Promo akcie
//
Všetky akcie
dobrodružstvo s Lewisom Hamiltonom

Vyhrajte púštne dobrodružstvo s Lewisom Hamiltonom - 2023 - Akcie spoločnosti Monster Energy Slovakia

Vyhrajte výlet pre 2 osoby do Spojených arabských emirátov, stretnutie s Lewisom Hamiltonom a zažite skutočné púštne dobrodružstvo s Monster Energy!

Ako sa zúčastniť

Ak chcete mať šancu vyhrať, vyplňte svoje údaje!

Doba trvania

1. 4. 2023 - 30. 6. 2023

Vyhlásenie víťazov: 2023-07-08T00:00:00.000000000

Pravidlá promo akcie

PODMIENKY DLHODOBEJ PROPAGÁCIE 

Pozorne si prečítajte tieto podmienky (ďalej len "podmienky"). Účasťou na tejto propagačnej akcii (ďalej len „propagačná akcia“) vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami. Mali by ste si tiež prečítať naše zásady ochrany osobných údajov na stránke www.monsterenergy.com, v ktorých je vysvetlené, ako budeme používať údaje, ktoré nám poskytnete pri účasti na propagačnej akcii. 

 1. Akciu organizuje a prevádzkuje spoločnosť Monster Energy Europe Limited so sídlom Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, Spojené kráľovstvo („Monster Energy“). 
 2. Akcie sa môžu zúčastniť všetky osoby staršie ako osemnásť (18) rokov a s trvalým pobytom v Českej republike alebo na Slovensku. Do Akcie sa nesmie zapojiť žiadny zamestnanec ani rodinný príslušník zamestnanca spoločnosti Monster Energy alebo jej pridružených spoločností, subdodávateľov, zástupcov alebo poverených osôb, ani nikto iný, kto je s Akciou profesionálne spojený. 
 3. Akcia sa uskutočňuje prostredníctvom webovej stránky www.monsterenergy.com (ďalej len "webová stránka") a propaguje sa prostredníctvom propagačných materiálov vo vybraných zúčastnených prevádzkach  v Českej republike alebo na Slovensku (ďalej len "predajca").
 4. Každý účastník („vy“, „váš", „účastník“) svojou účasťou na Akcii podľa týchto Podmienok súhlasí s tým, že bude viazaný týmito Podmienkami a rozhodnutím (rozhodnutiami) spoločnosti Monster Energy, ktorej rozhodnutie je konečné, vo vzťahu ku všetkým záležitostiam týkajúcim sa Akcie. Spoločnosť Monster Energy nebude viesť žiadnu ďalšiu korešpondenciu. 
 5. Všetky časy a dátumy uvedené v týchto podmienkach sa vzťahujú na časy a dátumy v Českej republike alebo na Slovensku. V prípade akéhokoľvek sporu o čas alebo dátum akéhokoľvek predloženého príspevku je rozhodnutie spoločnosti Monster Energy konečné. 
 6. Na účasť v propagačnej akcii nie je potrebný nákup žiadneho výrobku.

 

Vstup

 

 1. Dátum začatia akcie je 1.4.2023 v 00:01 („dátum začatia“) a dátum ukončenia akcie je 30.6.2023 v 23:59 („dátum ukončenia“). 
 2. Účastníci sa môžu do propagačnej akcie zapojiť:
  1. konaním v súlade s týmito podmienkami; a
  2. poskytnutím svojich údajov podľa pokynov na webovej stránke (meno a priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, telefónne číslo a e-mailová adresa);

Cena a požiadavky

 

9.    Každý účastník, ktorý platne predloží svoj príspevok, ako je uvedené vyššie (ďalej len "platný príspevok"), bude zaradený do žrebovania o ceny, ktoré sa uskutoční do troch (3) dní od dátumu uzávierky ("žrebovanie"). Prvý platný Účastník, ktorý bude náhodne vybraný zo žrebovania ("Výherca"), vyhrá zájazd na štyri (4) noci pre dve (2) osoby do Spojených arabských emirátov v termíne od 30.09.2023 do 04.10.2023 ("Zájazd"), ktorý bude pozostávať z nasledujúcich vecí ("Výhra"):

a. jedno (1) stretnutie s Lewisom Hamiltonom počas jedného (1) dňa počas Zájazdu, ktoré určí spoločnosť Monster Energy podľa vlastného uváženia;

b. dve (2) aktivity, ktoré určí spoločnosť Monster Energy podľa vlastného uváženia v závislosti od dostupnosti;

c. pobyt na štyri (4) noci pre dve (2) osoby v dvojlôžkových izbách v hoteli s najmenej tromi (3) hviezdičkami, ktorý vyberie spoločnosť Monster Energy podľa vlastného uváženia a v závislosti od dostupnosti ("hotel");

d. spiatočné letenky v ekonomickej triede pre dve (2) osoby z letiska v Českej republike alebo na Slovensku na letisko v Spojených arabských emirátoch, ktoré vyberie spoločnosť Monster Energy ("cieľové miesto"); miesta, dátumy a časy letov určí spoločnosť Monster Energy podľa vlastného uváženia a

e. spiatočný transfer v ekonomickej triede, ktorý určí spoločnosť Monster Energy podľa vlastného uváženia pre dve (2) osoby z Cieľového bodu do hotela, ktorý určí spoločnosť Monster Energy podľa vlastného uváženia.

10.  Výhody Výhry môže čerpať len Výherca a jedna (1) osoba, ktorú si Výherca zvolí ("Zvolená osoba"). Zvolená osoba musí byť schválená spoločnosťou Monster Energy, musí byť staršia ako osemnásť (18) rokov a musí mať bydlisko v Českej republike alebo na Slovensku. Výherca a Zvolená osoba musia byť držiteľmi platných cestovných pasov, ktorých platnosť neskončí pred 30. 4. 2024, aby si mohli uplatniť Výhru.

11.  Pred vyhlásením za Výhercu a prevzatím Výhry budú potenciálny Výherca a jeho Zvolená osoba povinní:

a.    preukázať oprávnenosť, vrátane, ale bez obmedzenia, dokladu o veku, bydlisku, totožnosti, ktorý môže zahŕňať, ale nie je obmedzený na kópiu dokladu o bydlisku, cestovný pas a/alebo podobný doklad totožnosti vydaný vládou, a

b.    podpísať zrieknutie sa práva, ktoré pripravila spoločnosť Monster Energy podľa svojho úplného uváženia a ktoré sa vzťahuje na danú cenu, čím potvrdí, že porozumel, dodržiava a prijíma toto zrieknutie sa práva. Kópie príslušného potvrdenia a zrieknutia sa možno získať na požiadanie na adrese [INSERT].

Neposkytnutie týchto informácií spoločnosti Monster Energy v primeranej lehote stanovenej spoločnosťou Monster Energy môže mať za následok, že výherca stratí nárok na cenu a spoločnosť Monster Energy čo najskôr po tomto termíne vyžrebuje inú kvalifikovanú položku.

12.  Aby sa predišlo pochybnostiam, všetky ostatné náklady spojené s Výhrou, okrem iného vrátane dane, platného zdravotného poistenia na cestu, cestovného víza (ak je to relevantné), dopravy, vybavenia, stravy, akejkoľvek zábavy a všetkého, čo súvisí s Výhrou a nie je výslovne zahrnuté a uvedené v definícii Výhry vyššie, znáša výlučne Výherca. Ubytovanie je zabezpečené len na izbe a výherca a jeho zvolená osoba budú zodpovední za všetky ďalšie poplatky za ubytovanie a všetky jedlá a nápoje spotrebované v hoteli, kempe a inde. Výherca týmto súhlasí, že podpíše a bude dodržiavať všetky podmienky poskytnuté príslušnými poskytovateľmi služieb pre vyššie uvedené služby.

13.  Výherca a jeho zvolená osoba sú zodpovední za to, aby si overili cestovné odporúčania týkajúce sa vstupných požiadaviek krajiny, do ktorej cestujú, a zabezpečili si všetky potrebné cestovné víza.

14.  Výherca je zodpovedný za poskytnutie všetkých požadovaných dokladov a akýchkoľvek iných zákonných požiadaviek na výhru a/alebo dokladov požadovaných zákonom a/alebo spoločnosťou Monster Energy.

 

Oznámenie a doručenie ceny

 

15.  Výherca bude informovaný e-mailom a/alebo telefonicky prostredníctvom e-mailovej adresy a/alebo telefónneho čísla, ktoré uviedol pri účasti na Akcii, do siedmich (7) dní od výberového procesu (ďalej len "Oznámenie"). Neúspešní účastníci nebudú vyrozumení. 

16.  Podrobnosti o doručení výhry určí spoločnosť Monster Energy podľa svojho úplného uváženia. Podrobnosti o doručení výhry (okrem iného vrátane času, dátumu a miesta doručenia) budú Výhercovi poskytnuté v Oznámení.

17.  V prípade, že sa spoločnosti Monster Energy nepodarí kontaktovať potenciálneho Výhercu do tří (3) dnů od Oznámenia alebo potenciálny Výherca sa nebude môcť z akéhokoľvek dôvodu zúčastniť na Podujatí, bude takáto prihláška považovaná za neplatnú a spoločnosť Monster Energy čo najskôr vyberie inú platnú prihlášku v súlade s Výberovým konaním. 

 

Všeobecné podmienky

 

18.  Počet účastníkov je obmedzený na jednu (1) prihlášku na osobu a každý účastník nesmie predložiť alebo sa pokúsiť predložiť viac ako jednu (1) prihlášku. Spoločnosť Monster Energy si vyhradzuje právo odmietnuť vstup do Akcie každej osobe, ktorá predloží alebo sa pokúsi predložiť viac ako jeden (1) vstup.

19.  Prihlášky nebudú platné, ak budú podané online metódami vygenerovanými skriptom, makrom alebo použitím automatických zariadení.  Spoločnosť Monster Energy si vyhradzuje právo overiť platnosť prihlášok a vylúčiť prihlášky, o ktorých sa domnieva, že boli zadané pomocou akýchkoľvek automatizovaných techník.

20.  Aby sa predišlo pochybnostiam, na účasť v propagačnej akcii je potrebný počítač alebo iné zariadenie pripravené na pripojenie na internet a prístup na internet. Účastníci sú zodpovední za to, že získajú povolenie od vlastníka počítača a osoby, ktorá platí za poskytovateľa internetových služieb. Za výdavky spojené s používaním internetového pripojenia na účely účasti na propagačnej akcii nie je možné požadovať náhradu.

21.  Všetky prihlášky sa považujú za prijaté v čase vloženia do databázy spoločnosti Monster Energy, a nie v čase, keď účastník pošle prihlášku na webovú stránku. 

22.  V prípade akéhokoľvek sporu o totožnosti výhercu je rozhodnutie spoločnosti Monster Energy konečné.

23.  Odoslanie online prihlasovacieho formulára alebo akákoľvek iná forma dôkazu o odoslaní online prihlasovacieho formulára nie je dôkazom, že váš príspevok bol prijatý.  Spoločnosť Monster Energy nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne vyplnené, stratené, oneskorené alebo z akéhokoľvek dôvodu neprijaté prihlášky. 

24.  Výhra je taká, ako je opísaná, a nie je prenosná, vymeniteľná a nebude ponúknutá žiadna peňažná alternatíva v prípade, že si výherca nebude môcť prevziať svoju výhru z akéhokoľvek dôvodu. Bez ohľadu na vyššie uvedené, v prípade nepredvídaných okolností alebo nemožnosti spoločnosti Monster Energy doručiť výhru z dôvodu pandémie COVID-19 alebo z akéhokoľvek iného dôvodu si spoločnosť Monster Energy vyhradzuje právo nahradiť celú Výhru alebo jej súčasti Výhrou rovnakej alebo vyššej hodnoty.

25.  Výherca súhlasí s účasťou a zabezpečí, aby Vyvolená osoba súhlasila s účasťou na primeranej publicite vyplývajúcej z Akcie, ak o to spoločnosť Monster Energy požiada, a Výherca berie na vedomie, že spoločnosť Monster Energy môže použiť jeho meno, fotografiu a zvukové a/alebo obrazové záznamy jeho a jeho Vyvolenej osoby v akejkoľvek publicite súvisiacej s Akciou, ako je opísané v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Monster Energy.

26.  Ak spoločnosť Monster Energy nedodrží tieto Podmienky, zodpovedá za stratu alebo škodu, ktorú účastník utrpí a ktorá je predvídateľným dôsledkom porušenia týchto Podmienok spoločnosťou Monster Energy alebo jej nedbanlivosti, ale nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, ktorú nemožno predvídať. Strata alebo škoda je predvídateľná, ak bola zrejmým dôsledkom porušenia zo strany spoločnosti Monster Energy alebo ak ju účastník a spoločnosť Monster Energy predpokladali v čase, keď sa účastník zapojil do propagačnej akcie. Okrem zodpovednosti spoločnosti Monster Energy za predvídateľnú stratu alebo škodu sa spoločnosť Monster Energy a/alebo ktorákoľvek z jej pridružených spoločností, zamestnancov, riaditeľov, zástupcov, postupníkov alebo subdodávateľov zrieka akejkoľvek zodpovednosti v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

27.  Môžu nastať udalosti, ktoré znemožnia samotnú Akciu alebo udelenie Ceny z dôvodov, ktoré spoločnosť Monster Energy nemôže ovplyvniť, a preto môže spoločnosť Monster Energy podľa vlastného uváženia Akciu zmeniť alebo doplniť a účastník súhlasí s tým, že spoločnosť Monster Energy v dôsledku toho nenesie žiadnu zodpovednosť.

28.  Spoločnosť Monster Energy si vyhradzuje právo: (a) zmeniť formát Akcie a/alebo odložiť alebo presunúť Akciu alebo akúkoľvek jej fázu (fázy), a to úplne alebo čiastočne z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť, bez toho, aby voči účastníkovi niesla zodpovednosť; a/alebo (b) odmietnuť účasť akejkoľvek osoby na Akcii alebo budúcich akciách organizovaných spoločnosťou Monster Energy: (i) ak sa spoločnosť Monster Energy odôvodnene domnieva, že cena bola úplne alebo čiastočne prevedená na tretiu stranu; (ii) ak bol účastník diskvalifikovaný z akejkoľvek súťaže alebo propagačnej akcie spoločnosti Monster Energy v priebehu dvanástich (12) mesiacov pred dátumom začatia; (iii) ak sa spoločnosť Monster Energy odôvodnene domnieva, že takýto jednotlivec nedodržal tieto podmienky; a/alebo (iv) ak takýto jednotlivec nie je oprávnený zúčastniť sa na propagačnej akcii (alebo ak mala byť účasť na propagačnej akcii z akéhokoľvek dôvodu odmietnutá).

29.  Okrem prípadov výslovne uvedených v týchto Podmienkach spoločnosť Monster Energy nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek náklady alebo výdavky, ktoré môžu vzniknúť ktorémukoľvek účastníkovi. 30. Výherca bude zodpovedný za akúkoľvek daň, ktorá sa bude účtovať v súvislosti s Výhrou. 

30.  Všetkým účastníkom sa odporúča, aby si kópiu týchto Podmienok ponechali pre budúce použitie.

31.  Súhlasíte s tým, že vaše meno môže byť v prípade, že sa stanete Výhercom, sprístupnené verejnosti. Meno Výhercu je k dispozícii po kontaktovaní spoločnosti Monster Energy na adrese www.monsterenergy.com/contact-us do 90 dní od dátumu uzávierky. 

32.  Akcia a tieto Podmienky sa riadia zákonmi Anglicka a Walesu s výhradou záväzných ustanovení miestneho spotrebiteľského práva, ktoré sa môžu uplatňovať vo váš prospech na základe zákona, a nič v Akcii a týchto Podmienkach nemá vplyv na vaše práva ako spotrebiteľa odvolávať sa na takéto záväzné ustanovenia miestneho práva.

33.  Akékoľvek spory (zmluvné alebo mimozmluvné), ktoré vzniknú na základe tejto Akcie alebo týchto Podmienok alebo v súvislosti s nimi, podliehajú nevýlučnej právomoci súdov v Anglicku a Walese. Tým však nie sú obmedzené povinné práva spotrebiteľov podľa platných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa.

34.  Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa Akcie alebo ak sa s nami potrebujete skontaktovať, kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na adrese www.monsterenergy.com/contact-us. 

------------

 

LONG FORM PROMOTION TERMS & CONDITIONS

Please read these terms & conditions (“Terms”) carefully.  By entering this promotion (the “Promotion”), you are agreeing to be bound by these Terms. You should also read our privacy policy at www.monsterenergy.com which explains how we will use the data you provide us with when entering the Promotion.

 1. The Promotion is being organised and operated by Monster Energy Europe Limited of Unit 51 Metropolitan Park, Bristol Road, Greenford, Middlesex UB6 8UP, UK (“Monster Energy”).
 2. The Promotion is open to all persons over eighteen (18) years of age and who are resident in Czech Republic or Slovakia. No employee or family member of an employee of Monster Energy or its affiliated companies, subcontractors, agents or assigns or anyone else professionally connected with the Promotion is permitted to enter the Promotion. 
 3. The Promotion is being conducted through the website at www.monsterenergy.com (the “Website”) and promoted through promotional material within selected participating locations in Czech Republic or Slovakia (“Retailer”).
 4. By entering the Promotion pursuant to these Terms, each entrant (“you”, “your”, “entrant”) agrees to be bound by these Terms and by the decision(s) of Monster Energy, whose decision shall be final, in relation to all matters relating to the Promotion.  No further correspondence will be entered into by Monster Energy.
 5. All times and dates set out in these Terms refer to the times and dates in Czech Republic or Slovakia.  In the event of any dispute over the time or date of any entry submitted the decision of Monster Energy shall be final.
 6. No purchase of any product is required to enter the Promotion. 

 

Entry

 

 1. The commencement date of the Promotion is 00:01 on 01.04.2023 (“Commencement Date”) and the closing date for the Promotion is 23:59 on 30.06.2023 (“Closing Date”).  
 2. Entrants may enter the Promotion by: 
  1. acting in accordance with these Terms; and
  2. submitting their details as directed on the Website (being full name, residential address, date of birth, phone number and email address).

Prize & Requirements

 1. Each entrant that validly submits their entry as set out above (each a “Valid Entry”) will be entered into the prize draw to be held within three (3) days of the Closing Date (“Draw”). The first Valid Entry randomly selected from the Draw (“Winner”) shall win a four (4) night trip for two (2) people to the United Arab Emirates from 30.09.2023 to 04.10.2023 (“Trip”), which shall consist of the following (“Prize”):
  1. one (1) meet and greet session with Lewis Hamilton on one (1) day during the Trip, to be determined by Monster Energy in its absolute discretion;
  2. two (2) activities, to be determined by Monster Energy in its absolute discretion, subject to availability;
  3. a four (4) night stay for two (2) people in twin room accommodation of no less than a three (3) star rating hotel to be selected by Monster Energy in its absolute discretion, subject to availability (“Hotel”);
  4. return economy flight tickets for two (2) people from an airport in Czech Republic or Slovakia to an airport in the United Arab Emirates as selected by Monster Energy (“Destination Point”); the airport locations, dates and times of the flights shall be determined by Monster Energy in its complete discretion; and
  5. return economy transfers as determined by Monster Energy in its absolute discretion for two (2) people from Destination Point to the Hotel as determined by Monster Energy in its absolute discretion.
 2. Only the Winner and one (1) person, as chosen by the Winner (the “Elected Person”), may enjoy the benefits of the Prize.  The Elected Person must be approved by Monster Energy, be over the age of eighteen (18) years and be resident in Czech Republic or Slovakia. The Winner and the Elected Person must hold valid passports that do not expire before 30.04.2024 in order to redeem the Prize.
 3. Before being declared the Winner and receiving their Prize, a potential Winner and their Elected Person will be required to:
  1. prove eligibility, including, without limitation, proof of age, residence, identity, which may include but is not limited to a copy of proof of residence, passport and/ or similar government issued identification; and
  2. sign a waiver prepared by Monster Energy, in its complete discretion, specific to the Prize confirming understanding, compliance with and acceptance of the waiver. Copies of the applicable confirmation and waiver can be obtained upon request to [INSERT].

Failure to provide Monster Energy with this information within the reasonable timeframe set by Monster Energy may result in the Winner forfeiting the Prize and Monster Energy drawing another qualifying entry as soon as reasonably possible thereafter.

 1. For the avoidance of doubt, all other costs associated with the Prize, including without limitation, tax, valid health insurance for travel, travel visa (if applicable), transportation, equipment, sustenance, any entertainment and anything related to the Prize not specifically included and outlined in the definition of the Prize above will be borne solely by the Winner. Accommodation is on a room only basis and the Winner and their Elected Person will be responsible for all additional room charges and all food and beverage consumed at the Hotel and elsewhere. The Winner hereby agrees to sign and comply with any terms and conditions provided by the relevant service providers for the services set out above.
 2. It is the responsibility of the Winner and their Elected Person to check travel advice for the entry requirements of the country they are travelling to and ensure they have arranged for all necessary travel visas.
 3. It is the responsibility of the Winner to provide any required documentation and any other legal requirements for the Prize and/or documentation required by law and/or Monster Energy. 

 

Notification and Prize Delivery

 

 1. The Winner will be notified by email and/or by telephone via the email address and/or telephone number provided to enter the Promotion within seven (7) days of the Selection Process (“Notification”). Unsuccessful entrants will not be notified. 
 2. The delivery details of the Prize shall be determined by Monster Energy in its complete discretion. Details of delivery of the Prize (including but not limited to the time, date and location of delivery) shall be provided to the Winner at Notification.
 3. In the event that Monster Energy cannot contact the potential Winner within three (3) days of the Notification or the potential Winner is unavailable to attend the Event for any reason whatsoever, such entry will be deemed null and void and Monster Energy shall select another Valid Entry as soon as reasonably possible thereafter in accordance with the Selection Process.

General Terms

 

 1. Entrants are limited to one (1) entry per person and each entrant shall not submit or attempt to submit more than one (1) entry. Monster Energy reserves the right to refuse entry of any individual to the Promotion who submits or attempts to submit more than one (1) entry.
 2. Entries will not be valid where they are made online using methods generated by a script, macro or the use of automated devices. Monster Energy reserves the right to verify the validity of entries and to exclude entries it believes have been made using any automated entry techniques.
 3. For the avoidance of doubt a computer or another internet ready device and internet access is required to enter the Promotion. It is the responsibility of the entrants to ensure permission is gained from the owner of the computer and the individual who pays for the internet service provider. No refund may be claimed for expenses related to the use of an internet connection for the purpose of participating in the Promotion.
 4. All entries are deemed to have been received at the time of entry into Monster Energy’s database and not at the time when the entry is sent to the Website by the entrant. 
 5. If there is any dispute as to the identity of the Winner the decision of Monster Energy shall be final.
 6. Submitting the online entry form or any other form of evidence of submitting the online entry form is not proof that your entry has been received.  Monster Energy accepts no responsibility for entries that are incorrectly completed, lost, delayed or which are not received for any reason. 
 7. The Prize is as described and is not transferable, not exchangeable and no cash alternative will be offered in the event that the Winner is unable to claim the Prize for any reason whatsoever. Notwithstanding the foregoing, in the event of unforeseen circumstances or Monster Energy being unable to deliver the Prize due to the COVID-19 pandemic or for any other reason, Monster Energy reserves the right to replace the entire Prize or prize components with a prize of equal or greater value.
 8. The Winner agrees to participate and shall procure that the Elected Person agrees to participate in reasonable publicity resulting from the Promotion if requested to do so by Monster Energy and the Winner acknowledges that Monster Energy can use their name, photograph and audio and/or visual recordings of them and their Elected Person in any publicity relating to the Promotion as described in Monster Energy’s privacy policy.
 9. If Monster Energy fails to comply with these Terms, it is responsible for loss or damage an entrant suffers that is a foreseeable result of Monster Energy's breach of these Terms or its negligence, but it is not responsible for any loss or damage that is not foreseeable. Loss or damage is foreseeable if they were an obvious consequence of Monster Energy's breach or if they were contemplated by the entrant and Monster Energy at the time that the entrant entered the Promotion. Besides Monster Energy's liability for foreseeable loss or damage, Monster Energy and/or any of their affiliate companies, employees, directors, agents, assigns or sub-contractors disclaims any and all liability to the fullest extent permissible by law.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 10. Events may occur that render the Promotion itself or the awarding of the Prize impossible due to reasons beyond the control of Monster Energy and accordingly Monster Energy may, at its absolute discretion, vary or amend the Promotion and the entrant agrees that no liability shall attach to Monster Energy as a result thereof.
 11. Monster Energy reserves the right to: (a) change the format of the Promotion and/or delay or postpone the Promotion or any stage(s), in whole or in part due to reasons beyond its reasonable control, without liability to the entrant; and/or (b) refuse entry of any individual to the Promotion or future promotions organised by Monster Energy: (i) where Monster Energy reasonably believes that the Prize has been transferred to a third party in whole or in part; (ii) where an entrant has been disqualified from any Monster Energy competition or promotion in the twelve (12) months prior to the Commencement Date; (iii) where Monster Energy reasonably believe such individual has not complied with these Terms; and/or (iv) where such individual is ineligible to participate in the Promotion (or if participation in the Promotion should have been refused for any reason whatsoever).
 12. Save as expressly set out in these Terms, Monster Energy has no liability for any costs or expenses that may be incurred by any entrant. The Winner will be liable for any tax chargeable in relation to the Prize. 
 13. It is advised that all entrants retain a copy of these Terms for future reference.
 14. You accept that your name may be made available to the public if you are the Winner. The Winner’s name is available by contacting Monster Energy at www.monsterenergy.com/contact-us within 90 days of the Closing Date.   
 15. The Promotion and these Terms are governed by the laws of England and Wales subject to mandatory provisions of local consumer law that may apply for your benefit by operation of law and nothing in the Promotion and these Terms affect your rights as a consumer to rely on such mandatory provisions of local law.
 16. Any disputes (contractual or non-contractual) arising under or in connection with this Promotion or these Terms are subject to the non-exclusive jurisdiction of the Courts in England and Wales. However, this shall not limit consumers' mandatory rights under the applicable consumer protection legislation.
 17. If you have any questions about the Promotion or if you need to get in touch with us, please contact our customer service team at www.monsterenergy.com/contact-us.