be_ixf;ym_202106 d_18; ct_100
STÄNG

Train Like a Pro Promotionn - EPL - Sweden - 2021

Win an exclusive experience to train like a pro!

skicka in bidrag från April 01 2021 till Maj 31 2021

kampanjregler

UTFÖRLIGA KAMPANJVILLKOR

Vänligen läs dessa villkor och bestämmelser (”Villkor”) noggrant. Genom att delta i den här kampanjen (”Kampanjen”) samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Du ska också läsa vår sekretesspolicy på www.monsterenergy.com, vilken förklarar hur vi kommer att använda den information som du lämnar till oss när du deltar i kampanjen.

Kampanjen anordnas och drivs av Monster Energy Europe Limited med adress Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Storbritannien (”HydroSport”).

Kampanjen är öppen för alla personer som är arton (18) år eller äldre och som är bosatta i Sverige. Ingen anställd eller anhörig till en anställd hos HydroSport eller dess närstående bolag, underleverantörer, agenter eller uppdragstagare eller någon annan som har professionell anknytning till kampanjen får delta i kampanjen.

Kampanjen utförs via webbplatsen på www.monsterenergy.com/trainlikeapro_SE (”Webbplatsen”) och marknadsförs via kampanjmaterial på utvalda deltagande ”ICA”- och ”City Gross”-butiker i Sverige.

Genom att delta i kampanjen på dessa villkor samtycker varje deltagare (”du”, ”din”, ”deltagaren”) till att vara bunden av dessa villkor och av HydroSports beslut, vilka är slutgiltiga, i förhållande till alla frågor som rör kampanjen. HydroSport kommer inte att ingå någon ytterligare korrespondens.

Alla tidpunkter och datum som anges i dessa villkor avser tidpunkter och datum i Sverige. Vid eventuella tvister angående tider eller datum för något inskickat bidrag gäller HydroSport beslut.

Inget produktköp krävs för att få delta i kampanjen.

Anmälning

Kampanjens startdatum är 1 april 2021 kl. 00:01 (”Startdatumet”) och kampanjens slutdatum är 30 maj 2021 kl. 23:59 (”Slutdatumet”).

Deltagare kan delta i kampanjen genom att:

(a) agera i enlighet med dessa villkor;

(b) skicka in sin information enligt vad som anges på webbplatsen (det vill säga fullständigt namn, bostadsadress, födelsedatum telefonnummer och e-postadress); och

(c) besvara den följande frågan (med högst 30 ord); ”Varför vill du besöka Tottenham Hotspur Football Club?” (”Svar”).

Pris och krav

Varje deltagare som giltigt skickar in sitt bidrag enligt ovan (varje ”Giltig bidrag”) hamnar i en grupp av deltagare tillsammans med alla andra giltiga bidrag.

En panel bestående av två (2) representanter från HydroSport och en (1) oberoende domare (vilka tillsammans utgör ”Panelen”) samarbetar och kommer inom tre (3) dagar efter slutdatumet välja en (1) officiell vinnare (”Vinnaren”) av Priset (som anges ovan) vars svar uppvisar störst kreativitet och originalitet, genialitet, bäst förståelse för Tottenham Hotspur F.C. och bäst vokabulär och skriftligt uttryck (”Urvalskriterierna”). Panelen ska säkerställa att bidragen är giltiga enligt dessa villkor, bedöma de giltiga bidragen enligt urvalskriterierna och dela ut priset till vinnaren (”Urvalsprocessen”).

Vinnaren ska vinna en resa för 2 personer till Storbritannien mellan 30 juni 2021 och 31 oktober 2021 (tidpunkten bestäms av HydroSport helt efter eget godtycke och i mån av tillgång) (”Pris”) med ett ungefärligt värde på tjugo tusen svenska kronor (20 000,00 SEK) bestående av:

ett träningspass med Tottenham Hotspur F.C. och ett ”meet and greet” på träningsanläggningen med Tottenham Hotspur F.C., med förbehåll för regeringens riktlinjer under COVID-19-pandemin (”Event”);

två (2) nätters inkvartering i ett delat rum för två (2) personer på ett hotell med inte mindre än tre (3) stjärnor som väljs av HydroSport helt efter eget godtycke och i mån av tillgång (”Hotell”);

resa i ekonomiklass, tur och retur, för två (2) personer från en flygplats i Sverige till en flygplats i England (”Destinationen”); transportsätt, platser, datum och tider för resan bestäms av HydroSport, helt efter eget godtycke och i mån av tillgång; och

transfer i ekonomiklass, tur och retur, för två (2) personer från destinationen till hotellet, och från hotellet till evenemanget; tiderna och transportmetoden bestäms av HydroSport, helt efter eget godtycke och i mån av tillgång.

Endast vinnaren av priset och en (1) person som har valts av vinnaren (”Utvald person”) får ta del av fördelarna av priset. Den utvalda personen ska godkännas av HydroSport och måste vara minst (18) år och bosatt i Sverige. Vinnaren och utvald person måste inneha giltiga pass som inte löper ut före 31 december 2021 för att lösa in priset.

Innan den potentiella vinnaren och dess utvalda person kan utnämnas till vinnare och ta emot priset måste han eller hon:

bevisa sitt berättigande inklusive men utan begränsning till ålder, bosättningsort och identitet, vilket kan innebära men är inte begränsat till en kopia av folkbokföringsbevis, pass och/eller liknande offentligt utfärdad legitimation; och

skriva under en friskrivningsklausul som utfärdas av HydroSport helt efter eget godtycke som specifikt gäller priset och därmed bekräfta sin förståelse av, efterlevnad av och samtycke till ansvarsfriskrivningen. Kopior av gällande bekräftelse och friskrivningsklausul kan erhållas på begäran på www.monsterenergy.com/contact-us.

Om denna information inte lämnas till HydroSport inom de rimliga tidsramar som bestäms av HydroSport, kan det innebära att vinnaren går miste om detta pris och att HydroSport utser ett annat kvalificerat bidrag så snart som möjligt därefter.

Förtydligande: Alla andra kostnader i samband med priset, inklusive men inte begränsat till skatter, giltig sjukförsäkring för resan, resevisum (i tillämpliga fall), transporter, utrustning, kost, underhållning och allt annat som har samband med priset men inte specifikt anges och beskrivs i definitionen av priset ovan betalas av den officiella vinnaren. I inkvarteringen ingår endast rum och vinnaren och dess utvalda person ansvarar själv för alla kostnader för mat och dryck på andra ställen samt alla ytterligare rumskostnader. Den officiella vinnaren samtycker härmed till att följa alla villkor som anges av aktuella tjänsteleverantörer för de tjänster som beskrivs ovan.

Det är vinnarens ansvar att tillhandahålla eventuell dokumentation och följa alla andra juridiska krav för priset och/eller tillhandahålla dokumentation som krävs enligt lag och/eller HydroSport.

Notifiering och prisleverans

Vinnaren kommer att bli underrättad via e-post och/eller telefon på den e-postadress och/eller det telefonnummer som angivits vid deltagande i kampanjen inom sju (7) från urvalsprocessen (”Notifiering”). Deltagare som inte vunnit kommer inte att notifieras.

Information om leverans av priset fastställs av HydroSport helt efter eget godtycke. Information om leverans av priset (inklusive men inte begränsat till tid, datum och plats för leverans) ges till vinnaren vid notifieringen.

I händelse av att HydroSport inte kan få kontakt med en potentiell vinnare inom sju (7) dagar från notifieringen eller om den potentiella vinnaren inte kan hämta priset eller om den potentiella vinnaren inte kan närvara vid upplevelsen av någon anledning kommer ett sådant bidrag att betraktas som ogiltigt och HydroSport väljer ett annat giltigt bidrag så snart därefter som rimligen är möjligt.

Allmänna villkor

Deltagarna är begränsade till ett (1) deltagande per person och varje deltagare får inte lämna in eller försöka lämna in mer än ett (1) bidrag. HydroSport förbehåller sig rätten att neka anmälan till kampanjen för en person som skickar in eller försöker skicka in fler än ett (1) bidrag.

Bidrag anses vara ogiltiga om de görs på nätet med hjälp av metoder som genereras av skript, makro eller automatisk utrustning. HydroSport förbehåller sig rätten att kontrollera bidragens giltighet och att utesluta bidrag som HydroSport tror har gjorts med hjälp av någon automatiserad anmälningsteknik.

För att undvika missförstånd ska nämnas att det krävs en dator eller någon annan enhet som kan anslutas till Internet, samt en Internetanslutning, för att anmäla sig till kampanjen. Det är deltagarnas eget ansvar att skaffa tillstånd från den som äger datorn och den som betalar för Internetleverantör. Ingen ersättning kommer att betalas ut för utgifter som gäller användning av en Internetanslutning för att delta i kampanjen.

Varje bidrag ska anses ha tagit emot vid den tidpunkt då det skrivs in i HydroSports databas och inte vid den tidpunkt då bidraget skickats till webbplatsen av deltagaren.

Om tvist uppstår kring vinnares identitet gäller HydroSports beslut.

Att skicka in anmälningsformuläret online eller att uppvisa någon annan form av bevis på att anmälningsformuläret har skickats in online utgör inte bevis på att bidraget tagits emot. HydroSport är inte ansvarigt för bidrag som är felaktigt ifyllda, borttappade, försenade eller som inte tagits emot oavsett anledning.

Priset är som det beskrivits och kan inte överlåtas eller bytas ut och inget kontantalternativ kommer att erbjudas om vinnaren inte kan göra anspråk på priset av någon anledning. Trots det föregående förbehåller sig HydroSport vid oförutsedda händelser, eller om HydroSport inte kan leverera priset på grund av COVID-19-pandemin eller av någon annan anledning, rätten att ersätta hela eller delar av priset med pris med motsvarande eller högre värde.

Vinnaren samtycker till att delta och den utvalda personen samtycker till att delta i marknadsföring kring kampanjen om de blir ombedda av HydroSport att göra det och vinnaren förstår att HydroSport använder hans eller hennes namn och bild samt ljud- och/eller bildinspelningar av dem för marknadsföring i samband med kampanjen som beskrivs i HydroSports integritetspolicy.

Om HydroSport inte följer dessa villkor är det ansvarigt för förlust eller skada som en deltagare åsamkas, om det är ett förutsebart resultat av att HydroSports brutit mot dessa villkor eller har visat oaktsamhet. Men det är inte ansvarigt för förlust eller skada som inte är förutsebar. Förlust eller skada är förutsebart om de var en uppenbar följd av HydroSports överträdelse eller om de övervägdes av deltagaren och HydroSport vid den tidpunkt då deltagaren gick in i kampanjen. Förutom Hydrosports ansvar för förutsebara förluster eller skador, friskriver sig HydroSport och/eller något av deras partnerföretag, anställda, styrelseledamöter, agenter, tilldelningar eller underleverantörer allt ansvar i den utsträckning som tillåts enligt lag.

Händelser kan inträffa som gör kampanjen i sig eller utdelningen av något pris omöjliga av skäl som ligger utanför HydroSports kontroll och HydroSport får därför helt efter eget godtycke ändra kampanjen och deltagarna godkänner att inget ansvar ska kunna åläggas HydroSport till följd av detta.

HydroSport förbehåller sig rätten att:

(a) ändra kampanjens format och/eller helt eller delvis försena eller skjuta upp kampanjen eller något skede av den på grund av händelser bortom dess rimliga kontroll utan ansvar gentemot deltagarna; och/eller

(b) neka bidrag från enskilda personer till kampanjen eller framtida kampanjer som anordnas av HydroSport: (i) där HydroSport rimligen anser att priset, helt eller delvis, har överlåtits till en tredje part; (ii) om en deltagare har diskvalificerats från en HydroSport-tävling eller kampanj under tolv (12) månader före startdatumet, (iii) om HydroSport har anledning att tro att en sådan person inte har uppfyllt dessa villkor och/eller (iv) om en sådan person inte är berättigad att delta i kampanjen (eller om deltagande i kampanjen borde ha nekats av någon anledning).

Om inget annat uttryckligen anges i dessa villkor avsäger sig HydroSport allt ansvar för eventuella kostnader eller utgifter som en deltagare ådrar sig. Vinnaren betalar själv eventuella skatter i samband med prisen.

Deltagarna rekommenderas att behålla en kopia av dessa villkor för framtida referens.

Du accepterar att ditt namn kan bli tillgängligt för allmänheten om du är vinnaren. Vinnarens namn är tillgängligt genom att kontakta HydroSport på www.monsterenergy.com/contact-us inom 90 dagar från slutdatumet.

Kampanjen och dessa villkor regleras av lagstiftningen i England och Wales med förbehåll för obligatoriska bestämmelser i lokal konsumentlag som kan tillämpas till din fördel genom rättsakt och ingenting i kampanjen och dessa villkor påverkar dina rättigheter som konsument för att förlita sig på sådana obligatoriska bestämmelser i lokal lag.

Eventuella tvister (kontraktsmässiga eller ej kontraktsmässiga) som uppstår under eller i samband med kampanjen eller dessa villkor faller under domstolarnas i England och Wales exklusiva domsrätt. Detta begränsar dock inte konsumentens lagstadgade rättigheter under gällande konsumentlagstiftning.

Om du har några frågor om kampanjen, eller om du behöver komma i kontakt med oss, kan du kontakta vår kundtjänst på www.monsterenergy.com/contact-us.