be_ixf;ym_202109 d_17; ct_50
ZATVORI

Ryanair X Monster Energy Promotion - 2020 - Serbia

Win a trip to Ibiza for 2!

Prijava traje od oktobar 01 2020 Do januar 31 2021

Pravila promocije

USLOVI I ODREDBE NAGRADNOG KONKURSA

Pažljivo pročitajte ove uslove i odredbe („Uslovi“). Prijavom za Nagradni konkurs (kako je definisano u nastavku), saglasni ste da budete obavezani na ove Uslove.

U skladu sa odredbama stava 4 u nastavku, ovaj nagradni konkurs („Konkurs“) je otvoren za sva lica starija od osamnaest (18) godina, koji su državljani Jermenije, Austrije, Bugarske, Češke Republike, Danske, Estonije, Finske, Francuske, Gruzije, Nemačke, Grčke, Mađarske, Jordana, Letonija, Litvanije, Luksemburga, Malte, Crne Gore, Holandije, Norveške, Poljske, Republike Irske, Srbije, Slovačke, Španije, Švedske, Švajcarske, Ukrajine ili Ujedinjenog kraljevstva („Država prebivališta“).

Ovaj Konkurs organizuje i njim upravlja Monster Energy SER doo Beograd-Vračar (Srbija) Njegoševa br. 19/2, Beograd, Srbija („Monster Energy“).

Konkurs se sprovodi preko veb sajta www.monsterenergy.com/ryanair („Veb sajt“) i promoviše korišćenjem promotivnih materijala na letovima Ryaniar.

Nijednom zaposlenom ili članu porodice zaposlenog kompanije Monster Energy, Ryaniar DAC, Retail inMotion ltd. ili njihovih pridruženih kompanija, podugovarača, zastupnika ili opunomoćenih, ili bilo kome ko je profesionalno povezan sa Konkursom nije dozvoljena prijava na Konkurs.

Prijavom na ovaj Konkurs u skladu sa ovim Uslovima, svaki učesnik („ti“, „tvoj“, „Učesnik“) je saglasan da bude obavezan na ove Uslove i odluku(e) Monster Energy, čija će odluka biti konačna, u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na Konkurs. Monster Energy neće ulaziti ni u kakvu dalju prepisku.

Sva vremena i datumi navedeni u ovim Uslovima se odnose na Koordinisano Univerzalno vreme (UTC). U slučaju bilo kakvog spora u vezi vremena ili datuma bilo koje podnesene prijave, odluka Monster Energy će biti konačna.

Za učestvovanje u Promociji nije potrebna kupovina ni jednog proizvoda.

Prijava

Datum početka Konkursa je u 00:01 UTC na dan 01. oktobar 2020. godine(„Datum početka“), a datum završetka Konkursa je u 23:59 UTC na dan 31. januara 2021. godine („Datum završetka“).

Da bi se izbegla bilo kakva nedoumica, za prijavu za ovaj Konkurs su potrebni računar i pristup internetu. Učesnikova odgovornost je da osigura da dobije odobrenje od vlasnika računara i pojedinca koji plaća internet uslugu provajdera. Nikakav povraćaj se ne može potraživati za troškove vezane za korišćenje veze sa internetom radi učešća u ovom Konkursu.

10. Prijave neće biti važeće ako se obave onlajn korišćenjem metoda koje generišu skriptovi, makroi ili korišćenjem automatizovanih uređaja. Monster Energy zadržava pravo da proveri punovažnost prijave i da isključi prijave za koje veruje su obavljene korišćenjem bilo kojih automatizovanih tehnika za prijavu.

11. Učesnici se mogu prijaviti:

11.1 postupanjem u skladu sa ovim Uslovima; i

11.2 prijavljivanjem na Veb sajt svojih pojedinosti koje se traže na Veb sajtu (kao što su puno ime i prezime, adresa, datum rođenja, adresa e-pošte i broj telefona).

12. Učesnici se ograničavaju na jednu (1) prijavu po osobi, a nijedan Učesnik ne sme podneti ili pokušati da podnese više od jedne (1) prijave. Monster Energy zadržava pravo da odbije prijavu bilo kog pojedinca koji podnese ili pokuša da podnese više od jedne (1) prijave.

Nagrade i zahtevi

13. Svaki Učesnik koji valjano podnese svoju prijavu kao što je utvrđeno gore (zajedno „Kvalifikovane prijave“ ili svaki „Kvalifikovani učesnik“) unosi se u izvlačenje nagrade koje će se održati u roku od sedam (7) dana od Datuma završetka („Izbor“).

14. Prva dve (2) Važeće prijave nasumično Izabrane (svaki „Dobitnik“ i zajedno „Dobitnici“) osvojiće putovanje za dve (2) osobe na Ibicu, Španija, na tri (3) noćenja od 14.08.2021. do 17.08.2021. godine u vrednosti približne vrednosti od dve hiljade 00/100 evra (2.000,00 EUR) koja se sastoji od sledećeg („Nagrada“):

14.1 povratni ekonomski letovi za dve (2) osobe na Ibicu, Španija („Aerodrom odredišta“) iz svake Države prebivališta pobednika, određeni aerodrom i letove odrediće Monster Energy po svom potpunom pravu odlučivanja;

14.2 smeštaj u dvokrevetnim sobama za dve (2) osobe na tri (3) noćenja u hotelu sa ocenom od najmanje tri (3) zvezdice koji će izabrati Monster Energy po svom potpunom pravu odlučivanja („Hotel“);

14.3 povratni ekonomski transferi sa Aerodroma odredišta do hotela za dve (2) osobe kako odredi Monster Energy po svom potpunom pravu odlučivanja;

14.4 večera za dve (2) osobe u kafiću Mambo;

14.5 ulaznice za dve (2) osobe za dve (2) klupske noći, kako odredi Monster Energy po svom potpunom pravu odlučivanja.

Da bi se izbegle sumnje, podatke o gore navedenim elementima nagrade odrediće Monster Energy po svom potpunom pravu odlučivanja, zavisno od dostupnosti.

15. Samo Dobitnici i jedna (1) osoba, po izboru svakog Dobitnika (svaki „Izabrana osoba“ i zajedno „Izabrane osobe“) mogu uživati u koristima Nagrade. Izabrane osobe mora biti odobrena od strane Monster Energy, biti starija od osamnaest (18) godina i biti državljanin iste Države prebivališta kao Dobitnik koji je izabran. Dobitnici i Izabrane osobe moraju imati važeće pasoše koji ne ističu pre 01.03.2022. godine da bi iskoristili Nagradu.

16. Pre nego što se proglasi Dobitnik i pre nego što primi njegovu Nagradu, od svakog potencijalnog dobitnika i njihove Izabrane osobe će se zahtevati da potpišu pismenu potvrdu o podobnosti za izbor i odricanje od odgovornosti. Kopije odgovarajuće potvrde i odricanja od odgovornosti se mogu dobiti na zahtev koji se podnosi na [email protected]

17. Pre nego što bude proglašen za Dobitnika, od svakog potencijalnog dobitnika (i njihove Izabrane osobe) će se tražiti da dokažu da zadovoljavaju kriterijume za prijavu utvrđene u ovim Uslovima, uključujući, bez ograničenja, dokaz o starosti, državljanstvu i identitetu, što uključuje ali se ne ograničava na dokaz o mestu prebivališta i državljanstvu, pasoš ili sličan identifikacioni dokument koji izdaje vladin organ pre dobijanja njihove Nagrade. Propust da se ove informacije dostave kompaniji Monster Energy u razumnom roku koji odredi Monster Energy može da dovede do toga da potencijalni dobitnik izgubi pravo na svoju Nagradu i da Monster Energy izabere neku drugu Kvalifikovanu prijavu čim to bude moguće nakon toga.

18. Da bi se izbegla bilo kakva nedoumica, sve druge troškove povezane sa Nagradom, uključujući bez ograničenja, takse, važeće putno osiguranje, putnu vizu (po potrebi), prevoz, sredstva za izdržavanje i sve zabave koje nisu posebno uključene i navedene u definiciji Nagrade u gore navedenom, snosiće isključivo Dobitnik. Smeštaj je na bazi boravka u sobi, a Dobitnik i Izabrana osoba će imati obavezu plaćanja sve hrane i pića konzumiranih u Hotelu i svugde tokom Nagrade, kao i svih dodatnih troškova za sobu. Odgovornost Dobitnika i njegove Izabrane osobe je da budu na raspolaganju na datume Nagrade i da obezbede svu potrebnu dokumentaciju, takse, osiguranje, pasoše i sve druge zakonske uslove za Nagradu i/ili dokumentaciju koju zahteva Monster Energy. Dobitnik ovim potvrđuje da će potpisati i postupati u skladu sa svim uslovima i odredbama koje dostave relevantni pružaoci usluga za usluge u gore navedenom u definiciji Nagrade .

Obaveštenje i uručivanje Nagrade

Dobitnici će biti obavešteni e-porukom preko adrese e-pošte koja je data prilikom prijave na Konkurs u roku od sedam (7) dana od početka Izbora („Obaveštenje“).

20. Neuspešni Učesnici neće biti obavešteni.

21. Detalji o uručivanju Nagrade će biti dostavljeni Dobitnicima u Obaveštenju.

22. U slučaju da Monster Energy ne bude mogao da stupi u kontakt sa potencijalnim dobitnicima u roku od sedam (7) dana od dana Obaveštenja ili potencijalni dobitnici budu nedostupni da bi preuzeli Nagradu iz bilo kog razloga, takva prijava će se smatrati ništavnom i Monster Energy će izabrati drugu Kvalifikovanu prijavu čim to bude moguće nakon toga.

Opšti uslovi

23. Nijedna prijava neće biti u mogućnosti da dostavi alternativne informacije za kontakt za one koje su date prilikom prijave na Konkurs iz bilo kog razloga.

24. Sve prijave se smatraju primljenim u trenutku prijave u bazu podataka kompanije Monster Energy, a ne u vreme kada je Učesnik poslao prijavu na Veb sajt.

25. Ako postoji bilo kakav spor u pogledu identiteta Dobitnika, odluka kompanije Monster Energy će biti konačna.

26. Podnošenje onlajn obrasca prijave ili bilo kog drugog oblika dokaza o podnošenju onlajn obrasca prijave nije dokaz da je vaša prijava primljena. Kompanija Monster Energy ne prihvata nikakvu odgovornost za prijave koje su netačno popunjene, izgubljene, zakasnile ili koje nisu primljene iz bilo kog razloga.

27. Nagrada je onakva kao što je opisano i nije prenosiva, ne može se zamenjivati i nikakva novčana alternativa neće biti ponuđena u slučaju da potencijalni dobitnik ne bude u mogućnosti da preuzme Nagradu iz bilo kog razloga U slučaju nepredviđenih okolnosti ili Monster Energy nije u mogućnosti da isporuči Nagradu zbog pandemije COVID-a 19 ili iz nekog drugog razloga, kompanija Monster Energy zadržava pravo da zameni celu Nagradu ili delove nagrade nagradama jednake ili veće vrednosti.

28. Kompanija Monster Energy će obezbediti da su Dobitnici i Izabrane osobe saglasni da učestvuju u razumnom publicitetu koji nastane kao posledica Konkursa ako Monster Energy zatraži da se to uradi, a Dobitnici daju saglasnost da Monster Energy koristi njihove podatke o ličnosti: ime i prezime, fotografiju i audio i/ili vizuelne snimke u bilo kom publicitetu koji je vezan za Konkurs.

29. U najvećoj mogućoj meri koju dozvoljava zakon, ni kompanija Monster Energy niti bilo koja njena pridružena kompanija, zaposleni, direktori, zastupnici, opunomoćeni ili podugovarači ne prihvataju nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu, gubitak, povrede ili razočaranja koje pretrpi bilo koji Učesnik pristupom na Veb sajt, prijavljivanjem na takmičenje na Konkurs ili kao rezultat prihvatanja bilo koje Nagrade. Dokaz o slanju se ne prihvata kao dokaz o prijemu. Kompanija Monster Energy nije odgovorna za bilo kakve probleme ili tehničku neispravnost bilo koje telefonske mreže ili linija, računarskih onlajn sistema, servera ili provajdera, računarske opreme, kvar softvera bilo koje e-pošte ili prijavu koja treba da se primi zbog tehničkih problema ili zagušenja saobraćaja na internetu, telefonskim linijama ili na bilo kom veb sajtu, ili bilo kakvo zakašnjenje ili propust bilo koje poštanske ili ekvivalentne službe za isporuku, ili bilo koje njihove kombinacije, uključujući bilo koju povredu ili štetu na računaru Učesnika ili bilo koje druge osobe ili na mobilnom telefonu koji ima veze ili nastane kao posledica učešća na Konkursu. Ništa neće isključiti odgovornost kompanije Monster Energy za prevare i lažno predstavljanje, smrt ili povrede kao rezultat nemara takvog entiteta ili bilo koje druge obaveze koja se ne može isključiti ili ograničiti zakonom.

30. Mogu se desiti događaji koji mogu dovesti do nemogućnosti održavanja samog Konkursa ili dodele Nagrade iz razloga koji su van kontrole kompanije Monster Energy i shodno tome Monster Energy može, po svom apsolutnom pravu odlučivanja, promeniti ili izmeniti Konkurs, a Učesnik je saglasan da se nikakva odgovornost neće pripisati kompaniji Monster Energy kao rezultat toga.

31. Kompanija Monster Energy zadržava pravo da: (a) promeni način održavanja Konkursa i/ili zadrži ili odloži Konkurs ili bilo koju fazu(e), u celosti ili delimično zbog razloga koji su van njene razumne kontrole, bez odgovornosti prema učesniku; i/ili (b) odbije prijavu bilo kog pojedinca na Konkurs ili buduće događaje koje organizuje kompanija Monster Energy: (i) kada kompanija Monster Energy opravdano veruje da je Nagrada preneta na treće lice u celini ili delimično; (ii) kada je Učesnik diskvalifikovan iz bilo kog Monster Energy takmičenja ili druge promocije kompanije Monster Energy u roku od dvanaest (12) meseci pre Datuma početka; (iii) kada kompanija Monster Energy razumno veruje da takav pojedinac nije ispoštovao ove Uslove; i/ili (iv) kada takav pojedinac nije podoban da učestvuje na Konkursu (ili ako je učešće na Konkursu trebalo da se odbije iz bilo kog razloga).

32. Osim ako je izričito navedeno u ovim Uslovima, kompanija Monster Energy nema odgovornost za bilo kakve troškove ili izdatke koje može napraviti bilo koji Učesnik. Dobitnik(ci) će biti odgovoran(ni) za bilo koji porez koji se može zadužiti u vezi Nagrade.

33. Savetuje se da svi Učesnici zadrže kopiju ovih uslova i odredbi za buduću upotrebu.

34. Konkurs i ovi Uslovi su regulisani zakonima Engleske i Velsa. U slučaju bilo kakvih sporova (ugovornih ili neugovornih) koji proisteknu iz ili budu vezi sa Konkursom ili ovim Uslovima, strane će zajednički tražiti sporazumno rešenje putem pregovora van suda. Ako takvi pregovori ne uspeju, sporovi podležu neisključivoj nadležnosti sudova Engleske i Velsa.

35. Politika zaštite privatnosti - Sve podatke o ličnosti koje dostavite Monster Energy na ime Monster Energy u vezi sa Konkursom i uručivanjem bilo koje Nagrade („Podaci o ličnosti“) će se tretirati sa najvišim standardima bezbednosti i poverljivosti, striktno u skladu sa važećom zakonima o zaštiti podataka Republike Srbije, prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka Republike Srbije ( „Zakon“).

35.1 Podaci o ličnosti Učesnika (puno ime i prezime, adresa, datum rođenja, e-mail, broj telefona) će biti prikupljeni, obrađene i korišćene od strane Monster Energy, Njegoševa br. 19/2, Beograd, Srbija. Monster Energy prikuplja i obrađuje Podatke o ličnosti svih Učesnika za potrebe organizacije Konkursa koji će obuhvatati:

35.1.1. Da bi utvrdio Dobitnike i odgovorio na vaše upite i ispunio vaše zahteve,

35.2.2. Da bi vas obavestio o izmenama Uslova Konkursa.

35.2 Podaci o ličnosti Dobitnika i Izabranih osoba (puno ime i prezime, adresa, datum rođenja, e-mail, broj telefona i državljanstvo) će se prikupljati, obrađivati i koristiti od strane Monster Energy, Njegoševa br. 19/2, Beograd, Srbija za potrebe sprovođenja Konkursa, nagrađivanja dobitnika i publiciteta u vezi sa Konkursom.

35.3 Takođe, u slučaju da Dobitnik ima prebivalište u Republici Srbiji, Monster Energy će Podatke o ličnosti Dobitnika i Izabrane(ih) osobe (a) iznositi iz Republike Srbije ka obrađivaču podataka kompaniji Monster Energy Europe Limited (Monster Energy Europe) registrovanoj u Engleskoj i Velsu sa sedištem na adresi Unit 51, Bristol Road, Metropolitan Park, Greenford, UB6 8UP. („Obrađivač podataka“) za potrebe realizovanja ovog Konkursa, nagrađivanja dobitnika i publiciteta u vezi sa Konkursom.

35.4 Monster Energy, kao i Obrađivač podataka će preduzeti sve tehničke, kadrovske i organizacione mere u cilju zaštite Podataka o ličnosti.

35.5 Na osnovu Zakona imate pravo da zahtevate obaveštenje, stavljanje na uvid i/ili kopiju podataka koji se odnose na Vas i sva prava na osnovu uvida (ispravka, ažuriranje i drugo), kao i pravo da pristanak za obradu opozovete u svakom trenutku i to tako što ću poslati pisani zahtev na adresu Monster Energy ili na adresu e-pošte [email protected] i da se u slučaju opoziva vaši podaci brišu, a da nakon podnošenja zahteva za opoziv gubite pravo na dalje učešće na Konkursu; kao i da u slučaju nedozvoljene obrade ostvarujete svoja prava u skladu sa pravnim propisima Republike Srbije.

Monster Energy SER doo Beograd

Guy Carling

Direktor