be_ixf;ym_202301 d_26; ct_100
ZAPRI

Yamaha R-125 Giveaway - 2022 - Monster Energy Slovenia

 

Win a Yamaha 125cc YZF-R125 motorcycle with Monster Energy!

Oddaja prispevkov od julija 01 2022 Do avgusta 31 2022

Pravili promocije

CELOTNI POGOJI PROMOCIJE
Natančno preberite te pogoje (v nadaljevanju »pogoji«). S svojo prijavo na to promocijo (v nadaljevanju »promocija«) se strinjate, da vas zavezujejo ti pogoji. Prav tako preberite naš pravilnik o zasebnosti na spletnem mestu www.monsterenergy.com, ki pojasnjuje, kako bomo uporabljali podatke, ki nam jih posredujete ob prijavi na to promocijo.
1.    Promocijo organizira in vodi družba Monster Energy Europe Limited s sedežem na naslovu Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Združeno kraljestvo (v nadaljevanju »Monster Energy«).
2.    V promociji lahko sodelujejo osebe s prebivališčem v Sloveniji, ki so starejše od osemnajst (18) let. Zaposlenim in družinskim članom zaposlenih v družbi Monster Energy ali v kateremkoli od njenih povezanih družb, podizvajalcih, zastopnikih ali pooblaščencih oziroma pri komerkoli, ki je poklicno povezan s to promocijo, ni dovoljeno sodelovanje v nagradni igri. 
3.    Promocija poteka na spletnem mestu www.monsterenergy.com/yamaha_si (v nadaljevanju »spletno mesto«) in se promovira s pomočjo promocijskega gradiva na izbranih sodelujočih “Mercator” lokacijah v Sloveniji.
4.    S prijavo na to promocijo in skladno s temi pogoji se mora vsak udeleženec (v nadaljevanju »vi«, »vaš« in »udeleženec«) strinjati s tem, da ga zavezujejo ti pogoji in vse odločitve družbe Monster Energy, bodo veljale kot dokončne glede vsega povezanega s to promocijo. Družba Monster Energy o tem ne bo nadalje komunicirala z nikomer.
5.    Vsi časi in datumi, določeni v teh pogojih, pomenijo čase in datume v Sloveniji. V primeru kakršnegakoli spora glede ure ali datuma prejete prijave, bo odločitev družbe Monster Energy veljala za dokončno.
6.    Za sodelovanje v tej promociji ni potreben nakup nobenega izdelka. 

Prijava

7.    Datum začetka promocije je ob 00:01 dne 01. 07. 2022 (v nadaljevanju »datum začetka«), datum zaključka promocije pa ob 23:59 dne 31. 08. 2022 (v nadaljevanju »datum zaključka«).
8.    Udeleženci se lahko na promocijo prijavijo tako, da: 
a.    ravnajo skladno s temi pogoji; 
b.    posredujejo svoje podatke v skladu z navodili na spletnem mestu (ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, datum rojstva in e-poštni naslov); in
c.    odgovorijo na naslednje vprašanje v 30 besedah ali manj: »Zakaj si zaslužite Yamaha motor YZF-R125?« (v nadaljevanju »odgovor«). 
Nagrada in zahteve 

9.    Vsak udeleženec, ki pošlje veljavno prijavo, kot je določeno zgoraj (v nadaljevanju »veljavna prijava«), bo skupaj z ostalimi veljavnimi prijavami dodan v skupino prijav. Žirija, sestavljena iz dveh (2) predstavnikov družbe Monster Energy in enega (1) neodvisnega sodnika (v nadaljevanju »žirija«), bo skupaj v štirinajstih (14) dneh po datumu zaključka izbrala enega (1) uradnega zmagovalca (v nadaljevanju »zmagovalec«) in dobitnika nagrade (kot je opredeljeno v nadaljevanju), čigar odgovor bo odražal največjo mero ustvarjalnosti, izvirnosti, domiselnosti in najboljše razumevanje Yamahe in blagovne znamke Monster Energy® ter najboljše besedišče in slog pisanja (v nadaljevanju »merila za izbor«).
10.    Žirija bo preverila, ali so prijave veljavne in v skladu s temi pogoji, primerjala veljavne prijave glede na merila za izbor ter podelila nagrado zmagovalcu (v nadaljevanju »izbirni postopek«).  
11.    Zmagovalec prejme en (1) 125-kubični motor Yamaha YZF-R125, kot to povsem po lastni presoji določi družba Monster Energy (v nadaljevanju »nagrada«). Približna maloprodajna vrednost nagrade je šest tisoč petsto in 00/100 evrov (6.500,00 EUR).   
12.    Preden je lahko razglašen za zmagovalca in prejme svojo nagrado, bo potencialni zmagovalec morda moral dokazati upravičenost, vključno in ne omejeno na vozniško dovoljenje, dokazila o starosti, bivališču, identiteti, kar lahko vključuje, vendar ni omejeno na kopijo vozniškega dovoljenja, dokazila o bivališču, potni list in/ali podoben identifikacijski dokument, ki ga je izdal pristojni državni organ. Če zmagovalec družbi Monster Energy teh podatkov ne predloži v razumnem roku, ki ga določi družba Monster Energy, lahko pomeni, da mu bo nagrada odvzeta, družba Monster Energy pa bo takoj po tem, ko bo to razumno mogoče, izbrala drugo veljavno prijavo.
13.    Zmagovalec bo moral podpisati izjavo, ki jo povsem po lastni presoji pripravi družba Monster Energy in se nanaša na nagrado, s čimer potrdi, da izjavo razume, jo bo upošteval in jo sprejema. Kopije potrdila in izjave so na zahtevo na voljo na www.monsterenergy.com/contact-us.
14.    Da se izognemo dvomu – vse druge stroške, povezane z nagrado, kar ni izrecno vključeno in navedeno v opredelitvi nagrade zgoraj, vključno in ne omejeno na cestno takso, varnostno opremo, vozniško dovoljenje in ustrezno zavarovanje, nosi izključno zmagovalec.

Obveščanje in predaja nagrade

15.    Zmagovalec bo obveščen po elektronski pošti in/ali na telefonsko številko, ki jo je navedel ob prijavi na promocijo, v sedmih (7) dneh po izbirnem postopku (v nadaljevanju »obvestilo«). Neuspešni udeleženci ne bodo obveščeni. 
16.    Podrobnosti o predaji nagrade povsem po lastni presoji določi družba Monster Energy. Zmagovalec bo s podrobnostmi o predaji nagrade (vključno z, vendar ne omejeno na čas, datum in lokacijo predaje) seznanjen ob prejemu obvestila.
17.    V primeru, da družba Monster Energy ne bo mogla stopiti v stik s potencialnim zmagovalcem v sedmih (7) dneh po posredovanem obvestilu ali da potencialni zmagovalec ni na voljo za prevzem nagrade, bo njegova prijava razveljavljena, družba Monster Energy pa bo izbrala drugo veljavno prijavo, takoj ko bo to razumno mogoče in v skladu z izbirnim postopkom. 
Splošni pogoji

18.    Vsak udeleženec lahko posreduje samo eno (1) prijavo in ne sme posredovati ali poskušati posredovati več kot ene (1) prijave. Družba Monster Energy si pridržuje pravico zavrniti prijavo posameznika, ki posreduje ali poskusi posredovati več kot eno (1) prijavo za sodelovanje v promociji.
19.    Spletni vnosi, izvedeni s pomočjo skriptov, makrov ali s samodejnimi napravami, niso dovoljeni. Družba Monster Energy si pridržuje pravico do preverjanja prijav in njihove izključitve, če so te bile po njenem mnenju izvedene s kakršnimikoli avtomatiziranimi tehnikami.
20.    Da se izognemo dvomu – za prijavo na to promocijo potrebujete računalnik ali drugo napravo, ki omogoča povezavo z internetom, in dostop do interneta. Dolžnost udeležencev je, da si priskrbijo dovoljenje lastnika računalnika in posameznika, ki plačuje internetne storitve. Za stroške, povezane z internetno povezavo za potrebe sodelovanja v promociji, ni mogoče zahtevati kakršnegakoli nadomestila.
21.    Vse prijave se štejejo kot prejete v času vnosa v zbirko podatkov družbe Monster Energy in ne v času, ko je udeleženec prijavo oddal na spletnem mestu. 
22.    V primeru kakršnegakoli spora glede identitete zmagovalca bo odločitev družbe Monster Energy veljala za dokončno.
23.    Predložitev spletnega prijavnega obrazca ali kakršnokoli dokazilo o predložitvi spletnega prijavnega obrazca ne velja kot dokazilo o prejemu vaše prijave. Družba Monster Energy ne sprejema nikakršne odgovornost za prijave, ki so nepravilno izpolnjene, izgubljene, zapoznele ali ki niso bile prejete iz kakršnegakoli razloga.  
24.    Nagrada je takšna, kot je opisana, in ni prenosljiva, zamenljiva in zanjo ne ponujamo nobenega denarnega nadomestila v primeru, da je zmagovalec iz kakršnegakoli razloga ne more prevzeti. V primeru nepredvidenih okoliščin ali v primeru, da družba Monster Energy nagrade zaradi virusa COVID-19 ne more zagotoviti, si družba Monster Energy pridržuje pravico, da celotno nagrado ali dele nagrade nadomesti z nagrado enake ali večje vrednosti.
25.    Zmagovalec se strinja s sodelovanjem v razumni publiciteti, povezani s promocijo, če to zahteva družba Monster Energy, in potrjuje, da lahko družba Monster Energy uporabi njegovo ime, fotografijo in zvočne posnetke in/ali videoposnetke pri vsakršni publiciteti, povezani s promocijo.
26.    Če družba Monster Energy teh pogojev ne izpolni, je odgovorna za izgubo ali škodo, povzročeno udeležencu, ki je posledica predvidljive kršitve teh pogojev s strani družbe Monster Energy oziroma malomarnosti, ni pa odgovorna za izgubo ali škodo, ki je ni mogoče predvideti. Izguba ali škoda je predvidljiva, če je iz očitnih razlogov nastala kot posledica kršitve s strani družbe Monster Energy ali če sta jo udeleženec in družba Monster Energy predvidela v času udeleženčeve prijave na promocijo. Ob odgovornosti družbe Monster Energy za predvidljivo izgubo ali škodo, družba Monster Energy in/ali vse njene podružnice, zaposleni, direktorji, predstavniki ali podizvajalci zavračajo vsakršno in vso odgovornost v največjem mogočem obsegu, ki ga dopušča zakonodaja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
27.    V primeru da pride do dogodkov, ki onemogočijo samo promocijo ali podelitev katerekoli nagrade iz razlogov, ki jih družba Monster Energy ne more nadzorovati in ki bi lahko, po izključni presoji družbe Monster Energy, spremenili promocijo; udeleženec soglaša, da zato od družbe Monster Energy ne bo terjal nikakršne odgovornosti.
28.    Družba Monster Energy si pridržuje pravico, da: (a) spremeni obliko promocije in/ali prestavi ali odloži čas izvedbe promocije ali katerekoli faze oziroma faz, v celoti ali deloma iz razlogov, ki so zunaj njenega razumnega nadzora, ne da bi za to bila odgovorna udeležencu; in/ali da (b) zavrne sodelovanje kateregakoli posameznika v promociji ali prihodnjih promocijah, ki jih organizira družba Monster Energy: (i) če družba Monster Energy razumno verjame, da je nagrada bila deloma ali v celoti prenesena na tretjo osebo; (ii) če je bil udeleženec diskvalificiran v kateremkoli tekmovanju družbe Monster Energy ali promociji v dvanajstih (12) mesecih od datuma začetka; (iii) če družba Monster Energy iz razumnih razlogov verjame, da posameznik ni izpolnjeval teh pogojev; in/ali (iv) če je takšen posameznik neupravičen do udeležbe v tej promociji (ali bi mu bilo treba udeležbo v tej promociji iz kakršnegakoli razloga zavrniti).
29.    Družba Monster Energy zavrača odgovornost za kakršnekoli stroške, ki so morda bili povzročeni kateremkoli udeležencu, razen za tiste, ki so izrecno navedeni v teh pogojih. Zmagovalec odgovarja za vsakršno plačilo davkov, ki bi veljali za nagrado.  
30.    Svetujemo, da si vsi udeleženci izvod teh pogojev shranijo za rabo v prihodnje.
31.    Soglašate se, da v primeru, da ste razglašeni za zmagovalca, bo dovoljeno javno objaviti vaše ime. Ime zmagovalca je mogoče pridobiti s kontaktiranjem družbe Monster Energy prek spletnega mesta www.monsterenergy.com/contact-us v 90 dneh po datumu zaključka.   
32.    Za promocijo in te pogoje velja zakonodaja Anglije in Walesa v skladu z obveznimi določbami lokalnega potrošniškega prava, ki po samem zakonu morda velja v vašo korist, in nič v tej promociji in teh pogojih ne vpliva na vašo pravico, ki jo imate kot potrošnik, da se zanašate na tovrstne obvezne določbe lokalnega prava.
33.    Za vse spore (pogodbene ali nepogodbene), ki izhajajo iz ali v povezavi s to promocijo ali temi pogoji, imajo neizključno pristojnost sodišča Anglije in Walesa. Toda to ne omejuje pravic potrošnikov, ki jih imajo v okviru veljavne zakonodaje o varstvu potrošnikov.
34.    Če imate kakršnakoli vprašanja o promociji ali če želite stopiti v stik z nami, se obrnite na našo službo za pomoč strankam, ki jo najdete na spletnem mestu www.monsterenergy.com/contact-us.