be_ixf;ym_202201 d_24; ct_100
ZAPRI

Yamaha Abarth 595 - nagradna igra

 

OSVOJI ABARTH 595 MONSTER ENERGY YAMAHA!

Oddaja prispevkov od Novembra 01 2021 Do Novembra 30 2021

Pravili promocije

CELOTNI POGOJI PROMOCIJE
Natančno preberite te pogoje (v nadaljevanju »pogoji«). S svojo prijavo na to promocijo (v nadaljevanju »promocija«) se strinjate, da vas zavezujejo ti pogoji. Prav tako preberite naš pravilnik o zasebnosti na spletnem mestu www.monsterenergy.com, ki pojasnjuje, kako bomo uporabljali podatke, ki nam jih posredujete ob prijavi na to promocijo.
1.    Promocijo organizira in vodi družba Monster Energy Europe Limited s sedežem na naslovu Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Združeno kraljestvo (v nadaljevanju »Monster Energy«); matična številka družbe 06364100, ID za DDV: GB 920 674 920. Na družbo Monster Energy se lahko obrnete na naslovu www.monsterenergy.com/contact-us.
2.    V promociji lahko sodelujejo vse osebe, starejše od osemnajst (18) let, s prebivališčem na Cipru, Češkem, v Grčiji, Madžarski, v Romuniji in v Sloveniji. Nobenemu zaposlenemu ali družinskemu članu zaposlenega v družbi Monster Energy, Lidl ali v katerem koli od njenih povezanih družb, podizvajalcih, pri zastopnikih ali pooblaščencih oziroma pri komer koli, ki je poklicno povezan s to promocijo, ni dovoljena prijava na promocijo. 
3.    Promocija poteka na spletnem mestu www.monsterenergy.com/abarth_si] (v nadaljevanju »spletno mesto«) in se promovira s pomočjo promocijskega gradiva v sodelujočih prodajalnah Lidl v Sloveniji. 
4.    S prijavo na to promocijo skladno s temi pogoji se mora vsak udeleženec (v nadaljevanju »vi«, »vaš« in »udeleženec«) strinjati s tem, da ga zavezujejo ti pogoji in vse odločitve družbe Monster Energy, ki bodo veljale kot dokončne, glede vsega, kar je povezano s promocijo. Družba Monster Energy o tem ne bo nadalje komunicirala z nikomer.
5.    Vsi časi in datumi, določeni v teh pogojih, pomenijo čase in datume v Sloveniji. V primeru kakršnega koli spora glede ure ali datuma glasovanja prejete prijave bo odločitev družbe Monster Energy veljala za dokončno.
6.    Za sodelovanje v tej promociji ni potreben nakup nobenega izdelka. 

Prijava

7.    Promocija se za udeležence iz Slovenije začne ob 00:00 dne 1. 11. 2021 (v nadaljevanju »datum začetka«) in se zaključi ob 23:59 dne 30. 11. 2021 (»datum zaključka«). 
8.    Udeleženci se lahko na promocijo prijavijo tako, da: 
(A) ravnajo skladno s temi pogoji; 
(B) posredujejo svoje podatke v skladu z navodili na spletnem mestu (ime in priimek, naslov prebivališča, datum rojstva, telefonska številka,in e-poštni naslov); in
(c) v največ tridesetih (30) besedah odgovorijo na vprašanje: »Zakaj si zaslužite avtomobil Abarth 595 Monster Energy Yamaha?«
Nagrada in zahteve 

9.    Vsak udeleženec, ki pošlje veljavno prijavo, kot je določeno zgoraj (v nadaljevanju »veljavna prijava«), bo skupaj z ostalimi veljavnimi prijavami v vseh sodelujočih državah dodan v skupino prijav za glavno nagrado (v nadaljevanju »skupina prijav za glavno nagrado«). Ob skupini prijav za glavno nagrado bodo veljavne prijave udeležencev, ki prebivajo v Sloveniji, vključene tudi v skupino prijav za nagrado za drugouvrščene (v nadaljevanju »skupina prijav za nagrado za drugouvrščene«).
10.    Žirija, sestavljena iz dveh (2) predstavnikov družbe Monster Energy in enega (1) neodvisnega sodnika (v nadaljevanju »žirija«), bo 7. 12. 2021 skupaj iz skupine prijav za glavno nagrado izbrala enega (1) uradnega glavnega zmagovalca (v nadaljevanju »glavni zmagovalec«), čigar odgovor bo odražal največjo mero ustvarjalnosti, izvirnosti, domiselnosti in najboljše razumevanje avtomobila Abarth 595 Monster Energy Yamaha in blagovne znamke Monster Energy® ter najboljše besedišče in slog pisanja (v nadaljevanju »merila za izbor«).
11.    Prav tako bo žirija v sedmih (7) dneh po datumu zaključka iz skupine prijav za nagrado za drugouvrščene izbrala petdeset (50) uradnih drugouvrščenih (v nadaljevanju »drugouvrščeni«), ki bodo vsak posamezno prejeli nagrado za drugouvrščene (kot je opredeljena v nadaljevanju) in čigar odgovori bodo najbolje ustrezali merilom za izbor.
12.    Glavni zmagovalci in drugouvrščeni bodo skupaj imenovani »zmagovalci«, vsak posamezno pa »zmagovalec«. Žirija bo preverila, ali so prijave veljavne in v skladu s temi pogoji, primerjala veljavne prijave glede na merila za izbor ter podelila nagrade zmagovalcem (v nadaljevanju »izbirni postopek«). 
13.    Zmagovalec prejme en (1) avtomobil Abarth 595 Monster Energy Yamaha; točne podrobnosti povsem po lastni presoji določi družba Monster Energy (v nadaljevanju »glavna nagrada«).
14.    Drugouvrščeni vsak posamezno prejmejo eno (1) kapo z napisom Monster Energy® in Yamaha® ali majico s kratkimi rokavi in napisom Monster Energy® (izbrano naključno); točno velikost in dizajn povsem po lastni presoji določi družba Monster Energy (v nadaljevanju »nagrada za drugouvrščene). 
15.    Glavna nagrada in nagrada za drugouvrščene bosta skupaj imenovani »nagradi«, posamezno pa »nagrada«.
16.    Nagrado lahko izkoristijo samo zmagovalci. 
17.    Preden je lahko razglašen za zmagovalca in prejme svojo nagrado, bo potencialni zmagovalec morda moral dokazati upravičenost, vključno in ne omejeno na dokazila o starosti, bivališču, identiteti, kar lahko vključuje, vendar ni omejeno na kopijo dokazila o bivališču, potni list in/ali podoben identifikacijski dokument, ki ga je izdal pristojni državni organ. Zmagovalci bodo morali podpisati izjavo, ki jo povsem po lastni presoji pripravi družba Monster Energy in se nanaša na nagrado, s čimer potrdijo, da izjavo razumejo, jo bodo upoštevali in jo sprejemajo. Kopije potrdila in izjave so na zahtevo na voljo pri www.monsterenergy.com/abarth_si]. Če zmagovalec družbi Monster Energy teh podatkov ne predloži v razumnem roku, ki ga določi družba Monster Energy, lahko pomeni, da mu bo nagrada odvzeta, družba Monster Energy pa bo takoj, ko bo to razumno mogoče, izbrala drugo veljavno prijavo.
18.    Da se izognemo dvomu – vse druge stroške, povezane z glavno nagrado, kar med drugim vključuje davek za registracijo vozila, vozniško dovoljenje, ustrezno zavarovanje, davek in vse ostalo, povezano z glavno nagrado, kar ni izrecno vključeno in navedeno v opredelitvi glavne nagrade zgoraj, krije izključno glavni zmagovalec. 
19.    Odgovornost zmagovalcev je, da predložijo vso potrebno dokumentacijo in izpolnijo vse ostale pravne zahteve za prevzem nagrade in/ali dokumentacijo, ki jo zahteva zakonodaja ali družba Monster Energy. 
 
Obveščanje in predaja nagrade

20.    Glavni zmagovalec bo obveščen po e-pošti in/ali po telefonu na elektronski naslov in/ali telefonsko številko, ki ju je navedel ob prijavi na promocijo, do 14. 12. 2021; vsak drugouvrščeni bo obveščen po e-pošti in/ali po telefonu na elektronski naslov in/ali telefonsko številko, ki ju je navedel ob prijavi na promocijo, v sedmih (7) dneh po izbirnem postopku. Neuspešni udeleženci ne bodo obveščeni. 
21.    Podrobnosti o predaji nagrad povsem po lastni presoji določi družba Monster Energy. Zmagovalci bodo s podrobnostmi o predaji nagrade (vključno z, vendar ne omejeno na čas, datum in lokacijo predaje) seznanjeni ob prejemu obvestila.
22.    V primeru, da družba Monster Energy ne bo mogla uspešno kontaktirati potencialnega zmagovalca v sedmih (7) koledarskih dneh po posredovanem obvestilu ali da potencialni zmagovalec iz kakršnega koli razloga ni na voljo za prevzem nagrade, bo njegova prijava razveljavljena, družba Monster Energy pa bo izbrala drugo veljavno prijavo, takoj ko bo to razumno mogoče. 

Splošni pogoji

23.    Vsak udeleženec lahko posreduje samo eno (1) prijavo in ne sme posredovati ali poskušati posredovati več kot ene (1) prijave. Družba Monster Energy si pridržuje pravico zavrniti prijavo posameznika, ki posreduje ali poskusi posredovati več kot eno (1) prijavo za sodelovanje v promociji.
24.    Spletni vnosi, izvedeni s pomočjo skriptov, makrov ali s samodejnimi napravami, niso dovoljeni. Družba Monster Energy si pridržuje pravico do preverjanja prijav in njihove izključitve, če so te bile po njenem mnenju izvedene s kakršnimi koli avtomatiziranimi tehnikami.
25.    Da se izognemo dvomu – za prijavo na to promocijo potrebujete računalnik ali drugo napravo, ki omogoča povezavo z internetom, in dostop do interneta. Dolžnost udeležencev je, da si priskrbijo dovoljenje lastnika računalnika in posameznika, ki plačuje internetne storitve. Za stroške, povezane z internetno povezavo za potrebe sodelovanja v promociji, ni mogoče zahtevati kakršnega koli nadomestila.
26.    Vse prijave se štejejo kot prejete v času vnosa v zbirko podatkov družbe Monster Energy in ne v času, ko je udeleženec prijavo oddal na spletnem mestu. 
27.    V primeru kakršnega koli spora glede identitete zmagovalca bo odločitev družbe Monster Energy veljala za dokončno.
28.    Predložitev spletnega prijavnega obrazca ali kakršno koli dokazilo o predložitvi spletnega prijavnega obrazca ne velja kot dokazilo o prejemu vaše prijave. Družba Monster Energy ne sprejema nikakršne odgovornost za prijave, ki so nepravilno izpolnjene, izgubljene, zapoznele ali ki niso bile prejete iz kakršnega koli razloga. 
29.    Nagrade so takšne, kot so opisane, in niso prenosljive, zamenljive in zanje ne ponujamo nobenega denarnega nadomestila v primeru, da jih zmagovalec iz kakršnega koli razloga ne more prevzeti. Ne glede na prej navedeno si družba Monster Energy v primeru nepredvidenih okoliščin ali v primeru, da družba Monster Energy nagrade zaradi pandemije virusa COVID-19 ali katerega koli drugega razloga ne more zagotoviti, pridržuje pravico, da celotno nagrado ali dele nagrade nadomesti z nagradami enake ali večje vrednosti.
30.    Zmagovalci se izključno strinjajo s sodelovanjem v razumni publiciteti, povezani s promocijo, če to zahteva družba Monster Energy, in potrjujejo, da lahko družba Monster Energy uporabi njihovo ime, fotografijo in zvočne posnetke in/ali videoposnetke pri vsakršni publiciteti, povezani s promocijo.
31.    Če družba Monster Energy teh pogojev ne izpolni, je odgovorna za izgubo ali škodo, povzročeno udeležencu, ki je posledica predvidljive kršitve teh pogojev s strani družbe Monster Energy oziroma malomarnosti, ni pa odgovorna za izgubo ali škodo, ki je ni mogoče predvideti. Izguba ali škoda je predvidljiva, če je iz očitnih razlogov nastala kot posledica kršitve s strani družbe Monster Energy ali če sta jo udeleženec in družba Monster Energy predvidela v času udeleženčeve prijave na promocijo. Ob odgovornosti družbe Monster Energy za predvidljivo izgubo ali škodo, družba Monster Energy in/ali vse njene podružnice, zaposleni, direktorji, predstavniki ali podizvajalci zavračajo vsakršno in vso odgovornost v največjem mogočem obsegu, ki ga dopušča zakonodaja.
32.    Pride lahko do dogodkov, ki onemogočijo samo promocijo ali podelitev katere koli nagrade iz razlogov, ki jih družba Monster Energy ne more nadzorovati in ki bi lahko, po izključni presoji družbe Monster Energy, spremenili promocijo; udeleženec soglaša, da zato od družbe Monster Energy ne bo terjal nikakršne odgovornosti.
33.    Družba Monster Energy si pridržuje pravico, da:
33.1.    spremeni obliko promocije in/ali prestavi ali odloži čas izvedbe promocije ali katere koli faze oziroma faz, v celoti ali deloma iz razlogov, ki so zunaj njenega razumnega nadzora, ne da bi za to bila odgovorna udeležencu; in/ali
33.2.    zavrne sodelovanje katerega koli posameznika v promociji ali prihodnjih promocijah, ki jih organizira družba Monster Energy: (i) če družba Monster Energy razumno verjame, da je nagrada bila deloma ali v celoti prenesena na tretjo osebo; (ii) če je bil udeleženec diskvalificiran v katerem koli tekmovanju družbe Monster Energy ali promociji v dvanajstih (12) mesecih od datuma začetka; (iii) če družba Monster Energy iz razumnih razlogov verjame, da posameznik ni izpolnjeval teh pogojev; in/ali (iv) če je takšen posameznik neupravičen do udeležbe v tej promociji (ali bi mu bilo treba udeležbo v tej promociji iz kakršnega koli razloga zavrniti).
34.    Družba Monster Energy zavrača odgovornost za vsakršne stroške, ki so morda bili povzročeni kateremu koli udeležencu, razen za tiste, ki so izrecno navedeni v teh pogojih. Zmagovalci odgovarjajo za vsakršno plačilo davkov, ki bi veljali za nagrado. 
35.    Svetujemo, da si vsi udeleženci izvod teh pogojev shranijo za rabo v prihodnje.
36.    Soglašate, da je v primeru, da ste razglašeni za zmagovalca, vaše ime dovoljeno javno objaviti. Imena zmagovalcev je mogoče pridobiti, tako da stopite v stik z družbo Monster Energy prek spletnega mesta www.monsterenergy.com/contact-us v 90 dneh po datumu zaključka.
37.    Za promocijo in te pogoje velja zakonodaja Anglije in Walesa v skladu z obveznimi določbami lokalnega potrošniškega prava, ki po samem zakonu morda velja v vašo korist, in nič v tej promociji in teh pogojih ne vpliva na vašo pravico, ki jo imate kot potrošnik, da se zanašate na tovrstne obvezne določbe lokalnega prava.
38.    Udeleženci lahko v zvezi s promocijo in temi pogoji sprožijo pravni postopek pred angleškimi sodišči. Toda to ne omejuje pravic potrošnikov, ki jih imajo v okviru veljavne zakonodaje o varstvu potrošnikov.
39.    Če imate kakršna koli vprašanja o promociji ali če želite stopiti v stik z nami, se obrnite na našo službo za pomoč strankam, ki jo najdete na spletnem mestu www.monsterenergy.com/contact-us.