Enable notifications to be the first to get the latest updates!
ZATVORIŤ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA: 8. apríl 2016

 

Monster Energy Company
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Monster („Monster“, „my“, „naše“) má záujem o otázky ochrany osobných údajov a chce vás oboznámiť s tým, ako zhromažďujeme, používame a sprístupňujeme informácie. Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú našu prax v súvislosti s informáciami, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom webových stránok, ktoré prevádzkujeme, cez ktoré máte prístup týmto zásadám ochrany osobných údajov („webové stránky“), prostredníctvom softvérových aplikácií, ktoré ponúkame na použitie pomocou počítačov a mobilných zariadení („aplikácie“), prostredníctvom našich stránok sociálnych médií, ktoré kontrolujeme, cez ktoré máte prístup k týmto zásadám ochrany osobných údajov (spoločne naše „stránky sociálnych médií“), ako aj prostredníctvom emailových správ vo formáte HTML, ktoré vám posielame s odkazom na tieto zásady ochrany osobných a informácií, ktoré zhromažďujeme offline, ako napríklad prostredníctvom formulárov, ktoré môžete vyplniť pri prihlasovaní do lotérie alebo súťaže (spoločne, vrátane webových stránok, aplikácií a našich stránok sociálnych médií „služby“). Keď nám poskytnete osobné informácie, tým sa zaväzujete dodržiavať zmluvné podmienky týchto zásad ochrany osobných údajov.

Osobné informácie

Osobné informácie, ktoré môžeme zhromažďovať

Osobné informácie“ sú informácie, ktoré vás identifikujú ako jednotlivca, vrátane nasledujúcich:

meno

pohlavie

poštová adresa (vrátane fakturačnej adresy a dodacej adresy)

telefónne číslo

emailová adresa

dátum narodenia

číslo kreditnej a debetnej karty

profilová fotografia

ID účtu na sociálne médiá

používateľské meno a heslo

 

Upozorňujeme, že môžeme používať platobnú službu tretej strany na spracovanie platieb uskutočnených prostredníctvom služieb. Ak chcete uskutočniť platbu prostredníctvom služieb, vaše osobné informácie môžu byť zhromaždené touto treťou stranou a nie nami, a budú podliehať zásadám ochrany osobných údajov tretej strany a nie  týmto zásadám ochrany osobných údajov. Nemáme pod kontrolou a nie sme zodpovední na zhromažďovanie, používanie a sprístupnenie vašich osobných informácií touto treťou stranou.

 

Ak odovzdáte akékoľvek osobné informácie týkajúce sa iných ľudí nám alebo vašim poskytovateľom služieb v súvislosti s týmito službami, tým vyhlasujete, že máte povolenie to urobiť, a dovoľujete nám tieto informácie použiť v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

 

Ako môžeme zhromažďovať osobné informácie

My a naši poskytovatelia služieb môžeme zhromažďovať osobné informácie rôznymi spôsobmi, vrátane nasledujúcich:

Prostredníctvom služieb: Osobné informácie môžeme zhromažďovať prostredníctvom služieb, t. j. keď sa prihlásite na odoberanie letáka, vytvoríte si účet alebo urobíte nákup.

Offline: Osobné informácie môžeme od vás zhromažďovať offline, ako napríklad keď navštívite obchod predávajúci naše produkty, zúčastníte sa obchodnej výstavy, zúčastníte sa akcie, ktorú sponzorujeme, urobíte objednávku po telefóne alebo kontaktujete zákaznícky servis.

Z iných zdrojov: Vaše osobné informácie môžeme získať z iných zdrojov, ako napríklad z verejných databáz, spoločných marketingových partnerov, platforiem sociálnych médií, od ľudí, s ktorými sa priatelíte alebo ste inak prepojení na platformách sociálnych médií, ako aj od iných tretích strán. Ak sa napríklad rozhodnete prepojiť svoj účet na sociálne médiá s vaším účtom na služby, určité osobné informácie z vášho účtu na sociálne médiá budú s nami zdieľané, a k týmto môžu patriť osobné informácie, ktoré sú súčasťou vášho profilu alebo profilu vašich priateľov.

 

Ako môžeme používať osobné informácie

Osobné informácie môžeme používať na nasledujú účely:

Na odpovedanie na vaše otázky a splnenie vašich žiadostí, ako napríklad o zaslanie letáka.

Na zaslanie vám administratívnych informácií, napríklad ohľadom služieb a zmien našich zmluvných podmienok a predpisov.

Na vykonanie a naplnenie vášho nákupu alebo platby, napríklad na spracovanie vašich platieb, na doručenie vašej objednávky, na komunikáciu s vami ohľadom vášho nákupu alebo platby a na poskytnutie príslušných zákazníckych služieb.

Na zasielanie marketingových komunikácií, ktoré si myslíme, že vás môžu zaujímať.

Na personalizáciu vašich skúseností so službami prezentovaním obsahu, produktov a ponúk, ktoré sú špecificky upravené pre vás. Napríklad môžeme zobrazovať obsah alebo poslať vám emaily, o ktorých si myslíme, že vás môžu zaujímať, na základe vašich osobných informácií, profilu a aktivít na účte na sociálne médiá, demografických údajov, fyzickej lokality a aktivity pri našich službách.

Na umožnenie účasti v lotériách, súťažiach a podobných reklamách a na správu týchto aktivít. Niektoré z týchto aktivít môžu mať ďalšie pravidlá, ktoré môžu obsahovať ďalšie informácie o tom, ako používame a sprístupňujeme vaše osobné informácie, preto odporúčame, aby ste si tieto ďalšie pravidlá pozorne prečítali.

Na pomoc pri funkcii zdieľania na sociálnych médiách.

Na naše obchodné účely, ako napríklad analýzu dát, audity, monitorovanie a prevenciu podvodov, vývoj nových produktov, skvalitňovanie, zlepšovanie, alebo upravovanie našich služieb, identifikáciu používateľských trendov, zisťovanie efektívnosti našich reklamných kampaní a prevádzkovanie a rozširovanie našich obchodných aktivít.

Tak, ako sa domnievame, že je nutné alebo vhodné: (a) podľa platných zákonov, vrátane zákonov mimo krajiny vašej rezidencie, (b) na dodržiavanie zákonných postupov, (c) na odpovedanie na žiadosti od verejnoprávnych a vládnych orgánov, vrátane verejnoprávnych a vládnych orgánov mimo krajiny vašej rezidencie, (d) na presadzovanie našich zmluvných podmienok, (e) na ochranu našich operácií a operácií všetkých našich pridružených spoločností, (f) na ochranu našich práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku ako aj našich pridružených spoločností, vás alebo iných, a (g) na to, aby sme mali možnosť uchádzať sa o dostupné nápravy alebo obmedziť škody, ktoré môžeme utrpieť.

 

Akým spôsobom môžu byť osobné informácie sprístupnené

Vaše osobné informácie môžu byť sprístupnené:

Našim pridruženým spoločnostiam na účely popísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Monster Energy Company je strana zodpovedná za riadenie spoločne používaných osobných informácií.

Našim poskytovateľom služieb tretej strany, ktorí poskytujú služby ako napríklad hosťovanie webovej stránky, analýzu dát, spracovanie platieb, plnenie objednávok, poskytovanie informačnej technológie a s tým spojenej infraštruktúry, zákaznícke služby, doručovanie emailov, spracovanie kreditných kariet, audit a iné podobné služby.

Tretím stranám na to, aby vám mohli zasielať marketingové komunikácie, ak ste povolili takéto zdieľanie.

Sponzorom alebo spolusponzorom lotérií, súťaží a iných podobných reklám, ak ste povolili takéto zdieľanie.

Vami, na oznamovacích tabuliach, chatoch, profilových stránkach a blogoch a iných službách, pri ktorých máte možnosť zverejniť informácie a materiály (vrátane, bez obmedzenia, našich stránok sociálnych médií). Upozorňujeme, že všetky informácie, ktoré zverejníte alebo sprístupníte pomocou týchto služieb, sa stanú verejnými informáciami, a môžu byť dostupné pre používateľov služieb a širokú verejnosť. Žiadame vás, aby ste veľmi opatrne rozhodovali o sprístupnení vašich osobných informácií alebo akýchkoľvek ďalších informácií pri službách.

Vašim priateľom spojeným s vaším účtom na sociálne médiá, iným používateľom služieb a vášmu poskytovateľovi účtu na sociálne médiá v spojitosti s vašimi aktivitami sociálneho zdieľania, ako napríklad keď prepojíte svoj účet na sociálne médiá s naším účtom na služby alebo sa prihlásite do nášho účtu na služby z vášho účtu na sociálne médiá. Prepojením vášho účtu na služby s účtom na sociálne médiá nám povoľujete zdieľať informácie s vaším poskytovateľom účtu na sociálne médiá a rozumiete, že použitie informácií, ktoré zdieľame, bude riadené zásadami ochrany osobných údajov stránky sociálnych médií. Ak nechcete svoje osobné informácie zdieľať s inými používateľmi alebo vaším poskytovateľom účtu na sociálne médiá, neprepájajte svoj účet na sociálne médiá s vaším účtom na služby a nezúčastňujte sa sociálneho zdieľania pri službách.

Tretej strane v prípade reorganizácie, fúzie, predaja, spoločného podniku, postúpenia, prevodu alebo iného naloženia s celým naším podnikom, majetkom alebo akciami alebo akoukoľvek ich časťou (vrátane v spojitosti s akýmkoľvek konkurzným alebo podobným konaním).

Tak, ako sa domnievame, že je nutné alebo vhodné: (a) podľa platných zákonov, vrátane zákonov mimo krajiny vašej rezidencie, (b) na dodržiavanie zákonných postupov, (c) na odpovedanie na žiadosti od verejnoprávnych a vládnych orgánov, vrátane verejnoprávnych a vládnych orgánov mimo krajiny vašej rezidencie, (d) na presadzovanie našich zmluvných podmienok, (e) na ochranu našich operácií a operácií všetkých našich pridružených spoločností, (f) na ochranu našich práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku ako aj našich pridružených spoločností, vás alebo iných, a (g) na to, aby sme mali možnosť uchádzať sa o dostupné nápravy alebo obmedziť škody, ktoré môžeme utrpieť.

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Ďalšie informácie, ktoré môžeme zhromažďovať

Ďalšie informácie“ sú akékoľvek informácie, ktoré nemusia odhaľovať vašu špecifickú totožnosť alebo sa vás priamo dotýkať ako jednotlivca, ako napríklad:

informácie o prehliadači a zariadení

údaje o používaní aplikácií

informácie zhromaždené pomocou cookies, pixlových značiek a iných technológií

demografické údaje a ďalšie informácie, ktoré poskytnete

súhrnné informácie

Ako môžeme používať a sprístupňovať ďalšie informácie

Ak príslušný zákon vyžaduje, aby sme ďalšie informácie považovali za osobné informácie, potom ich môžeme použiť na všetky účely, na ktoré používame a sprístupňujeme osobné informácie.

Inak môžeme ďalšie informácie používať a sprístupňovať na akýkoľvek účel, mimo toho, ako nám inak nariaďujú platné zákony.

V niektorých prípadoch môžeme skombinovať ďalšie informácie s osobnými informáciami (ako napríklad skombinovať vaše meno s vašou zemepisnou lokalitou). Ak skombinujeme akékoľvek ďalšie osobné informácie s osobnými informáciami, kombinovaná informácia sa bude považovať za osobnú informáciu, kým je kombinovaná.

Ako môžeme zhromažďovať ďalšie informácie

My a naši poskytovatelia služieb tretej strany môžeme zhromažďovať ďalšie informácie rôznymi spôsobmi, vrátane nasledujúcich:

Prostredníctvom vášho prehliadača alebo zariadenia: Určité informácie sa zhromažďujú pomocou väčšiny prehliadačov alebo automaticky pomocou vášho zariadenia, ako napríklad pomocou adresy riadenia prístupu k médiám (Media Access Control, MAC), typu počítača (Windows alebo Macintosh), rozlíšenia obrazovky, názvu a verzie operačného systému, výrobcu a modelu zariadenia, referenčných hodnôt a schopností výkonu zariadenia, nainštalovaných plugins, kliknutí myšou alebo polohy kurzora, polohy rolovania na strane, času stráveného na službách, navštívených stránok a kľúčových slov, ak pochádzajú z vyhľadávacieho programu, jazyka, typu a verzie internetového prehliadača, názvu a verzie služieb (ako napríklad aplikácie), ktoré používate, a ďalších anonymných prevádzkových údajov. Tieto informácie používame na zaistenie, aby služby riadne fungovali a na personalizáciu vášho zážitku pri používaní služieb. Napríklad môžeme tieto informácie používať a kombinovať v kombinácii s IP adresou na vytvorenie jedinečného ID, ktoré nám identifikuje váš prehliadač alebo vaše zariadenie s vysokou istotou. Toto jedinečné ID nám umožňuje sledovať vašu aktivitu pri našich službách a zobrazovať obsah, ktorý si myslíme, že vás môže zaujímať na základe takejto aktivity.

Prostredníctvom vášho používania aplikácie: Keď si aplikáciu stiahnete a používate, my a naši poskytovatelia služieb môžeme sledovať a zhromažďovať údaje o používaní aplikácie, ako napríklad dátum a čas, kedy získa aplikácia na vašom zariadení prístup k našim serverom a aké informácie a súbory boli stiahnuté na aplikáciu.

Prostredníctvom cookies: Cookies sú informácie, uchovávané priamo na počítači, ktorý používate. Cookies nám umožňujú zhromažďovať informácie ako napríklad typ prehliadača, čas strávený na službách, navštívené stránky, jazykové preferencie a ďalšie anonymné prevádzkové údaje. My a naši poskytovatelia služieb používame informácie na bezpečnostné účely, na pomoc pri navigácii, na efektívnejšie zobrazovanie informácií a na personalizáciu vášho zážitku pri používaní služieb, ako aj na účely sledovania online. Vieme rozpoznať váš počítač, aby sme vám mohli pomáhať pri používaní služieb. Zhromažďujeme tiež štatistické informácie o používaní služieb na neustále zlepšovanie dizajnu a funkčnosti, pochopenie, akým spôsobom sa služby používajú a na pomoc pri riešení otázok ohľadom služieb.

Ak nechcete, aby sa informácie zhromažďovali prostredníctvom použitia cookies, vo väčšine prehliadačov existuje jednoduchý proces, ktorý vám umožní automaticky odmietnuť cookies, alebo vám dá na výber odmietnuť alebo prijať prenos konkrétneho súboru cookie (alebo cookies) z konkrétnej stránky na váš počítač. Môžete si tiež pozrieť http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Ak neprijmete tieto cookies, pri používaní služieb môžete zaznamenať isté nepríjemnosti. Napríklad nemusíme byť schopní rozoznať váš počítač a pri každej návšteve príslušných služieb sa budete musieť prihlásiť.

Podrobné informácie o tom, ako používame cookies a ďalšie technológie nájdete v našom prepise pre cookies a iné podobné technológie dostupnom na adrese [INSERT WEB ADDRESS FOR COOKIE POLICY]

Používanie pixlových značiek a iných podobných technológií: Pixlové značky (tiež známe ako webové signály a priehľadné obrázky GIF) sa môžu používať v spojitosti s niektorými službami, okrem iného, na sledovanie aktivít používateľov služieb (vrátane príjemcov emailov), meranie úspešnosti našich marketingových kampaní a kompiláciu štatistík o používaní služieb a miery odpovedí.

Adresa IP: Vaša „IP adresa“ je číslo, ktoré je automaticky pridelené počítaču, ktorý používate, vaším poskytovateľom internetových služieb (ISP). IP adresa môže byť identifikovaná a automaticky prihlásená v záznamových súboroch nášho servera vždy, keď používateľ získa prístup k službám, zároveň s časom návštevy a stránkami, ktoré boli navštívené. Zhromažďovanie IP adries je štandardná prax, ktorú automaticky vykonávajú mnohé webové stránky, aplikácie a iné služby. My používame IP adresy na také účely, ako je výpočet úrovne používania služieb, na diagnostiku problémov so serverom a správu služieb.

Fyzická lokalita: Môžeme zhromažďovať údaje o fyzickej lokalite vášho zariadenia, napríklad pomocou IP adresy, satelitu, veže mobilných operátorov alebo WiFi signálov. Fyzickú lokality vášho zariadenia môžeme použiť na poskytnutie personalizovaných služieb a obsahu na základe lokality. V niektorých prípadoch budete môcť povoliť alebo zamietnuť takéto použitie lokality vášho zariadenia, no ak sa rozhodnete zamietnuť takéto použitie, nemusíme byť schopní vám poskytnúť príslušné personalizované služby a obsah.

Od vás: Informácie ako napríklad vaša lokalita, ako aj ďalšie informácie, ako napríklad váš prednostný spôsob komunikácie, sa zhromažďujú, keď dobrovoľne poskytnete tieto informácie. Ak tieto informácie nie sú skombinované s osobnými informáciami, neidentifikujú vás osobne ani žiadneho iného používateľa služieb.

Zhrnutím informácií: Súhrnné osobné informácie neidentifikujú vás osobne ani žiadneho iného používateľa služieb (napríklad môžeme zhrnúť osobné informácie na výpočet percenta používateľov, ktorí majú konkrétne volacie číslo telefónu).

SLUŽBY TRETÍCH STRÁN

Tieto zásady ochrany osobných údajov nerieši, a my nie sme zodpovední za ochranu osobných údajov, informácií alebo iných praktík žiadnych tretích strán, vrátane akejkoľvek tretej strany prevádzkujúcej ktorúkoľvek stránku alebo službu, ktorá uvádza odkaz na naše služby (vrátane odkazov na videá na naše služby, hosťované tretími stranami ako YouTube alebo Vimeo). Uvedenie odkazu na služby neznamená, že my alebo naše pridružené spoločnosti podporujeme prepojenú stránku alebo služby.

Upozorňujeme, že nie sme zodpovední za zhromažďovanie, používanie a sprístupnenie predpisov a postupov (vrátane postupov pre bezpečnosť údajov) iných organizácií, ako napríklad Facebook, Apple, Google, Microsoft, Yahoo!, Twitter, Pinterest, Tumblr alebo iného dizajnéra aplikácie, poskytovateľa aplikácie, poskytovateľa platformy sociálnych médií, poskytovateľa operačného systému, poskytovateľa bezdrôtových služieb alebo výrobcu zariadenia, vrátane akýchkoľvek osobných informácií, ktoré sprístupníte iným organizáciám pomocou aplikácií alebo našich stránok sociálnych médií alebo v spojitosti s nimi.

BEZPEČNOSŤ

Snažíme sa používať primerané organizačné, technické a administratívne opatrenia na ochranu osobných informácií v našej organizácii. Žiaľ, žiadny systém na prenos alebo uchovávanie údajov nemôže byť zaručene 100 % bezpečný. Ak máte dôvod sa domnievať, že vaša interakcia s nami už nie je bezpečná (napríklad ak máte pocit, že mohla byť ohrozená bezpečnosť nejakého účtu, ktorý u nás máte), okamžite nás upozornite na tento problém a kontaktujte nás v súlade s nižšie uvedenou časťou „Ako nás kontaktovať“.

MOŽNOSTI A PRÍSTUP

Možnosti ohľadom nášho používania a sprístupnenia vašich osobných údajov

Máte mnoho možností ohľadom nášho používania a sprístupnenia vašich osobných údajov na marketingové účely. Môžete odmietnuť:

Prijímanie elektronických komunikácií od nás: Ak už odteraz nechcete od nás dostávať emaily týkajúce sa marketingu, môžete odmietnuť prijímanie týchto emailov týkajúcich sa marketingu zaslaním emailu na adresu privacy@monsterenergy.com.

Naše zdieľanie vašich osobných informácií s pridruženými spoločnosťami a na ich priame marketingové účely: Ak odteraz nechcete, aby sme zdieľali vaše osobné informácie s našimi pridruženými spoločnosťami na ich priame marketingové účely, môžete odmietnuť toto zdieľanie zaslaním emailu na adresu privacy@monsterenergy.com.

Vynasnažíme sa splniť vašu žiadosť čím skôr, ako to bude prakticky možné. Upozorňujeme, že aj v prípade, že odmietnete prijímanie marketingových emailov od nás, môžeme vám naďalej zasielať dôležité administratívne správy, a prijímanie administratívnych správ nie je možné odmietnuť.

Ako môžete získať prístup k vašim osobným informáciám alebo ich meniť či utajiť

Ak si chcete prezrieť, opraviť, aktualizovať, utajiť alebo vymazať osobné informácie, ktoré ste nám už poskytli, môžete nás kontaktovať emailom privacy@monsterenergy.com na adrese alebo napísať na nasledujúcu adresu:

Legal Department

Monster Energy Company

1 Monster Way

Corona, CA 92879 USA

 

Vo vašej žiadosti jasne uveďte, ktoré osobné informácie chcete zmeniť, či chcete osobné informácie, ktoré ste nám už poskytli, utajiť v našej databáze alebo nám inak dajte vedieť, aké obmedzenia chcete, aby sme uplatnili na použitie vašich osobných informácií, ktoré ste nám poskytli. Na vašu ochranu môžeme realizovať len žiadosti týkajúce sa osobných informácií spojených s konkrétnou emailovou adresou, ktorú použijete na zaslanie vašej žiadosti, a pred realizáciou vašej žiadosti možno bude potrebné overiť vašu totožnosť. Vynasnažíme sa splniť vašu žiadosť čím skôr, ako to bude prakticky možné.

Upozorňujeme, že určité informácie si možno budeme musieť ponechať pre účely uchovávania záznamov alebo na dokončenie akýchkoľvek transakcií, ktoré ste začali pred zaslaním žiadosti o takúto zmenu alebo vymazanie (napríklad keď robíte nákup alebo sa prihlásite do súťaže, nebudete môcť zmeniť ani vymazať vaše osobné informácie dovtedy, kým tento nákup alebo súťaž nie sú dokončené). Určité zvyškové informácie tiež môžu zostať v našich databázach a iných záznamoch, ktoré nebudú vymazané.

Ak ste rezidentom štátu Kalifornia do 18 rokov a registrovaným používateľom služieb, môžete nás požiadať o vymazanie obsahu alebo informácií, ktoré ste uviedli pri službách emailom na adresu privacy@monsterenergy.com alebo napísať na nasledujúcu adresu:

Legal Department

Monster Energy Company

1 Monster Way

Corona, CA 92879 USA

 

Upozorňujeme, že vaša žiadosť nezaisťuje kompletné alebo dôkladné vymazanie obsahu alebo informácií, pretože iný používateľ už mohol zverejniť časť vášho obsahu.

 

RETENČNÉ OBDOBIE

Vaše osobné informácie budeme uchovávať po dobu potrebnú na splnenie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, ak zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhšie retenčné obdobie.

POUŽÍVANIE SLUŽIEB MALOLETÝMI OSOBAMI

Tieto služby nie sú zamerané na osoby do trinásť (13) rokov a žiadame, aby tieto osoby neuvádzali osobné informácie prostredníctvom služieb.

CEZHRANIČNÝ PREVOD

Služby sú kontrolované a prevádzkované nami zo Spojených štátov a nemajú podliehať zákonom ani právomoci žiadneho štátu, krajiny alebo teritória okrem Spojených štátov. Vaše osobné informácie môžu byť uchovávané alebo spracované v ktorejkoľvek krajine, kde máme zariadenia alebo kde používame poskytovateľov služieb, a použitím služieb dávate súhlas na prenos informácií do krajín mimo krajiny vašej rezidencie, vrátane Spojených štátov, ktoré môžu mať iné pravidlá na ochranu údajov než sú vo vašej krajine.

CITLIVÉ INFORMÁCIE

Žiadame vás, aby ste nám neposielali a aby ste nám nesprístupňovali žiadne citlivé osobné informácie (napríklad číslo sociálneho poistenia, informácie týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo iného presvedčenia, zdravia, trestnej histórie alebo členstva v odboroch) prostredníctvom služieb alebo iným spôsobom.

AKTUALIZÁCIE TOHTO PREDPISU O OCHRANE SÚKROMIA

Tento predpis o ochrane súkromia môžeme zmeniť. Pozrite sa na legendu „POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA“ na vrchu tejto strany, kedy bol tento predpis o ochrane súkromia naposledy revidovaný. Akékoľvek zmeny v tomto predpise o ochrane súkromia sa stávajú platné vo chvíli, keď zverejníme revidovaný predpis o ochrane súkromia prostredníctvom služieb. Vaše použitie služieb po týchto zmenách znamená, že ste revidovaný predpis o ochrane súkromia prijali.

AKO NÁS KONTAKTOVAŤ

Ak máte nejaké otázky k tomuto prepisu o ochrane súkromia, kontaktujte nás emailom na privacy@monsterenergy.com alebo napíšte na nasledujúcu adresu:

Legal Department

Monster Energy Company

1 Monster Way

Corona, CA 92879 USA

 

Upozorňujeme, že emailové komunikácie nie sú vždy bezpečné, preto nám neposielajte informácie o kreditných kartách alebo citlivé informácie emailom.