be_ixf;ym_202103 d_02; ct_100
STÄNG

Come With Us - Sverige - 2021

Enter To Win

Inte ditt land? Välj ditt land från menyn ovan.

Vinn ditt önskade pris med Monster Energy!

skicka in bidrag från Januari 18 2021 till April 30 2021

kampanjregler

UTFÖRLIGA KAMPANJVILLKOR

Vänligen läs dessa villkor och bestämmelser (”Villkor”) noggrant. Genom att delta i den här kampanjen (”Kampanjen”) samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Du ska också läsa vår sekretesspolicy på www.monsterenergy.com, vilken förklarar hur vi kommer att använda den information som du lämnar till oss när du deltar i kampanjen.

Kampanjen anordnas och drivs av Monster Energy Europe Limited med adress Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Storbritannien (”Monster Energy”).

Kampanjen är öppen för alla personer som är arton (18) år eller äldre och som är bosatta i Sverige. Ingen anställd eller anhörig till en anställd hos Monster Energy eller dess närstående bolag, underleverantörer, agenter eller uppdragstagare eller någon annan som har professionell anknytning till kampanjen får delta i kampanjen.

Kampanjen utförs via webbplatsen på www.monsterenergy.com/comewithus_SE (”Webbplatsen”)och marknadsförs via kampanjmaterial på utvalda deltagande platser i Sverige.

Genom att delta i kampanjen på dessa villkor samtycker varje deltagare (”du”, ”din”, ”deltagaren”) till att vara bunden av dessa villkor och av Monster Energys beslut, vilka är slutgiltiga, i förhållande till alla frågor som rör kampanjen. Monster Energy kommer inte att ingå någon ytterligare korrespondens.

Alla tidpunkter och datum som anges i dessa villkor avser tidpunkter och datum i Sverige. Vid eventuella tvister angående tider eller datum för något inskickat bidrag gäller Monster Energys beslut.

Inget produktköp krävs för att få delta i kampanjen.

Anmälning

Kampanjens startdatum är 18 jan 2021 kl. 00:01 (”Startdatumet”) och kampanjens slutdatum är 30 april 2021 kl. 23:59 (”Slutdatumet”).

Deltagare kan delta i kampanjen genom att:

(a) agera i enlighet med dessa villkor;

(b) skicka in sin information enligt vad som anges på webbplatsen (det vill säga fullständigt namn, bostadsadress, födelsedatum telefonnummer och e-postadress);

(c) besvara den följande frågan (med högst 30 ord); ”Vilket är ditt bästa Monster Energy Energy®-minne?” (”Svar”); och

(d) välja sitt föredragna pris från rullgardinsmenyn.

Pris och krav

Varje deltagare som giltigt skickar in sitt bidrag enligt ovan (varje ”Giltig bidrag”) hamnar i en grupp av deltagare tillsammans med alla andra giltiga bidrag.

En panel bestående av två (2) representanter från Monster Energy och en (1) oberoende domare (vilka tillsammans utgör ”Panelen”) kommer att samarbeta och inom tre (3) dagar efter slutdatumet välja en (1) officiell vinnare (”Vinnaren”) vars svar uppvisar störst kreativitet och originalitet, genialitet, bäst förståelse för Monster Energy® och bäst vokabulär och skriftligt uttryck (”Urvalskriterierna”). Panelen ska säkerställa att bidragen är giltiga enligt dessa villkor, bedöma de giltiga bidragen enligt urvalskriterierna och dela ut priset (som definieras nedan) till vinnaren (”Urvalsprocessen”).

Vinnaren ska vinna sitt föredragna pris ("Priset") från följande alternativ:

en (1) 125cc YZF-R125 Monster Energy® Yamaha MotoGP Edition-motorcykel med ett ungefärligt detaljhandelsvärde på fyrtiofem tusen trehundra och trettioen svenska kronor (45 331,00 SEK); eller

en (1) 250cc YZ250F Monster Energy® Yamaha racing edition motocross-motorcykel med ett ungefärligt detaljhandelsvärde på femtio tusen trehundra sextiofem svenska kronor (50 365,00 SEK); eller

en (1) SCOTT Ransom 900-inställd cykel med ett ungefärligt detaljhandelsvärde på nittio tusen trehundra trettioåtta svenska kronor (90 338,00 SEK); eller

ett (1) par Monster Energy®-märkta Armada-skidor, ett (1) par Armada-skidbindningar, en (1) Monster Energy®-märkt Lobster-snowboard, en (1) actionkamera och en (1) online-återförsäljarkupong, exakta detaljer om varje artikel ska bestämmas av Monster Energy efter eget gottfinnande med ett ungefärligt detaljhandelsvärde på trettio tusen, tvåhundrasjuttio svenska kronor (30 270,00 SEK).

Innan den potentiella vinnaren utnämns till vinnare och tar emot priset ska personen:

Behöva bevisa sitt berättigande inklusive men utan begränsning till åldersbevis, bosättningsort och identitet, vilket kan innebära men är inte begränsat till en kopia av folkbokföringsbevis, körkort, pass och/eller liknande offentligt utfärdad legitimation;

Behöva skriva under en behörighetsbekräftelse och ansvarsfriskrivning innan priset kan överlämnas till dem. Kopior av gällande bekräftelse och friskrivningsklausul kan erhållas på begäran på www.monsterenergy.com/contact-us.

Om denna information inte lämnas till Monster Energy inom den rimliga tidsramen som bestäms av Monster Energy, kan det innebära att vinnaren går miste om priset och Monster Energy utser ett annat giltigt bidrag så snart som möjligt därefter.

Förtydligande: Alla andra kostnader i samband med priset, inklusive men inte begränsat till fordonsregistreringsskatt, säkerhetsutrustning, körkort, relevant försäkring och allt annat som relaterar till priset men inte specifikt anges och beskrivs i definitionen av priset ovan ska bäras helt av vinnaren.

Notifiering och prisleverans

Vinnaren kommer att bli underrättad via e-post och/eller telefon på den e-postadress och/eller det telefonnummer som angivits vid deltagande i kampanjen inom tre (3) från urvalsprocessen (”Notifiering”). Deltagare som inte vunnit kommer inte att notifieras.

Information om leverans av priset fastställs av Monster Energy helt efter eget godtycke. Information om leverans av priset (inklusive men inte begränsat till tid, datum och plats för leverans) ges till vinnaren vid notifieringen.

I händelse av att Monster Energy inte kan komma i (i) kontakt med den potentiella vinnaren inom tre (3) dagar från notifieringen; eller (ii) om den potentiella vinnaren av någon anledning inte kan ta emot Priset, kommer ett sådant bidrag att betraktas som ogiltigt och Monster Energy väljer därefter ett annat giltigt bidrag så snart som rimligen är möjligt i enlighet med urvalsprocessen.

Allmänna villkor

Deltagarna är begränsade till ett (1) deltagande per person och varje deltagare får inte lämna in eller försöka lämna in mer än ett (1) bidrag. Monster Energy förbehåller sig rätten att neka anmälan till kampanjen för en person som skickar in eller försöker skicka in fler än ett (1) bidrag.

Bidrag anses vara ogiltiga om de görs på nätet med hjälp av metoder som genereras av skript, makro eller automatisk utrustning. Monster Energy förbehåller sig rätten att kontrollera bidragens giltighet och att utesluta bidrag som Monster Energy tror har gjorts med hjälp av någon automatiserad anmälningsteknik.

För att undvika missförstånd ska nämnas att det krävs en dator eller någon annan enhet som kan anslutas till Internet, samt en Internetanslutning, för att anmäla sig till kampanjen. Det är deltagarnas eget ansvar att skaffa tillstånd från den som äger datorn och den som betalar för Internetleverantör. Ingen ersättning kommer att betalas ut för utgifter som gäller användning av en Internetanslutning för att delta i kampanjen.

Varje bidrag ska anses ha tagit emot vid den tidpunkt då det skrivs in i Monster Energys databas och inte vid den tidpunkt då bidraget skickats till webbplatsen av deltagaren.

Om tvist uppstår kring vinnares identitet gäller Monster Energys beslut.

Att skicka in anmälningsformuläret online eller att uppvisa någon annan form av bevis på att anmälningsformuläret har skickats in online utgör inte bevis på att bidraget tagits emot. Monster Energy är inte ansvarigt för bidrag som är felaktigt ifyllda, borttappade, försenade eller som inte tagits emot oavsett anledning.

Priset är som det beskrivits och kan inte överlåtas eller bytas ut och inget kontantalternativ kommer att erbjudas om vinnaren inte kan göra anspråk på priset av någon anledning. Oaktat det föregående förbehåller sig Monster Energy vid oförutsedda händelser, eller om Monster Energy inte kan leverera priset på grund av COVID-19-pandemin eller av någon annan anledning, rätten att ersätta hela eller delar av priset med pris med motsvarande eller högre värde.

Vinnaren samtycker till att delta i rimlig marknadsföring kring kampanjen om de blir ombedda av Monster Energy att göra det och vinnaren förstår att Monster Energy kan använda deras namn, bild och ljud- och/eller bildinspelningar av dem för all marknadsföring i samband med kampanjen som beskrivs i Monster Energys integritetspolicy.

Om Monster Energy inte följer dessa villkor är det ansvarigt för förlust eller skada som en deltagare åsamkas, om det är ett förutsebart resultat av att Monster Energys brutit mot dessa villkor eller har visat oaktsamhet. Men det är inte ansvarigt för förlust eller skada som inte är förutsebar. Förlust eller skada är förutsebart om de var en uppenbar följd av Monster Energys överträdelse eller om de övervägdes av deltagaren och Monster Energy vid den tidpunkt då deltagaren gick in i kampanjen. Förutom Monster Energys ansvar för förutsebara förluster eller skador, friskriver sig Monster Energy och/eller något av deras partnerföretag, anställda, styrelseledamöter, agenter, tilldelningar eller underleverantörer allt ansvar i den utsträckning som tillåts enligt lag.

Händelser kan inträffa som gör kampanjen i sig eller utdelningen av något pris omöjliga av skäl som ligger utanför Monster Energys kontroll och Monster Energy får därför helt efter eget godtycke ändra kampanjen och deltagarna godkänner att inget ansvar ska kunna åläggas Monster Energy till följd av detta.

Monster Energy förbehåller sig rätten att:

(a) ändra kampanjens format och/eller helt eller delvis försena eller skjuta upp kampanjen eller något skede av den på grund av händelser bortom dess rimliga kontroll utan ansvar gentemot deltagarna; och/eller

(b) neka bidrag från enskilda personer till kampanjen eller framtida kampanjer som anordnas av Monster Energy: (i) där Monster Energy rimligen anser att priset, helt eller delvis, har överlåtits till en tredje part; (ii) om en deltagare har diskvalificerats från en Monster Energy-tävling eller kampanj under tolv (12) månader före startdatumet, (iii) om Monster Energy har anledning att tro att en sådan person inte har uppfyllt dessa villkor och/eller (iv) om en sådan person inte är berättigad att delta i kampanjen (eller om deltagande i kampanjen borde ha nekats av någon anledning).

Om inget annat uttryckligen anges i dessa villkor avsäger sig Monster Energy allt ansvar för eventuella kostnader eller utgifter som en deltagare ådrar sig. Vinnaren betalar själv eventuella skatter i samband med prisen.

Deltagarna rekommenderas att behålla en kopia av dessa villkor för framtida referens.

Du accepterar att ditt namn kan bli tillgängligt för allmänheten om du är vinnaren. Vinnarens namn är tillgängligt genom att kontakta Monster Energy på www.monsterenergy.com/contact-us inom 90 dagar från slutdatumet.

Kampanjen och dessa villkor regleras av lagstiftningen i England och Wales med förbehåll för obligatoriska bestämmelser i lokal konsumentlag som kan tillämpas till din fördel genom rättsakt och ingenting i kampanjen och dessa villkor påverkar dina rättigheter som konsument för att förlita sig på sådana obligatoriska bestämmelser i lokal lag.

Eventuella tvister (kontraktsmässiga eller ej kontraktsmässiga) som uppstår under eller i samband med kampanjen eller dessa villkor faller under domstolarnas i England och Wales exklusiva domsrätt. Detta begränsar dock inte konsumentens lagstadgade rättigheter under gällande konsumentlagstiftning.

Om du har några frågor om kampanjen, eller om du behöver komma i kontakt med oss, kan du kontakta vår kundtjänst på www.monsterenergy.com/contact-us.