be_ixf;ym_202206 d_30; ct_100
CLOSE

Xgames Minneapolis 2019 Access - Latvia

 

Win a trip for 2 to the 2019 X Games Minneapolis!

ENTER BELOW!

submit entries from January 14 2019 to February 28 2019

promotion rules

AKCIJAS NOTEIKUMI - PILNĀ VERSIJA

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos noteikumus ("Noteikumi"). Piedaloties akcijā ("Akcija"), jūs piekrītat ievērot Noteikumus. Jums vajadzētu izlasīt arī mūsu privātuma politiku vietnē www.monsterenergy.com, kurā izskaidrots, kā mēs izmantosim datus, ko jūs sniedzat Akcijas ietvaros.

Akciju organizē Monster Energy Europe Limited, Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford Middlesex UB6 8UP, Apvienotā Karaliste ("Monster Energy").

Akcijā var piedalīties personas, kas ir vecākas par 18 gadiem un pastāvīgi dzīvo Igaunijā, Latvijā vai Lietuvā (kopā "Baltijas valstis") „Monster Energy” vai saistīto uzņēmumu, apakšuzņēmēju, aģentu vai tiesību pārņēmēju darbinieki vai darbinieku ģimenes locekļi vai citas ar Akciju profesionāli saistītas personas nedrīkst piedalīties Akcijā.

Akcija notiek tīmekļa vietnē www.monsterenergy.com/XGAMES_LV ("Tīmekļa vietne"), un to ar veicināšanas materiāliem atbalsta atsevišķi Monster Energy® produkcijas mazumtirgotāji vienā vai vairākās Baltijas valstīs.

Piedaloties Akcijā saskaņā ar Noteikumiem, katrs dalībnieks ("jūs" visos locījumos, "dalībnieks") piekrīt ievērot Noteikumus un "Monster Energy" lēmumus attiecībā uz visiem jautājumiem par Akciju, un "Monster Energy" lēmumi ir noteicoši. "Monster Energy" neiesaistīsies nekāda veida sarakstē.

Visi Noteikumos norādītie datumi un laiks ir vietējie datumi un laiks Baltijas valstīs. Ja radīsies strīds par kāda pieteikuma iesniegšanas datumu vai laiku, noteicošs būs "Monster Energy" lēmums.

Lai piedalītos Akcijā, nav nepieciešams iegādāties kādu produktu.

Pieteikšanās

Akcija sāksies 14.01.2019. plkst. 00.01 ("Sākuma datums") un noslēgsies 28.02.2019. plkst. 23.59 ("Noslēguma datums").

Dalībnieki var pieteikties akcijai šādi:

(a) rīkojoties saskaņā ar šiem Noteikumiem un

(b) iesniedzot informāciju par sevi (vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, dzimšanas datumu, tālruņa numuru un e-pasta adresi), kā norādīts Tīmekļa vietnē.

Balva un prasības

Katrs dalībnieks, kurš iesniedz derīgu pieteikumu, kā norādīts iepriekš (“Derīgs pieteikums”), varēs piedalīties balvas izlozē, kas notiks 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc Noslēguma datuma (“Izloze”). Pirmais nejauši izlozētais Derīga pieteikuma iesniedzējs ("Uzvarētājs") iegūs Balvu.

Uzvarētājs balvā iegūs ceļojumu 2 (divām) personām no 01.08.2019. līdz 04.08.2019., lai apmeklētu sporta pasākumu "X Games" (“Pasākums”) Mineapolisā, ASV (“Balva”). Balva ietver:

2 (divas) biļetes uz vismaz 3 (trim) Pasākuma dienām (dienu skaitu pēc saviem ieskatiem noteiks "Monster Energy", ņemot vērā vietu pieejamību). Katram biļetes īpašniekam būs iespēja apmeklēt Pasākumu; piekļūt visām publiskajām Pasākuma vietām Pasākuma darba laikā;

izmantot viesnīcas numuru 2 (divām) personām uz 4 (četrām) naktīm vismaz trīs (3) zvaigžņu viesnīcā, ko atkarībā no pieejamības pēc saviem ieskatiem izvēlēsies "Monster Energy ("Viesnīca");

izmantot 2 (divas) ekonomiskās klases turp un atpakaļ aviobiļetes no "Monster Energy" izvēlētās lidostas Baltijas valstīs līdz "Monster Energy" izvēlētai lidostai Minesotā ("Galamērķa lidosta"); lidostu atrašanās vietu, reisu datumus un laiku noteiks "Monster Energy" pēc saviem ieskatiem un

izmantot pēc Monster Energy ieskatiem noteiktus ekonomiskās klases pārbraucienus divām (2) personām no Galamērķa lidostas līdz Viesnīcai un no Viesnīcas līdz Pasākuma vietai; laiku, datumu izmantotā transporta veidu pēc saviem ieskatiem noteiks "Monster Energy" atkarībā no pieejamības.

Balvu var izmantot tikai Uzvarētājs un 1 (viena) Uzvarētāja izvēlēta persona ("Izvēlētā persona"). Izvēlētajai personai jāsaņem "Monster Energy" apstiprinājums, jābūt vismaz 18 (astoņpadsmit) gadus vecai un jādzīvo tajā pašā Baltijas valstī, kurā dzīvo Uzvarētājs. Lai izmantotu Balvu, Uzvarētājam un Izvēlētajai personai jābūt derīgām pasēm, kuru derīguma termiņš nebeidzas pirms 31.03.2020.

Pirms Uzvarētāja paziņošanas un Balvas saņemšanas potenciālajam uzvarētājam vajadzēs pierādīt atbilstību Balvas saņemšanai, tostarp vecumu, dzīvesvietu, identitāti, kas var ietvert (bet ne tikai) dzīvesvietas apliecinājumu, pases un/vai līdzīga personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanu. Ja "Monster Energy" nesaņems šo informāciju saprātīgā laikā, ko noteicis "Monster Energy", potenciālais uzvarētājs var nesaņemt Balvu un "Monster Energy" veiks jaunu izlozi, tiklīdz tas būs iespējams.

Uzvarētājam un Izvēlētajai personai var pieprasīt parakstīt pēc "Monster Energy" ieskatiem sagatavotu atrunu attiecībā uz Balvu, apstiprinot, ka parakstītājs ir izpratis un ievēros šo atrunu. Attiecīgā apliecinājuma un atrunas eksemplāru var saņemt, nosūtot pieprasījumu www.monsterenergy.com/gb/en/contact-us

Lai nerastos šaubas – visas ar Balvu saistītās izmaksas, ieskaitot (bet ne tikai) nodokļus, derīgu veselības apdrošināšanu ceļojuma laikā, ceļošanas vīzu (ja piemēro), transportu, naktsmītnes, aprīkojumu, uzturlīdzekļus un izklaides un jebkādus citus ar Balvu saistītus izdevumus, kas nav ietverti un aprakstīti Balvas definīcijā, jāsedz vienīgi Uzvarētājam.

Naktsmītnes izmaksas ietver tikai numura izmaksas, un Uzvarētājam un Izvēlētajai personai jāsedz visas izmaksas par Viesnīcā un citur patērētajiem ēdieniem un dzērieniem un papildu numura izmaksām, kas nav iekļautas balvas definīcijā.

Paziņošana un balvas piegāde

Uzvarētājam paziņos par balvu 7 (septiņu) dienu laikā pēc Izlozes (“Paziņošana”), izmantojot e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru, kas norādīts piesakoties Akcijai. Dalībniekiem, kas nav laimējuši balvu, paziņojums netiek sniegts.

Informāciju par Balvas piegādi noteiks "Monster Energy" pēc saviem ieskatiem. Informācija par Balvas piegādi (tostarp laiku, datumu un vietu) Uzvarētājam tiks sniegta Paziņojuma laikā.

Pieteikums zaudēs spēku un "Monster Energy" izlozēs citu Derīgu pieteikumu iespējami drīzā laikā, ja: (i) "Monster Energy" 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Paziņošanas nevarēs sazināties ar potenciālo uzvarētāju; (ii) potenciālais uzvarētājs nevar apmeklēt Pasākumu; un/vai potenciālais uzvarētājs nevar saņemt Balvu jebkāda iemesla dēļ.

Vispārīgie noteikumi

Katrs dalībnieks var iesniegt tikai 1 (vienu) pieteikumu, un dalībnieks neiesniegs un necentīsies iesniegt vairāk par 1 (vienu) pieteikumu. "Monster Energy" saglabā tiesības nereģistrēt personu Akcijai, ja persona iesniedz vai mēģina iesniegt vairāk nekā 1 (vienu) pieteikumu.

Pieteikumi, kas iesniegti tiešsaistē, izmantojot skripta vai makro tehnoloģiju vai automātiskas ierīces, nebūs derīgi. "Monster Energy" saglabā tiesības pārbaudīt pieteikumu derīgumu un izslēgt pieteikumus, kas pēc "Monster Energy" domām iesniegti, izmantojot automatizētas metodes.

Lai nerastos šaubas – lai piedalītos Akcijā, nepieciešama piekļuve datoram vai citai internetam pieslēdzamai ierīcei un internetam. Pieteikuma iesniedzējam ir jāsaņem datora īpašnieka un personas, kas maksā par interneta pakalpojumu sniedzēja pakalpojumiem, piekrišana. Pretenzijas par izdevumiem, kas saistīti ar interneta savienojuma izmantošanu ar mērķi piedalīties Akcijā, netiks ņemtas vērā.

Pieteikumu uzskata par saņemtu brīdī, kad tas ievadīts "Monster Energy" datu bāzē, nevis brīdī, kad dalībnieks nosūta pieteikumu Tīmekļa vietnei.

Ja radīsies strīds par Uzvarētāja identitāti, "Monster Energy" lēmums būs noteicošs.

Tiešsaistes pieteikuma veidlapas iesniegšana vai cits pierādījums par tiešsaistes pieteikuma veidlapas iesniegšanu nepierāda, ka jūsu pieteikums ir saņemts. "Monster Energy" neatbild par nepareizi aizpildītiem, pazaudētiem, nokavētiem vai jebkādu citu iemeslu dēļ nesaņemtiem pieteikumiem.

Balva ir tāda, kā aprakstīts; tā nav nododama citām personām un samaināma; ja Uzvarētājs jebkāda iemesla dēļ nevarēs izmantot Balvu, tās vietā netiks piedāvāta kompensācija naudā. Neparedzētos gadījumos "Monster Energy" saglabā tiesības aizstāt visu Balvu vai tās sastāvdaļas ar līdzvērtīgām vai vērtīgākām balvām.

Uzvarētājs un Izvēlētā persona piekrīt piedalīties saprātīgos publicitātes pasākumos saistībā ar Akciju, ja to lūgs "Monster Energy", un Uzvarētājs piekrīt, ka "Monster Energy" izmantos Uzvarētāja vārdu, foto, audio un/vai video ierakstus jebkurā publicitātes pasākumā saistībā ar Akciju.

Ja "Monster Energy" pārkāps Noteikumus, tas atbildēs par dalībnieka zaudējumiem, kas paredzami izrietēs no "Monster Energy" pārkāpuma vai nolaidības, bet neatbildēs par neparedzamiem zaudējumiem. Zaudējumi ir paredzami, ja tie acīmredzami izriet no "Monster Energy" pārkāpuma vai dalībnieks un "Monster Energy" apsvēra to iespējamību, kad dalībnieks pieteicās Akcijai. Izņemot "Monster Energy" atbildību par paredzamiem zaudējumiem, "Monster Energy" un/vai saistītie uzņēmumi, darbinieki, direktori, aģenti, tiesību pārņēmēji vai apakšuzņēmumi likuma atļautajā apmērā pilnībā noraida jebkādu citu atbildību.

Var rasties notikumi, kas padara Akciju vai Balvas piešķiršanu par neiespējamu tādu iemeslu dēļ, kurus "Monster Energy" nevar ietekmēt, un attiecīgi "Monster Energy" var pēc saviem ieskatiem mainīt vai grozīt Akciju, un dalībnieks piekrīt, ka tādēļ "Monster Energy" neradīsies nekāda atbildība.

"Monster Energy" saglabā tiesības:

(a) neuzņemoties atbildību pret dalībnieku, mainīt Akcijas formātu un/vai atlikt Akciju vai tās daļas, pavisam vai daļēji, tādu iemeslu dēļ, kurus "Monster Energy" nevar ietekmēt, un/vai

(b) noraidīt personas pieteikumu Akcijai vai turpmākām akcijām, ko organizēs "Monster Energy": (i) ja "Monster Energy" ir pietiekams pamats uzskatīt, ka Balva daļēji vai pilnībā nodota kādai trešai pusei; (ii) ja dalībnieks diskvalificēts kādā citā "Monster Energy" rīkotā konkursā vai akcijā 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no Sākuma datuma; (iii) ja "Monster Energy" ir pietiekams pamats uzskatīt, ka persona neievēro Noteikumus un/vai (iv) ja persona neatbilst Akcijas kritērijiem (vai ja dalība Akcijā ir jānoraida jebkādu citu iemeslu dēļ).

Izņemot kā nepārprotami norādīts Noteikumos, "Monster Energy" neatbild par izdevumiem vai izmaksām, kas var rasties dalībniekam. Uzvarētājs atbild par nodokļiem, kas maksājami par Balvu.

Noteikumus ieteicams saglabāt, lai vēlāk tos pārlasītu.

Uzvarētāja vārdu var uzzināt, sazinoties "Monster Energy" vietnē www.monsterenergy.com/contact-us 90 dienu lakā no Noslēguma datuma.

Akciju un Noteikumus regulē Anglijas un Velsas likumi, ievērojot obligātās vietējā patērētāju aizsardzības likuma normas, kas var attiekties uz jums, un nekas no Akcijā un Noteikumos minētā neietekmē jūsu patērētāja tiesības izmantot obligātās vietējā patērētāju aizsardzības likuma normas.

Dalībnieki var ierosināt tiesvedību par Akciju un Noteikumiem Anglijas tiesās. Ja dalībnieks dzīvo Skotijā, tas var ierosināt tiesvedību par Akciju un Noteikumiem Skotijas vai Anglijas tiesās.

Ja jums ir kādi jautājumi par šo Akciju vai ja vēlaties ar mums sazināties, lūdzu, rakstiet klientu apkalpošanas nodaļai vietnē www.monsterenergy.com/contact-us.