motsvarande eller högre värde.

27. Vinnarna och den Utvalda personen samtycker till att delta i marknadsföring kring Kampanjen om de blir ombedda av Monster Energy att göra det och Vinnarna samtycker till att Monster Energy använder hans eller hennes namn och bild samt ljud- och/eller bildinspelningar av honom eller henne för marknadsföring i samband med Kampanjen.

28. Om Monster Energy inte följer dessa Villkor är det ansvarigt för förlust eller skada som en deltagare åsamkas, om det är ett förutsebart resultat av att Monster Energys brutit mot dessa Villkor eller har visat oaktsamhet. Men det är inte ansvarigt för förlust eller skada som inte är förutsebar. Förlust eller skada är förutsebart om de var en uppenbar följd av Monster Energys överträdelse eller om de övervägdes av deltagaren och Monster Energy vid den tidpunkt då deltagaren gick in i Kampanjen. Förutom Monster Energys ansvar för förutsebara förluster eller skador, friskriver sig Monster Energy och/eller något av deras partnerföretag, anställda, styrelseledamöter, anställda, agenter, tilldelningar eller underleverantörer allt ansvar i den utsträckning som tillåts enligt lag.

29. Händelser kan inträffa som gör Kampanjen i sig eller utdelningen av något Pris omöjliga av skäl som ligger utanför Monster Energys kontroll och Monster Energy får därför helt efter eget godtycke ändra Kampanjen och deltagarna godkänner att inget ansvar ska kunna åläggas Monster Energy till följd av detta.

30. Monster Energy förbehåller sig rätten att: (a) ändra Kampanjens format och/eller helt eller delvis försena eller skjuta upp Kampanjen eller något skede av den på grund av händelser bortom dess rimliga kontroll utan ansvar gentemot deltagarna; och/eller (b) neka bidrag från enskilda personer till Kampanjer eller framtida kampanjer som anordnas av Monster Energy: (i) där Monster Energy rimligen anser att ett Pris, helt eller delvis, har överlåtits till en tredje part; ii) om en deltagare har diskvalificerats från en Monster Energy-tävling eller kampanj under tolv (12) månader före Startdatumet, (iii) om Monster Energy har anledning att tro att en sådan person inte har uppfyllt dessa villkor och/eller (iv) om en sådan person inte är berättigad att delta i Kampanjen (eller om deltagande i Kampanjen borde ha nekats av någon anledning).

31. Om inget annat uttryckligen anges i dessa Villkor avsäger sig Monster Energy allt ansvar för eventuella kostnader eller utgifter som en deltagare ådrar sig. Vinnarna betalar själv eventuella skatter i samband med Priset.

32. Deltagarna rekommenderas att behålla en kopia av dessa Villkor för framtida referens.

33. Du accepterar att ditt namn kan bli tillgängligt för allmänheten om du är en Vinnare. Vinnarens fullständiga namn kommer att publiceras på Webbplatsen.

34. Kampanjen och dessa Villkor styrs av lagarna i England och Wales.

35. Eventuella tvister (kontraktsmässiga eller ej kontraktsmässiga) som uppstår under eller i samband med Kampanjen eller dessa Villkor faller under domstolarnas i England och Wales icke-exklusiva domsrätt. Detta begränsar dock inte konsumentens lagstadgade rättigheter under gällande konsumentlagstiftning.

36. Om du har några frågor om Kampanjen, eller om du behöver komma i kontakt med oss, kan du kontakta vår kundtjänst på www.monsterenergy.com/contact-us.