be_ixf;ym_202205 d_28; ct_100
ZAPRI

Osvoji Ultra snowsport potovanje

 

Osvoji Ultra snowsport potovanje z Monster Energy!

Oddaja prispevkov od januarja 01 2022 Do marca 01 2022

Pravili promocije

CELOTNI POGOJI PROMOCIJE
Natančno preberite te pogoje (v nadaljevanju »pogoji«).  S svojo prijavo na to promocijo (v nadaljevanju »promocija«) se strinjate, da vas zavezujejo ti pogoji. Prav tako preberite naš pravilnik o zasebnosti na spletnem mestu  www.monsterenergy.com, ki pojasnjuje, kako bomo uporabljali podatke, ki nam jih posredujete ob prijavi na to promocijo.
1.    Promocijo organizira in vodi družba Monster Energy Europe Limited s sedežem na naslovu Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Združeno kraljestvo (v nadaljevanju »Monster Energy«).
2.    V promociji lahko sodelujejo vse osebe, starejše od osemnajst (18) let, s prebivališčem v Sloveniji. Nobenemu zaposlenemu ali družinskemu članu zaposlenega v družbi Monster Energy ali v katerem koli od njenih povezanih družb, podizvajalcih, pri zastopnikih ali pooblaščencih oziroma pri komer koli, ki je poklicno povezan s to promocijo, ni dovoljena prijava na promocijo. 
3.    Promocija poteka na spletnem mestu www.monsterenergy.com/snow_si (v nadaljevanju »spletno mesto«) in se promovira s pomočjo promocijskega gradiva v izbranih prodajalnah »Spar« v Sloveniji (v nadaljevanju »trgovec«).
4.    S prijavo na to promocijo skladno s temi pogoji se mora vsak udeleženec (v nadaljevanju »vi«, »vaš« in »udeleženec«) strinjati s tem, da ga zavezujejo ti pogoji in vse odločitve družbe Monster Energy, ki bodo veljale kot dokončne, glede vsega, kar je povezano s promocijo.  Družba Monster Energy o tem ne bo nadalje komunicirala z nikomer.
5.    Vsi časi in datumi, določeni v teh pogojih, pomenijo čase in datume v Sloveniji.  V primeru kakršnega koli spora glede ure ali datuma glasovanja prejete prijave bo odločitev družbe Monster Energy veljala za dokončno.
6.    Za sodelovanje v tej promociji ni potreben nakup nobenega izdelka. 

Prijava

7.    Datum začetka promocije je ob 00:01 dne 1. 1. 2022 (v nadaljevanju »datum začetka«), datum zaključka promocije pa ob 23:59 dne 1. 3. 2022 (v nadaljevanju »datum zaključka«).  
8.    Udeleženci se lahko na promocijo prijavijo tako, da: 
a.    ravnajo skladno s temi pogoji; 
b.    posredujejo svoje podatke v skladu z navodili na spletnem mestu (ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, datum rojstva in e-poštni naslov); in
c.    odgovorijo na naslednje vprašanje v 30 besedah ali manj: »Kdo je vaš najljubši Monsterjev zimski športnik in zakaj?« (v nadaljevanju »odgovor«). 

Nagrada in zahteve 

9.    Žirija, sestavljena iz dveh (2) predstavnikov družbe Monster Energy in enega (1) neodvisnega sodnika (v nadaljevanju »žirija«), bo skupaj v petih (5) dneh po datumu zaključka med vsemi veljavnimi prijavami, kot je opredeljeno zgoraj (v nadaljevanju »veljavna prijava«), izbrala enega (1) uradnega zmagovalca (v nadaljevanju »glavni zmagovalec«) in enega (1) drugouvrščenega (v nadaljevanju »drugouvrščeni«), čigar odgovora bosta najbolje izpolnjevala merila za izbor (v nadaljevanju »merila za izbor«).
10.    Glavni zmagovalec in drugouvrščeni bosta skupaj imenovana »zmagovalca«, vsak posamezno pa »zmagovalec«.
11.    Merila za izbora obsegajo naslednje: a) najboljše razumevanje blagovne znamke Monster Energy® in športov na snegu; ter b) najizvirnejši odgovor glede izvirnosti sestave, spretnosti pisanja in sloga.
12.    Glavni zmagovalec prejme potovanje za dve (2) osebi (v nadaljevanju »dogodek«), ki se bo odvijal od 15. 4. 2022 do 5. 5. 2022 v Crans-Montani, Švica, katerega približna vrednost znaša pet tisoč evrov (5.000,00 EUR) (v nadaljevanju »glavna nagrada«); nagrada bo obsegala naslednje:
a.    dve (2) vstopnici za dogodek, ki se bo odvijal 15. 4. 2022 do 5. 5. 2022; vsaka vstopnica imetniku zagotavlja: vstop na kraj dogodka, dostop do vseh javnih območij v času, ko je dogodek odprt za javnost;
b.    dve (2) vozovnici za žičniške naprave, ki veljata tri (3) dni, kot to povsem po lastni presoji določi družba Monster Energy;
c.    tri (3) nočitve za dve (2) osebi v dvoposteljni sobi v hotelu z najmanj tremi (3) zvezdicami, ki ga po lastni presoji in glede na razpoložljivost izbere družba Monster Energy (v nadaljevanju »hotel«);
d.    srečanje s športnikom, ki tekmuje pod pokroviteljstvom družbe Monster Energy®; kot to povsem po lastni presoji določi družba Monster Energy;
e.    povratni letalski vozovnici za ekonomski razred za dve (2) osebi z letališča v Sloveniji do letališča v Švici, kot ju izbere družba Monster Energy (v nadaljevanju »cilj); lokacije letališč, datume in čase letov povsem po lastni presoji določi družba Monster Energy; in
f.    povratne prevoze v ekonomskem razredu, kot jih povsem po lastni presoji določi družba Monster Energy, za dve (2) osebi od ciljne točke do hotela, kot to povsem po lastni presoji določi družba Monster Energy; čase in način prevoza povsem po lastni presoji in glede na razpoložljivost določi družba Monster Energy.
13.    Drugouvrščeni prejme en (1) par smuči v približni vrednost tristo dvajset evrov (320,00 EUR) (v nadaljevanju »nagrada za drugouvrščenega«); dejansko blagovno znamko, dizajn in velikost povsem po lastni presoji in glede na razpoložljivost določi družba Monster Energy.
14.    Glavna nagrada in nagrada za drugouvrščenega bosta skupaj imenovani »nagradi«, posamezno pa »nagrada«. 
15.    Samo glavni zmagovalec in ena (1) oseba, ki jo izbere glavni zmagovalec (v nadaljevanju »izbrana oseba«), lahko izkoristita glavno nagrado. Izbrano osebo mora odobriti družba Monster Energy, starejša mora biti od osemnajst (18) let in biti mora državljan(-ka) Slovenije. Glavni zmagovalec in izbrana oseba morata imeti veljavna potna lista, ki ne potečeta pred 30. 11. 2022, da bosta lahko prejela nagrado. 
16.    Pred razglasitvijo glavnega zmagovalca in predajo glavne nagrade morata morebitni zmagovalec in njegova izbrana oseba:
a.    dokazati upravičenost, vključno in ne omejeno na dokazila o starosti, bivališču, identiteti, kar lahko med drugim vključuje kopijo dokazila o bivališču, potni list in/ali podoben osebni dokument, ki ga je izdal pristojni državni organ; in
b.    podpisati izjavo, ki jo povsem po lastni presoji pripravi družba Monster Energy in ki se nanaša na glavno nagrado, s čimer potrdi, da izjavo razume, jo bo upošteval in jo sprejema. Kopije potrdila in izjave so na zahtevo na voljo pri [email protected] 
Če glavni zmagovalec družbi Monster Energy teh podatkov ne predloži v razumnem roku, ki ga določi družba Monster Energy, lahko pomeni, da mu bo glavna nagrada odvzeta, družba Monster Energy pa bo takoj, ko bo to razumno mogoče, izbrala drugo ustrezno prijavo.
17.    Da se izognemo dvomu – vse stroške, povezane z nagrado, vključno, vendar ne omejeno na davke, veljavno zdravstveno zavarovanje za potovanje, vizum (če je potreben), prevoz (vključno s prevozi zmagovalca in izbrane osebe od doma do letališča ter nazaj), nastanitev, opremo, hrano, morebitno razvedrilo in vse ostalo, povezano z nagrado, kar ni izrecno vključeno in navedeno v opredelitvi nagrade zgoraj, nosi izključno glavni zmagovalec. Nastanitev v sklopu glavne nagrade pomeni samo nastanitev v sobi, glavni zmagovalec in njegova izbrana oseba pa odgovarjata za vso hrano in pijačo, ki jo zaužijeta v hotelu in drugod, kjer to ni posebej vključeno in določeno v opredelitvi glavne nagrade, in za vse dodatne stroške v zvezi z nastanitvijo v sobi.
18.    Odgovornost zmagovalcev je, da predložijo vso potrebno dokumentacijo in izpolnijo vse ostale pravne zahteve za prevzem nagrad in/ali dokumentacijo, ki jo zahteva zakonodaja ali družba Monster Energy.

Obveščanje in predaja nagrade

19.    Zmagovalci bodo obveščeni po elektronski pošti in/ali na telefonsko številko, ki so jo navedli ob prijavi na promocijo, v desetih (10) dneh po datumu zaključka (v nadaljevanju »obvestilo«). Neuspešni udeleženci ne bodo obveščeni. 
20.    Podrobnosti o predaji nagrad povsem po lastni presoji določi družba Monster Energy. Zmagovalci bodo s podrobnostmi o predaji nagrade (vključno z, vendar ne omejeno na čas, datum in lokacijo predaje) seznanjeni ob prejemu obvestila.
21.    V primeru, da družba Monster Energy ne bo mogla kontaktirati potencialnega zmagovalca v dnem (1) dnevu po posredovanem obvestilu ali da potencialni glavni zmagovalec iz kakršnega koli razloga ni na voljo za prevzem nagrade oziroma se ne more udeležiti dogodka, bo njegova prijava razveljavljena, družba Monster Energy pa bo izbrala drugo veljavno prijavo, takoj ko bo to razumno mogoče in v skladu z izbirnim postopkom. 
Splošni pogoji

22.    Vsak udeleženec lahko posreduje samo eno (1) prijavo in ne sme posredovati ali poskušati posredovati več kot ene (1) prijave.  Družba Monster Energy si pridržuje pravico zavrniti prijavo posameznika, ki posreduje ali poskusi posredovati več kot eno (1) prijavo za sodelovanje v promociji.
23.    Spletni vnosi, izvedeni s pomočjo skriptov, makrov ali s samodejnimi napravami, niso dovoljeni.  Družba Monster Energy si pridržuje pravico do preverjanja prijav in njihove izključitve, če so te bile po njenem mnenju izvedene s kakršnimi koli avtomatiziranimi tehnikami.
24.    Da se izognemo dvomu – za prijavo na to promocijo potrebujete računalnik ali drugo napravo, ki omogoča povezavo z internetom, in dostop do interneta. Dolžnost udeležencev je, da si priskrbijo dovoljenje lastnika računalnika in posameznika, ki plačuje internetne storitve. Za stroške, povezane z internetno povezavo za potrebe sodelovanja v promociji, ni mogoče zahtevati kakršnega koli nadomestila.
25.    Vse prijave se štejejo kot prejete v času vnosa v zbirko podatkov družbe Monster Energy in ne v času, ko je udeleženec prijavo oddal na spletnem mestu. 
26.    V primeru kakršnega koli spora glede identitete zmagovalca bo odločitev družbe Monster Energy veljala za dokončno.
27.    Predložitev spletnega prijavnega obrazca ali kakršno koli dokazilo o predložitvi spletnega prijavnega obrazca ne velja kot dokazilo o prejemu vaše prijave.  Družba Monster Energy ne sprejema nikakršne odgovornost za prijave, ki so nepravilno izpolnjene, izgubljene, zapoznele ali ki niso bile prejete iz kakršnega koli razloga.  
28.    Nagrade so takšne, kot so opisane, in niso prenosljive, zamenljive in zanje ne ponujamo nobenega denarnega nadomestila v primeru, da jih zmagovalec iz kakršnega koli razloga ne more prevzeti. Ne glede na prej navedeno si družba Monster Energy v primeru nepredvidenih okoliščin ali v primeru, da družba Monster Energy nagrade zaradi pandemije virusa COVID-19 ali katerega koli drugega razloga ne more zagotoviti nagrad, pridržuje pravico, da celotno nagrado ali dele nagrade nadomesti z nagradami enake ali večje vrednosti.
29.    Glavni zmagovalec se strinja s sodelovanjem in bo zagotovil, da se izbrana oseba strinja s sodelovanjem v razumni publiciteti, povezani s promocijo, če to zahteva družba Monster Energy, glavni zmagovalec in izbrana oseba pa tudi soglašata, da lahko družba Monster Energy uporabi njuno ime, fotografijo in zvočne posnetke in/ali videoposnetke pri vsakršni publiciteti, povezani s promocijo, kot je opisano v pravilniku o zasebnosti družbe Monster Energy.
30.    Če družba Monster Energy teh pogojev ne izpolni, je odgovorna za izgubo ali škodo, povzročeno udeležencu, ki je posledica predvidljive kršitve teh pogojev s strani družbe Monster Energy oziroma malomarnosti, ni pa odgovorna za izgubo ali škodo, ki je ni mogoče predvideti. Izguba ali škoda je predvidljiva, če je iz očitnih razlogov nastala kot posledica kršitve s strani družbe Monster Energy ali če sta jo udeleženec in družba Monster Energy predvidela v času udeleženčeve prijave na promocijo. Ob odgovornosti družbe Monster Energy za predvidljivo izgubo ali škodo, družba Monster Energy in/ali vse njene podružnice, zaposleni, direktorji, predstavniki ali podizvajalci zavračajo vsakršno in vso odgovornost v največjem mogočem obsegu, ki ga dopušča zakonodaja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
31.    Pride lahko do dogodkov, ki onemogočijo samo promocijo ali podelitev posamezne nagrade iz razlogov, ki jih družba Monster Energy ne more nadzorovati in ki bi lahko, po izključni presoji družbe Monster Energy, spremenili promocijo; udeleženec soglaša, da zato od družbe Monster Energy ne bo terjal nikakršne odgovornosti.
32.    Družba Monster Energy si pridržuje pravico, da: (a) spremeni obliko promocije in/ali prestavi ali odloži čas izvedbe promocije ali katere koli faze oziroma faz, v celoti ali deloma iz razlogov, ki so zunaj njenega razumnega nadzora, ne da bi za to bila odgovorna udeležencu; in/ali da (b) zavrne sodelovanje katerega koli posameznika v promociji ali prihodnjih promocijah, ki jih organizira družba Monster Energy: (i) če družba Monster Energy razumno verjame, da je nagrada bila deloma ali v celoti prenesena na tretjo osebo; (ii) če je bil udeleženec diskvalificiran v katerem koli tekmovanju družbe Monster Energy ali promociji v dvanajstih (12) mesecih od datuma začetka; (iii) če družba Monster Energy iz razumnih razlogov verjame, da posameznik ni izpolnjeval teh pogojev; in/ali (iv) če je takšen posameznik neupravičen do udeležbe v tej promociji (ali bi mu bilo treba udeležbo v tej promociji iz kakršnega koli razloga zavrniti).
33.    Družba Monster Energy zavrača odgovornost za vsakršne stroške, ki so morda bili povzročeni kateremu koli udeležencu, razen za tiste, ki so izrecno navedeni v teh pogojih. Vsak zmagovalec odgovarja za vsakršno plačilo davkov, ki bi veljali za nagrado.  
34.    Svetujemo, da si vsi udeleženci izvod teh pogojev shranijo za rabo v prihodnje.
35.    Soglašate, da je v primeru, da ste razglašeni za zmagovalca, vaše ime dovoljeno javno objaviti. Imena zmagovalcev je mogoče pridobiti, tako da stopite v stik z družbo Monster Energy prek spletnega mesta www.monsterenergy.com/contact-us v 90 dneh po datumu zaključka.   
36.    Za promocijo in te pogoje velja zakonodaja Anglije in Walesa v skladu z obveznimi določbami lokalnega potrošniškega prava, ki po samem zakonu morda velja v vašo korist, in nič v tej promociji in teh pogojih ne vpliva na vašo pravico, ki jo imate kot potrošnik, da se zanašate na tovrstne obvezne določbe lokalnega prava.
37.    Za vse spore (pogodbene ali nepogodbene), ki izhajajo iz ali v povezavi s to promocijo ali temi pogoji, imajo neizključno pristojnost sodišča Anglije in Walesa. Toda to ne omejuje pravic potrošnikov, ki jih imajo v okviru veljavne zakonodaje o varstvu potrošnikov.
38.    Če imate kakršna koli vprašanja o promociji ali če želite stopiti v stik z nami, se obrnite na našo službo za pomoč strankam, ki jo najdete na spletnem mestu www.monsterenergy.com/contact-us.