be_ixf;ym_202110 d_20; ct_100
STÄNG

Post Up with Post Malone - Sweden - 2021

Win a chance for an online fan experience with Post Malone or win a Beats Studio3 Wireless Headphones or Post Malone gear with Monster Energy!

skicka in bidrag från Juli 01 2021 till Augusti 31 2021

kampanjregler

KAMPANJVILLKOR
Vänligen läs dessa villkor och bestämmelser (”Villkor”) noggrant. Genom att delta i den här kampanjen (”Kampanjen”) samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Du ska också läsa vår sekretesspolicy på www.monsterenergy.com, vilken förklarar hur vi kommer att använda den information som du lämnar till oss när du deltar i kampanjen.
1.    Kampanjen anordnas och drivs av Monster Energy Europe Limited med adress Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Storbritannien (”Monster Energy”).
2.    Kampanjen är öppen för alla personer som är arton (18) år eller äldre och som är bosatta i Sverige. Ingen anställd eller anhörig till en anställd hos Monster Energy eller dess närstående bolag, underleverantörer, agenter eller uppdragstagare eller någon annan som har professionell anknytning till kampanjen får delta i kampanjen.
3.    Kampanjen utförs via webbplatsen på www.monsterenergy.com (”Webbplatsen”) och marknadsförs via kampanjmaterial i utvalda butiker i Sverige ("Återförsäljare"), som säljer burkar med Monster Energy®-produkter ("Monster Energy-produkter").
4.    Genom att delta i kampanjen på dessa villkor samtycker varje deltagare (”du”, ”din”, ”deltagaren”) till att vara bunden av dessa villkor och av Monster Energys beslut, vilka är slutgiltiga, i förhållande till alla frågor som rör kampanjen.  Monster Energy kommer inte att ingå någon ytterligare korrespondens.
5.    Alla tidpunkter och datum som anges i dessa villkor avser tidpunkter och datum i Sverige. Vid eventuella tvister angående tider eller datum för något inskickat bidrag gäller Monster Energys beslut.
6.    Inget produktköp krävs för att få delta i kampanjen.

Anmälning

7.    Startdatum för kampanjen är 00:00 den 1 juli 2021 (”Startdatum”) och slutdatum för kampanjen är 23:59 den 31 augusti 2021 (”Slutdatum”).
8.    Deltagare kan delta i kampanjen genom att:
(a) agera i enlighet med dessa villkor; och
(b) ange på webbplatsen 
(i)    deras uppgifter enligt anvisningar från webbplatsen (dvs. fullständigt namn, adress, födelsedatum, e-postadress och telefonnummer); och
(c) besvara den följande frågan (med högst 30 ord); ”Varför ska du vinna chansen att få en virtuell meet and greet-upplevelse med Post Malone? (”Svar”).
Pris och krav
9.    En panel bestående av två (2) representanter från Monster Energy och en (1) oberoende domare (vilka tillsammans utgör ”Panelen”) kommer att samarbeta och inom fem (5) dagar efter slutdatumet välja, från varje deltagare som på ett giltigt sätt skickar in sitt bidrag enligt vad som anges ovan (var och en ett "Giltigt bidrag"), en (1) huvudvinnare (”Huvudvinnaren”) och fyra (4) andrapristagare (var för sig en "Andrapristagare" tillsammans "Andrapristagarna") vars svar uppvisar störst kreativitet och originalitet, genialitet, bäst förståelse för Post Malone och Monster Energy®-varumärket och som använder bäst vokabulär och skriftligt uttryck (”Urvalskriterierna”). Panelen ska säkerställa att bidragen är giltiga enligt dessa villkor, bedöma de kvalificerade bidragen enligt urvalskriterierna och dela ut huvudpriset (enligt definitionen nedan) till huvudvinnaren och andrapriset (enligt definitionen nedan) till andrapristagaren.
10.    Huvudvinnaren vinner (”Huvudpriset”):
10.1.    en exklusiv fans-upplevelse online med Post Malone (om han är tillgänglig) via ett videosamtal;
10.2.    en (1) Post Malone-hoodie med ett ungefärligt försäljningsvärde på femhundrafyrtiofem och 00/100 svenska kronor (545,00 kr);
10.3.    en (1) Post Malone-t-shirt med ett ungefärligt försäljningsvärde på trehundra sextio och 00/100 svenska kronor (360,00 kr); och
10.4.    en (1) Post Malone-keps med ett ungefärligt försäljningsvärde på trehundratjugo och 00/100 svenska kronor (320,00 kr).
11.    Andrapristagarna ska var och en vinna ("Andrapriset"):
11.1.    en (1) Post Malone-hoodie med ett ungefärligt försäljningsvärde på femhundrafyrtiofem och 00/100 svenska kronor (545,00 kr);
11.2.    en (1) Post Malone-t-shirt med ett ungefärligt försäljningsvärde på trehundra sextio och 00/100 svenska kronor (360,00 kr); och
11.3.    en (1) Post Malone-keps med ett ungefärligt försäljningsvärde på trehundratjugo och 00/100 svenska kronor (320,00 kr).
12.    Huvudvinnaren och andrapristagaren ska tillsammans kallas "Vinnare" och var och en "Vinnare".
13.    Huvudpriset och andrapriset ska tillsammans kallas "Priserna" och var för sig ett "Pris".
14.    Innan en potentiell vinnare förklaras som vinnare och får sitt pris kan han eller hon bli tvungen att bevisa sitt berättigande inklusive, utan begränsning, bevis på ålder, bosättningsort och identitet, vilket kan inkludera, men är inte begränsat till, en kopia av folkbokföringsbevis, pass och/eller liknande offentligt utfärdad legitimation. Om Monster Energy inte får denna information inom den rimliga tidsram som Monster Energy fastställt kan det leda till att vinnaren förlorar sitt pris och att Monster Energy drar ett annat giltigt bidrag så snart som det är rimligt möjligt därefter.

Notifiering och prisleverans

15.    Vinnarna kommer att bli underrättad via e-post och/eller telefon på den e-postadress och/eller det telefonnummer som angivits vid deltagande i kampanjen inom fyrtioåtta (48) timmar från slutdatumet (”Notifiering”). Deltagare som inte vunnit kommer inte att notifieras.
16.    Information om leverans av priserna fastställs av Monster Energy helt efter eget godtycke. Information om leverans av priserna (inklusive men inte begränsat till tid, datum och plats för leverans) ges till vinnarna inom tjugo (20) dagar från notifieringen.
17.    I händelse av att Monster Energy inte kan få kontakt med en potentiell vinnare inom fyrtioåtta (48) timmar från notifieringen eller om en potentiell vinnare inte kan hämta priset av någon anledning kommer ett sådant bidrag att betraktas som ogiltigt och Monster Energy väljer ett annat giltigt bidrag så snart därefter som rimligen är möjligt därefter.

Allmänna villkor

18.    Deltagarna är begränsade till ett (1) deltagande per person och varje deltagare får inte lämna in eller försöka lämna in mer än ett (1) bidrag.  Monster Energy förbehåller sig rätten att neka anmälan till kampanjen för en person som skickar in eller försöker skicka in fler än ett (1) bidrag.
19.    Bidrag anses vara ogiltiga om de görs på nätet med hjälp av metoder som genereras av skript, makro eller automatisk utrustning.  Monster Energy förbehåller sig rätten att kontrollera bidragens giltighet och att utesluta bidrag som Monster Energy tror har gjorts med hjälp av någon automatiserad anmälningsteknik.
20.    För att undvika missförstånd ska nämnas att det krävs en dator eller någon annan enhet som kan anslutas till Internet, samt en Internetanslutning, för att anmäla sig till kampanjen. Det är deltagarnas eget ansvar att skaffa tillstånd från den som äger datorn och den som betalar för Internetleverantör. Ingen ersättning kommer att betalas ut för utgifter som gäller användning av en Internetanslutning för att delta i kampanjen.
21.    Varje bidrag ska anses ha tagit emot vid den tidpunkt då det skrivs in i Monster Energys databas och inte vid den tidpunkt då bidraget skickats till webbplatsen av deltagaren.
22.    Om tvist uppstår kring vinnares identitet gäller Monster Energys beslut.
23.    Att skicka in anmälningsformuläret online eller att uppvisa någon annan form av bevis på att anmälningsformuläret har skickats in online utgör inte bevis på att bidraget tagits emot. Monster Energy är inte ansvarigt för bidrag som är felaktigt ifyllda, borttappade, försenade eller som inte tagits emot oavsett anledning.
24.    Priserna är som det beskrivits och kan inte överlåtas eller bytas ut och inget kontantalternativ kommer att erbjudas om en vinnare inte kan göra anspråk på priset av någon anledning. Trots bestämmelserna ovan, i händelse av oförutsedda omständigheter eller om Monster Energy inte kan leverera ett pris på grund av COVID-19-pandemin eller av någon annan anledning, förbehåller sig Monster Energy rätten att ersätta ett helt pris eller priskomponenterna med priser av samma eller större värde.
25.    Vinnarna samtycker till att delta i marknadsföring kring kampanjen om de blir ombedda av Monster Energy att göra det och vinnarna samtycker till att Monster Energy använder hans eller hennes namn och bild samt ljud- och/eller bildinspelningar av dem för marknadsföring i samband med kampanjen.
26.    Om Monster Energy inte följer dessa villkor är det ansvarigt för förlust eller skada som en deltagare åsamkas, om det är ett förutsebart resultat av att Monster Energys brutit mot dessa villkor eller har visat oaktsamhet. Men det är inte ansvarigt för förlust eller skada som inte är förutsebar. Förlust eller skada är förutsebart om de var en uppenbar följd av Monster Energys överträdelse eller om de övervägdes av deltagaren och Monster Energy vid den tidpunkt då deltagaren gick in i kampanjen. Förutom Monster Energys ansvar för förutsebara förluster eller skador, friskriver sig Monster Energy, Posty Touring, Inc., Austin Richard Post, Apple Inc och/eller något av deras partnerföretag, anställda, styrelseledamöter, tjänstemän, ägare, medlemmar, anställda, agenter, tilldelningar eller underleverantörer allt ansvar i den utsträckning som tillåts enligt lag.
27.    Händelser kan inträffa som gör kampanjen i sig eller utdelningen av något pris omöjliga av skäl som ligger utanför Monster Energys kontroll och Monster Energy får därför helt efter eget godtycke ändra kampanjen och deltagarna godkänner att inget ansvar ska kunna åläggas Monster Energy till följd av detta.
28.    Monster Energy förbehåller sig rätten att:
(a) ändra kampanjens format och/eller helt eller delvis försena eller skjuta upp kampanjen eller något skede av den på grund av händelser bortom dess rimliga kontroll utan ansvar gentemot deltagarna; och/eller
(b) neka bidrag från enskilda personer till kampanjen eller framtida kampanjer som anordnas av Monster Energy: (i) där Monster Energy rimligen anser att priset, helt eller delvis, har överlåtits till en tredje part; (ii) om en deltagare har diskvalificerats från en Monster Energy-tävling eller kampanj under tolv (12) månader före startdatumet, (iii) om Monster Energy har anledning att tro att en sådan person inte har uppfyllt dessa villkor och/eller (iv) om en sådan person inte är berättigad att delta i kampanjen (eller om deltagande i kampanjen borde ha nekats av någon anledning).
29.    Om inget annat uttryckligen anges i dessa villkor avsäger sig Monster Energy allt ansvar för eventuella kostnader eller utgifter som en deltagare ådrar sig. Vinnarna betalar själv eventuella skatter i samband med priserna.
30.    Deltagarna rekommenderas att behålla en kopia av dessa villkor för framtida referens.
31.    Du accepterar att ditt namn och bosättningsort kan bli tillgängligt för allmänheten om du är vinnare. Vinnarnas namn är tillgängligt genom att kontakta Monster Energy på www.monsterenergy.com/contact-us inom sextio (60) dagar från slutdatumet.
32.    Kampanjen och dessa villkor regleras av lagstiftningen i England och Wales med förbehåll för obligatoriska bestämmelser i lokal konsumentlag som kan tillämpas till din fördel genom rättsakt och ingenting i kampanjen och dessa villkor påverkar dina rättigheter som konsument för att förlita sig på sådana obligatoriska bestämmelser i lokal lag.
33.    Eventuella tvister (kontraktsmässiga eller ej kontraktsmässiga) som uppstår under eller i samband med kampanjen eller dessa villkor faller under domstolarnas i England och Wales icke-exklusiva domsrätt. Detta begränsar dock inte konsumentens lagstadgade rättigheter under gällande konsumentlagstiftning.
34.    Om du har några frågor om kampanjen, eller om du behöver komma i kontakt med oss, kan du kontakta vår kundtjänst på www.monsterenergy.com/contact-us.
35.    Denna kampanj är inte på något sätt sponsrad, administrerad eller associerad med Apple Inc.