be_ixf;ym_202110 d_21; ct_50
ZAPRI

Domači igralni set

Izpolni in zmagaj

Loading...
0%

To ni tvoja država? Izberi svojo v zgornjem meniju.

Osvoji domači igralni set z Monster Energy!

Oddaja prispevkov od Septembra 01 2021 Do oktobra 31 2021

Pravili promocije

CELOTNI POGOJI PROMOCIJE
Natančno preberite te pogoje (v nadaljevanju »pogoji«). S svojo prijavo na to promocijo (v nadaljevanju »promocija«) se strinjate, da vas zavezujejo ti pogoji. Prav tako preberite naš pravilnik o zasebnosti na spletnem mestu www.monsterenergy.com, ki pojasnjuje, kako bomo uporabljali podatke, ki nam jih posredujete ob prijavi na to promocijo.
1.    Promocijo organizira in vodi družba Monster Energy Europe Limited s sedežem na naslovu Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Združeno kraljestvo (v nadaljevanju »Monster Energy«).
2.    V promociji lahko sodelujejo vse osebe, starejše od osemnajst (18) let, s prebivališčem v Sloveniji. Nobenemu zaposlenemu ali družinskemu članu zaposlenega v družbi Monster Energy ali v katerem koli od njenih povezanih družb, podizvajalcih, pri zastopnikih ali pooblaščencih oziroma pri komer koli, ki je poklicno povezan s to promocijo, ni dovoljena prijava na promocijo. 
3.    Promocija poteka na spletnem mestu www.monsterenergy.com (v nadaljevanju »spletno mesto«) in se promovira s pomočjo promocijskega gradiva v izbranih prodajalnah »Jager« v Sloveniji.
4.    S prijavo na to promocijo skladno s temi pogoji se mora vsak udeleženec (v nadaljevanju »vi«, »vaš« in »udeleženec«) strinjati s tem, da ga zavezujejo ti pogoji in vse odločitve družbe Monster Energy, ki bodo veljale kot dokončne, glede vsega, kar je povezano s promocijo. Družba Monster Energy o tem ne bo nadalje komunicirala z nikomer.
5.    Vsi časi in datumi, določeni v teh pogojih, pomenijo čase in datume v Sloveniji. V primeru kakršnega koli spora glede ure ali datuma glasovanja prejete prijave bo odločitev družbe Monster Energy veljala za dokončno.
6.    Za sodelovanje v tej promociji ni potreben nakup nobenega izdelka. 

Prijava

7.    Promocija se začne ob 00:01 dne 1. 9. 2021 (v nadaljevanju »datum začetka«) in se zaključi ob 23:59 dne 31. 10. 2021 (»datum zaključka«). 
8.    Udeleženci se lahko na promocijo prijavijo tako, da: 
a.    ravnajo skladno s temi pogoji; 
b.    posredujejo svoje podatke v skladu z navodili na spletnem mestu (ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, datum rojstva in e-poštni naslov); in
c.    odgovorijo na naslednje vprašanje v 30 besedah ali manj: »Zakaj si zaslužite domači igralni komplet Monster Energy®?« (v nadaljevanju »odgovor«). 
Nagrada in zahteve 

9.    Vsak udeleženec, ki pošlje veljavno prijavo, kot je določeno zgoraj (v nadaljevanju »veljavna prijava«), bo skupaj z ostalimi veljavnimi prijavami dodan v skupino prijav.
10.    Žirija, sestavljena iz dveh (2) predstavnikov družbe Monster Energy in enega (1) neodvisnega sodnika (v nadaljevanju »žirija«), bo skupaj v štirinajstih (14) dneh po datumu zaključka izbrala uradne zmagovalce (v nadaljevanju »zmagovalci«) in dobitnike nagrade (kot je opredeljena v nadaljevanju), čigar odgovori bodo odražali največjo mero ustvarjalnosti, izvirnosti, domiselnosti in najboljše razumevanje igranja iger, blagovne znamke Monster Energy® ter najboljše besedišče in slog pisanja (v nadaljevanju »merila za izbor«). Žirija bo preverila, ali so prijave veljavne in v skladu s temi pogoji, primerjala veljavne prijave glede na merila za izbor ter podelila nagrado zmagovalcem (v nadaljevanju »izbirni postopek«). 
11.    Prvi trije (3) zmagovalci po izboru žirije (posamezno imenovani »zmagovalec«, skupaj pa »zmagovalci«) vsak posamezno prejmejo en (1) hladilnik z napisom Monster Energy®, en (1) igralni stol z napisom Monster Energy® in dvesto štirideset (240) pločevink energijske pijače Monster Energy® Original (dejansko velikost in dizajn povsem po lastni presoji in glede na razpoložljivost določi družba Monster Energy) (v nadaljevanju »nagrada«). Približna maloprodajna vrednost nagrade je šeststo šestinpetdeset in 00/100 evrov (656,00 EUR). 
12.    Preden je lahko razglašen za zmagovalca in prejme svojo nagrado, bo potencialni zmagovalec morda moral dokazati upravičenost, vključno in ne omejeno na dokazila o starosti, bivališču, identiteti, kar lahko vključuje, vendar ni omejeno na kopijo dokazila o bivališču, potni list in/ali podoben identifikacijski dokument, ki ga je izdal pristojni državni organ. Če zmagovalec družbi Monster Energy teh podatkov ne predloži v razumnem roku, ki ga določi družba Monster Energy, lahko pomeni, da mu bo nagrada odvzeta, družba Monster Energy pa bo takoj po tem, ko bo to razumno mogoče, izbrala drugo veljavno prijavo.
13.    Da se izognemo dvomu – vse druge stroške, povezane z nagrado, kar ni izrecno vključeno in navedeno v opredelitvi nagrade zgoraj, krije izključno vsak zmagovalec posebej.
14.    Odgovornost vsakega zmagovalca je, da predloži vso potrebno dokumentacijo in izpolnil vse ostale pravne zahteve za prevzem svoje nagrade in/ali dokumentacijo, ki jo zahteva zakonodaja ali družba Monster Energy.

Obveščanje in predaja nagrade

15.    Zmagovalci bodo obveščeni po elektronski pošti in/ali na telefonsko številko, ki so jo navedli ob prijavi na promocijo, v sedmih (7) dneh po izbirnem postopku (v nadaljevanju »obvestilo«). Neuspešni udeleženci ne bodo obveščeni. 
16.    Podrobnosti o predaji nagrade povsem po lastni presoji določi družba Monster Energy. Vsak zmagovalec bo s podrobnostmi o predaji nagrade (vključno z, vendar ne omejeno na čas, datum in lokacijo predaje) seznanjen ob prejemu obvestila.
17.    V primeru, da družba Monster Energy ne bo mogla stopiti v stik s potencialnim zmagovalcem v sedmih (7) dneh po posredovanem obvestilu ali da potencialni zmagovalec iz kakršnega koli razloga ni na voljo za prevzem nagrade, bo njegova prijava razveljavljena, družba Monster Energy pa bo izbrala drugo veljavno prijavo, takoj ko bo to razumno mogoče in v skladu z izbirnim postopkom. 
Splošni pogoji

18.    Vsak udeleženec lahko posreduje samo eno (1) prijavo in ne sme posredovati ali poskušati posredovati več kot ene (1) prijave. Družba Monster Energy si pridržuje pravico zavrniti prijavo posameznika, ki posreduje ali poskusi posredovati več kot eno (1) prijavo za sodelovanje v promociji.
19.    Spletni vnosi, izvedeni s pomočjo skriptov, makrov ali s samodejnimi napravami, niso dovoljeni. Družba Monster Energy si pridržuje pravico do preverjanja prijav in njihove izključitve, če so te bile po njenem mnenju izvedene s kakršnimi koli avtomatiziranimi tehnikami.
20.    Da se izognemo dvomu – za prijavo na to promocijo potrebujete računalnik ali drugo napravo, ki omogoča povezavo z internetom, in dostop do interneta. Dolžnost udeležencev je, da si priskrbijo dovoljenje lastnika računalnika in posameznika, ki plačuje internetne storitve. Za stroške, povezane z internetno povezavo za potrebe sodelovanja v promociji, ni mogoče zahtevati kakršnega koli nadomestila.
21.    Vse prijave se štejejo kot prejete v času vnosa v zbirko podatkov družbe Monster Energy in ne v času, ko je udeleženec prijavo oddal na spletnem mestu. 
22.    V primeru kakršnega koli spora glede identitete zmagovalca bo odločitev družbe Monster Energy veljala za dokončno.
23.    Predložitev spletnega prijavnega obrazca ali kakršno koli dokazilo o predložitvi spletnega prijavnega obrazca ne velja kot dokazilo o prejemu vaše prijave. Družba Monster Energy ne sprejema nikakršne odgovornost za prijave, ki so nepravilno izpolnjene, izgubljene, zapoznele ali ki niso bile prejete iz kakršnega koli razloga. 
24.    Nagrada je takšna, kot je opisana, in ni prenosljiva, zamenljiva in zanjo ne ponujamo nobenega denarnega nadomestila v primeru, da je zmagovalec iz kakršnega koli razloga ne more prevzeti. Ne glede na prej navedeno si družba Monster Energy v primeru nepredvidenih okoliščin ali v primeru, da družba Monster Energy nagrade zaradi pandemije virusa COVID-19 ali katerega koli drugega razloga ne more zagotoviti, pridržuje pravico, da celotno nagrado ali dele nagrade nadomesti z nagrado enake ali večje vrednosti.
25.    Vsak zmagovalec se strinja s sodelovanjem v razumni publiciteti, povezani s promocijo, če to zahteva družba Monster Energy, in potrjuje, da lahko družba Monster Energy uporabi njegovo ime, fotografijo in zvočne posnetke in/ali videoposnetke pri vsakršni publiciteti, povezani s promocijo.
26.    Če družba Monster Energy teh pogojev ne izpolni, je odgovorna za izgubo ali škodo, povzročeno udeležencu, ki je posledica predvidljive kršitve teh pogojev s strani družbe Monster Energy oziroma malomarnosti, ni pa odgovorna za izgubo ali škodo, ki je ni mogoče predvideti. Izguba ali škoda je predvidljiva, če je iz očitnih razlogov nastala kot posledica kršitve s strani družbe Monster Energy ali če sta jo udeleženec in družba Monster Energy predvidela v času udeleženčeve prijave na promocijo. Ob odgovornosti družbe Monster Energy za predvidljivo izgubo ali škodo, družba Monster Energy in/ali vse njene podružnice, zaposleni, direktorji, predstavniki ali podizvajalci zavračajo vsakršno in vso odgovornost v največjem mogočem obsegu, ki ga dopušča zakonodaja. 
27.    Pride lahko do dogodkov, ki onemogočijo samo promocijo ali podelitev katere koli nagrade iz razlogov, ki jih družba Monster Energy ne more nadzorovati in ki bi lahko, po izključni presoji družbe Monster Energy, spremenili promocijo; udeleženec soglaša, da zato od družbe Monster Energy ne bo terjal nikakršne odgovornosti.
28.    Družba Monster Energy si pridržuje pravico, da: (a) spremeni obliko promocije in/ali prestavi ali odloži čas izvedbe promocije ali katere koli faze oziroma faz, v celoti ali deloma iz razlogov, ki so zunaj njenega razumnega nadzora, ne da bi za to bila odgovorna udeležencu; in/ali da (b) zavrne sodelovanje katerega koli posameznika v promociji ali prihodnjih promocijah, ki jih organizira družba Monster Energy: (i) če družba Monster Energy razumno verjame, da je bila njena nagrada deloma ali v celoti prenesena na tretjo osebo; (ii) če je bil udeleženec diskvalificiran v katerem koli tekmovanju družbe Monster Energy ali promociji v dvanajstih (12) mesecih od datuma začetka; (iii) če družba Monster Energy iz razumnih razlogov verjame, da posameznik ni izpolnjeval teh pogojev; in/ali (iv) če je takšen posameznik neupravičen do udeležbe v tej promociji (ali bi mu bilo treba udeležbo v tej promociji iz kakršnega koli razloga zavrniti).
29.    Družba Monster Energy zavrača odgovornost za vsakršne stroške, ki so morda bili povzročeni kateremu koli udeležencu, razen za tiste, ki so izrecno navedeni v teh pogojih. Vsak zmagovalec odgovarja za vsakršno plačilo davkov, ki bi veljali za njegovo nagrado. 
30.    Svetujemo, da si vsi udeleženci izvod teh pogojev shranijo za rabo v prihodnje.
31.    Soglašate, da je v primeru, da ste razglašeni za zmagovalca, vaše ime dovoljeno javno objaviti. Ime posameznega zmagovalca je mogoče pridobiti s kontaktiranjem družbe Monster Energy prek spletnega mesta www.monsterenergy.com/contact-us v 90 dneh po datumu zaključka. 
32.    Za promocijo in te pogoje velja zakonodaja Anglije in Walesa v skladu z obveznimi določbami lokalnega potrošniškega prava, ki po samem zakonu morda velja v vašo korist, in nič v tej promociji in teh pogojih ne vpliva na vašo pravico, ki jo imate kot potrošnik, da se zanašate na tovrstne obvezne določbe lokalnega prava.
33.    Za vse spore (pogodbene ali nepogodbene), ki izhajajo iz ali v povezavi s to promocijo ali temi pogoji, imajo neizključno pristojnost sodišča Anglije in Walesa. Toda to ne omejuje pravic potrošnikov, ki jih imajo v okviru veljavne zakonodaje o varstvu potrošnikov.
34.    Če imate kakršna koli vprašanja o promociji ali če želite stopiti v stik z nami, se obrnite na našo službo za pomoč strankam, ki jo najdete na spletnem mestu www.monsterenergy.com/contact-us.